Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

8 kwietnia 2010 r. odbyło się 61. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas obrad wyrażono zgodę na zorganizowanie w Senacie 8 czerwca 2010 r., na wniosek przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej senatora Jana Wyrowińskiego, konferencji "Mikro jest piękne". Celem spotkania, organizowanego we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich i Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, będzie omówienie warunków funkcjonowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw, w tym m.in. warunków prowadzenia działalności gospodarczej, form wsparcia i dostępu do środków finansowych, koniecznych zmian legislacyjnych i stosowania zasad uczciwej konkurencji. Zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Prezydium Senatu rozpatrzyło także wniosek przewodniczącego Komisji Środowiska senatora Zdzisława Pupy o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Ochrona klimatu - na ile szansą dla gospodarki i społeczeństwa". Jej celem będzie przedstawienie zobowiązań związanych z ochroną klimatu, które Polska musi wypełnić, i korzyści, jakie może przynieść realizacja tych zobowiązań naszej gospodarce. Wyrażono zgodę na zorganizowanie konferencji 27 kwietnia 2010 r. i zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Podczas posiedzenia prezydium, po rozpatrzeniu wniosku przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senatora Stanisława Piotrowicza, nie wyraziło zgody na dokonanie wyboru drugiego zastępcy przewodniczącego tej komisji.

Sprawy polonijne:

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (kierunek 6: pomoc socjalna i charytatywna dla najbardziej potrzebujących środowisk polskich i polonijnych na świecie)

Prezydium rozpatrzyło wnioski i postanowiło odłożyć wniosek Caritas Polska w Warszawie: paczki świąteczne dla Polaków na Wschodzie.

Prezydium rozpatrzyło też pozostałe wnioski i jednomyślnie podjęło decyzje godnie z zestawieniem. Ponadto przyznano dotację w wysokości 60 000 zł netto dla 200 nauczycieli na Litwie z przeznaczeniem na nagrody.

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji
na ich wykonanie

Prezydium rozpatrzyło wnioski i postanowiło odłożyć wnioski:

  • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: budowa Domu Kultury Polskiej w Getafe, w Hiszpanii;
  • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: budowa żłobka-przedszkola w Mickunach, na Litwie;
  • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: budowa Domu Kultury Polskiej w Barze, na Ukrainie - 2 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, postanowiono przyznać dotację w wysokości 1 078 075 zł;
  • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w oddziale zespołu szkół przy Ambasadzie RP w Paryżu - 2 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, postanowiło przyznać dotację w wysokości 112 513 zł;
  • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: przebudowa budynku dla Centrum Metodycznego Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu, na Ukrainie - postanowiono przyznać dotację w wysokości 107 914 zł pod warunkiem przedstawienia przed uruchomieniem środków ekspertyz technicznych stanu budynku.

Pozostałe wnioski prezydium rozpatrzyło i jednomyślnie podjęło decyzje zgodnie z zestawieniem.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski przedstawił następnie zasady kalkulacji zapomóg dla nauczycieli przedmiotów ojczystych w szkołach sobotnich i wstępny projekt ich wynagradzania.

Dla potrzeb stworzenia podstawy programowej przedmiotów ojczystych dla polonijnych szkółek sobotnich na świecie przyjęto, że jeden nauczyciel prowadzi zajęcia z jednego przedmiotu średnio 30 godzin lekcyjnych, odbywając około 30 spotkań z grupą w ciągu roku szkolnego. Średnio nauczyciele w badanych punktach oświatowych uczą 3 przedmiotów i taką liczbę przyjęto do proponowanej kalkulacji wynagrodzeń i zapomóg. Liczba godzin lekcyjnych realizowanych w szkołach sobotnich w ciągu roku szkolnego wynosi 90.

W Polsce przyjmuje się stawkę 20 zł (5 euro) za jedną godzinę lekcyjną, co odpowiada stawce godzinowej otrzymywanej w Polsce przez nauczyciela kontraktowego. Przyjęta liczba godzin przedmiotów ojczystych prowadzonych w szkołach sobotnich w ciągu roku szkolnego, pomnożona przez stawkę godzinową, daje rocznie średnio 1800 zł zapomogi dla jednego nauczyciela.

Prezydium zapoznało się także z propozycją ewidencji czasu pracy nauczycieli, co pozwoli na ustalenie liczby pedagogów, prowadzonych zajęć, grup, warunków pracy i dojazdu, a co za tym idzie - na bardziej precyzyjną, zindywidualizowaną kalkulację wysokości zapomóg.