Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

17 grudnia 2009 r. odbyło się 54. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium wysłuchało informacji dyrektora Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artura Kozłowskiego dotyczącej liczby złożonych wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym i inwestycyjnym na 2010 r. oraz zadań o charakterze inwestycyjnym planowanych do wykonania w 2010 r. z dotacji Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Jak poinformował, do 30 listopada 2009 r. do Kancelarii Senatu wpłynęło 348 wniosków o charakterze programowym i 46 o charakterze inwestycyjnym.

Prezydium zwróciło się o przygotowanie informacji na temat przyznanych dotacji Kancelarii Senatu w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą według podziału geograficznego.

Przedyskutowano także kwestię zadań inwestycyjnych na Litwie i udziału w nich samorządu litewskiego. Zdaniem marszałka Bogdana Borusewicza, bardzo ważne jest zaangażowanie samorządu litewskiego, który powinien mieć swój udział w realizowanych zadaniach inwestycyjnych. Prezydium zdecydowało, że na swoim kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie minimalnego wymaganego udziału samorządu litewskiego w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w tym kraju.

Prezydium Senatu postanowiło, iż na następnym posiedzeniu dokona ogólnego podziału budżetu na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r. Zaakceptowano także harmonogram posiedzeń prezydium w okresie styczeń-kwiecień 2010 r. poświęconych rozpatrzeniu wniosków polonijnych.

Podczas obrad zapoznano się również z prośbą Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" dotyczącą zadania: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. - zakup środków trwałych (umowa z 5 marca 2009 r.). Fundacja poinformowała o zwrocie części środków finansowych przyznanych w 2009 r. na zakup środków trwałych w obszarze geograficznym Łotwa i zwróciła się o zmianę zakresu przeznaczenia przyznanej dotacji na zakup procesora audio FM. Środki przeznaczone na ten cel fundacja chciałaby przesunąć na obszar geograficzny Ukraina, gdzie jedną z najważniejszych inicjatyw w tym roku jest Radio Trek na Rówieńszczyźnie. Prezydium wyraziło zgodę na zmianę zakresu przeznaczenia dotacji przyznanej Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".