Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

11 kwietnia 2008 r. odbyło się 16. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek posłanki do Parlamentu Europejskiego Ewy Tomaszewskiej o wyrażenie zgody na współudział Senatu RP w organizacji wystawy poświęconej tradycjom polskiego parlamentaryzmu. Wystawa, planowana na 1-5 grudnia br., zostanie urządzona w gmachu Parlamentu Europejskiego.

Wystawa ma się składać z około 25 plansz; w jej organizację zaangażowała się grupa ekspertów i naukowców. Kancelaria Senatu proponuje wsparcie przedsięwzięcia poprzez sfinansowanie wydania ilustrowanego katalogu, który miałby towarzyszyć wystawie. Wydawnictwo to może być wykorzystane także na potrzeby promocyjne Senatu. Szacunkowe koszty wydania publikacji o objętości około 100 stron w nakładzie 3000 egzemplarzy wynoszą ok. 28 000 zł.

Marszałek Bogdan Borusewicz postulował poszerzenie wystawy o plansze opisujące wydarzenia lat 1918 i 1989. Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski zaproponował, by ufundować gablotę, w której wystawiony byłby reprint Konstytucji 3 maja.

Prezydium Senatu wyraziło zgodę na finansowy udział w wydaniu katalogu
i zaakceptowało proponowane koszty.

Prezydium przyjęło do wiadomości powstanie Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej oraz Senackiego Zespołu Górnictwa.

Rozpatrzono wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym
i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

I. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Polaków na Wschodzie w Tarnobrzegu: Organizacja pobytu o charakterze edukacyjno-wypoczynkowym dla dzieci polskich ze szkoły w Gródku Podolskim na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania 44 310 zł, wnioskowana kwota dotacji - 29 300 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 27 100 zł.
 • Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Warszawie: X Jubileuszowe Polonijne Warsztaty Artystyczne. Całkowity koszt realizacji zadania 91 500 zł, wnioskowana kwota dotacji - 45 500 zł. Prezydium postanowiło wniosek odłożyć.
 • Wschodnia Fundacja Kultury AKCENT w Lublinie: Polacy za granicą - polskie rodowody, polskie znaki zapytania. Całkowity koszt realizacji zadania 146 800 zł, wnioskowana kwota dotacji - 60 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 49 250 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 3250 zł).
 • Fundacja MŁODA EUROPA w Bydgoszczy: Letnia szkoła języka polskiego. Całkowity koszt realizacji zadania 252 944 zł, wnioskowana kwota dotacji - 205 560 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 86 030 zł.
 • Fundacja Centrum Twórczości Narodowej w Warszawie: Dzień Kultury Polskiej w Daugavpils na Łotwie. Całkowity koszt realizacji zadania 74 200 zł, wnioskowana kwota dotacji - 66 800 zł, Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 22 900 zł.
 • Fundacja Centrum Twórczości Narodowej w Warszawie: Unia polsko-litewska - obóz historyczny - językowy dla młodzieży polonijnej. Całkowity koszt realizacji zadania 74 205 zł, wnioskowana kwota dotacji - 68 905 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja Ocalmy od Zapomnienia w Warszawie: Cykl wystaw "Projektu '68". Całkowity koszt realizacji zadania 162 141 zł, wnioskowana kwota dotacji - 42 900 zł, Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja Ocalmy od Zapomnienia w Warszawie: Wernisaże "Ocalić od zapomnienia" w Edynburgu i Manchesterze. Całkowity koszt realizacji zadania 89 730 zł, wnioskowana kwota dotacji - 45 670 zł, Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja SEMPER POLONIA w Warszawie: Ars Polonia Przekroczone granice. Całkowity koszt realizacji zadania 298 891 zł, wnioskowana kwota dotacji - 102 941 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 42 777 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 4277 zł).
 • Fundacja SEMPER POLONIA w Warszawie: Muzyka mową duszy - prezentacja polskiej kresowej kultury śpiewaczej na Górnym Śląsku. Całkowity koszt realizacji zadania 30 418 zł, wnioskowana kwota dotacji - 21 978 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 21 978 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 1978 zł).
 • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych PRO - AKADEMIA w Łodzi: Polonijna Akademia Przedsiębiorczości i Języka Polskiego. Całkowity koszt realizacji zadania 289 429 zł, wnioskowana kwota dotacji - 281 139 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 141 043 zł (w tym koszty pośrednie do sumy 11 283 zł). Prezydium postanowiło do kosztów bezpośrednich zadania zaliczyć koszty druku materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów (w kwocie 510 zł).
 • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych PRO - AKADEMIA w Łodzi: Polsko-ukraiński mikro-inkubator przedsiębiorczości przy Polskim Wydziale Technicznym Politechniki Donieckiej. Całkowity koszt realizacji zadania 240 110 zł, wnioskowana kwota dotacji - 174 635 zł, Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych PRO - AKADEMIA w Łodzi: Utrwalanie polskości w środowiskach polonijnych na Wschodzie poprzez aktywizowanie organizacji polonijnych. Całkowity koszt realizacji zadania 148 533 zł, wnioskowana kwota dotacji - 143 333 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Europejska Wspólnota Gospodarcza Polonii w Warszawie: III Europejskie Forum Gospodarcze Polonii - EURO 2012. Całkowity koszt realizacji zadania 149 800 zł, wnioskowana kwota dotacji - 125 092 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Europejska Wspólnota Gospodarcza Polonii w Warszawie: I Europejskie Targi Przedsiębiorczości Gospodarczej Polonii - EURO 2012. Całkowity koszt realizacji zadania 210 100 zł, wnioskowana kwota dotacji - 166 513 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja Wileńszczyzna w Warszawie: Polski Dzień Dziecka na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania 5000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 4500 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 4500 zł.
 • Fundacja Wileńszczyzna w Warszawie: Konferencja Młodzież Polonijna w Działaniu. Całkowity koszt realizacji zadania 30 900 zł, wnioskowana kwota dotacji - 30 900 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja Wileńszczyzna w Warszawie: Program wydawniczy Fundacji Wileńszczyzna. Całkowity koszt realizacji zadania 37 200 zł, wnioskowana kwota dotacji - 32 200 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie BIEG PIASTÓW w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach: Bieg o Puchar Prezesa TVP Polonia w ramach Międzynarodowego Festiwalu Narciarstwa Biegowego XXXII Bieg Piastów 2008. Całkowity koszt realizacji zadania 49 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 35 100 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja DZIEDZICTWO NASZE w Węgorzewie: Pamięć naszej przeszłości. Inwentaryzacja poloników w Obwodzie Kaliningradzkim. Całkowity koszt realizacji zadania 51 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 35 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu: Przygotowanie i stworzenie serwisu internetowego poświęconego artystom polskim na emigracji w XX wieku (Mela Muter, Marek Oberlander, Hilary Krzysztofiak i Halima Nałęcz, Marian Kościałkowski). Całkowity koszt realizacji zadania 30 890 zł, wnioskowana kwota dotacji - 27 000 zł, Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 19 250 zł.
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu: Konkurs czasopisma "Archiwum Emigracji" (siódma edycja) na wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską na tematy związane z historią kultury emigracji polskiej w XX wieku/ Zasięg międzynarodowy. Całkowity koszt realizacji zadania 15 200 zł, wnioskowana kwota dotacji - 13 000 zł, Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 7000 zł.
 • Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie: It's my place - To moje miejsce Edynburg - Kraków. Całkowity koszt realizacji zadania 374 850 zł, wnioskowana kwota dotacji - 258 100 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 54 372 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 5872 zł).
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Dofinansowanie kosztów funkcjonowania "Biblioteki Polskiej" w Brukseli w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania 109 045 zł, wnioskowana kwota dotacji - 109 045 zł, Prezydium postanowiło wniosek odłożyć.

II. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym:

Wnioski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Zadania kontynuowane z lat ubiegłych:

 • Remont szkoły średniej w Jaszunach, na Litwie, inwestycja planowana na lata 2007-2009. Wnioskowana kwota dotacji na rok 2008: 560 246 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 560 246 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 36 416 zł).
 • Remont polskiej szkoły średniej w Bujwidzach, na Litwie, inwestycja planowana na lata 2007-2008. Wnioskowana kwota dotacji na rok 2008: 170 961 zł, Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 170 961 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 11 112 zł).
 • Budowa polskiej szkoły początkowej w Mariampolu, na Litwie, inwestycja planowana na lata 2007-2008. Wnioskowana kwota dotacji na rok 2008: 601 647 zł. Prezydium postanowiło wniosek odłożyć.

Zadania nowo rozpoczynane:

 • Remont sali do nauki języka polskiego na Uniwersytecie w Erewanu, w Armenii, inwestycja planowana na rok 2008. Wnioskowana kwota dotacji 25 455 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 25 455 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 1655 zł).

 • Remont polskiej szkoły sobotniej w Londynie, w Anglii, inwestycja planowana na rok 2008. Wnioskowana kwota dotacji 93 048 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 93 048 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 6048 zł).