Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

31 lipca 2009 r. odbyło się 46. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium, po rozpatrzeniu wniosku Komisji Środowiska, wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji "Gminne systemy energetyki odnawialnej" oraz zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Cele konferencji przedstawił i omówił przewodniczący komisji Zdzisław Pupa. Konferencja odbędzie się 29 września br., a jej współorganizatorem będzie Polska Izba Gospodarcza "EKOROZWÓJ".

Prezydium Senatu pozytywnie zaopiniowało projekt budżetu Kancelarii Senatu na 2010 r. Projekt budżetu przedstawiła Ewa Polkowska - szef Kancelarii Senatu. Plan finansowy Kancelarii Senatu przewiduje wzrost o 3,2% wydatków przeznaczonych na realizację podstawowych zadań Senatu, jego organów i Kancelarii Senatu w stosunku do planu na rok 2009, po zmianach przewidzianych w nowelizacji ustawy budżetowej. Zwiększenie wydatków wiąże się m.in. ze wzrostem cen usług, większą liczbą senatorów, którzy korzystają z przysługujących im uprawnień, oraz zakupem specjalistycznych urządzeń niezbędnych do realizacji transmisji obrad Senatu i uniezależnienie jej od usług telewizji publicznej.

W roku 2010 zaplanowane zostało przygotowanie do przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. Kalkulacja środków finansowych związanych z prezydencją została przygotowana na podstawie metodologii przyjętej przez Komitet Europejski Rady Ministrów i zweryfikowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

W zakresie dotacji na realizację zadań związanych z opieką nad Polonią i Polakami za granicą budżet przewiduje środki finansowe na poziomie planu na rok 2009.

Prezydium Senatu zapoznało się także z informacją dotyczącą przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. Program polskiej prezydencji parlamentarnej (w wersji krajowej) zostanie zaproponowany po przedstawieniu priorytetów rządowych, jesienią br. Decyzję o krajowym programie prezydencji parlamentarnej podejmą marszałkowie Sejmu i Senatu. Projekty wydatków związanych z realizacją prezydencji parlamentarnej zostaną włączone do budżetów Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu na lata 2010-2011.

Sprawy polonijne

Prezydium Senatu, po zapoznaniu się z opiniami Polonijnej Rady Konsultacyjnej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, podjęło uchwałę w sprawie określenia priorytetów zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie i podjęło decyzję w tej sprawie. Zapoznało się także z informacją o dwóch wnioskach o zlecenie zadania o charakterze programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i zdecydowało o niedopuszczeniu ich do procedury. Był to wniosek Fundacji "Kultura Duchowa Pogranicza" w Lublinie o dofinansowanie festiwalu "Granica 835" (całkowity koszt realizacji - 182 tys. zł, postulowana kwota dotacji - 138 tys. zł) oraz wniosek Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie o dofinansowanie udziału lekarzy polskiego pochodzenia zza wschodniej granicy w konferencji odbywającej się w Częstochowie (całkowity koszt realizacji - 35 200 zł, postulowana kwota dotacji - 20 tys. zł).

Prezydium Senatu zaakceptowało zaproponowane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zmiany w umowie nr 1 z 18 lutego 2009 r.

Prezydium zapoznało się ponadto z informacją dotyczącą możliwości utworzenia polskojęzycznej rozgłośni radiowej "Radio znad Dźwiny". Według opinii niezależnego eksperta, Kancelaria Senatu, w świetle obowiązujących przepisów, nie ma możliwości zlecania zakupu rozgłośni radiowej oraz przyjmowania zobowiązań wieloletniego finansowania rozgłośni.