Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

24 września 2009 r. odbyło się 48. posiedzeniePrezydium Senatu.

Prezydium zdecydowało o nierozpatrywaniu wniosku przewodniczącego Komisji Środowiska o wyrażenie zgody na wybór drugiego zastępcy przewodniczącego. Następnie rozpatrzono wniosek senatora Stanisława Karczewskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy prezentującej postać gen. Kazimierza Pułaskiego, 230. rocznica śmierci którego przypada 11 października 2009 r. Ekspozycja zostanie przygotowana przez Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie wystawy w budynku Senatu 7–30 października 2009 r.

Prezydium Senatu rozpatrzyło także wniosek przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatora Jerzego Chróścikowskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji “Gospodarka wodna na wsi i w rolnictwie”. Jej celem jest przegląd realizacji najważniejszych zadań stojących obecnie przed gospodarką wodną wsi i rolnictwa oraz perspektyw ich wypełniania w przyszłości. W konferencji wezmą udział przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zarządów melioracji i urządzeń wodnych, ośrodków doradztwa rolniczego, a także związków i organizacji rolniczych. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 17 listopada 2009 r. w sali 217 oraz zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Podczas posiedzenia podjęto też uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia dodatkowego i odprawy parlamentarnej. Rozpatrzono także oświadczenia senatorów o spełnieniu warunków do otrzymywania uposażenia senatorskiego. Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki poinformował, że wpłynęło oświadczenie o spełnieniu warunków do otrzymywania od 1 października 2009 r. uposażenia przez jednego senatora. Przyjęto do wiadomości, że senator spełnia warunki do otrzymywania uposażenia senatorskiego.

Prezydium zapoznało się z projektem nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury, dotyczącego bezpłatnych przejazdów i przelotów posłów i senatorów na terenie kraju, i pozytywnie go zaopiniowało. Projekt pozwala na refundację kosztów przejazdu parlamentarzysty wówczas, gdy skorzystał on z usług przewoźnika, z którym kancelaria nie zawarła umowy. To niezbędna zmiana wobec rosnącej liczby przewoźników drogowych, kolejowych i lotniczych na polskim rynku. Projekt wprowadza też ważne udogodnienie w postaci możliwości udowodnienia prawa do darmowego przejazdu na podstawie zaświadczenia wydanego przez kancelarię, zastępującego zgubioną lub zniszczoną legitymację.

Sprawy polonijne

I. Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym
i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

 • Wniosek Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”, nazwa części zadania 2009 r.: konwencja polonijna i sympozjum naukowe w 2009 r. skierowane do młodzieży akademickiej w USA. Postulowana dotacja na zadanie w organizacji brutto – 95 828,64 zł. Prezydium rozpatrzyło pozytywnie wniosek i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 95 828, 64 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 10 828,64 zł).

II. Prezydium Senatu zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadania
o charakterze inwestycyjnym i programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu i podjęło decyzję:

Wnioski o zlecenie zadania o charakterze inwestycyjnym:

 • Wniosek Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Warszawie: budowa polskiej szkoły początkowej w Mariampolu, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania – 812 851 zł, postulowana dotacja – 28 958 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Warszawie: modernizacja sali wielofunkcyjnej w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania – 77 948 zł, postulowana dotacja – 66 310 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w Polonijnym Ośrodku Spotkań “Concordia” Polskiej Misji Katolickiej w Herdorf-Dermbach. w Niemczech. Całkowity koszt realizacji zadania – 119 457 zł, postulowana dotacja – 116 578 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Warszawie: awaryjne roboty instalacyjne w szkole polskiej w Gródku Podolskim, na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania – 20 823 zł, postulowana dotacja – 20 321 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w siedzibie Samorządu Mniejszości Polskiej w Budapeszcie, na Węgrzech. Całkowity koszt realizacji zadania – 147 974 zł, postulowana dotacja – 83 316 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Warszawie: rozbudowa obiektu szkolnego dla Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej w Budapeszcie, na Węgrzech. Całkowity koszt realizacji zadania – 545 036 zł, postulowana dotacja – 31 630 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Warszawie: odbudowa klasztoru i kościoła ss. dominikanek w Kamieńcu Podolskim, na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania – 122 032 zł, postulowana dotacja – 119 091 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Warszawie: przystosowanie pomieszczeń dla przedszkola w szkole średniej w Landwarowie, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania – 48 556 zł, postulowana dotacja – 48 556 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Warszawie: przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb przedszkola w szkole średniej w Trokach, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania – 129 626 zł, postulowana dotacja – 129 626 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w Domu Polskim w Oziersku, w Rosji. Całkowity koszt realizacji zadania – 9626 zł, postulowana dotacja: 9626 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Warszawie: zakup 3 mikrobusów dla szkół w Starych Trokach, Połukniach i Butrymańcach, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania – 119 388 zł, postulowana dotacja – 119 388. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów): odbudowa i adaptacja polskiego klasztoru z przeznaczeniem na Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach, na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania – 57 875 zł, postulowana dotacja – 50 000 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

Wnioski o zlecenie zadania o charakterze programowym:

 • Wniosek Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie” w Warszawie: promowanie kultury polskiej i ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Całkowity koszt realizacji zadania – 49 325,84 zł, postulowana dotacja – 49 325,84 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Fundacji “Oświata Polska za Granicą” w Warszawie: koncert w Rzymie z okazji 160. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. Całkowity koszt realizacji zadania – 68 900 zł, postulowana dotacja – 34 500 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Fundacji Kresy-Syberia w Warszawie: inauguracja Wirtualnego Muzeum Kresy–Syberia. Całkowity koszt realizacji zadania – 27 756 zł, postulowana dotacja – 13 096 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. – wspieranie organizacji. Całkowity koszt realizacji zadania – 112 204,06 zł, postulowana dotacja – 37 204,06 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. – wspieranie oświaty. Całkowity koszt realizacji zadania – 105 041,71 zł, postulowana dotacja – 49 041,71 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. – promowanie kultury. Całkowity koszt realizacji zadania – 56 949,84 zł, postulowana dotacja – 15 219,84 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. – kształtowanie postaw obywatelskich. Całkowity koszt realizacji zadania – 73 184,89 zł, postulowana dotacja – 28 184,89 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. – pomoc charytatywna. Całkowity koszt realizacji zadania – 48 590,76 zł, postulowana dotacja – 48 590,76 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

Sprawy różne

Podczas posiedzenia wicemarszałek Krystyna Bochenek poinformowała o wpływającej do niej w 2009 r. korespondencji dotyczącej wydarzeń rocznicowych.

Prezydium Senatu wysłuchało także informacji marszałka Bogdana Borusewicza na temat wizyty delegacji Senatu RP w Moskwie 18–19 września 2009 r. na Forum Regionów Polska–Rosja. Kolejne takie spotkanie zaplanowano na drugą połowę 2010 r. w Polsce.