Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

1 kwietnia 2009 r. odbyło się 39. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia prezydium, na wniosek przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senatora Mieczysława Augustyna, wyraziło zgodę na zorganizowanie w Senacie 12 maja 2009 r. konferencji "Ochrona dzieci przed uzależnieniami".

Konferencja, w której weźmie udział około 200 osób, będzie okazją do oceny społecznych i edukacyjnych konsekwencji zagrożeń dla dzieciństwa i rodziny, a także przeglądu stanu prawnego i rozwiązań instytucjonalnych, służących ochronie dzieci przed patologiami, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń będących następstwem alkoholizmu. Konferencja zostanie zorganizowana we współpracy z Zespołem Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Prezydium Senatu zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Rozpatrzono także drugi wniosek zgłoszony przez senatora M. Augustyna, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych, o wyrażenie zgody na przeprowadzenie w Senacie 29 kwietnia 2009 r. publicznej debaty o potrzebach osób starszych.

Debata zostanie zorganizowana we współpracy z organizacjami: FORUM 50+, seniorzy XXI, Ja Kobieta oraz Fundacją na rzecz Kobiet. Weźmie w niej udział około 80 osób, w tym parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji rządowych i pozarządowych. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie debaty i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Podczas posiedzenia rozpatrzono także wniosek przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatora Mariusza Witczaka o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie 21 kwietnia 2009 r. konferencji "Fundusz Sołecki - zadania i szanse" oraz finału konkursu "Sołtys Roku 2008". Konferencja zostanie poświęcona sprawom i problemom jednostek pomocniczych oraz aktywności społeczności lokalnych. W pierwszej części odbędzie się podsumowanie VII edycji konkursu "Sołtys Roku". W konferencji udział weźmie około 120 osób. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie spotkania i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Podczas posiedzenia rozpatrzono także wniosek przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatora Andrzeja Persona i wyrażono zgodę na zorganizowanie w Senacie 28 kwietnia-14 maja 2009 r. wystawy prezentującej zbiory Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu. Wystawa przygotowana zostanie przez Bibliotekę Uniwersytecką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prezydium Senatu rozpatrzyło także wniosek senatorów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o rozstrzygnięcie, czy senator Tomasz Misiak jako przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej nie dopełnił obowiązków, określonych w art. 33-35a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, bądź je naruszył, a także czy nie naruszył zasady niedopuszczania się korupcji politycznej w trakcie wykonywania swej funkcji, w rozumieniu uchwały Senatu z 15 marca 2007 r. w sprawie korupcji politycznej.

Prezydium, na podstawie art. 24 Regulaminu Senatu, postanowiło zwrócić się do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o rozpatrzenie tej sprawy i wyrażenie opinii.

Ponadto zapoznano się z pismem przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej z 5 marca 2009 r., dotyczącym liczby zastępców przewodniczącego tej komisji. Prezydium jednomyślnie wyraziło zgodę na ograniczenie liczby zastępców przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej do dwóch, zmieniając tym samym swoją decyzję z 28 listopada 2007 r.

Podczas posiedzenia marszałek Bogdan Borusewicz wniósł do rozpatrzenia przez prezydium wniosku, złożonego przez przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senatora Kazimierza Kleinę, dotyczącego wyrażenia zgody na wybranie ze składu tej komisji dwóch zastępców przewodniczącego. Prezydium jednomyślnie wyraziło zgodę na wybór dwóch zastępców przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Sprawy polonijne

Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie i podjęło decyzję zgodnie z zestawieniem. Tabela

Prezydium wysłuchało informacji przedstawionej przez dyrektora Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artura Kozłowskiego na temat spotkania przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatora A. Persona z prezesem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Maciejem Płażyńskim w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących odłożonego wniosku stowarzyszenia.

Podczas posiedzenia uchylono uchwałę Prezydium Senatu z 11 lutego 2009 r. w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Głównej Kwaterze w Warszawie zadania pod nazwą: zimowisko szkoleniowe liderów wędrowniczych harcerskich organizacji działających na Wschodzie.

Wysłuchano także informacji, przedstawionej przez zastępcę przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatora Łukasza Abgarowicza, dotyczącej Domu Polskiego we Lwowie. Marszałek B. Borusewicz poprosił senatora o przygotowanie przedstawionej informacji w formie pisemnej.

Ponadto prezydium zapoznało się z projektem nowelizacji statutu Kancelarii Senatu wraz z uzasadnieniem i pozytywnie go zaopiniowało.