Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

6 stycznia 2010 r. odbyło się 55. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas obrad przyjęto plan podziału budżetu na zadania programowe, w kształcie zaproponowanym przez Biuro Polonijne Kancelarii Senatu, z wyjątkiem kierunków: wspieranie oświaty oraz pomoc socjalna i charytatywna. Prezydium postanowiło, że na następnym posiedzeniu powróci do dyskusji nad podziałem budżetu na wymienione kierunki. Ponadto prezydium zaakceptowało rezerwę w zakresie działań programowych w wysokości 1%.

Prezydium Senatu zdecydowało o nieprzesuwaniu środków w ramach wewnętrznego podziału budżetu na zadania programowe i inwestycyjne.

Następnie zapoznano się z informacją na temat wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i podjęto następujące decyzje:

  • Wniosek Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku z siedzibą w Łopuszce Małej: wypoczynek letni dzieci z Ukrainy na kolonii w Polsce. Postulowana dotacja - 53 600 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

  • Wniosek Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie: współpraca i wymiana doświadczeń pracowników samorządowych rejonu wileńskiego i solecznickiego z regionem Warmii i Mazur. Postulowana dotacja - 23 870,55 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

  • Wniosek Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie: kształcenie i wychowanie młodzieży - wymiana doświadczeń i myśli pedagogicznej w pracy nauczyciela na podstawie praktyki i pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli szkół powiatu szczycieńskiego i placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Postulowana dotacja - 16 192 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

  • Wniosek Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie: integracyjne zawody sportowe w ramach partnerstwa i współpracy powiatów szczycieńskiego, żywieckiego i rejonu wileńskiego. Postulowana dotacja - 8090 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

  • Wniosek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Szczytnie: Wileńska Niedziela Palmowa na ziemi szczycieńskiej "Poznajmy wielkanocne tradycje Wileńszczyzny". Postulowana dotacja - 12 100 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

  • Wniosek Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu: kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Czech. Postulowana dotacja - 144 847 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.