Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

4 czerwca 2008 r. 20. posiedzenie Prezydium Senatu.

Na wniosek wicemarszałka Marka Ziółkowskiego prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie 27 czerwca 2008 r. w Senacie konferencji "Podział władzy w państwie demokratycznym. Wokół raportu Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość".

Wicemarszałek M. Ziółkowski podkreślił, że współpraca z samorządami jest jednym z obowiązków powierzonych mu przez Prezydium Senatu. Konferencja ma na celu wskazanie obszarów administracji, w których niezbędne są nowe regulacje prawne lub ich korekta. Wicemarszałek zaznaczył, że ma nadzieję, iż takie działania przyczynią się do pełniejszego rozwoju samorządności i demokracji lokalnej.

Podczas tego posiedzenia prezydium rozpatrzono też wniosek przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Przyszłość polskiej piłki nożnej". Założenia konferencji przedstawił wiceprzewodniczący komisji senator Józef Bergier. Wyrażono zgodę na zorganizowanie konferencji 2 lipca br.

Prezydium zgodziło się również na zorganizowanie 1 lipca br. w Senacie konferencji "Droga kariery prawnika w Polsce". Założenia konferencji przedstawił przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski. Podkreślił, że ma ona na celu wypracowanie nowego modelu kariery prawnika w Polsce.

Prezydium nie rozpatrzyło wniosku przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu o wyrażenie zgody na odbycie wizyty studyjnej komisji w Toruniu. Uznało, że nie leży to w jego kompetencji. O wyrażeniu zgody na uczestnictwo pracowników sekretariatu komisji i pokryciu kosztów ich pobytu decyduje szef Kancelarii Senatu.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy poświęconej działalności Andrzeja i Olgi Małkowskich. Prezydium zgodziło się na zorganizowanie ekspozycji 9-31 lipca br. Wystawa wpisuje się w obchody Roku Andrzeja i Olgi Małkowskich, ogłoszonego przez Senat.

Prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy pod roboczym tytułem "Sprawiedliwi wśród narodów świata". Marszałek zaproponował, aby do wystawy dołączyć planszę z uchwałą Senatu z 14 marca 2007 r., poświęconą Irenie Sendlerowej i pozostałym członkom Rady Pomocy Żydom "Żegota". Wyrażono zgodę na zorganizowanie wystawy 25 czerwca-6 lipca br., w gmachu Senatu.

Prezydium zajęło się również wnioskiem przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Sportu, senatora Antoniego Piechniczka o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy pod roboczym tytułem "W drodze do Pekinu - przygotowanie polskich sportowców do igrzysk paraolimpijskich". Zdecydowano o odłożeniu rozpatrzenia wniosku do czasu ustalenia z organizatorem ostatecznego kształtu wystawy.

Ponadto rozpatrzono wniosek senatora Andrzeja Grzyba, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego, o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy "Kociewie nieznane". Wyrażono zgodę na zorganizowanie wystawy 5-20 września br. Prezydium nie wyraziło zgody na pokrycie ze środków Kancelarii Senatu kosztów druku katalogu wystawy.

Prezydium skierowało do rozpatrzenia w trybie nadzwyczajnym 12 wniosków o zlecenie zadania państwowego złożonych po terminie.