Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

15 maja 2008 r. 19. posiedzenie Prezydium Senatu.

Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:

- wniosek przewodniczącego Komisji Zdrowia o wyrażenie zgody na zorganizowanie 15 września br. w budynku Senatu konferencji "Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku",

Prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Zdrowia o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie 15 września br. konferencji "Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX w". Po zapoznaniu się z informacją przewodniczącego komisji senatora Władysława Sidorowicza prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji oraz zaakceptowało przedstawiony kosztorys z wyłączeniem punktu dotyczącego druku materiałów dla uczestników.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek Komisji Gospodarki Narodowej o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie 24 czerwca br. konferencji "Jakość i bezpieczeństwo żywności warunkiem zdobycia nowych rynków zbytu". Przedstawiciel komisji senator Stanisław Jurcewicz podkreślił, że mimo iż spotkanie ma dotyczyć rynku żywności, będzie to analiza problemu w ujęciu gospodarczym. Konferencja ma na celu wypracowanie form wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa spożywczego w Polsce. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Na wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej prezydium wyraziło także zgodę na zorganizowanie w Senacie 18 czerwca br. konferencji "Samorządowy lider zarządzania 2008 - usługi techniczne". Wszystkie koszty organizacyjne pokryje współorganizator konferencji - Związek Miast Polskich.

Prezydium Senatu rozpatrzyło wniosek Komisji Kultury i Środków Przekazu o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie 23 czerwca br. konferencji "Prawo autorskie na miarę XXI wieku. Krok drugi". Wiceprzewodnicząca komisji senator Barbara Borys-Damięcka poinformowała, że konferencja przygotowywana jest wspólnie z Komisją Ustawodawczą. Będzie to kontynuacja prac nad nowelizacją ustawy - Prawo autorskie, podjętych przez Komisję Gospodarki Narodowej podczas konferencji, która odbyła się 8 kwietnia br. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Ponadto rozpatrzono wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie 9 czerwca br. konferencji poświęconej życiu i działalności rotmistrza Witolda Pileckiego w 60. rocznicę jego śmierci. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i inwestycyjnym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:

I. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

 • Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku: Wakacyjny Festiwal Teatrów Dziecięcych zza Granicy 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 193 515 zł, postulowana kwota dotacji - 143 813 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 89 525 zł.
 • Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw w Lublinie: badanie potrzeb polskich migrantów ekonomicznych w Dublinie. Całkowity koszt realizacji zadania - 131 200 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 456 214 zł, postulowana kwota dotacji - 140 924 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w łącznej wysokości 107 007 zł.
 • kraje Kaukazu - wspieranie organizacji polonijnych i polskich za granicą, Armenia - 22 548 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 2547zł).
 • imprezy i przedsięwzięcia na całym świecie - promowanie kultury polskiej i ochranianie dziedzictwa narodowego poza granicami - 84 459 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 9543 zł).
 • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia w Łodzi: cykl seminariów informacyjnych dotyczących Karty Polaka, przepisów Schengen i zasad repatriacji w 2008 r. dla środowisk polonijnych na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 124 964 zł, postulowana kwota dotacji - 107 464 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce "Czeremosz" w Węgorzewie: "Wracamy do korzeni" - II Międzynarodowa Noc Świętojańska w Węgorzewie. Całkowity koszt realizacji zadania - 60 000 zł, postulowana kwota dotacji - 25 000 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 11 400 zł.
 • Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce "Czeremosz" w Węgorzewie: XIII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych. Całkowity koszt realizacji zadania - 110 900 zł, postulowana kwota dotacji - 28 850 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 21 000 zł.
 • Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: udział osób polskiego pochodzenia w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej oraz w warsztatach polonistycznych dla nauczycieli z zagranicznych szkół z polskim językiem nauczania. Całkowity koszt realizacji zadania - 300 940 zł, postulowana kwota dotacji - 70 636 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 66 636 zł.
 • Fundacja "Wileńszczyzna" w Warszawie: www.kartapolaka.info.pl. Całkowity koszt realizacji zadania - 95 600 zł, postulowana kwota dotacji - 49 500 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych "Czeremosz": Międzynarodowe Integracyjne Warsztaty Taneczne. Całkowity koszt realizacji zadania - 54 700 zł, postulowana kwota dotacji - 29 000 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 23 100 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 6 047 588 zł, postulowana kwota dotacji - 1 725 358 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i przyznało dotację w wysokości 964 239 zł (koszty pośrednie do kwoty 112 149 zł):

 • Stany Zjednoczone i Kanada - 31 567 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 3567 zł).

