Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

22 lipca 2010 r. odbyło się 67. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas obrad wyrażono zgodę, na wniosek przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego, na zorganizowanie w Senacie 19 października 2010 r. konferencji "W kręgu śląskiej kultury, tradycji i dialektu". Obecna na posiedzeniu senator Maria Pańczyk-Pozdziej stwierdziła, że celem spotkania jest popularyzacja śląskich gwar w 20-lecie konkursu "Po naszemu, czyli po śląsku", organizowanego przez nią i Radio Katowice w kraju i Teksasie. Konferencja zostanie zorganizowana wspólnie ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim. Udział w niej wezmą naukowcy, samorządowcy, przedstawiciele związków i ruchów działających na Śląsku oraz młodzież i uczestnicy konkursu.

Prezydium Senatu pozytywnie rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senatora Mieczysława Augustyna o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie 8 października 2010 r. konferencji "Skazani na ubóstwo?". Nie wyrażono natomiast zgody na zorganizowanie wystawy poświęconej działalności Caritas Polska po jego odrodzeniu w 1989 r.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany raport Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pokazujący najważniejsze obszary ubóstwa w Polsce. Prelegenci przedstawią przyczyny biedy i jej skutki, będą się także zastanawiać nad skutecznymi formami walki z nią. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, reprezentanci organizacji pozarządowych, Caritas z Europy, prawosławnego ośrodka miłosierdzia "Eleos", Kościoła katolickiego, diakonii Kościoła ewangelicko-augsburskiego i Kościoła ewangelicko-reformowanego.

Prezydium Senatu nie wyraziło natomiast zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy poświęconej pamięci bł. Stanisława Papczyńskiego - patrioty, teologa, kaznodziei, wychowawcy, twórcy Zgromadzenia Marianów. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił senator Stanisław Kogut.

Sprawy polonijne:

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie.

  • Wniosek Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Mrągowie: 16. Festiwal Kultury Kresowej. Przyznano dotację w wysokości 112 000 zł.

Priorytety finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.

Prezydium zapoznało się z opinią Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej, dotyczącą priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r. Omówiono propozycje priorytetów oraz uzgodniono projekt uchwały Prezydium Senatu w sprawie określenia priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r. Uchwałę w wersji zgodnej z projektem przyjęto jednomyślnie.

Podczas posiedzenia marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił się do przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o zaproszenie na posiedzenie komisji dyrektora Telewizji Polonia oraz dyrektora Polskiego Radia w celu złożenia wyjaśnień w sprawie likwidacji audycji i programów dla Polonii.

Prezydium podjęło decyzję, aby 22 lipca 2011 r. zorganizować w Senacie wystawę plakatów z okresu PRL-u.

Szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska poinformowała, że Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na swoim posiedzeniu 21 lipca 2010 r. rozpatrzyła sprawozdanie z wydatków budżetowych biur senatorskich VII kadencji Senatu od 1 stycznia do 12 grudnia 2009 r. Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości i nie zgłosiła do niego żadnych uwag.