Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

14 maja 2009 r. odbyło się 41. posiedzenie Prezydium Senatu.

W pierwszym punkcie porządku posiedzenia prezydium rozpatrzyło wniosek wicemarszałka Marka Ziółkowskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Samorządowy Lider Zarządzania 2009 - usługi społeczne". Stanowi ona ostatni etap realizacji projektu "Budowanie potencjału samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych 2007-2011". Podsumowanie konkursu wraz z ogłoszeniem listy jego laureatów zaplanowano na 23 czerwca 2009 r.. Koszty organizacyjne pokryje współorganizator konferencji - Związek Miast Polskich.

Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji.

Następnie Prezydium Senatu rozpatrzyło wniosek wicemarszałka M. Ziółkowskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Mechanizmy dobrego rządzenia w regionach", organizowanej w ramach cyklu "Rok Polskiej Demokracji 2009". Współorganizatorem konferencji jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 29 czerwca w budynku Senatu.

Podczas posiedzenia rozpatrzono także wniosek przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej senatora Jana Wyrowińskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Sali Kolumnowej Sejmu konferencji "Handel detaliczny w Polsce: warunki rozwoju rynku". Założenia konferencji przedstawił senator J. Wyrowiński. Jej celem konferencji jest omówienie sytuacji polskiego handlu detalicznego, w tym m.in. uproszczenia procedur w prowadzeniu działalności handlowej, kluczowych zmian legislacyjnych i problemów związanych z interpretacją prawa, a także stosowania zasad uczciwej konkurencji.

Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 9 czerwca 2009 r. i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Prezydium Senatu rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej senatora J. Wyrowińskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego komisji w siedzibie Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Senator J. Wyrowiński poinformował, że głównym celem tego posiedzenia jest zapoznanie się komisji z zakresem prowadzonych badań i wyposażeniem stanowisk badawczo-laboratoryjnych instytutu. Przewidziane również jest spotkanie z przedstawicielami innych jednostek badawczo-naukowych w Polsce i dyskusja na temat roli i zadań zaplecza naukowo-badawczego w aktualnej sytuacji przemysłu lotniczego w Polsce.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie przez Komisję Gospodarki Narodowej wizyty studyjnej w siedzibie Instytutu Lotnictwa w Warszawie.

Przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Zbigniew Szaleniec przedstawił Prezydium Senatu analizę danych zawartych w oświadczeniach majątkowych senatorów, złożonych przed dniem ślubowania i za rok 2007. Komisja znalazła w tych oświadczeniach szereg zróżnicowanych w formie i treści uchybień. Prezydium zdecydowało, aby indywidualnie poinformować senatorów o uchybieniach i nieprawidłowościach, aby uniknęli podobnych błędów przy wypełnianiu kolejnych oświadczeń. Senator Z. Szaleniec poinformował prezydium, iż komisja podjęła prace, służące doprecyzowaniu druku oświadczenia majątkowego senatorów.

Prezydium Senatu zapoznało się także z informacją Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, dotyczącą rozpatrzenia wniosku senatorów Klubu Parlamentarnego "PiS" w sprawie rozstrzygnięcia, czy senator Tomasz Misiak, jako przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej, naruszył obowiązki określone w art. 33-35a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora bądź ich nie dopełnił oraz czy naruszył zasadę niedopuszczania się korupcji politycznej w wykonywaniu swej funkcji.

Po rozpatrzeniu sprawy Prezydium Senatu postanowiło (3 głosy za,1 przeciw) oddalić wniosek. Marszałek Bogdan Borusewicz zaznaczył, iż należy wyciągnąć wnioski z tej sprawy na przyszłość i podjąć dalsze działania. Przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Z. Szaleniec zadeklarował, że razem z Komisją Regulaminową i Spraw Poselskich będzie koordynował prace w celu uniknięcia w przyszłości podobnych sytuacji.

Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Piotr Świątecki przedstawił Prezydium Senatu informacje dotyczące działalności zespołów senackich i parlamentarnych w roku 2008. W ub. r. senatorowie pracowali w 6 zespołach senackich i 16 parlamentarnych. Biuro Spraw Senatorskich zagwarantowało obsługę administracyjną 12 z nich (Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruch Drogowego, Senacki Zespół ds. Sportu, Senacki Zespół ds. Wychowania Młodego Pokolenia, Senacki Zespół Górnictwa, Senacki Zespół Infrastruktury, Senacki Zespół Strażaków, Kaszubski Zespół Parlamentarny, Parlamentarny Zespół "Blok dla Lubelszczyzny", Parlamentarny Zespól ds. Harcerstwa w Polsce i poza Granicami Kraju, Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych, Parlamentarny Zespół Kociewski, Zespól Parlamentarzystów Województwa Śląskiego). Gabinet Marszałka Senatu zapewnia obsługę Parlamentarnego Zespołu do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Parlamentarnego Zespołu do spraw Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej. Pozostałych 8 zespołów, w których działają senatorowie, jest pod opieką Biura Obsługi Posłów Kancelarii Sejmu.

