Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

3 listopada 2010 r. odbyło się 72. posiedzenie Prezydium Senatu.

Porządek obrad obejmował:

  • sprawy polonijne:
    • wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie,
    • informacja w sprawie wniosków złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do dnia 2 listopada 2010 r.;
  • wniosek przewodniczącego Komisji Ustawodawczej senatora Piotra Zientarskiego o wyrażenie zgody na powołanie stałej podkomisji ds. zmian konstytucji
  • ;
  • informację wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach senatorów na posiedzeniach Senatu, Zgromadzenia Narodowego i komisji senackich;
  • sprawy różne.