Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

7 lutego 2008 r. odbyło się 10. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium wyraziło pozytywną opinię w sprawie powołania przez Komisję Gospodarki Narodowej stałej podkomisji "Przyjazne Państwo".

Prezydium rozpatrzyło wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Ochrona środowiska
w Unii Europejskiej - stan realizacji zobowiązań oraz możliwości finansowania". Jej celem jest wskazanie możliwości pozyskiwania środków unijnych na finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, przekazanie informacji o sposobach korzystania z funduszy europejskich, a także ocena już wdrażanych programów. Konferencję z udziałem około 100 osób zaplanowano na 11 marca br.

Ze względu na ważny temat konferencji zaproponowano, aby powiększyć grono zaproszonych gości o przedstawicieli organizacji pozarządowych. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji oraz zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Rozpatrzono wniosek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Sytuacja socjalna i partycypacja społeczna osób starszych w Polsce". Celem konferencji, przygotowywanej wspólnie z ogólnopolską Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS oraz Stowarzyszeniem Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej, jest przedstawienie doświadczeń i dorobku społecznego projektu Senior Task Force, realizowanego w latach 2007-2008 przez polskie i niemieckie organizacje pozarządowe. Konferencję z udziałem około 50 osób zaplanowano na 28 lutego br.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji pod tytułem "Sytuacja socjalna i aktywność społeczna osób starszych w Polsce". Koszty konferencji pokryje współorganizator - Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.

Prezydium zobowiązało przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej do przekazania stenogramu lub wydawnictwa pokonferencyjnego przewodniczącemu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz do Biura Spraw Międzynarodowych
i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu.

Podczas posiedzenia wspólnie z przedstawicielami klubów senackich omówiono kwestię uchwał okolicznościowych. Jak stwierdzono, wszystkie propozycje uchwał zasługują na uznanie i są bardzo cenne, ale należałoby wypracować jednolity sposób postępowania ze wszystkimi projektami takich inicjatyw. Uznano, że projekty uchwał okolicznościowych powinny być zgłaszane przez senatorów po przedyskutowaniu na forum klubów. Przedstawiciele klubów zobowiązali się do przeprowadzenia uzgodnień w przedmiotowym zakresie w swoich klubach.

Za najważniejsze wydarzenia przypadające w 2008, 2009 i 2010 r. prezydium uznało:

  • 90. rocznicę odzyskania niepodległości (2008 r.),
  • XX-lecie odrodzonego Senatu i pierwszych demokratycznych wyborów (2009 r.),
  • rocznicę uchwalenia przez Senat ustaw samorządowych (2010 r.).

Prezydium rozważyło propozycję, aby rok 2009 ogłosić Rokiem Polskiej Demokracji, a rok 2010 Rokiem Samorządności.

Wicemarszałek Krystyna Bochenek zadeklarowała, iż wspólnie z Biurem Informacji
i Dokumentacji Kancelarii Senatu podejmie działania zmierzające do wypracowania ramowego planu obchodów Roku Polskiej Demokracji i Roku Samorządności.

Prezydium zaapelowało do przedstawicieli klubów, aby ewentualnie pojawiające się inicjatywy uchwał okolicznościowych wpisywały się w przyjęte dla danego roku tematy wiodące.

Podczas posiedzenia zapoznano się z informacją o powstaniu zespołów parlamentarnych i przyjęto do wiadomości powstanie:

  • Senackiego Zespołu Infrastruktury,
  • Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
  • Kociewskiego Zespołu Parlamentarnego,
  • Senackiego Zespołu ds. Sportu.

Marszałek Bogdan Borusewicz zaznaczył, iż senatorowie mogą tworzyć w Senacie zespoły, które pracują według przyjętych w poprzedniej kadencji zasad (posiedzenia zespołów mogą odbywać się jedynie w budynku Senatu, są nagrywane, z posiedzenia sporządza się protokół, do którego załączana jest lista obecności senatorów). Zespoły senackie nie mogą być tworzone dla celów lobbingowych.

Marszałek poinformował członków prezydium, że podpisał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad finansowania biur senatorskich.

Szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska poinformowała o podpisaniu:

  • zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów służbowych Kancelarii Senatu,

zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad zakwaterowania senatorów oraz zwrotu przez Kancelarię Senatu kosztów poniesionych z tego tytułu przez senatorów.