Prezydium zdecydowało o niefinansowaniu następujących pozycji:

 • Kanada, Toronto, Kongres Polonii Kanadyjskiej: dofinansowanie koncertu z okazji 11 listopada w wykonaniu Toronto Sinfonietta,
 • Kanada, Toronto, Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie: dofinansowanie druku i kosztów redakcyjnych pisma "The New Link",
 • USA, Chicago, Muzeum Polskie w Chicago: dofinansowanie kosztów realizacji wystawy "Ziemia obiecana. Emigracja Polaków do Stanów Zjednoczonych", przygotowywanej wspólnie z Muzeum "Łazienki Królewskie" w Warszawie. Kraje Ameryki Łacińskiej - 47 126 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 6126 zł).

Prezydium zdecydowało o niefinansowaniu następujących pozycji:

 • Brazylia, Porto Alegre, osoba indywidualna: sfinansowanie kosztów podróży z Brazylii do Koszalina dla uczestnika Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych.
 • Niemcy, Francja - 72 300 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 8170 zł)

Prezydium zdecydowało o niefinansowaniu następujących pozycji:

 • Francja, Lyon, Stowarzyszenie Polsko-Francuskie "Polska": zakup sprzętu biurowego,
 • Francja, Paryż, tygodnik PMK "Głos Katolicki": koszty redakcyjne i wydawnicze.
 • Europa Zachodnia - 185 457 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 20 956 zł).

Prezydium zdecydowało o niefinansowaniu następujących pozycji:

 • Austria, Wiedeń, Austriacko-Polskie Stowarzyszenie Informacyjno-Kulturalne "ipolen.at": dofinansowanie działalności kulturalnej, w tym m.in. Austriacko-Polskiego Festynu Dożynkowego Aspern 2008,
 • Belgia, Bruksela, Rada Polonii Belgijskiej: dofinansowanie działalności kulturalnej,
 • Luksemburg, Towarzystwo Przyjaciół Kultury Polskiej im. M. Reja: dofinansowanie działalności kulturalnej i imprez okolicznościowych,
 • Belgia, organizacje polonijne w Belgii: publikacja - Elwira Kucharska "Siła przyciągania, czyli polskie losy".
 • Litwa - 38 490 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 4349 zł).

Prezydium zdecydowało o niefinansowaniu następujących pozycji:

 • różne miejscowości, szkoły polskie: zakup wyprawek dla uczniów klas pierwszych (ok. 800 osób),
 • Małe Soleczniki, kościół parafialny: ekspertyza instrumentu muzycznego,
 • Powiewiórka, polska parafia na Litwie: ekspertyza stanu kościoła (fundamentów, zrębu ścian, więźby dachowej, pokrycia dachów) oraz stan zabytków ruchomych, w tym chrzcielnicy, przy której ochrzczony był marszałek Józef Piłsudski,
 • Wilno, kościół parafialny z Kaplicą Matki boskiej Ostrobramskiej: ekspertyza instrumentu muzycznego,
 • Landwarów, siostry im. Jezus: dofinansowanie kosztów transportu i ubezpieczenia dzieci jadących na kolonie do Polski,

 • Wilno, społeczność Kolonii Wileńskiej, szkoła podstawowa w Kolonii Wileńskiej: publikacja - Praca zbiorowa. Historia Kolonii Wileńskiej i Szkoły w Kolonii Wileńskiej.
 • Unia Europejska - 5637 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 637 zł).

Prezydium zdecydowało o niefinansowaniu następujących pozycji:

 • Łotwa, Polska - Ryga, Warszawa, Średnia Ogólnokształcąca Szkoła Polska w Rydze im. Ity Kozakiewicz, Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie: realizacja programu szkół patronackich,
 • Czechy, Karvina Raj, miejscowe koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej: dofinansowanie kosztów przejazdu do Karviny chóru "Poznańskie Słowiki" z koncertem z okazji obchodów jubileuszu 80-lecia chóru "Dźwięk" działającego przy organizacji,
 • Czechy, Karvina, polskie zespoły śpiewacze Ziemi Cieszyńskiej: publikacja - Józef Wierzgoń "Śpiewamy wszyscy".
 • Bałkany bez krajów UE - 25 366 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 2866 zł).
 • Ukraina, Mołdawia - 196 392 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 22 192 zł).

