Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

21 października 2010 r. odbyło się 70. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium Senatu, po zapoznaniu się z opinią Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pozytywnie rozpatrzyło odwołanie senatora Romana Ludwiczuka od zarządzenia marszałka Senatu z 22 września 2010 r. o obniżeniu o 1/30 diety parlamentarnej oraz uposażenia zgodnie z art. 22 ust. 5 pkt 2 Regulaminu Senatu. Marszałek Bogdan Borusewicz przypomniał, że zgodnie z art. 23 Regulaminu Senatu marszałek Senatu, na wniosek senatora, może udzielić mu z ważnych przyczyn urlopu od wykonywania obowiązków senatora.

Sprawy polonijne

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

Prezydium rozpatrzyło wnioski i jednomyślnie podjęło decyzję zgodnie z załączonym zestawieniem.

Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski poinformował Prezydium Senatu o środkach finansowych, jakie pozostały do dyspozycji Prezydium na zadania zlecone o charakterze programowym do końca roku bieżącego.

Sprawy różne

Marszałek B. Borusewicz poinformował członków prezydium, że w związku z tragiczną śmiercią pracownika biura poselskiego w Łodzi prowadzi rozmowy z szefem Biura Ochrony Rządu i komendantem głównym policji na temat możliwości zapewnienia bezpieczeństwa na terenie parlamentu i biur senatorskich.