Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

26 maja 2010 r. odbyło się 64. posiedzenie Prezydium Senatu.

Marszalek Bogdan Borusewicz poinformował, że dyrektor Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej zwrócił się z prośbą o powołanie przedstawiciela do rady CBOS w kadencji 2010-2011. Zgodnie z art. 8 pkt 1 ust. 1 ustawy z 20 lutego 1997 r. o Fundacji CBOS, w skład rady powinien wejść przedstawiciel powołany przez Prezydium Senatu. Członkowie prezydium wysunęli na tę funkcję dwie kandydatury: dr. Włodzimierza Petroffa i prof. Jacka Kurczewskiego.

Po przedyskutowaniu obu kandydatur marszałek Senatu zarządził głosowanie. Dwoma głosami za, przy jednym wstrzymującym się, na przedstawiciela Senatu w radzie fundacji CBOS został wybrany ponownie prof. J. Kurczewski.

Marszałek B. Borusewicz zwrócił się z prośbą do szefa Kancelarii Senatu minister Ewy Polkowskiej, aby uzgodnić z prof. J. Kurczewskim, że będzie zapraszany na posiedzenia Prezydium Senatu w celu przedstawienia informacji o działalności w radzie.

Podczas posiedzenia, po zapoznaniu się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Zespołu do spraw Pomocy Socjalnej, podjęto uchwałę w tej sprawie.

Sprawy polonijne.

Wnioski odłożone 8 kwietnia 2010 r.:

 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: budowa żłobka - przedszkola w Mickunach, na Litwie. Prezydium rozpatrzyło wniosek i zdecydowało o przyznaniu dotacji w wysokości 1 306 499 zł;
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: budowa Domu Kultury Polskiej w Getafe, w Hiszpanii. Prezydium rozpatrzyło wniosek i postanowiło przyznać dotację w wysokości 850 267 zł.

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

kierunek 2: wspieranie oświaty

 • wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Biała Lilia" w Ełku: obóz międzynarodowy o charakterze edukacyjnym "Poznaj swój kraj" - przyznano dotację w wysokości 55 913 zł;
 • wniosek Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie: program wspierania kursu języka polskiego i kultury polskiej na Wydziale Germanistyki i Slawistyki Uniwersytetu Manitoba w Winnipeg, w Kanadzie - wniosek został odłożony.

kierunek 5: upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie, w szczególności wspieranie działalności programowej i infrastruktury redakcji radiowych, telewizyjnych, czasopism polonijnych i portali internetowych

 • wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: wsparcie dla wydawanego w Anglii czasopisma " Nowy Czas" - przyznano dotację w wysokości 34 875 zł.

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

 • Prezydium rozpatrzyło wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: przebudowa obiektu na przedszkole w Niemenczynie, na Litwie. Stowarzyszenie postuluje zmniejszenie przyznanej dotacji o 374 218 zł. Prezydium Senatu, działając na podstawie § 7 ust. 2 swojej uchwały z 26 lutego 2008 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, wyraziło zgodę na zmniejszenie dotacji. Wysokość dotacji po zmianach wynosi 1695 253 zł.

Prezydium Senatu zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadania o charakterze programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu:

 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą - pomoc dla Domu Polskiego w Żytomierzu, na Ukrainie. Postulowana dotacja - 55 555,56 zł. Prezydium zdecydowało dopuścić wniosek do procedury;
 • wniosek Fundacji Centrum Studiów Narodowych i Międzynarodowych: konferencje dotyczące zasad i możliwości współpracy polskich i brytyjskich uniwersytetów w dziedzinie Research and development, zatytułowane "Linking Polish and British universities for research and development". Postulowana dotacja - 320 000 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury;
 • wniosek Fundacji Centrum Studiów Narodowych i Międzynarodowych: cykl 8 seminariów biznesowych skierowanych do polskich przedsiębiorców i firm w Wielkiej Brytanii. Postulowana dotacja - 79 772 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury;
 • wniosek Fundacji Centrum Studiów Narodowych i Międzynarodowych: cykl konferencji "Inspiring Polish Enterpreneurs". Postulowana dotacja - 401 470 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury;
 • wniosek Fundacji Centrum Studiów Narodowych i Międzynarodowych: konferencja "Opportunities in Poland 2010". Postulowana dotacja - 301 750 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury;
 • wniosek Fundacji Centrum Studiów Narodowych i Międzynarodowych: badania rynku polskich przedsiębiorców i firm na terenie Londynu. Postulowana dotacja - 169 500 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury;
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą - pomoc dla polskiej szkoły podstawowej w Krasławiu, na Łotwie. Postulowana dotacja - 68 390,02 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury;
 • wniosek Fundacji Teatru Ludowego w Krakowie: prezentacja spektaklu "Pyza za wielką wodą" dla dzieci i młodzieży polonijnej w Chicago w ramach polonijnych obchodów Miesiąca Dziedzictwa Polskiego. Postulowana dotacja - 65 057,61 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury;
 • wniosek Fundacji Suecia Polonia w Warszawie: "Symboliczny Katyń". Postulowana dotacja - 49 500 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury;
 • wniosek Fundacji Suecia Polonia w Warszawie: trzydziestolecie "Solidarności" w Szwecji. Postulowana dotacja - 47 000 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował o środkach na zadania programowe, jakie pozostały do dyspozycji Prezydium Senatu w podziale na kierunki działań. Przekazał także informację, że biuro monitoruje sytuację na terenach powodziowych pod względem możliwości zrealizowania zadań zleconych o charakterze programowym, weryfikując miejsca i terminy mających się tam odbyć kolonii dzieci z zagranicy.