Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

8 lipca 2010 r. odbyło się 66. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zapoznało się z informacją wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach senatorów na posiedzeniach Senatu i komisji senackich (w trybie odpowiedzialności regulaminowej z art. 25 Regulaminu Senatu).

Zdecydowano o przekazaniu do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich sprawy senatora Tomasza Misiaka, który bez usprawiedliwienia był nieobecny na dwóch posiedzeniach plenarnych w ciągu roku, a także sprawy senatora Grzegorza Czeleja, który bez usprawiedliwienia był nieobecny na trzech posiedzeniach komisji w ciągu roku.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wnioski o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie następujących wystaw:

  • wniosek prezydenta Gdańska - wystawa fotograficzna "Gdańsk - światową stolicą bursztynu". Prezydium wyraziło pozytywną opinię na temat zorganizowania tej wystawy w Senacie, zaproponowało jednak uzupełnienie ekspozycji o eksponaty bursztynowe. Planowany termin wystawy: wakacje parlamentarne z ewentualnym otwarciem podczas ostatniego przed wakacjami posiedzenia Senatu w sierpniu 2010 r.
  • wniosek Henryka Pietkiewicza - wystawa "Portret pokoleń". Prezydium Senatu nie wyraziło zgody na zorganizowanie wystawy w Senacie.
  • wniosek senatora Andrzeja Grzyba - wystawa "Stutthof był pierwszy". Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie wystawy w Senacie, planowany termin to maj 2011 r. Nie wyrażono zgody na dofinansowanie przez Kancelarię Senatu wydania katalogu wystawy.

Podczas obrad rozpatrzono także oświadczenia senatorów o spełnieniu warunków do otrzymywania uposażenia senatorskiego. Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki poinformował, że wpłynęły oświadczenia o spełnieniu warunków do otrzymywania uposażenia senatorskiego 4 senatorów. Prezydium przyjęło do wiadomości, że senatorowie ci spełniają warunki do otrzymywania uposażenia senatorskiego.

Sprawy polonijne

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

Kierunek 1: wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich w świecie

Prezydium rozpatrzyło:

  • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą - pomoc dla Domu Polskiego w Żytomierzu, na Ukrainie. Przyznano dotację w wysokości 46 485,26 zł.

Kierunek 3: promowanie kultury polskiej i ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju

Prezydium rozpatrzyło:

  • wniosek Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie: działania Fundacji SEMPER POLONIA na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2010 r. - letnie, polonijne warsztaty artystyczne "Dzieci bez granic" w Antwerpii. Przyznano dotację w wysokości 29 964,88 zł.

Wnioski o zlecenia zadań o charakterze programowym, polegających na zakupie środków trwałych i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

Prezydium rozpatrzyło:

  • wniosek Towarzystwa Rapperswilskiego: organizacja wystawy upamiętniającej 140. rocznicę powstania Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Przyznano dotację w wysokości 130 000 zł.

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie.

Prezydium rozpatrzyło:

  • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w przedszkolu w Daugavpils, na Łotwie. Przyznano dotację w wysokości 200 803,64 zł.

Prezydium zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadania o charakterze programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu:

  • wniosek Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, oddział w Mrągowie: 16. Festiwal Kultury Kresowej. Postulowana dotacja - 112 000 zł. Prezydium zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.

Prezydium omówiło i wstępnie zaakceptowało propozycję priorytetów zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r. Ustalono, że po zaopiniowaniu przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej prezydium powróci do ich rozpatrzenia.