Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

4 lutego 2010 r. odbyło się 57. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium ponownie rozpatrzyło wniosek wicemarszałka Marka Ziółkowskiego, dotyczący możliwości wydania przez Kancelarię Senatu albumu karykatur senatorów VII kadencji. Wydawnictwo byłoby cennym dopełnieniem planowanej na marzec 2010 r. wystawy karykatur i portretów senatorów. Prezydium podtrzymało swoją wcześniejszą decyzję i nie wyraziło zgody na wydanie albumu.

Podczas posiedzenia zapoznano się z harmonogramem obchodów Roku Lokalnej Demokracji. Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu Anna Pomianowska-Bąk przedstawiła informację na temat planowanych na 2010 r. przedsięwzięć mających upamiętnić początek reformy samorządowej w Polsce. Najważniejszy punkt obchodów stanowić będą imprezy organizowane w maju, kiedy to przypada 20. rocznica wyborów samorządowych. Proponuje się wówczas zorganizować:

  • uroczyste posiedzenie Senatu (26 maja 2010 r.) w 20. rocznicę pierwszych samorządowych wyborów do rad gmin,
  • konferencję z udziałem samorządowców, przedstawicieli nauki i senatorów, poświęconą podsumowaniu 20 lat aktywności samorządów terytorialnych,
  • debatę senacką poświęconą efektywności legislacji samorządowej.

Wśród innych przewidywanych przedsięwzięć znajdują się także: zaplanowana na 7–8 czerwca 2010 r. w Poznaniu debata działaczy samorządowych Polski i Francji, ekspozycje prezentujące regiony, konkursy, których tematyka dotyczyć będzie roli Senatu w powstaniu i rozwoju samorządność, warsztaty dla dziennikarzy mediów lokalnych, poświęcone problematyce parlamentarnej, udział w przedsięwzięciach organizowanych przez związki i stowarzyszenia samorządowe, akcje i przedsięwzięcia edukacyjne i udział w lokalnych imprezach. Wszystkim wydarzeniom miałyby towarzyszyć materiały edukacyjne, publikacje, prezentacje multimedialne, filmy, gry związane z tematyką samorządności oraz logo Roku Demokracji Lokalnej. Planowane jest utworzenie na stronie internetowej Senatu specjalnej zakładki Roku Demokracji Lokalnej, informującej o przebiegu wydarzeń i planowanych przedsięwzięciach. Finansowanie tych działań zostało ujęte w budżecie Kancelarii Senatu na 2010 r.

Prezydium zaakceptowało ramowy projekt obchodów Roku Lokalnej Demokracji i zobowiązało dyrektor A. Pomianowską-Bąk do okresowego przedstawiania informacji na temat przebiegu wydarzeń i wysokości wydatków ponoszonych przez Kancelarię Senatu, związanych z Rokiem Lokalnej Demokracji.

Podczas obrad rozpatrzono także wniosek przewodniczącego Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego senatora Kazimierza Kleiny o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji i wystawy pod hasłem “Krajna ostoją polskości”. Celem tych imprez, które złożą się na Dni Krajny w Senacie, jest przedstawienie historii i dorobku części dawnego pogranicza polsko-niemieckiego, które określa się mianem Krajny. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 19 maja 2010 r. i wystawy 20 maja 2010 r. Koszty tych przedsięwzięć organizatorzy pokryją we własnym zakresie.

Rozpatrzono również wniosek przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji “90-lecie powrotu Polski nad Bałtyk”. Jej celem jest uczczenie jubileuszu 90. rocznicy powrotu Polski nad Bałtyk. Współorganizatorem konferencji będzie Kaszubski Zespół Parlamentarny. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 25 lutego 2010 r. i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Sprawy polonijne

I. Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (kierunek 5: upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie, w szczególności wspieranie działalności programowej i infrastruktury redakcji radiowych, telewizyjnych, czasopism polonijnych i portali internetowych).

Prezydium rozpatrzyło wnioski i jednomyślnie podjęło decyzję zgodnie z zestawieniem.

II. Prezydium zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadania o charakterze programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i podjęło następujące decyzje:

  • Wniosek Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu: pomoc rzeczowa dla Domu Polskiego w Smoleńsku. Postulowana dotacja – 45 000 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie: III Kongres polskich stowarzyszeń studenckich w Wielkiej Brytanii. Postulowana dotacja – 18 539,33 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie: wydanie podręcznika “Fleksija.pl. Odmienne części mowy w języku polskim”, autorstwa Ivany Vidović Bolt. Postulowana dotacja – 16 853,93 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie: olimpiada obwodowa z historii Polski. Postulowana dotacja – 3007,87 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie: działania Fundacji SEMPER POLONIA na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2010 r. Postulowana dotacja – 40 190,21 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Fundacji “Oświata polska za granicą” w Warszawie: program telewizyjny “Zielona Wyspa”. Postulowana dotacja – 154 280 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Stowarzyszenia “Śpiewacze”, Warszawski Zespół Artystyczny “Vars Cantabile” im. Arkadiusza Janaszka w Warszawie: Międzynarodowe Warsztaty Chóralne – Zakroczym 2010. Postulowana dotacja – 32 000 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.