Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

12 sierpnia 2010 r. odbyło się 68. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas obrad wyrażono zgodę, na wniosek przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senatora Kazimierza Wiatra, na zorganizowanie w Senacie 23 listopada 2010 r. konferencji "Sport wyczynowy - stan i perspektywy". Celem spotkania jest określenie aktualnych problemów sportu wyczynowego. Wezmą w nim udział przedstawiciele wyższych szkół sportowych i związków sportowych.

W związku z wnioskiem Prezydium Senatu z 9 lipca 2010 r. przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Zbigniew Szaleniec poinformował członków prezydium o rozpatrzeniu przez komisję spraw dotyczących nieusprawiedliwionych nieobecności senatorów:

  • Tomasza Misiaka - na dwóch posiedzeniach Senatu w ciągu roku,
  • Grzegorza Czeleja - na trzech posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych w ciągu roku.

W opinii komisji, wyjaśnienia złożone przez senatora T. Misiaka są przekonujące, a sankcje finansowe, które poniósł, w zupełności wystarczą. Dlatego komisja postanowiła nie stosować w stosunku do senatora sankcji regulaminowych. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, działając na podstawie art. 25 ust. 2 Regulaminu Senatu, postanowiła natomiast w drodze uchwały zwrócić uwagę senatorowi G. Czelejowi.

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski zwrócił uwagę, że niektóre komisje stosują praktykę odbywania kilku posiedzeń w ciągu jednego dnia. Jednodniowa nieobecność skutkuje zatem kilkoma nieobecnościami na posiedzeniach komisji. W związku z tym marszałek Bogdan Borusewicz poprosił o przygotowanie przez Kancelarię Senatu wykazu komisji stosujących taką praktykę.

Następnie rozpatrzono wniosek przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji " Samorządy przeciw wykluczeniu osób starszych". Podczas spotkania odbędzie się podsumowanie konkursu "Samorząd przyjazny seniorom", którego celem jest promowanie tworzenia zintegrowanych programów przeciwdziałania wykluczeniu seniorów we wspólnotach lokalnych i regionalnych, zebranie informacji o programach realizowanych przez samorządy w zakresie spożytkowania potencjału, aktywizacji i integracji osób starszych w obrębie tych wspólnot, a także propagowanie najlepszych praktyk. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 15 listopada 2010 r.

Rozpatrzono także wniosek przewodniczących Senackiego Zespołu Strażaków oraz Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Rozwój ratownictwa drogowego". Jej celem jest przedstawienie najważniejszych informacji, metod i technik zmierzających do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i minimalizacji ich negatywnych skutków. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji w listopadzie 2010 r.

Podczas posiedzenia szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska przedstawiła projekt budżetu Kancelarii Senatu na 2011 rok. Opracowując projekt planu wydatków kancelarii, kierowano się przyjętą w założeniach do projektu budżetu państwa na 2011 rok potrzebą ograniczenia wzrostu wydatków publicznych. Planowane zwiększenie wydatków kancelarii wynika z konieczności zapewnienia określonych ustawowo warunków wykonywania mandatu, w szczególności bezpłatnych przejazdów i przelotów senatorów na terenie kraju, a także innych przysługujących im świadczeń takich, jak zakwaterowanie w Warszawie, noclegi poza miejscem zamieszkania, zabezpieczenie medyczne podczas posiedzeń Senatu czy usługi internetowe świadczone na rzecz biur senatorskich. Podwyższony poziom kosztów wynika ze wzrostu cen usług oraz ze zwiększonej w porównaniu z latami poprzednimi liczby senatorów korzystających z przysługujących im uprawnień. Kolejnym powodem wzrostu planowanych wydatków jest wzrost wysokości składek członkowskich za przynależność senatorów do różnych organizacji międzynarodowych.

Najistotniejszy wpływ na zakres i wymiar prac Kancelarii Senatu, co skutkuje zwiększeniem planu wydatków, jest aktywność Senatu i jego organów w ramach współpracy międzynarodowej, która w związku z objęciem przez Polskę w drugiej połowie przyszłego roku przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej jest coraz bardziej intensywna.

Ważną pozycją w planie wydatków na 2011 r. jest remont i modernizacja budynku położonego w Warszawie, przy ul. Smolnej 12. Obecnie wobec niewystarczających zasobów lokalowych wynajmowana jest na potrzeby działalności statutowej kancelarii powierzchnia biurowa i magazynowa. Kancelaria Senatu wystąpiła z wnioskiem do ministra skarbu państwa o oddanie budynku w trwały zarząd.

Minister poinformowała, że w Kancelarii Senatu planowana jest także wymiana systemów klimatyzacji i wentylacji, ponieważ zgodnie z przepisami unijnymi od 1 stycznia 2010 r. na terenie UE obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania do obrotu oraz używania czynników chłodniczych z grupy HCFC, które są stosowane w obecnie działających urządzeniach.

W projektowanym budżecie przewidziano także środki na wypłatę świadczeń przysługujących senatorom i pracownikom biur senatorskich w związku ze zmianą kadencji (zakończenie VII i rozpoczęcie VIII kadencji).

W zakresie dotacji na realizację zadań związanych z opieką nad Polonią i Polakami za granicą w budżecie ujęto środki finansowe na poziomie planu na rok 2010.

Prezydium Senatu zatwierdziło projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2011.