Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

5 lutego 2009 r. odbyło się 34. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek marszałka Bogdana Borusewicza o skierowanie do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich sprawy senatora Piotra Kalety, który podczas 26. posiedzenia Senatu zachował się w sposób nielicujący z godnością senatora.

Stosownie do postanowień art. 25 ust. 1 i 2 Regulaminu Senatu prezydium zdecydowało o skierowaniu wniosku do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich.

Sprawy polonijne:

I. Prezydium Senatu zapoznało się z informacjami dotyczącymi wniosku o zlecenie zadania o charakterze programowym złożonego po terminie, który wpłynął do Kancelarii Senatu 18 grudnia 2008 r.:

  • Wniosek Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie: Jubileuszowy XX Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski. Całkowity koszt realizacji zadania - 259 000 zł, postulowana kwota dotacji - 84 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.

II. Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (kierunek 1: wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich w świecie):

  • Wniosek Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie: Festiwal Polski w Nottingham - lato 2009. Całkowity koszt realizacji zadania - 226 500 zł, postulowana kwota dotacji - 105 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 105 617, 98 zł.
  • Wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: dofinansowanie I Światowego Zjazdu Wilniuków. Całkowity koszt realizacji zadania - 2 218 200 zł, postulowana kwota dotacji - 2 218 200 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 433 496, 63 zł.

III. Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (kierunek 5: upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie, w szczególności wspieranie działalności programowej i infrastruktury redakcji radiowych, telewizyjnych, czasopism polonijnych i portali internetowych).

Prezydium rozpatrzyło wnioski i jednomyślnie podjęło decyzję zgodnie z załączonymi zestawieniami Tabela 1, Tabela 2.

Podczas posiedzenia wicemarszałek Krystyna Bochenek poinformowała o spotkaniu z przedstawicielami Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią. Spotkanie dotyczyło Światowego Forum Mediów Polonijnych, które ma się odbyć jesienią 2009 r. Marszałek B. Borusewicz poinformował natomiast o swojej rozmowie z Aleksandrem Milinkiewiczem, który pozytywnie ocenił sytuację mniejszości polskiej na Białorusi.