Prezydium zdecydowało o niefinansowaniu następujących pozycji:

 • Ukraina, Borysław, polska szkoła sobotnia przy średniej szkole w Borysławiu: półkolonie edukacyjno-sportowe z nauką języka polskiego i kultury polskiej,
 • Ukraina, Krysowice, kaplica: ekspertyza dotycząca przyczyn zawilgocenia piętra i ustalenia możliwości postępowania konserwatorskiego, zabezpieczenie polichromii,
 • Ukraina, Lwów, siedziba kurii metropolitarnej rzymskokatolickiej: ekspertyza stanu zawilgoceń i spękań fundamentów, murów, więźby dachowej, pokrycia dachowego; badania struktury gruntów i cieków wodnych pod budynkiem,
 • Ukraina, Niżankowice, polska parafia na Ukrainie: ekspertyza przyczyn, stanu zawilgoceń i spękań murów kościoła,
 • Ukraina, Niżankowice, polska parafia na Ukrainie: renowacja chorągwianego obrazu św. Michała Archanioła,
 • Ukraina, Żytomierz, katedra biskupia rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Zofii: wykonanie ekspertyzy katedry biskupiej, wzniesionej w latach 1746-48, rozbudowanej w 1768 r.,
 • Ukraina, Biłohiria, parafia rzymskokatolicka w Biłohirii: dofinansowanie remontu sal na siłownię i zakupu sprzętu,
 • Ukraina, Zaporoże, Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza: publikacja Olgi Pawluk "Losy Polaków Zaporoża cz. 2".
 • Rosja - 83 206 zł (w tym koszty pośrednie ograniczyć do kwoty 10 817 zł).

Prezydium zdecydowało o niefinansowaniu następujących pozycji:

 • publikacja: materiały z konferencji Polacy w Guberni Archangielskiej.
 • Kazachstan - prezydium postanowiło nie finansować tej pozycji.
 • Imprezy i przedsięwzięcia SWP dla całego świata - 198 447 zł (w tym koszty pośrednie ograniczyć do kwoty 22 425 zł).

Prezydium zdecydowało o niefinansowaniu następujących pozycji:

 • różne kraje świata, różne miejscowości, poeci polskiego pochodzenia: dofinansowanie kosztów udziału polskich poetów, m.in. z Litwy, Niemiec, Australii w XXXVII Warszawskiej Jesieni Poezji,
 • Ukraina, Litwa - Wilno, Lwów, Kamieniec Podolski, Odessa, uczniowie oraz nauczyciele polskich szkół z Ukrainy i Litwy: dofinansowanie kosztów organizacji wyjazdów śródrocznych do Polski oraz plenerów artystycznych na Ukrainie, realizowanych we współpracy z Ośrodkiem Kultury Ochoty w ramach programu edukacyjnego "Współpraca ze Wschodem - Ochota dla Tradycji",
 • Ukraina, Rumunia, różne miejscowości, zespoły folklorystyczne: dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem 5 polonijnych zespołów folklorystycznych w XIX Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym "Bukowińskie Spotkania" w Pile,
 • Polska, Warszawa, Muzeum Niepodległości w Warszawie: dofinansowanie kosztów realizacji wystawy "Krzemieniec. Miasto wielkiej tęsknoty",
 • różne kraje świata: publikacja, praca zbiorowa "Zaangażowanie męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych w pracy na rzecz Polonii i Polaków za granicą",
 • publikacja: Jerzy Adam Radomski "Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945-1951",
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": Zakup środków trwałych i oprogramowania dla organizacji polskich i polonijnych poza granicami kraju w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 60 824 zł, postulowana kwota dotacji - 59 358 zł.

Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i przyznało dotację w wysokości 11 230 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 729 zł) z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do inwentaryzacji muzealnej dla Polskiego Muzeum Kultury i Historii w Rapperswil, w Szwajcarii.

II. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": budowa Domu Kultury Polskiej z częścią oświatową w Barze, na Ukrainie (zadanie kontynuowane). Całkowity, szacunkowy koszt realizacji zadania - 1 003 584 zł, postulowana kwota dotacji - 979 394 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek negatywnie i zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": budowa szkoły z polskim językiem nauczania w Szaróweczce-Maćkowcach, na Ukrainie (zadanie kontynuowane). Całkowity koszt realizacji zadania - 133 211 zł, postulowana kwota dotacji - 24 500 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek negatywnie i zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie": adaptacja strychu w budynku przy ul. Szewczenki 191 w Stryju, na Ukrainie, na potrzeby Polskiego Kulturalno-Oświatowego Centrum im. Kornela Makuszyńskiego (zadanie kontynuowane). Całkowity koszt realizacji zadania - 107 010 zł, postulowana kwota dotacji - 107 010 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek negatywnie i zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów) w Krakowie: odbudowa i adaptacja klasztoru z przeznaczeniem na Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach, na Ukrainie (zadanie kontynuowane). Całkowity koszt realizacji zadania - 651 300 zł, postulowana kwota dotacji - 586 300 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i przyznało dotację w wysokości 586 300 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 30 000 zł).
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont szkoły polskiej w Gródku Podolskim, na Ukrainie (zadanie nowe, ale realizowane już w latach 2000-2002). Całkowity koszt realizacji zadania - 64 146 zł, postulowana kwota dotacji - 62 600 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i przyznało dotację w wysokości 58 530 zł (bez kosztów pośrednich).
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont elewacji kościoła św. Stanisława w Krzemieńcu, na Ukrainie (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 236 326 zł, postulowana kwota dotacji - 202 674 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i przyznało dotację w kwocie 202 674 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 13 174 zł).
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont budynku dla Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Mościskach, na Ukrainie (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 42 741 zł, postulowana kwota dotacji - 41 711 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek negatywnie i zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": rekonstrukcja i rozbudowa przedszkola na szkołę z polskim językiem nauczania w Szepietówce, na Ukrainie (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 307 409 zł, postulowana kwota dotacji - 300 000 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek negatywnie (3 głosy za, 1 wstrzymujący się) i zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie": remont sali integracyjnej w budynku parafialnym w Stryju, na Ukrainie (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 45 456 zł, postulowana kwota dotacji - 45 456 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek negatywnie (3 głosy za, 1 wstrzymujący się) i zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie Odnowienia kościoła w Łopatynie w Otmuchowie: odnowienie zabytkowego kościoła katolickiego w Łopatynie, na Ukrainie (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 205 000 zł, postulowana kwota dotacji - 165 000. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i przyznało dotację w wysokości 52 185 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 3185 zł).
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": rozbudowa szkoły polskiej w Rezekne, na Łotwie (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 1 640 911 zł, postulowana kwota dotacji - 557 487 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek negatywnie i zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": budowa polskiej szkoły początkowej w Mariampolu, na Litwie (zadanie kontynuowane). Całkowity koszt realizacji zadania - 1 250 906 zł, postulowana kwota dotacji - 601 647 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i przyznało dotację w wysokości 601 647 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 39 107 zł).
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie": remont Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, na Litwie (zadanie kontynuowane). Całkowity koszt realizacji zadania - 6 156 019 zł, postulowana kwota dotacji - 3 125 694 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i przyznało dotację w wysokości 1 598 965 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 98 965 zł).
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont szkoły podstawowej w Wersoce, na Litwie (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 915 374 zł, postulowana kwota dotacji - 459 219 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek negatywnie i zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont przedszkola "Kluczyk" w Wilnie, na Litwie (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 393 196 zł, postulowana kwota dotacji - 197 851 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i przyznało dotację w wysokości 197 851 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 12 860 zł).
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont przedszkola "Uśmiech" w Wilnie, na Litwie (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 393 196 zł, postulowana kwota dotacji - 197 851 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i przyznało dotację w wysokości 197 851 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 12 860 zł).
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont szkoły średniej w Grigiszkach (Wilno), na Litwie (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 393 196 zł, postulowana kwota dotacji - 197 851 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i przyznało dotację w wysokości 197 851 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 12 860 zł).
