Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

12 maja 2010 r. odbyło się 63. posiedzenie Prezydium Senatu.

Po zapoznaniu się z projektem uchwały, dotyczącej zasad ustalania wysokości diety parlamentarnej w wypadku śmierci senatora, prezydium podjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wypłaty diet parlamentarnych.

Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki przedstawił informację dotyczącą działalności Zespołów Senackich i Parlamentarnych w 2009 r. W wymienionym okresie senatorowie pracowali w 6 zespołach senackich i 27 parlamentarnych. Biuro Spraw Senatorskich zagwarantowało obsługę administracyjną 12 zespołom. Są to: Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Senacki Zespół ds. Sportu, Senacki Zespół ds. Wychowania Młodego Pokolenia, Senacki Zespół Górnictwa, Senacki Zespół Infrastruktury, Senacki Zespół Strażaków, Kaszubski Zespół Parlamentarny, Parlamentarny Zespół "Blok dla Lubelszczyzny", Parlamentarny Zespół ds. Harcerstwa w Polsce i poza Granicami Kraju, Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych, Parlamentarny Zespół Kociewski, Zespół Parlamentarzystów Województwa Śląskiego.

Gabinet Marszałka Senatu zapewnia obsługę Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej.

W 2009 r. zespoły kontynuowały realizację celów określonych w swoich regulaminach wewnętrznych, pracując na terenie parlamentu, organizując tematyczne wystawy i konferencje, zajmując oficjalne stanowiska wyrażające poparcie dla inicjatyw społecznych, a także podejmując liczne inicjatywy w terenie. W wyniku działań zespołów podjęto szereg prac nad udoskonaleniami w wielu dziedzinach. Doprowadzono także do podjęcia przez Senat inicjatywy legislacyjnej - noweli ustawy o samorządzie terytorialnym, umożliwiającej powoływanie gminnych rad seniorów.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację o działalności zespołów i zadecydowało o umieszczeniu na senackiej stronie internetowej sprawozdań przewodniczących zespołów.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senatora Kazimierza Wiatra i wyrażono zgodę na zorganizowanie w Senacie seminarium "Edukacja dla rozwoju". Cel tego spotkania stanowi uzyskanie odpowiedzi na pytanie o edukację przyszłości, a także nakreślenie jej wizji i przeprowadzenie debaty na temat mechanizmami kształtowania jej systemu. Seminarium odbędzie się 21 czerwca 2010 r. Prezydium zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Kancelarii Senatu w 2009 r. Między 5 stycznia a 8 kwietnia 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa w 2009 r. i oceniła pozytywnie wykonanie budżetu państwa za 2009 r. w części 03 - Kancelaria Senatu. Wydatki poniesione w 2009 r. wyniosły 98% planu po zmianach. Ze środków tych finansowano wykonywanie zadań związanych z działalnością Senatu i jego organów, udzielaniem pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu, a także zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Prezydium Senatu przyjęło do wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu Kancelarii Senatu w 2009 r.