Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

19 listopada 2009 r. odbyło się 52. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o wyrażenie zgody na zorganizowanie, wspólnie z sejmową Komisją Sprawiedliwości, Ministerstwem Sprawiedliwości i Krajową Radą Kuratorów, konferencji "90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia - teraźniejszość - przyszłość".

Konferencja wpisuje się w zainteresowania komisji rolą kuratorów w polityce karnej państwa. W związku z jubileuszem 90-lecia służby kuratorskiej w programie spotkania przewidziano wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym kuratorom.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 11 grudnia 2009 r. i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Podczas posiedzenia wyrażono także zgodę, na wniosek przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, na zorganizowanie w Senacie w marcu 2010 r. wystawy, przygotowanej przez bibliotekę uniwersytecką w Toruniu, "Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. 1919-1939".

Ekspozycję zorganizowano w związku z przypadającym w 2009 r. jubileuszem 90-lecia wznowienia działalności Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Prezentuje ona bogatą działalność uczelni, kadrę naukową oraz życie studenckie uniwersytetu wileńskiego w okresie międzywojennym.

Sprawy polonijne

I. Prezydium Senatu zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadania
o charakterze programowym oraz o zlecenie zadania polegającego na zakupie środków trwałych, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i podjęło decyzję:

  • Wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: sfinansowanie kursu instruktorskiego oraz profesjonalnych butów tanecznych dla choreografa zespołu "Syberyjski Krakowiak" oraz wysyłki strojów i butów ludowych dla Stowarzyszenia "Wanda" w Argentynie. Postulowana dotacja - 2345 zł. Projekt zakłada wykorzystanie środków zaoszczędzonych na realizacji zadania "uszycie strojów ludowych dla zespołów działających przy stowarzyszeniach polskich w Argentynie, Kazachstanie, Rosji i na Ukrainie". Postulowana zmiana wykraczała poza zakres rzeczowy pierwotnego wniosku. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska w Warszawie": zakup sprzętu komputerowego dla redakcji "Nowego Dziennika" w Nowym Jorku, w USA. Postulowana dotacja - 148 124 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Regionalnego Stowarzyszenia "Wschód-Zachód" w Płocku: zakup pianina dla Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie. Postulowana dotacja - 40 000 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc Polakom i Polonii na Wschodzie - pomoc medyczna Polakom na Ukrainie. Postulowana dotacja - 140 449,44 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: raport w sprawie stanu oświaty polskojęzycznej na terenie Republiki Litwy - pierwszy etap badawczy". Postulowana dotacja - 46 424 zł. Z uwagi na konieczność szybkiego sporządzenia raportu oraz szeroki zakres rzeczowy zadania prezydium, działając na podstawie § 7 ust. 2 swojej uchwały z 26 lutego 2008 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury i przyznaniu fundacji w 2009 r. dotacji w wysokości 46 424 zł (w tym koszty pośrednie do 4000 zł).

II. Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie. Prezydium rozpatrzyło wnioski i podjęło decyzję zgodnie z załączonym zestawieniem.

III. Prezydium Senatu zapoznało się z wnioskiem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie w sprawie dokonania zmian w zawartej umowie dotyczącej zadania: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. Proponowane zmiany polegają na rezygnacji z realizacji części zadań, zmniejszeniu lub zwiększeniu przyznanej już dotacji lub zmianie przeznaczenia dotacji.

Prezydium zaakceptowało projekt zmian z wyjątkami zawartymi w załączonym zestawieniu. Przeciwko zwiększeniu dotacji na pomoc charytatywną w postaci zakupu leków głosowała wicemarszałek Krystyna Bochenek.

Marszałek Bogdan Borusewicz poinformował o wizycie w Republice Argentyńskiej, którą złożył 9-15 listopada 2009 r. Mówił m.in. o uroczystym otwarciu Domu Polskiego w Buenos Aires. Placówka została gruntownie wyremontowana. Aby jednak mogła wypełniać swoją funkcję, wymaga wyposażenia w podstawowe umeblowanie. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie zobowiązało się do złożenia wniosku obejmującego ten zakres zadania. Jeśli stowarzyszenie złoży go w najbliższym czasie, Prezydium Senatu wyrazi zgodę na poddanie wniosku dalszej procedurze.