Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

10 i 11 marca 2010 r. odbyło się 59. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas obrad wyrażono zgodę, na wniosek wicemarszałka Marka Ziółkowskiego, na zorganizowanie w Senacie konferencji "Samorządowy Lider Zarządzania 2010 - usługi techniczne i usługi zdrowotne". Stanowi ona ostatni etap realizacji projektu "Budowanie potencjału samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych 2007-2011". Podsumowanie konkursu i ogłoszenie jego laureatów zaplanowano na 22 czerwca 2010 r. Koszty organizacyjne pokryje współorganizator konferencji - Związek Miast Polskich. Jak podkreślił marszałek Bogdan Borusewicz, liczy na aktywny udział Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tym wydarzeniu.

Po zapoznaniu się z informacją na temat organizacji wystaw w ramach obchodów Roku Lokalnej Demokracji prezydium wyraziło zgodę na przedstawienie w Senacie:

  • wystawy fotograficznej, obrazującej życie codzienne i trud pracy na Śląsku, widzianych obiektywem fotografika Tomasza Tomaszewskiego (wniosek wicemarszałek Krystyny Bochenek). Planowany termin wystawy 7 lipca 2010 r. Wystawa nie generuje kosztów po stronie Kancelarii Senatu.
  • wystawy malarskiej "W kręgu przyjaciół Fryderyka Chopina" (wniosek senator Janiny Felińskiej). Planowany termin wystawy jesień 2010 r. Prezydium wyraziło zgodę na pokrycie kosztów przygotowania folderu z reprodukcjami wybranych obrazów do wysokości 1000 zł.

Sprawy polonijne:

Wnioski odłożone:

  • Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował, że został już otwarty portal WILNOTEKA.LT, realizowany przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie". Rozpatrzenie wniosku na tę część zadania zostało wcześniej odłożone do czasu uzyskania informacji o portalu. Prezydium Senatu zdecydowało o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na tę część zadania i przyznaniu dotacji w wysokości 34 482,76 zł ( w tym koszty pośrednie do 4482,76 zł).
  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": uroczyste obchody 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Prezydium Senatu po zapoznaniu się z argumentacją stowarzyszenia, które miało wskazać na "polonijny aspekt" przedsięwzięcia, postanowiło odrzucić wniosek.

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (kierunek 3: promowanie kultury polskiej i ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju).

Prezydium rozpatrzyło wnioski i postanowiło odłożyć następujące wnioski:

 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": kurs animacji kultury polskiej dla środowisk polonijnych na Wschodzie,
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": warsztaty teatralne,
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": wystawy prezentowane w Domu Polonii w Warszawie.

Wniosek Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Emigracji, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu: wydanie katalogu malarstwa i rysunków Meli Muter z kolekcji Liny i Bolesława Nawrockich. Prezydium Senatu rozpatrzyło wniosek i zdecydowało przyznać dotację w wysokości 41 320 zł pod warunkiem przekazania pięćdziesięciu egzemplarzy katalogu organizacjom polonijnym.

Pozostałe wnioski prezydium rozpatrzyło i jednomyślnie podjęło decyzję zgodnie z zestawieniem.

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

Prezydium rozpatrzyło wnioski i jednomyślnie podjęło decyzję zgodnie z zestawieniem.

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym polegających na zakupie środków trwałych.

Prezydium rozpatrzyło wnioski i postanowiło:

  • odłożyć wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie": zakup mikrobusa.

Pozostałe wnioski rozpatrzono i jednomyślnie podjęto decyzję zgodnie z zestawieniem.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2010 r. - Media polonijne, dotyczący zmiany zakresu przeznaczenia części kwoty (25 000 zł), przyznanej dotacji z audycji "Polski Kwadrans" w Iwano-Frankowsku, na Ukrainie, na rzecz audycji "Polskofalówka" w Daugavpils, na Łotwie. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zmianę zakresu przeznaczenia przyznanej dotacji.

Dyrektor senackiego biura polonijnego poinformował o środkach, które pozostały do dyspozycji Prezydium Senatu na zadania o charakterze inwestycyjnym oraz zakup środków trwałych. Łączna kwota środków rozdysponowanych przez prezydium do 11 marca 2010 r. wynosi 4 205 105,62 zł.

Prezydium zapoznało się także z materiałem analitycznym, prezentującym nierozpatrzone wnioski inwestycyjne. Przedyskutowano również kwestię wynagradzania nauczycieli w polskich placówkach oświatowych poza granicami kraju

Następnie marszałek B. Borusewicz poinformował o spotkaniu z delegacją Zwiazku Polaków na Litwie, które miało miejsce na początku marca w Senacie. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy między polskim Senatem a ZPL. Podczas rozmowy omówiono także udział Senatu w zadaniach inwestycyjnych, dotyczących polskich placówek oświatowych na Litwie.