Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

24 kwietnia 2008 r. odbyło się 17. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Żywność naturalna wysokiej jakości szansą rozwoju polskiego rolnictwa". Celem konferencji jest przedstawienie uregulowań prawnych oraz wskazanie źródeł pomocy finansowej dla producentów produktów regionalnych i tradycyjnych, a także przedstawienie doświadczeń Unii Europejskiej w tym zakresie. Konferencję, w której weźmie udział około 100 osób, zaplanowano na 30 maja 2008 r. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji. W zaproponowanym kosztorysie nie zaakceptowano pokrycia przez Kancelarię Senatu kosztów podróży zagranicznych.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Stan obecny oraz perspektywy rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w aspekcie ruchu turystycznego". Celem konferencji jest ogólne przedstawienie zagadnień związanych z tą tematyką, ukazanie trudności proceduralnych, z jakimi muszą się zmierzyć podmioty realizujące zapisy prawa w tym zakresie, a przede wszystkim próba przedstawienia stanu faktycznego polskiej żeglugi śródlądowej oraz prezentacja dotychczasowych osiągnięć. Konferencję, w której weźmie udział około 150 osób, zaplanowano na 29 maja 2008 r. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji oraz zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie, w ramach obchodów Roku Andrzeja i Olgi Małkowskich, konferencji "Wyzwania stojące przed harcerstwem. Rola harcerstwa w państwie". W konferencji zaplanowanej na 10 maja 2008 r. i organizowanej we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, weźmie udział około 120 osób. Wyrażając zgodę na zorganizowanie konferencji, prezydium podkreśliło wagę zaproszenia do udziału w konferencji przedstawicieli wszystkich organizacji harcerskich. Prezydium Senatu zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Podczas posiedzenia zapoznano się z informacją o powstaniu Parlamentarnego Zespołu "Blok dla Lubelszczyzny" oraz przyjęło do wiadomości regulamin i skład zespołu.

Prezydium rozpatrzyło oświadczenia senatorów o spełnieniu warunków do otrzymania uposażenia senatorskiego lub o przyznanie uposażenia uzupełniającego. Przyjęto do wiadomości, że dwóch senatorów spełnia warunki do przyznania uposażenia senatorskiego uzupełniającego.

Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym
i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym:

 • Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" w Gdańsku: Polska bez granic. Warsztaty kultury polskiej dla polskich kobiet z Wołynia. Całkowity koszt realizacji zadania - 70 650 zł, postulowana kwota dotacji - 62 550 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: wyjazdowe szkoły języka polskiego w Mołdawii, Gruzji i na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania - 38 100 zł, postulowana kwota dotacji - 18 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 18 000 zł.
 • Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: udział osób polskiego pochodzenia w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej oraz w warsztatach polonistycznych dla nauczycieli z zagranicznych szkół z polskim językiem nauczania. Całkowity koszt realizacji zadania - 300 940 zł, postulowana kwota dotacji - 70 636 zł. Prezydium postanowiło odłożyć rozpatrzenie wniosku.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Kwatera Główna w Warszawie: polscy harcerze spoza granic kraju na Zlocie Skautów Europy Środkowej "Silesia 2008". Całkowity koszt - 87 700 zł, postulowana kwota dotacji - 69 700 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 56 500 zł.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: "W krainie polskich bajek i baśni". Całkowity koszt realizacji zadania - 36 038 zł, postulowana kwota dotacji - 26 900 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: IV Polsko-Ukraińska Konferencja "Dialog edukacyjny języka polskiego". Całkowity koszt realizacji zadania - 32 200 zł, postulowana kwota dotacji - 25 600 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: "Polonijne lato z harcerską przygodą". Całkowity koszt realizacji zadania - 100 900 zł, postulowana kwota dotacji - 58 200 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 40 400 zł.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: "Polonijne spotkania z harcerską przygodą". Całkowity koszt realizacji zadania - 77 700 zł, postulowana kwota dotacji - 46 100 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 46 100 zł.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: "Nasi wschodni przyjaciele". Całkowity koszt realizacji zadania - 30 013 zł, postulowana kwota dotacji - 30 013 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: integracja europejska drogą do upowszechniania kultury polskiej i dziedzictwa narodowego. Całkowity koszt realizacji zadania - 120 730 zł, postulowana kwota dotacji - 104 230 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: "Rzeczpospolita wielu narodów". Całkowity koszt realizacji zadania - 56 000 zł, postulowana kwota dotacji - 35 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 35 000 zł.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: "Siła źródła - nasze korzenie". Całkowity koszt realizacji zadania - 60 400 zł, postulowana kwota dotacji - 40 100 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 22 000 zł.
 • Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: program "Solidarna sąsiedzka współpraca" - X Parafiada Archidiecezji Wileńskiej w dniach 9-12 maja 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 31 500 zł, postulowana kwota dotacji - 15 750 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 15 750 zł.
 • Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: szkolenie liderów i animatorów grup dzieci i młodzieży ze środowisk polskich i polonijnych na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 116 100 zł, postulowana kwota dotacji - 81 270 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: organizacja Olimpiady Języka Polskiego i Literatury oraz konkursu "Polskie Dyktando - Mistrz Ortografii" dla uczniów szkół polskich na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 26 380 zł, postulowana kwota dotacji - 26 380 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 26 380 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 2000 zł).
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Polska w Górach Skalistych. Całkowity koszt realizacji zadania - 330 000 zł, postulowana kwota dotacji - 80 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 80 000 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 5000 zł).
 • Stowarzyszenie "Promyk" w Marzeninie: I Festiwal Polonusów przy Festiwalu Twórców Polskiej Piosenki - Września 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 40 000 zł, postulowana kwota dotacji - 28 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe w Brodnicy: wymiana młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy i Szkoły Ogólnokształcącej nr 3 z polskim i rosyjskim językiem nauczania w Iwano-Frankowsku w celu realizacji projektu "Kultura średniowiecza na ziemi polskiej i ukraińskiej". Całkowity koszt realizacji zadania - 19 490 zł, postulowana kwota dotacji - 9000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 9000 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 1000 zł).
 • Stowarzyszenie "Na rzecz Jakości w Oświacie" w Ostródzie: "Letnia Szkoła Liderów - Ostróda 2008". Całkowity koszt realizacji zadania - 48 985 zł, postulowana kwota dotacji - 43 585 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu omówiono kwestie obchodów najważniejszych rocznic i wydarzeń przypadających w latach, które obejmuje obecna kadencja (2009 r. - Rok Polskiej Demokracji, 2010 r. - 30. rocznica sierpnia 1980 r.). Podkreślono, że przygotowanie długofalowego planu pozwoli na wyznaczenie priorytetów Senatu w tej dziedzinie. Przygotowany plan zostanie zaprezentowany na posiedzeniu prezydium w maju 2008 r.

Prezydium Senatu postanowiło, że kwestia zasad tworzenia i obsługi zespołów parlamentarnych zostanie omówiona na następnym posiedzeniu.

Marszałek Bogdan Borusewicz przedstawił propozycję zorganizowania uroczystego posiedzenia Stowarzyszenia Senatów Europy z okazji dwudziestolecia odrodzonego Senatu. Uroczyste posiedzenie odbyłoby się w Warszawie (jesień 2009 r.). Propozycja marszałka spotkała się z aprobatą pozostałych członków prezydium.

Podczas posiedzenia omówiono obecną sytuację w Republice Białoruś,
z uwzględnieniem problemów dotyczących funkcjonowania Związku Polaków na Białorusi.

Prezydium postanowiło, że Biuro Polonijne Kancelarii Senatu przygotuje terminarz zadań zleconych realizowanych w poszczególnych środowiskach polskich i polonijnych, które otrzymały dotację Senatu na ich wykonanie.

Podczas posiedzenia wyrażono zgodę na wystąpienie szefa Kancelarii Senatu do ministra finansów w sprawie przeniesienia planowanych na 2008 r. wydatków budżetowych w ramach części 03 Kancelaria Senatu, Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75195 - Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą) pomiędzy § 6230 i § 2820 kwoty 1 000 000 zł.

Prezydium podzieliło stanowisko Kancelarii Senatu w sprawie potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie remontów szkół polskich na Litwie.