Zespoły jako grupy apolityczne skupiające parlamentarzystów realizowały cele określone w samodzielnie ustalanych regulaminach wewnętrznych, tworzonych na podstawie Regulaminów Sejmu i Senatu. W 2008 r. organizowały tematyczne wystawy, konferencje, zajmowały stanowiska w istotnych kwestiach. W wyniku ich prac podjęto także prace nad formalnymi usprawnieniami w wielu szczegółowych dziedzinach, efektem czego było doprowadzenie do podjęcia przez Senat inicjatywy legislacyjnej.

Prezydium Senatu zadecydowało, aby wystosować odpowiednie pismo do marszałka Sejmu, informujące o działalności zespołów, i umieścić sprawozdania przewodniczących zespołów na senackiej stronie internetowej.

Sprawy polonijne

Prezydium zapoznało się z informacją na temat wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym i inwestycyjnym, które zostały złożone z naruszeniem terminu i podjęło decyzje.

 • Wniosek Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA w Poznaniu: Centrum Ekonomii Społecznej w Londynie. Całkowity koszt realizacji zadania 497 850 zł, postulowana kwota dotacji 384 450 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: międzynarodowa konferencja naukowa "Polska mniejszość narodowa na Białorusi 1988-2009. Ocena minionego dwudziestolecia". Całkowity koszt realizacji zadania 6210 zł, postulowana kwota dotacji 4450 zł. Prezydium Senatu zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim: letnia akademia demokracji obywatelskiej dla studentów ze Wschodu studiujących w Polsce. Całkowity koszt realizacji zadania 55 940 zł, postulowana kwota dotacji 47 500 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. - wspieranie organizacji. Całkowity koszt realizacji zadania 422 422,12 zł, postulowana kwota dotacji 167 785,76 zł. Prezydium Senatu zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. - wspieranie oświaty. Całkowity koszt realizacji zadania 3 148 574,02 zł, postulowana kwota dotacji 274 815,02 zł. Prezydium Senatu zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. - promowanie kultury. Całkowity koszt realizacji zadania 156 098,53 zł, postulowana kwota dotacji 69 898,53 zł. Prezydium Senatu zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. - media. Całkowity koszt realizacji zadania 409 093,10 zł, postulowana kwota dotacji 135 693,10 zł. Prezydium Senatu zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. - pomoc charytatywna. Całkowity koszt realizacji zadania 101 906,21 zł, postulowana kwota dotacji 101 906,21 zł. Prezydium Senatu zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.
 • Wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. - wspieranie oświaty. Całkowity koszt realizacji zadania 943 573,04 zł, postulowana kwota dotacji 943 573,04 zł. Prezydium Senatu zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.
 • Wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. - promowanie kultury. Całkowity koszt realizacji zadania 1 087 078,66 zł, postulowana kwota dotacji 1087 078,66 zł. Prezydium Senatu zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.
 • Wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. - media. Całkowity koszt realizacji zadania 604 057,45 zł, postulowana kwota dotacji 604 057,45 zł. Prezydium Senatu zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.
 • Wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. - pomoc charytatywna. Całkowity koszt realizacji zadania 101 168,55 zł, postulowana kwota dotacji 101 168,55 zł. Prezydium Senatu zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.
 • Wniosek Towarzystwa Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego w Warszawie: zorganizowanie kolonii leczniczo-wypoczynkowych w 2009 r. dla dzieci polskich zamieszkałych na Białorusi, dotkniętych chorobami popromiennymi oraz najuboższych. Całkowity koszt realizacji zadania 166 674,00 zł, postulowana kwota dotacji 150 000 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Regionalnego Stowarzyszenia Wschód-Zachód w Płocku: zakup pianina dla Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie. Całkowity koszt realizacji zadania 43 500 zł, postulowana kwota dotacji 40 000 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Fundacji Młodej Polonii Polska-Europa-Świat w Warszawie: międzynarodowe konkursy artystyczne dla młodej Polonii 2009. Całkowity koszt realizacji zadania 59 450 zł, postulowana kwota dotacji 30 000 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Brazylia 2009 - promocja i ochrona polskiej kultury w stanie Parana, w Brazylii. Całkowity koszt realizacji zadania 169 960 zł, postulowana kwota dotacji 20 000 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w przedszkolu w Daugavpils, na Łotwie. Całkowity koszt realizacji zadania 134 861 zł, postulowana kwota dotacji 134 861 zł. Prezydium Senatu zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.
 • Wniosek Regionalnego Stowarzyszenia Wschód-Zachód w Płocku: remont i modernizacja polskiej nieruchomości - Zgromadzenia Zakonnego Córek Najczystszego Serca Najświętszej Marii Panny w Wilnie. Całkowity koszt realizacji zadania 326 435 zł, postulowana kwota dotacji 304 729 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.

Sprawy różne

Wicemarszałek Krystyna Bochenek wystąpiła z prośbą opracowania przez Kancelarię Senatu reguł organizowania wystaw w gmachu Senatu. Szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska poinformowała prezydium, iż wszelkie propozycje i uwagi wniesione przez Prezydium Senatu będą uwzględnione przy opracowywaniu zasad organizacji wystaw.