Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

6 sierpnia 2008 r. 24. posiedzenie Prezydium Senatu.

Rozpatrzono wniosek Komisji Kultury i Środków Przekazu o wyrażenie zgody na zorganizowanie 1 października br. w budynku Senatu konferencji "Muzea narodowe - nowe wyzwania". Założenia konferencji omówiła wiceprzewodnicząca komisji senator Barbara Borys-Damięcka. Celem spotkania jest przedstawienie projektów rozwiązań ustawowych, które umożliwią muzeom, jako narodowym instytucjom kultury sprawującym opiekę nad dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym dawnych rezydencji królewskich, tworzenie nowych form prezentacji dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez tzw. parki kultury.

Konferencja będzie zorganizowana przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji oraz zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Podczas posiedzenia rozpatrzono również wniosek Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych o wyrażenie zgody na zorganizowanie 7 października br. konferencji "III wiek w XXI wieku".

Przewodniczący zespołu senator Mieczysław Augustyn przedstawił główne założenia tego spotkania, program konferencji oraz kosztorys.

Przedsięwzięcie będzie organizowane we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Prezydium podkreśliło wagę przygotowywanego spotkania i wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji oraz zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Prezydium zapoznało się z przedstawionym przez szefa Kancelarii Senatu minister Ewę Polkowską projektem budżetu Kancelarii Senatu na rok 2009.

Budżet kancelarii na przyszły rok przewiduje wzrost wydatków w stosunku do budżetu tegorocznego. Na wzrost planowanych wydatków istotny wpływ ma zwiększona aktywność Senatu w sferze kontaktów międzyparlamentarnych oraz organizowanych konferencji międzynarodowych. Wynika to z przypadającego na ten rok przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej oraz obchodów Roku Polskiej Demokracji, w których program wpisuje się szereg spotkań wielostronnych organizowanych w Polsce.

Istotny wpływ na wzrost wydatków będzie miało również planowane podwyższenie o 1000 zł środków finansowych przewidzianych na prowadzenie biur senatorskich, podyktowane rosnącymi wydatkami na płace, czynsze, koszty podróży służbowych, materiały biurowe, a także realizacja II etapu tworzenia infrastruktury telewizyjnej w budynku "A", zakup specjalistycznych urządzeń niezbędnych do realizacji transmisji obrazu i dźwięku z posiedzeń plenarnych oraz sal konferencyjnych i innych wybranych lokalizacji na terenie Senatu.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą na temat projektu budżetu Kancelarii Senatu na rok 2009 prezydium pozytywnie zaopiniowało ten projekt.

Sprawy polonijne:

I. Wniosek o zlecenie zadania o charakterze programowym

Prezydium Senatu, na podstawie § 7 ust. 2 oraz § 9 ust. 2 swojej uchwały z 26 lutego br. w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, rozpatrzyło wniosek o zlecenie zadania o charakterze programowym oraz przyznanie dotacji na jego wykonanie:

  • Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie: pomoc Polakom na Wschodzie - pomoc ofiarom powodzi na Ukrainie. Postulowana kwota dotacji - 86 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 86 000 zł, w tym koszty pośrednie 9460 zł.

II. Informacja o wnioskach o dofinansowanie negatywnie rozpatrzonych przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w roku 2008

Prezydium zapoznało się ze spisem wniosków o dofinansowanie w roku 2008 rozpatrzonych negatywnie przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i przyjęło go do wiadomości.

III. Przyjęcie uchwał w sprawie określenia priorytetów zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2009 oraz w sprawie kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w roku w latach 2009-2011.

Prezydium rozpatrzyło projekty uchwał w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2009-2011 oraz w sprawie określenia priorytetów zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2009.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej prezydium podjęło uchwały w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2009-2011 oraz w sprawie określenia priorytetów zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2009.