Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

13 października 2010 r. odbyło się 69. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji pt. "Kapitał polski w Rosji - warunki inwestowania, zagrożenia i szanse". Jej celem będzie omówienie polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej, w tym w szczególności warunków funkcjonowania polskich inwestorów i promocji polskiej gospodarki w Rosji.

Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 14 grudnia 2010 r. w budynku Senatu. Nie zgodziło się natomiast na pokrycie kosztów honorariów dla prelegentów.

Prezydium rozpatrzyło również wniosek przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji pt. "Harcerstwo niepokorne" w 30. rocznicę powstania "Solidarności" i KIHAM. Jej celem jest dyskusja o wychowaniu młodego pokolenia, zainspirowana upływem 30 lat od czasu tamtych heroicznych wysiłków. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele niezależnego ruchu harcerskiego czasów "Solidarności", w tym członkowie ZHR i ZHP.

Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 27 listopada 2010 r. w budynku Senatu i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Prezydium rozpatrzyło następnie wniosek przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Oferty turystyki handlowej kierowane do osób starszych". Podczas konferencji przewidywana jest debata przedstawicieli organizacji seniorskich i firm prowadzących działalność handlową podczas organizowanych wycieczek m.in. do ośrodków kultu religijnego. W trakcie debaty rozważane będą prawne i etyczne aspekty takiej działalności i potrzeba ustawowego unormowania.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji na przełomie listopada i grudnia 2010 r. w budynku Senatu i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Prezydium Senatu zapoznało się też z wnioskiem przewodniczącego Senackiego Zespołu Infrastruktury o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji na temat kondycji publicznego transportu zbiorowego. Jej celem będzie przedstawienie obecnego stanu komunikacji zbiorowej, kierunku jej przekształceń w ostatnim dwudziestoleciu, planowanych kierunków zmian, projektowanych regulacji prawnych, zobowiązań wynikających z przepisów UE i stan finansowania.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 23 listopada 2010 r. w budynku Senatu i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Następnie prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Polsko-Łotewskiej Grupy Parlamentarnej o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy zatytułowanej "Jeden dzień z życia Łotwy". Okazją do jej przygotowania jest rocznica odzyskania przez Łotwę niepodległości (18 listopada 1990 r.). Inicjatorzy zorganizowania ekspozycji uwzględniają również fakt, że w powstaniu państwa łotewskiego i ugruntowaniu jego niepodległości w 1918 r. znaczną rolę odegrało wojsko polskie. Prezentacji wystawy towarzyszyć będzie publikacja senacka, zawierająca materiały przygotowane przez stronę łotewską i Kancelarię Senatu.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie wystawy 24 listopada 2010 r. w budynku Senatu i na pokrycie kosztów wydania okolicznościowej publikacji do wysokości 2000 zł. Postanowiono, że koordynacją tego projektu zajmie się Biuro Spraw Senatorskich.

Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie 3 listopada 2010 r. w budynku Senatu wystawy "Katyń - pamięć narodu. Losy ofiar z Zaolzia w kontekście czechosłowackim". Wniosek o to przedstawił przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Ekspozycja powstała z okazji 70-lecia zbrodni katyńskiej, zawiera materiały poświęcone blisko 500 zaolziańskim ofiarom Katynia. Informacje na ten temat pojawiły się niedawno po opracowaniu wyników badań prowadzonych od 1989 r. przez Śląskie Muzeum Krajowe w Opawie i przez Instytut Historii Nowożytnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze.

Sprawy polonijne

Prezydium Senatu zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadania o charakterze programowym i inwestycyjnym, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i podjęło następujące decyzje:

 • wniosek Fundacji Ochrony i promocji dóbr Kultury NIKE w Warszawie: XXII Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce - Chicago 2010, postulowana dotacja: 542 080 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2010 r., postulowana dotacja: 87 755,10 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2010 r., postulowana dotacja: 22 675,74 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie: działania Fundacji SEMPER POLONIA na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2010 r. Koncerty w ramach Roku Chopinowskiego 2010 we Włoszech, postulowana dotacja: 115 071,88 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie: korowód Fundacji "Children of Europe" w Antwerpii, postulowana dotacja: 45 791,00 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie: tańce polskie Fundacji "Children of Europe" w Antwerpii, postulowana dotacja: 76 932,58 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie: promowanie kultury polskiej i ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju, postulowana dotacja: 185 730,34 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie: wspieranie oświaty, postulowana dotacja: 107 758,43 zł. Prezydium Senatu zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.
 • wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w roku 2010 - upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie, postulowana dotacja: 229 885,06 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie: pomoc socjalna i charytatywna, postulowana dotacja: 106 741,57 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie: wymiana drzwi do hali sportowej w centrum rekreacyjnym przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Michała Archanioła w Iwieńcu, postulowana dotacja: 18 271,66 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie: wymiana okien i drzwi w budynku dawnego Collegium Ojców Pijarów w Złoczowie, postulowana dotacja: 48 226,14 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

Prezydium Senatu zapoznało się też z informacją Stowarzyszenia Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach. Zwróciło się ono z prośbą o dokonanie zmian w umowie z 11 maja 2010 r. - zmianę nazwy zadania ze: "Stypendium dla uczennic ze Wschodu" na: "Stypendium dla uczniów ze Wschodu", ponieważ do szkoły przyjęto chłopca. Prezydium Senatu wyraziło na to zgodę.

Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski poinformował Prezydium Senatu o środkach finansowych, jakie pozostały do dyspozycji prezydium na zadania zlecone o charakterze programowym i inwestycyjnym do końca roku bieżącego.

Sprawy różne

Prezydium zapoznało się z informacją wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach senatorów na posiedzeniach Senatu i komisji senackich.

Zdecydowano o przekazaniu do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich sprawy senatora Krzysztofa Zaremby, który bez usprawiedliwienia był nieobecny na 2 posiedzeniach Senatu w ciągu roku, i senatora Kazimierza Jaworskiego, nieobecnego bez usprawiedliwienia na 4 posiedzeniach komisji w ciągu roku.

Prezydium Senatu rozpatrzyło wniosek Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, dotyczącego ukarania senatora Mariusza Witczaka, na podstawie art. 25 Regulaminu Senatu, w związku z wypowiedzią podczas konferencji prasowej w Sejmie 5 września 2010 r. Prezydium nie dopatrzyło się naruszenia art. 25 Regulaminu Senatu i zdecydowało, że marszałek Senatu przeprowadzi rozmową z senatorem M. Witczakiem, dotyczącą wypowiedzi na konferencjach prasowych.