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie": remont i unowocześnienie piętra bursy szkolnej na potrzeby praktyk uczniowskich w ramach specjalizacji: hotelarstwo i turystyka w Wileńskiej Szkole Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace, na Litwie (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 489 000 zł, postulowana kwota dotacji - 489 000 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek negatywnie i zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont przedszkola "Jutrzenka" w Wilnie, na Litwie (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 393 196 zł, postulowana kwota dotacji - 197 851 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i przyznało dotację w wysokości 197 851 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 12 860 zł).
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilnie, na Litwie (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 393 196 zł, postulowana kwota dotacji - 197 851 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i przyznało dotację w wysokości 197 851 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 12 860 zł).
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont szkoły podstawowej w Kolonii Wileńskiej, na Litwie (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 393 196 zł, postulowana kwota dotacji - 197 851 zł, Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i przyznało dotację w wysokości 197 851 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 12 860 zł).
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont Domu Polskiego w Karwinie, w Czechach (zadanie kontynuowane). Całkowity koszt realizacji zadania - 44 933 zł, postulowana kwota dotacji - 43 850 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i przyznało dotację w wysokości 43 850 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 2850 zł).
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont Domu Polskiego w Gutach, w Czechach (zadanie kontynuowane). Całkowity koszt realizacji zadania - 83 839 zł, postulowana kwota dotacji - 81 818 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i przyznało dotację w wysokości 81 818 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 5318 zł).
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont i rozbudowa Domu Polskiego w Erechim, w Brazylii (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 563 310 zł, postulowana kwota dotacji - 549 733 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek negatywnie i zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": budowa Domu Kultury Polskiej w Kurytybie, w Brazylii (zadanie kontynuowane). Całkowity koszt realizacji zadania - 865 788 zł, postulowana kwota dotacji - 844 920 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek negatywnie i zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": budowa Domu Kultury Polskiej w Ijui, w Brazylii (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 306 861 zł, postulowana kwota dotacji - 299 465 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek negatywnie i zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont i rozbudowa Domu Imigranta w Aurei, w Brazylii (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 116 169 zł, postulowana kwota dotacji - 113 369 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek negatywnie i zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont Polskiego Ośrodka Młodzieży w Burzaco, w Argentynie (zadanie kontynuowane). Całkowity koszt realizacji zadania - 263 023 zł, postulowana kwota dotacji - 256 684 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek negatywnie i zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont Domu Polskiego w Berisso, w Argentynie (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 214 255 zł, postulowana kwota dotacji - 209 091 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek negatywnie i zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont obiektu dla Polskiej Macierzy Szkolnej Comblain Tour w Belgii (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 361 658 zł, postulowana kwota dotacji - 352 941 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i przyznało dotację w kwocie 319 500 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 19 500 zł).
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": budowa Domu Kultury Polskiej w Getafe, w Hiszpanii (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 4 265 172 zł, postulowana kwota dotacji - 2 139 037 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek negatywnie i zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont przedszkola w Daugavpils, na Łotwie (zadanie kontynuowane). Całkowity koszt realizacji zadania - 653 489 zł, postulowana kwota dotacji - 327 407 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i przyznało dotację w kwocie 80 550 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 5235 zł).
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont obiektu Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Wilnie, na Litwie (zadanie nowe). Całkowity koszt realizacji zadania - 101 592 zł, postulowana kwota dotacji - 99 144 zł. Prezydium zaopiniowało wniosek pozytywnie i przyznało dotację w wysokości 99 144 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 6444 zł).

III. Sprawy różne

 • Prezydium uchyliło uchwałę Prezydium Senatu z 11 kwietnia br. w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania pod nazwą: ARS POLONIA. "Przekroczone granice" na kwotę 42 777 zł. Prezydium po zapoznaniu się z pismem fundacji z 14 maja br. wyraziło zgodę na przeznaczenie tej dotacji na zakup wyposażenia dla Szkoły im. Jana Pawła II w Bostonie, w ramach umowy nr 15, zawartej z Fundacją "Semper Polonia", pod warunkiem złożenia wniosku przez fundację na refundację tego zadania.
 • Prezydium uchyliło uchwałę Prezydium Senatu z 11 kwietnia br. w sprawie zlecenia Fundacji Centrum Twórczości Narodowej w Warszawie zadania pod nazwą "Dzień Kultury Polskiej w Daugavpils na Łotwie" na kwotę 22 900 zł. Fundacja zrezygnowała z realizacji tego zadania.
 • Prezydium po zapoznaniu się z pismem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z 14 maja br. podjęło decyzję o przyznaniu dodatkowej dotacji w wysokości 147 713 zł dla Domu Polskiego w Buenos Aires (bez kosztów pośrednich).