Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

28 grudnia 2007 r. odbyło się 7. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło propozycję Fundacji Pomocy wzajemnej "BARKA" dotyczącą zmian w umowie nr 49 z 19 czerwca 2007 r., zlecającej zadanie w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą pod nazwą "Tworzenie sieci Centrów Integracji Migrantów Zarobkowych". Prezydium, przyjmując przedstawione uzasadnienie, jednomyślnie wyraziło zgodę na przesunięcie kwot dotacji pomiędzy poszczególnymi Centrami w zakresie zaproponowanym przez Fundację.