Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

26 marca 2010 r. odbyło się 60. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium, na wniosek przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatora Mariusza Witczaka, wyraziło zgodę na zorganizowanie w Senacie konferencji "Fundusz sołecki - po roku", poświęconej aktywności społeczności lokalnych i problemom sołectw. W pierwszej części konferencji nastąpi podsumowanie konkursu "Sołtys Roku 2009". Zaakceptowano także przedstawiony kosztorys.

Podczas posiedzenia zapoznano się także z informacją wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego, dotyczącą nieusprawiedliwionych nieobecności senatorów na posiedzeniach komisji senackich (w trybie odpowiedzialności regulaminowej z art. 25 Regulaminu Senatu). Prezydium zdecydowało o przekazaniu do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich sprawy senatora Krzysztofa Zaremby, który bez usprawiedliwienia był nieobecny na więcej niż trzech posiedzeniach komisji w ciągu roku, oraz senatora Tomasza Misiaka, nieobecnego na więcej niż dwóch posiedzeniach Senatu w ciągu roku bez usprawiedliwienia.

Zapoznano się także z opinią Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie odwołania się senatora Czesława Ryszki do Prezydium Senatu od zarządzenia marszałka Senatu w sprawie obniżenia diety parlamentarnej oraz uposażenia. Dwoma głosami za, przy jednym głosie przeciwnym, prezydium podtrzymało decyzję marszałka Senatu z 30 grudnia 2009 r. o obniżeniu diety parlamentarnej oraz uposażenia, zgodnie z art. 22 ust. 5 pkt 2 Regulaminu Senatu.

Sprawy polonijne

Wnioski odłożone z 10 i 11 marca 2010 r.:

 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", część zadania: kurs animacji kultury polskiej dla środowisk polonijnych na Wschodzie. Prezydium rozpatrzyło wniosek i zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", część zadania: warsztaty teatralne. Prezydium Senatu rozpatrzyło wniosek i i zdecydowało o jego odrzuceniu.

 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", część zadania: wystawy prezentowane w Domu Polonii w Warszawie. Prezydium Senatu rozpatrzyło wniosek i zdecydowało o przyznaniu dotacji w wysokości 70 000 zł.

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (kierunek 2: wspieranie oświaty)

Prezydium rozpatrzyło wnioski:

 • Wniosek Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku:: IX edycja akcji "Pomoc stypendialna osobom polskiego pochodzenia z Białorusi studiującym na uczelniach wyższych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego". Przyznano dotację w wysokości 39 000 zł.
 • Wniosek Fundacji "Polskie Kresy Wschodnie - dziedzictwo i pamięć" w Warszawie: stypendia dla studentów polonijnych, podejmujących problematykę kresową w pracach dyplomowych. Przyznano dotację w wysokości 31 400 zł.
 • Wniosek Fundacji "Edukacja i przyszłość" w Białej Podlaskiej: letnia szkoła języka polskiego dla młodzieży z Białorusi i Ukrainy. Przyznano dotację w wysokości 29 492 zł.
 • Wniosek Fundacji "Edukacja i przyszłość" w Białej Podlaskiej: integracyjny kurs języka polskiego na wycieczkach krajoznawczych. Przyznano dotację w wysokości 29 474 zł.
 • Wniosek Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: organizacja wyjazdu "Śladami wielkich Polaków i wydarzeń". Przyznano dotację w wysokości 14 450 zł.
 • Wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie": kurs komputerowy dla młodzieży, Bierdiańsk. Przyznano dotację w wysokości 5600 zł.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": dofinansowanie Polonijnych Mistrzostw Świata w Golfie i Tenisie - Polonia Open 2010. Wniosek odrzucono .

Pozostałe wnioski prezydium rozpatrzyło i jednomyślnie podjęło decyzję zgodnie z załączonym zestawieniem.

Prezydium Senatu zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadania o charakterze programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i podjęło następujące decyzje:

 • Wniosek Związku Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera w Warszawie: warsztaty dla dorosłej kadry i opiekunów drużyn harcerskich z Białorusi. Postulowana dotacja - 30 600 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za Granicą w 2010 r. Postulowana dotacja - 226 757,37 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2010 r. Postulowana dotacja - 249 886,62 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia Quo Vadis Podkarpacie w Wadowicach Górnych: szkolenie liderów organizacji polonijnych na terenie lwowskiego obwodu konsularnego. Postulowana dotacja - 600 000 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Gloria Vitae" w Krasnymstawie: festiwal "Chopin transgraniczny. Od klasyki do jazzu". Postulowana dotacja - 20 900 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: program telewizyjny "Polak UE i co dalej?". Postulowana dotacja - 157 160 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.

Różne:

 • Prezydium rozpatrzyło wniosek Fundacji "Świat na tak" w Warszawie: "Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie" - konkurs dla dzieci i młodzieży mieszkających poza granicami Polski. Fundacja zwróciła się o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w kosztorysie zadania w ramach otrzymanej dotacji. Prezydium wyraziło zgodę na zmianę zakresu przeznaczenia przyznanej dotacji.
 • Prezydium rozpatrzyło wniosek Stowarzyszenia "Szkoła liderów" w Warszawie: II Szkoła Liderów Polonijnych. Stowarzyszenie zwróciło się o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w kosztorysie zadania w ramach otrzymanej dotacji. Prezydium wyraziło zgodę na zmianę zakresu przeznaczenia przyznanej dotacji.
 • Prezydium rozpatrzyło wniosek Stowarzyszenia "Szkoła liderów" w Warszawie: program dla absolwentów I Szkoły Liderów Polonijnych. Stowarzyszenie zwróciło się o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w kosztorysie zadania w ramach otrzymanej dotacji. Prezydium wyraziło zgodę na zmianę zakresu przeznaczenia przyznanej dotacji.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował o potrzebie ustalenia wysokości budżetu na zadania inwestycyjne na 2011 r. i przekazania tej informacji do Ministerstwa Finansów do końca marca 2010 r. Prezydium zdecydowało o przyjęciu wysokości budżetu na zadania inwestycyjne na 2011 r. w wysokości 15 000 000 zł.