Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

2 grudnia 2009 r. odbyło się 53. posiedzenie Prezydium Senatu RP.

W pierwszym punkcie porządku obrad prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji "Słowacki współczesny" oraz jubileuszowego koncertu z okazji 200. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego. Konferencja i uroczysty koncert zostaną zorganizowane przy współudziale Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.

Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji i koncertu 15 grudnia 2009 r. Odbędą się one w Muzeum Literatury im. Adam Mickiewicza w Warszawie.

Prezydium rozpatrzyło także wniosek przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji "Nowe narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów". Zostaną na niej zaprezentowane założenia zmiany ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, przewidującej przekazanie samorządom województw zadań dotyczących zakładania i prowadzenia tego typu szkół. Zostanie także poruszona tematyka regionalnych programów odnowy wsi. W konferencji wezmą udział przedstawiciele rządu, parlamentu i samorządu terytorialnego.

Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 15 grudnia 2009 r. w budynku Senatu i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Następnie rozpatrzono wniosek senatora Stanisława Iwana o wyrażenie zgody na zorganizowanie wystawy poświęconej wydarzeniom zielonogórskim z 30 maja 1960 r. w ich 50. rocznicę. Przypomnienie zrywu społeczności zielonogórskiej wpisuje się w szeroko rozumiane przesłanie, zawarte w podjętej przez Senat RP uchwale o ustanowieniu 2010 r. Rokiem Demokracji Lokalnej. Wystawa przygotowana zostanie przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze wraz z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie wystawy w budynku Senatu pod koniec maja 2010 r. i zaakceptowało pokrycie kosztów wydrukowania i wysłania zaproszeń.

Prezydium Senatu rozpatrzyło także wniosek senatorów ziemi śląskiej o wyrażenie zgody na zorganizowanie wystawy poświęconej św. Józefowi Bilczewskiemu, który zasłynął nie tylko jako wybitny duszpasterz, ale także jako wielki patriota. Po uzyskaniu informacji, iż Kancelaria Senatu nie będzie obciążona kosztami związanymi z wystawą, prezydium wyraziło zgodę na przedstawienie wystawy w budynku Senatu pod koniec kwietnia 2010 r.

Następnie rozpatrzono wniosek wicemarszałka Marka Ziółkowskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy karykatur i portretów senatorów VI i VII kadencji Senatu i wydanie pozycji je zawierającej. Prezydium wyraziło zgodę na prezentację wystawy w budynku Senatu i na pokrycie kosztów oprawy karykatur do wysokości 5000 zł.

Po wysłuchaniu opinii Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich prezydium podjęło uchwałę zmieniającą uchwałę nr 200 Prezydium Senatu z 5 lipca 2001 r. w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w mieście stołecznym Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora. Uchwała wejdzie w życie 15 grudnia 2009 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który zaczął obowiązywać 2 grudnia 2009 r.

Sprawy polonijne

I. Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym, inwestycyjnym oraz o zlecenie zadania polegającego na zakupie środków trwałych
i przyznanie dotacji na ich wykonanie. Prezydium rozpatrzyło wnioski i podjęło decyzję zgodnie z zestawieniem.

Zapoznano się również z pismem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", dotyczącym rezygnacji z realizowania zadania: "Przebudowa Domu Kultury Polskiej im. Sanguszki w Sao Paulo w Brazylii" i niemoaliwoœci wykonania zadania: "Przebudowa archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte we Francji" w zakresie przewidzianym zawart1 umow1. W związku z powyższym stowarzyszenie wniosło o zmniejszenie przyznanej dotacji o 397 102 zł. Prezydium Senatu podjęło decyzję o postulowanym zmniejszeniu dotacji na realizację tego zadania.

II. Prezydium Senatu zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadania
o charakterze inwestycyjnym i programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu i podjęło decyzje.

Wnioski o zlecenie zadania o charakterze inwestycyjnym:

 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlane w szkole podstawowej w Podborzu, na Litwie. Stowarzyszenie wniosło o zmniejszenie dotacji o 290 115 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury. Prezydium Senatu, działając na podstawie § 7 ust. 2 uchwały nr 30 Prezydium Senatu z 26 lutego 2008 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią
  i Polakami za granicą, zdecydowało o zmniejszeniu kwoty dotacji o 290 115 zł.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w przedszkolu w Kowalczukach, na Litwie. Stowarzyszenie wniosło o zmianę zakresu rzeczowego zadania przyznanej dotacji. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury. Prezydium Senatu, działając na podstawie § 7 ust. 2 uchwały nr 30 Prezydium Senatu z 26 lutego 2008 r., w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, wyraziło zgodę na zmianę zakresu przeznaczenia przyznanej dotacji.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w Domu Polskim w Rosario, w Argentynie, wniosła dotacja 66 417 zł. Prezydium Senatu, działając na podstawie § 7 ust. 2 uchwały nr 30 Prezydium Senatu z 26 lutego 2008 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zdecydowało o przyznaniu 66 417 zł.

Wnioski o zlecenie zadania o charakterze programowym:

 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą, postulowana dotacja 22 547,91 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą, postulowana dotacja 39 325,84 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.

Ponadto 2 grudnia 2009 r. do Kancelarii Senatu wpłynęły cztery wnioski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o zlecenie następujących zadań:

 • zakup autokaru dla Związku Polaków na Białorusi,
 • zakup samochodu osobowego dla Związku Polaków na Białorusi,
 • roboty budowlano-instalacyjne, zakup i montaż wyposażenia studia emisyjnego dla Radia znad Wilii w Wilnie na Litwie,
 • zakup 5 mikrobusów dla szkół w Niemenczynie, Kowalczukach, Bujwidzach, Radominie i Wesołówce, na Litwie.

Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu tych wniosków do procedury.

Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski poinformował Prezydium Senatu o środkach finansowych, jakie pozostały w budżecie Kancelarii Senatu na rok 2009, na realizację zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Prezydium Senatu upoważniło szefa Kancelarii Senatu minister Ewę Polkowską do wystąpienia do ministra finansów z decyzją dotyczącą blokowania planowanych na rok 2009 wydatków w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, przeznaczonych na zadania i zakupy inwestycyjne (§ 6230).

W stosunku do środków pozostających do dyspozycji Prezydium Senatu na realizację zadań o charakterze programowym podjęto decyzję o zwiększeniu dotacji o 20 479 zł dla Caritas Polska w Warszawie na realizację zadania: paczki świąteczne dla Polaków na Wschodzie.