Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

23 stycznia 2008 r. odbyło się 9. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium Senatu zapoznało się z przedstawioną przez wicedyrektor Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu Annę Szklennik informacją o kandydatach na członków delegacji Senatu RP do dwustronnych i trójstronnych zgromadzeń parlamentarnych:

  • Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy:

senator Łukasz Abgarowicz (Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej RP),

senator Stanisław Bisztyga (Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej RP),

senator Władysław Ortyl (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość),

senator Zdzisław Pupa (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość).

  • Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, Rady Najwyższej Ukrainy, Sejmu Republiki Litewskiej:

marszałek Bogdan Borusewicz (niezrzeszony).

senator Grzegorz Banaś (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość),

senator Krzysztof Piesiewicz (Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej RP).

  • Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP oraz Sejmu Republiki Litewskiej:

senator Paweł Klimowicz (Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej RP),

senator Sławomir Kowalski (Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej RP),

senator Andrzej Misiołek (Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej RP),

senator Bohdan Paszkowski (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość).

Prezydium zatwierdziło skład delegacji Senatu RP do dwustronnych
i trójstronnych zgromadzeń parlamentarnych.

  • Unia Zachodnioeuropejska

Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej RP zgłosił kandydaturę senatora Andrzeja Szewińskiego w miejsce senatora Mariusza Witczaka. Prezydium wyraziło zgodę na zmianę zastępcy członka delegacji Senatu do Unii Zachodnioeuropejskiej.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek senatora M. Witczaka o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy fotografii i malarstwa w związku z 750. rocznicą lokacji miasta Kalisza. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie ekspozycji w dniach 27 marca-11 kwietnia br.

Prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Roku Generała Władysława Andersa senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie sesji poświęconej ubiegłorocznym obchodom. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie 27 lutego br. sesji podsumowującej oraz zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek senator Janiny Fetlińskiej o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy "Stanisław Konopka (1896-1984). Dzieło życia". Prezydium wyraziło zgodę na ekspozycję w dniach 23 kwietnia - 7 maja br.

Prezydium rozpatrzyło oświadczenia senatorów o spełnieniu warunków do otrzymywania uposażenia senatorskiego.

Podczas posiedzenia prezydium rozpatrzono też wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:

  • Fundacja Wileńszczyzna: Doposażenie polskich szkół na Litwie w niezbędne pomoce do nauki. Całkowity koszt realizacji zadnia - 30 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 27 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
  • Fundacja Wileńszczyzna: www.kartapolaka.info.pl. Całkowity koszt realizacji zadania - 95 600 zł, wnioskowana kwota dotacji - 49 500 zł. Prezydium postanowiło odłożyć wniosek do czasu wejścia w życie ustawy o Karcie Polaka.
  • Lubelski Klub Polonijny: Kontynuacja w 2008 r. wydawania dwumiesięcznika "Forum Polonijne". Całkowity koszt realizacji zadania - 220 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 200 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.

Podczas posiedzenia marszałek B. Borusewicz przedstawił propozycję wypracowania koncepcji dotyczącej roli Senatu w procesie realizowania polityki historycznej państwa. Poruszył także kwestię współpracy Sejmu i Senatu w działalności ustawodawczej dotyczącej obchodów najważniejszych rocznic i wydarzeń przypadających w latach, które obejmuje obecna kadencja parlamentu. Podkreślił, że przygotowanie długofalowego planu pozwoli na wskazanie priorytetów Senatu w tej dziedzinie i uniknięcie dublowania inicjatyw sejmowych.

Szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska zaznaczyła, że inicjatywy na ten rok zostały już ogłoszone, dlatego należy skupić się nad tworzeniem kalendarza na lata następne.

Prezydium przedyskutowało propozycję uczczenia najważniejszych dla Senatu wydarzeń - przypadającego w 2009 r. XX-lecia odrodzonego Senatu i pierwszych demokratycznych wyborów oraz rocznicy uchwalenia przez Senat inicjatyw dotyczących ustaw samorządowych (2010 r.). Członkowie prezydium przedstawili szereg propozycji związanych z planowanymi obchodami.

Marszałek Senatu zaznaczył, że problem wymaga szerszego opracowania i rozważenia wszelkich okoliczności. Przekazał pozostałym członkom prezydium opracowanie przygotowane przez Fundację Ośrodka "Karta".

Zdecydowano o kontynuowaniu dyskusji na ten temat na kolejnym posiedzeniu Prezydium Senatu, 7 lutego br. Postanowiono też zaprosić przewodniczących klubów senackich w celu wspólnego omówienia i ustalenia kierunków działalności historyczno-upamiętniającej Senatu.