Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

30 października 2008 r. odbyło się 28. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium, na wniosek przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej, wyraziło zgodę na zorganizowanie w Senacie konferencji "Wpływ amerykańskiego kryzysu na bezpieczeństwo i stabilność rynków finansowych w UE i Polsce". Przewodniczący komisji senator Edmund Wittbrodt poinformował, że konferencja ma na celu włączenie Senatu do publicznej dyskusji nad sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom globalizacji, zwłaszcza na rynkach finansowych. W senackim spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, co pozwoli na konstruktywną wymianę stanowisk i poglądów w sprawie nadzoru systemu bankowego w Unii Europejskiej i Polsce. Z tego względu dokładna data konferencji zostanie ustalona przez Komisję Spraw Unii Europejskiej w terminie późniejszym.

Podczas posiedzenia zapoznano się z informacją Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, dotyczącą rozpatrzenia - w trybie art. 25 w związku z art. 22 ust. 3 Regulaminu Senatu - wniosku Prezydium Senatu z 26 września br. w sprawie nieusprawiedliwionych nieobecności senatorów Grzegorza Czeleja i Jana Olecha na więcej niż trzech posiedzeniach komisji w ciągu roku. Przyjęto do wiadomości decyzję komisji o niezastosowaniu w stosunku do obu senatorów sankcji, przewidzianej w art. 25 ust. 2 Regulaminu Senatu. Prezydium podjęło decyzję, aby listy obecności senatorów na posiedzeniach komisji były załączane w materiałach o pracy komisji i umieszczane do wglądu w Internecie.

Prezydium rozpatrzyło także oświadczenia senatorów o spełnieniu warunków do otrzymywania uposażenia senatorskiego. Informację na ten temat przedstawił dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki.

Podczas posiedzenia rozpatrzono również wniosek senatorski o przyznanie dodatkowych kopert poza limitem. Prezydium zadecydowało o wprowadzeniu zmian w swojej uchwale, dotyczącej procedury przyznawania kopert, i upoważniło szefa Kancelarii Senatu minister Ewę Polkowską do przygotowania projektu zmiany uchwały w tej sprawie.

Sprawy polonijne

I. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont szkoły średniej w Jaszunach, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 1 224 012 zł, postulowana dotacja - 52 936 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 52 936 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 3441 zł).
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont szkoły średniej w Daugavpils, na Łotwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 4 296 080 zł, postulowana dotacja - 276 437 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 276 437 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 13 822 zł).
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont Domu Polskiego w Ejszyszkach, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 18 627 zł, postulowana dotacja - 18 179 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 18 179 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 1182 zł).

II. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": zakup środków trwałych (6 respiratorów dla Związku Polonii Medycznej w Gruzji). Całkowity koszt realizacji zadania - 60 140 zł, postulowana kwota dotacji - 58 690 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 58 690 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 3814 zł).

III. Prezydium Senatu zapoznało się z informacją w sprawie wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do 27 października br.

  • Wniosek Fundacji Młodej Polonii Polska - Europa - Świat w Warszawie: wyposażenie oraz uruchomienie Akademii Literatury i Języka Polskiego dla szkółek polonijnych. Całkowity koszt realizacji zadania - 19 582 zł, postulowana kwota dotacji - 15 992 zł. Prezydium wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.

IV. Sprawy różne

  • Prezydium Senatu zapoznało się z pismem Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych PRO-AKADEMIA w Łodzi, dotyczącym rezygnacji z części zadania: pomoc dla studentów Polskiego Wydziału Technicznego Politechniki Donieckiej w budowaniu kariery zawodowej związanej z Polską, i zmiany w kosztorysie tego zadania. Prezydium zaakceptowało te postulaty i podjęło decyzję o zmianie swojej uchwały z 25 września br. w sprawie zlecenia tego zadania (zmniejszenie przyznanej dotacji o 6200 zł).

Podczas tego posiedzenia prezydium wyraziło na zgodę na udzielenie dwóm senatorom urlopu od wykonywania obowiązków. Zdecydowano także o wprowadzeniu zmian w Regulaminie Senatu, dotyczących podejmowania decyzji o udzielaniu urlopu senatorom, i upoważniono szefa Kancelarii Senatu minister E. Polkowską do przygotowania projektu zmiany regulaminu w tej sprawie.

Na zakończenie posiedzenia wysłuchano informacji szefa Kancelarii Senatu o przebiegu prac w Sejmie nad budżetem Kancelarii Senatu. Minister E. Polkowska poinformowała, że zaplanowane wydatki na rok 2009 zostaną prawdopodobnie ograniczone do poziomu budżetu z roku 2008. Ograniczenia te dotyczyć będą w szczególności planowanych kosztów podróży służbowych, a także realizacji drugiego etapu tworzenia infrastruktury telewizyjnej w budynku "A", zakupu specjalistycznych urządzeń niezbędnych do realizacji transmisji obrazu i dźwięku z posiedzeń Senatu oraz sal konferencyjnych i innych wybranych lokalizacji na terenie Senatu.