Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

2 września 2009 r. odbyło się 47. posiedzenie Prezydium Senatu.

Sprawy polonijne

Prezydium Senatu zapoznało się z informacją na temat wniosku o zlecenie zadania o charakterze inwestycyjnym, który został złożony z naruszeniem terminu:

  • wniosek Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Warszawie: roboty budowlane w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilnie, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania – 659 727 zł, postulowana kwota dotacji – 643 826 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury. Działając na podstawie § 7 ust. 2 uchwały nr 30 Prezydium Senatu z 26 lutego 2008 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zdecydowano przyznać w 2009 r. 213 904 zł (w tym koszty pośrednie do 13 904 zł) na niezbędne prace przy naprawie dachu szkoły.

Prezydium zapoznało się z informacją na temat wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu:

  • wniosek Towarzystwa Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie: Letni Uniwersytet Drohiczyn 2009. Całkowity koszt realizacji zadania – 45 065 zł, postulowana kwota dotacji – 37 463 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Zarząd Główny w Gdańsku: podróż studyjna kanadyjskich Kaszubów do ojczyzny przodków “Budowanie mostów między starym a nowym kontynentem”. Całkowity koszt realizacji zadania – 29 150 zł, postulowana kwota dotacji – 15 000 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person przedstawił sprawozdanie z roboczej wizyty delegacji Senatu w Jakubowie i Rydze, na Łotwie, 4–6 sierpnia 2009 r. Jej celem było podjęcie negocjacji z władzami samorządowymi Jekabpils na temat możliwości znalezienia nowej siedziby dla polskiej szkoły podstawowej, usytuowanej obecnie w budynku dawnego przedszkola.

Po rozmowach z przedstawicielami zarządu miasta wyciągnięto wniosek, że biorąc pod uwagę liczebność społeczności polskiej i zainteresowanie szkołą polską innych osób niepolskiego pochodzenia, ma ona szanse się utrzymać i rozwijać. Jak stwierdził senator A. Person, należy zatem rozważyć propozycję strony łotewskiej, popieraną przez przedstawicieli Związku Polaków na Łotwie i polską placówkę dyplomatyczną. Władze łotewskie zaproponowały partycypowanie w budowie nowego obiektu z przeznaczeniem na polską szkołę, ogólnie dostępną dla 320 dzieci, pracującą w łotewskim systemie oświaty. Koszty jej funkcjonowania obciążyłyby samorząd i państwo łotewskie.

Delegacja Senatu wyraziła zainteresowanie powrotem do dyskusji na temat budowy nowego obiektu, proponując partycypację w kosztach budowy w proporcjach: 50% – strona polska i 50% – strona łotewska. Mer miasta przyjął stanowisko strony polskiej i zadeklarował przedstawienie go Radzie Miasta, która podejmie stosowną uchwałę w tej sprawie.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski przedstawił informację na temat Światowego Zjazdu Wilniuków, który odbył się 9–16 sierpnia 2009 r. Podczas tego przedsięwzięcia – zarówno w ocenie dyrektora, jak i prasy – odbywały się ciekawe spotkania, koncerty gwiazd polskiej i litewskiej muzyki, wystawy, filmy i wycieczki. Prezentacja polskiego dziedzictwa kulturowego, które stanowi nieodłączną część Wilna, była jednym z głównych celów I Światowego Zjazdu Wilniuków.

Ponadto dyrektor A. Kozłowski poinformował o środkach finansowych, jakie pozostały do dyspozycji Prezydium Senatu w 2009 r.

Prezydium Senatu uchyliło swoją uchwałę nr 197 z 28 stycznia 2009 r. w sprawie zlecenia Kujawsko-Pomorskiej Izbie Lekarskiej w Toruniu zadania o charakterze programowym w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Sprawy różne

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu wicemarszałek Krystyna Bochenek poinformowała, że zwróciła się do przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu z prośbą o zorganizowanie uroczystego posiedzenia tej komisji, upamiętniającego dwusetną rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego. W związku z przyjętym harmonogramem posiedzeń Senatu niemożliwe będzie bowiem podjęcie uchwały okolicznościowej, upamiętniającej 200. rocznicę urodzin poety.

Rozpatrzono także wniosek wicemarszałek K. Bochenek o wyrażenie zgody na zorganizowanie przez Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi konferencji “Społeczeństwo obywatelskie a fundusze unijne. Partnerstwo, ale jakie?”, która odbyłaby się w Senacie 28 października 2009 r.

Prezydium Senatu postanowiło, aby obrady plenarne Senatu RP w pierwszym dniu posiedzenia zawsze odbywały się w godz. 10.00–18.00, co umożliwi organizowanie posiedzeń prezydium w stałym terminie.