Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

24 lipca 2008 r. 23. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o wyrażenie zgody na zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego w Ostródzie 18-19 września br. Szczegółową tematykę posiedzenia przedstawił przewodniczący komisji senator Jerzy Chróścikowski. Podczas posiedzenia mają zostać poruszone zagadnienia dotyczące ochrony jezior województwa warmińsko-mazurskiego, gospodarki rybackiej prowadzonej w wodach śródlądowych oraz przyszłości Kanału Elbląskiego.

Po zapoznaniu się z tą informacją prezydium uznało, że przewidywany program posiedzenia wyjazdowego nie pozwala na dopełnienie formalności przewidzianych w takim wypadku w Regulaminie Senatu i nie wyraziło zgody na jego zorganizowanie.

Marszałek Bogdan Borusewicz zaproponował formę wizyty studyjnej, podczas której członkowie komisji mogliby osiągnąć przedstawione cele. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska wizyty studyjnej.

Sprawy polonijne:

I. Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:

 • Małopolskie Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie: XVI Światowe Forum Mediów Polonijnych Tarnów - Małopolska 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 420 005 zł, postulowana kwota dotacji - 85 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 85 000 zł.
 • Fundacja Kresowa "Semper Fidelis" we Wrocławiu: plener malarski Lwów - Karpacz - Wrocław 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 53 560 zł, postulowana kwota dotacji - 37 500 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja Kresowa "Semper Fidelis" we Wrocławiu: plener malarski Lwów - Karpacz - Wrocław 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 53 560 zł, postulowana kwota dotacji - 37 500 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie: polonijna integracyjna gwiazdka na sportowo. Całkowity koszt realizacji zadania - 60 000 zł, postulowana kwota dotacji - 30 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 22 000 zł.
 • Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" w Poznaniu: sieć centrów integracji migrantów zarobkowych. Całkowity koszt realizacji zadania - 8 100 895,35 zł, postulowana kwota dotacji - 6 838 395,35 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej w Nowej Rudzie: wyjazd edukacyjno-poznawczy "Z Lidy na Ziemię Kłodzką". Całkowity koszt realizacji zadania: 39 925 zł, postulowana kwota dotacji 24 200 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 24 200 zł.
 • Fundacja "Willa Polonia" w Lublinie: wydanie dzieła zbiorowego (II tom) "Papież Słowianin - zwiastun nadziei". Całkowity koszt realizacji zadania - 50 000 zł, postulowana kwota dotacji - 40 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: media polskie na Wschodzie - "Gazeta Wołyńska". Całkowity koszt realizacji zadania - 92 000 zł, postulowana kwota dotacji - 92 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 55 170 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 4965 zł).

II. Prezydium Senatu zapoznało się z informacją w sprawie wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do dnia 22 lipca 2008 r.:

 • Wniosek Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Bełchatowie: realizacja zadania pod nazwą: Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży, z realizacją programu profilaktyki uzależnień "Dziękuję, nie". Całkowity koszt realizacji zadania - 24 600 zł, postulowana kwota dotacji - 8200 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie do poddania wniosku procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • Wniosek Fundacji Ośrodka Karta: XX wiek na Zaolziu. Projekt dokumentacyjno-wydawniczy, upowszechniający wspólną polsko-czeską historię na Śląsku Cieszyńskim. Całkowity koszt realizacji zadania - 106 650 zł, postulowana kwota dotacji - 69 650 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie do poddania wniosku procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • Wniosek Fundacji Młoda Europa w Bydgoszczy: Sztuka ponad granicami - Janusz Korczak. Całkowity koszt realizacji zadania - 69 375 zł, postulowana kwota dotacji - 45 907 zł. Prezydium Senatu nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.
 • Wniosek Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE: pobyt edukacyjny dzieci Polaków zamieszkałych na Bukowinie, w Rumunii. Całkowity koszt realizacji zadania - 42 230 zł, postulowana kwota dotacji - 30 000 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie do poddania wniosku procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • Wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: studium folklorystyczne dla Instruktorów Zespołów Polonijnych w Lublinie. Całkowity koszt realizacji zadania - 136 720 zł, postulowana kwota dotacji - 136 720 zł. Prezydium Senatu nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.
 • Wniosek Fundacji "Semper Polonia": integracyjny obóz harcerski w Przerwaniach nad jeziorem Gołdopiwo - Wędrownicy - Podróżnicy. Całkowity koszt realizacji zadania - 26 374 zł, postulowana kwota dotacji - 26 374 zł. Prezydium Senatu nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.

III. Omówienie projektów internetowych szkół nauczania języka polskiego:

Prezydium zapoznało się z projektami dotyczącymi internetowych szkół nauczania języka polskiego złożonymi przez:

 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - "Projekt edukacyjny - Polonijna Szkoła Internetowa",
 • Fundację "Semper Polonia" - "Internetowa Szkoła Języka Polskiego",
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - "Profesor Smok i przyjaciele".

Prezydium Senatu zwróciło uwagę na fakt, iż przedsięwzięcia dotyczące internetowych szkół nauczania języka polskiego powinny być współrealizowane przez różne ośrodki władzy państwowej, a w szczególności przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z tym Senat nie może być jedynym patronem takich przedsięwzięć. Inicjatywy utworzenia internetowych szkół nauczania języka polskiego uznano za ważne i potrzebne.

Prezydium negatywnie zaopiniowało projekty przedstawione przez "Wspólnotę Polską" oraz Fundację "Semper Polonia", ponieważ uznało, że wymagają sprecyzowania.

Marszałek B. Borusewicz zobowiązał się do przeprowadzenia konsultacji z minister edukacji narodowej Katarzyną Hall oraz przewodniczącym Zespołu Międzyresortowego do spraw Polonii i Polaków za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wiceministrem Janem Borkowskim w celu opracowania deklaracji lub listu intencyjnego w kwestii współpracy dotyczącej internetowych szkół nauczania języka polskiego.

IV. Omówienie projektów kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2009-2011 i priorytetów zlecania zadań w 2009 r.

Prezydium Senatu omówiło propozycje dotyczące projektów uchwał w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2009-2011 oraz w sprawie określenia priorytetów zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.

Po przedyskutowaniu sugestii i uwag Prezydium Senatu zaproponowało treść uchwał w tej sprawie.

Postanowiono, że prezydium powróci do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2009-2011 oraz w sprawie określenia priorytetów zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r. na następnym posiedzeniu prezydium po ich zaopiniowaniu przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

V. Przedyskutowanie sprawy dotyczącej budowy polskiej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Jekabpils, na Łotwie

Prezydium omówiło kwestię budowy polskiej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Jekabpils, na Łotwie. Z zainteresowaniem zapoznano się z informacjami na temat tej inwestycji, przedstawionymi przez wicedyrektora Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Romualda Łanczkowskiego.

Prezydium podjęło decyzję o zwróceniu się do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z prośbą o przedstawienie planu budowy szkoły oraz dokładniejszych informacji dotyczących między innymi: wartości budowy, wielkości szkoły, pozostałych kosztów oraz wielkości miasta, liczby Polaków tam mieszkających i struktury demograficznej.

Marszałek B. Borusewicz poprosił wicedyrektora R. Łanczkowskiego o przygotowanie informacji na temat kosztów pośrednich w programach, które zostały rozpatrzone pozytywnie przez prezydium.