Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

28 marca 2008 r. odbyło się 15. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji "Zagrożenia wychowawcze XXI wieku". Jak poinformował przewodniczący komisji senator Kazimierz Wiatr, tematyka konferencji wpisuje się w obchody roku Andrzeja i Olgi Małkowskich. Celem spotkania będzie prezentacja zjawisk wpływających na zaburzenia wychowawcze, poszerzenie wiedzy o konsekwencjach rozwoju patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży, a także próba wypracowania nowych programów profilaktycznych. Współorganizatorem jest Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej PEDAGOGIUM. W konferencji, zaplanowanej na 17 czerwca br., weźmie udział około 120 osób, zaplanowano 17 czerwca br. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji oraz zaakceptowało przedstawiony kosztorys (4973 zł).

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji "Spółdzielnie socjalne dla osób niepełnosprawnych - w poszukiwaniu rozwiązań prawnych". Spotkanie ma na celu zaprezentowanie doświadczeń związanych z zakładaniem spółdzielni socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu terytorialnego. Konferencja będzie współorganizowana przez Fundację Promocji Gmin Polskich i zespół realizujący program "Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych". Koszty organizacyjne pokryje Fundacja Promocji Gmin Polskich. Konferencję zaplanowano na 11 kwietnia br. i weźmie w niej udział około 60 osób. Po uwzględnieniu planowanych terminów posiedzeń Senatu przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Mariusz Witczak zaproponował zmianę terminu na 16 kwietnia. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji.

Prezydium przyjęło do wiadomości sprawozdanie z wizyty przedstawicieli Senatu RP w Vaudricourt (Francja) w dniach 6-7 marca br. Wizyta odbyła się w związku z rozważaniem możliwości zakupu z budżetu Kancelarii Senatu przeznaczonego na opiekę nad Polonią i Polakami za Granicą ośrodka o.o. oblatów w Vaudricourt z przeznaczeniem na Centrum Polonii Północnej Francji. Zgodnie z decyzją Prezydium Senatu senator Łukasz Abgarowicz przedstawił szczegółową informację dotyczącą stanu technicznego obiektu, możliwości jego zagospodarowania oraz oferty sprzedaży o.o. oblatów. Zaznaczył, że sprzedający nie widzą możliwości rozłożenia na raty żądanej sumy 1,5 mln euro. Poinformował również, że do 7 kwietnia br. należy dać odpowiedź, czy Senat jest zainteresowany zakupem. Po przedyskutowaniu przedstawionych argumentów oraz szczegółowej analizie sytuacji formalnoprawnej Prezydium Senatu stwierdziło, że nie ma możliwości zaangażowania środków z budżetu Kancelarii Senatu na zakup posiadłości
w Vaudricourt.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym
i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

 • Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z Ukrainy. Całkowity koszt realizacji zadania - 50 200 zł, postulowana kwota dotacji - 40 900 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 37 800 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 500 zł).
 • Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie: 14 Festiwal Kultury Kresowej - Mrągowo 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 366 290 zł, postulowana kwota dotacji - 180 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 180 000 zł.
 • Stowarzyszenie "Akademia Wilanowska" w Warszawie: Kolędy z Kraju Jana Pawła II/Christmas Carols from the Land of John Paul II. Całkowity koszt realizacji zadania - 317 200 zł, postulowana kwota dotacji - 269 620 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie: X Międzynarodowy Konkurs Recytatorski. Całkowity koszt realizacji zadania - 35 000 zł, postulowana kwota dotacji - 10 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 9000 zł.
 • Fundacja "Polonia Restituta" w Warszawie: Zredagowanie i wydanie drukiem czterech numerów kwartalnika "Nasza Rota". Całkowity koszt realizacji zadania - 259 500 zł, postulowana kwota dotacji - 255 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 151 000 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 3000 zł).
 • Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie: "Europa - wspólne dziedzictwo". Edukacja, kształcenie kulturowe i wyżywienie młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu oraz szkolenie nauczycieli polskiego pochodzenia. Całkowity koszt realizacji zadania - 908 630 zł, postulowana kwota dotacji - 425 630 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 382 630 zł.
 • Stowarzyszenie "Na rzecz Jakości w Oświacie" w Ostródzie: "Letnia Szkoła Liderów - Ostróda 2008". Całkowity koszt realizacji zadania - 48 985 zł, postulowana kwota dotacji - 43 585 zł. Prezydium postanowiło odrzucić wniosek.
 • Stowarzyszenie "Na rzecz Jakości w Oświacie" w Ostródzie: Wspieranie języka i kultury polskiej w obwodzie kaliningradzkim - kontynuacja 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 82 010 zł, postulowana kwota dotacji - 73 860 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 20 034 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 2604 zł).
 • Stowarzyszenie "Na rzecz Jakości w Oświacie" w Ostródzie: "Tu warto się zatrzymać". Całkowity koszt realizacji zadania - 99 345 zł, postulowana kwota dotacji - 78 500 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie "Na rzecz Jakości w Oświacie" w Ostródzie: "Taniec bez granic". Całkowity koszt realizacji zadania - 78 770 zł, postulowana kwota dotacji - 57 870 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie "Na rzecz Jakości w Oświacie" w Ostródzie: Działalność, współpraca, integracja członków Studenckiej Międzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków w Olsztynie. Całkowity koszt realizacji zadania - 14 610 zł, postulowana kwota dotacji - 12 510 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Pomoc stypendialna dla studentów polskiego pochodzenia na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 630 000 zł, postulowana kwota dotacji - 630 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Dofinansowanie spektakli wyjazdowych w sezonie 2008 "Salonu Muzyki i Poezji" Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego z Toronto. Całkowity koszt realizacji zadania - 69 000 zł, postulowana kwota dotacji - 69 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 18 682 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 1307 zł).
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia dla sal lekcyjnych w szkołach sobotnich na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania - 14 900 zł, postulowana kwota dotacji - 14 900 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 9381 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 881 zł).
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Wydawanie społeczno-kulturalnego czasopisma młodzieżowego "Pod Wiatr". Całkowity koszt realizacji zadania - 80 730 zł, postulowana kwota dotacji - 22 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 22 000 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 2000 zł).
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Dofinansowanie działalności i wyposażenia szkół polskich i organizacji polonijnych w Trypolisie, Benghazi i Dernie (Libia). Całkowity koszt realizacji zadania - 26 500 zł, postulowana kwota dotacji - 26 500 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 26 500 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 2500 zł).
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Zakup strojów ludowych dla zespołów młodzieżowych "Czarodziejski Kwiat" z Winnicy, "Aksamitki" z Baru, na Ukrainie, i "Polanie" z Petersburga, w Rosji. Całkowity koszt realizacji zadania - 45 882 zł, postulowana kwota dotacji - 45 882 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 45 882 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 4000 zł).
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do publikacji i wydanie książki "Walka, więzienie, zesłanie" autorstwa Józefa Bujanowskiego w serii "Archiwum Emigracji" (tom 29). Całkowity koszt realizacji zadania - 14 695 zł, postulowana kwota dotacji - 13 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do publikacji i wydanie numeru monograficznego półrocznika "Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty" (tom XI) "Polacy, Żydzi, Izraelczycy. Problem tożsamości w literaturze polskiej w Izraelu" autorstwa Karoliny Famulskiej. Całkowity koszt realizacji zadania - 24 302 zł, postulowana kwota dotacji - 21 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do publikacji i wydanie numeru półrocznika "Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty" (tom XII) - numer poświęcony Markowi Żuławskiemu. Całkowity koszt realizacji - 18 465 zł, postulowana kwota dotacji 16 500 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu: Ewa Bobrowska-Jakubowska "Słownik artystów polskich we Francji w latach 1890-1918", tom 1 - przygotowanie i publikacja książki. Całkowity koszt realizacji zadania - 65 709 zł, postulowana kwota dotacji - 58 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu: Marek Żuławski - wystawa w 100-lecie urodzin. Całkowity koszt realizacji zadania - 38 010 zł, postulowana kwota dotacji - 34 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie i druk monograficznego albumu "Marian Kościałowski", który byłby drugim tomem serii "Artyści polskiego Londynu". Całkowity koszt realizacji zadania - 49 184 zł, postulowana kwota dotacji - 44 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do druku katalogu malarstwa i rysunku oraz monografii twórczości Meli Muter, styczeń - grudzień 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 186 655 zł, postulowana kwota dotacji - 170 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do druku i wydanie książki "Słyszę, jak śpiewa Ameryka" autorstwa Danuty Mostwin. Całkowity koszt realizacji zadania - 15 281 zł, postulowana kwota dotacji - 13 700 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do druku i wydanie książki "Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940" autorstwa Lecha Paszkowskiego. Całkowity koszt realizacji zadania - 30 427 zł, postulowana kwota dotacji - 27 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 27 000 zł, pod warunkiem przekazania na rzecz Kancelarii Senatu 100 egzemplarzy książki.
 • Dzieło Pomocy "Ad Gentes" w Warszawie: Zakup samochodu dla nowej placówki misyjnej obsługującej Polonię (Argentyna). Całkowity koszt realizacji zadania - 80 000 zł, postulowana kwota dotacji - 72 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Dzieło Pomocy "Ad Gentes" w Warszawie: Realizacja filmu dokumentalnego o życiu Polonii w Argentynie i Brazylii. Całkowity koszt realizacji zadania - 50 000 zł, postulowana kwota dotacji - 45 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. (Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu). Całkowity koszt realizacji zadania - 85 506 zł, postulowana kwota dotacji - 70 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 27 090 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 3061 zł).