Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

13 stycznia 2010 r. odbyło się 56. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas obrad zapoznano się z informacją na temat kandydatur senatorów na przedstawicieli i zastępców do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na 2010 r., zaproponowanych przez Kluby Parlamentarne PiS i PO.

Prezydium udzieliło pełnomocnictwa senatorom: Ryszardowi Benderowi, Piotrowi Wachowi i Michałowi Wojtczakowi jako członkom delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz senatorom: Bronisławowi Korfantemu, Januszowi Rachoniowi i Jadwidze Rotnickiej jako zastępcom członków.

Rozpatrzono także wniosek przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji “Łączą nas rzeki”, organizowanej wspólnie z marszałkiem województwa lubuskiego. Celem spotkania jest poszukiwanie nowych rozwiązań legislacyjnych w zakresie dróg wodnych i turystyki wodnej, a także przedstawienie inicjatywy klastrowej “Pętla turystyczna Warta–Noteć–Wisła. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie tej konferencji w Gorzowie Wielkopolskim 12 lutego 2010 r. i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Sprawy Polonijne

I. Prezydium Senatu ponownie przeanalizowało plan podziału budżetu na zadania programowe na 2010 r. w kształcie zaproponowanym przez Biuro Polonijne Kancelarii Senatu (kierunki: wspieranie oświaty oraz pomoc socjalna i charytatywna).

Prezydium zapoznało się z informacją na temat dotacji przyznanych przez Prezydium Senatu w 2009 r. oraz postulowanych na 2010 r., przeznaczonych na zapomogi i wynagrodzenia dla nauczycieli, z uwzględnieniem podziału na obszary geograficzne. Podjęto decyzję o przesunięciu części środków w ramach wewnętrznego podziału budżetu na zadania programowe między tymi kierunkami.

II. Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (kierunek 1: wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich w świecie oraz wnioski z innych kierunków ze zbliżającym się terminem realizacji).

Prezydium rozpatrzyło wnioski i jednomyślnie podjęło decyzję zgodnie z załączonym zestawieniem.

III. Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski przedstawił informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą z dotacji Kancelarii Senatu w latach 1990–2009.

Marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił się do dyrektora z prośbą o przygotowanie, wspólnie z Archiwum Senatu, analizy dotyczącej przyznawania dotacji Kancelarii Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą od 1998 r. w podziale na obszary geograficzne.