Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

16 września 2008 r. 25. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji "Polski system probacji - stan i kierunek rozwoju w kontekście standardów europejskich", która odbędzie się 27-28 października br. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie.

Założenia konferencji omówił przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz. Stanowi ona kontynuację spotkań organizowanych przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności, poświęconych temu zagadnieniu. Powinna pomóc w ustaleniu, czy i jakie zmiany legislacyjne są niezbędne do wprowadzenie w tym zakresie.

Konferencja organizowana jest we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, rzecznikiem praw obywatelskich, Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz Kancelarią Prezydenta. Wezmą w niej udział posłowie, senatorowie, przedstawiciele biura rzecznika praw obywatelskich, resortu sprawiedliwości, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, przedstawiciele nauki w zakresie prawa karnego oraz administracji rządowej i samorządowej. Prezydium Senatu podkreśliło wagę konferencji i wyraziło zgodę na jej zorganizowanie oraz zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Podczas posiedzenia rozpatrzono pozytywnie wniosek przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu o wyrażenie zgody na zorganizowanie w budynku Senatu wystawy "Ojciec Honorat Koźmiński: życie poświęcone Polsce". Wystawa przygotowywana jest z okazji 180. rocznicy urodzin i 20. rocznicy beatyfikacji ojca H. Koźmińskiego. Do marszałka Senatu wpłynął także projekt uchwały okolicznościowej. Ekspozycja będzie prezentowana 15-25 października br.

Prezydium Senatu rozpatrzyło także pozytywnie wniosek senatora Tadeusza Gruszki o wyrażenie zgody na zorganizowanie w budynku Senatu wystawy z okazji 900-lecia Raciborza. Jej celem jest przedstawienie historii tego najstarszego śląskiego miasta. Wystawa będzie prezentowana 19-24 listopada br.

Podczas posiedzenia zapoznano się z informacją o powstaniu senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; do wiadomości przyjęto regulamin i skład osobowy zespołu.

Piotr Bożym z Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu przedstawił informację na temat funkcjonowania zespołów zrzeszających senatorów. Biuro zapewnia obsługę administracyjną pięciu zespołów senackich i ośmiu parlamentarnych, które skupiają senatorów. Dodatkowo dwa zespoły parlamentarne są obsługiwane przez Gabinet Marszałka Senatu.

Marszałek Bogdan Borusewicz zaproponował, aby na koniec roku zespoły przedstawiały sprawozdanie ze swojej działalności.

Sprawy polonijne:

I.Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:

 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 176 369 zł, postulowana kwota dotacji - 101 310 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 101 310 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 11 448 zł).
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie": pomoc Polakom na Wschodzie - pomoc poszkodowanym w wyniku działań wojennych w Gruzji. Całkowity koszt realizacji zadania - 130 000 zł, postulowana kwota dotacji - 130 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 120 000 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 13 200 zł).
 • Fundacja Ośrodka KARTA: XX wiek na Zaolziu. Całkowity koszt realizacji zadania - 106 650 zł, postulowana kwota dotacji - 69 650 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 34 631 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 1731 zł).

II. Prezydium Senatu zapoznało się z informacją w sprawie wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do 1 września br.:

 • wniosek Stowarzyszenia RACIECHOWICE 2005 w Raciechowicach: "Wracamy do korzeni naszych przodków". Całkowity koszt realizacji zadania - 108 450 zł, postulowana kwota dotacji - 11 000 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • wniosek Związku Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Warmińsko-Mazurska: harcerski obóz wypoczynkowo-integracyjny pod namiotami. Całkowity koszt realizacji zadania - 23 400 zł, postulowana kwota dotacji - 23 400 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego DIABŁY w Miłosławiu: "Kultura ludowa nas łączy". Całkowity koszt realizacji zadania - 13 559 zł, postulowana kwota dotacji - 6060 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie": pomoc Polakom na Wschodzie - Gruzja. Całkowity koszt realizacji zadania - 130 000 zł, postulowana kwota dotacji - 130 000 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. (Ukraina i Gruzja). Całkowity koszt realizacji zadania - 236 300 zł, postulowana kwota dotacji - 160 000 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 114 810 zł, postulowana kwota dotacji - 48 810 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 5 236 372 zł, postulowana kwota dotacji - 283 822 zł. Prezydium Senatu nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 237 032 zł, postulowana kwota dotacji - 135 028 zł. Prezydium Senatu nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": zakup środków trwałych i oprogramowania dla organizacji polonijnych i polskich. Całkowity koszt realizacji zadania - 32 086 zł, postulowana kwota dotacji - 30 001 zł. Prezydium Senatu nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym.

III.Prezydium Senatu zapoznało się z informacją w sprawie wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do 12 września br.:

 • wniosek Fundacji "Młoda Europa" w Bydgoszczy: "Sztuka ponad granicami - Janusz Korczak". Całkowity koszt realizacji zadania - 39 765 zł, postulowana kwota dotacji -34 650 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym.

IV.Sprawy różne

 • Prezydium Senatu uchyliło swoją uchwałę z 10 lipca br. w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Miłośników Kołomyi "Pokucie" we Wrocławiu, zadania, polegającego na organizacji warsztatów artystycznych i obozu letniego dla polskiego zespołu młodzieżowego "Kołomyjka" z Kołomyi, na Ukrainie. Towarzystwo zrezygnowało z realizacji zadania.
 • Prezydium Senatu zapoznało się z informacją, przedstawioną przez dyrektora Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artura Kozłowskiego oraz dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu Joannę Urban, na temat wizyty delegacji Senatu na Białorusi 6-7 września br. z okazji 20-lecia Związku Polaków na Białorusi.