Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

28 listopada 2007 r. odbyło się 4. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wnioski przewodniczących komisji senackich o wyrażenie zgody na wybór zastępców przewodniczących komisji. Biorąc pod uwagę przedmiotowy zakres działania komisji, prezydium jednomyślnie zadecydowało o wyrażeniu zgody na wybór dwóch zastępców przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, trzech Komisji Nauki, Edukacji i Sport, czwartego Komisji Gospodarki Narodowej oraz trzeciego zastępcy przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Podczas posiedzenia Prezydium rozpatrzyło także oświadczenia senatorów o spełnieniu warunków do otrzymywania uposażenia senatorskiego oraz wnioski o przyznanie uzupełniającego uposażenia senatorskiego. Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki poinformował, że wpłynęło osiem oświadczeń o spełnianiu warunków do otrzymania uposażenia senatorskiego oraz dwa wnioski o przyznanie uzupełniającego uposażenia senatorskiego. Prezydium Senatu przyjęło do wiadomości, iż warunki do otrzymywania uposażenia senatorskiego spełnia siedmiu senatorów, a od 1 stycznia 2008 r. - jeden. Uzupełniające uposażenie senatorskie postanowiono przyznać dwóm senatorom, z uwzględnieniem rocznego okresu rozliczeniowego.

Prezydium Senatu wyraziło zgodę na poddanie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym i inwestycyjnym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie złożonych po terminie obowiązującej procedurze rozpatrzenia.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i inwestycyjnym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:

I. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

Zadania nowo rozpoczynane (zwiększenie kwoty dotacji)

1. Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie: Remont Internatu Kolegium św. St. Kostki KSW w Warszawie. Nakłady na 2007 r. według umowy nr 51 z 11 września 2007 r. - 252 000 zł, wnioskowane zwiększenie środków finansowych - 20 000 zł, wnioskowana kwota w roku 2007 - 272 000 zł. Prezydium przyznało jednomyślnie dotację w kwocie 20 000 zł.

Zadania nowo rozpoczynane (nowy wniosek)

2. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie, nazwa zadania: Adaptacja strychu w budynku przy ulicy Szewczenki 191 w Stryju, na Ukrainie, na potrzeby Polskiego Kulturalno-Oświatowego Centrum im. Kornela Makuszyńskiego, wnioskowana kwota dotacji w 2007 r. - 66 735 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w kwocie 2 673 zł (koszty pośrednie 173 zł) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji.

  1. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

3. Fundacja Ośrodka KARTA w Warszawie, nazwa zadania: Rozpowszechnianie książki "Słownik Dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956-1989" w sieci polskich placówek kultury za granicą: instytuty polskie, domy polskie, wybrane biblioteki i organizacje; całkowity koszt zadania - 33 726 zł, wnioskowana dotacja - 33 726 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w kwocie 12 078 zł (86 kompletów książek, 43 paczki), w tym koszty pośrednie 1500 zł.

4. Fundacja Ośrodka KARTA w Warszawie, nazwa zadania: Przygotowanie do druku i wydanie książki - wspomnień Antoniego Jankowskiego, całkowity koszt zadania - 28 560 zł, wnioskowana dotacja - 20 000 zł. Prezydium jednomyślnie rozpatrzyło wniosek negatywnie.

5. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie, nazwa zadania: "Pomoc charytatywna dla środowisk polskich na Ukrainie (dodatkowe środki), całkowity koszt zadania - 40 000 zł, wnioskowana dotacja - 40 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w kwocie 40 000 zł (koszty pośrednie 4 400 zł).

6. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie, nazwa zadania: Pomoc Polakom na Wschodzie (środki trwałe), całkowity koszt zadania - 102 000 zł, wnioskowana dotacja - 102 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w kwocie 60 000 zł (koszty pośrednie 3900 zł) w obszarze geograficznym Ukraina, Mołdawia.

7. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie, nazwa zadania: Pomoc Polakom na Wschodzie (środki trwałe), całkowity koszt zadania - 160 500 zł, wnioskowana dotacja - 160 500 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w kwocie 160 500 (koszty pośrednie 10 432 zł) w obszarze geograficznym Litwa.

8. Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie, nazwa zadania: Refundacja i sfinansowanie kosztów funkcjonowania Biblioteki Polskiej w Brukseli w 2007 r. oraz mebli, książek, oprogramowania komputerowego i wydawnictw multimedialnych dla potrzeb biblioteki, całkowity koszt zadania - 14 300 zł, wnioskowana dotacja - 14 300 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w kwocie 14 300 zł (koszty pośrednie 1 800 zł).

9. Fundacja Ośrodka KARTA w Warszawie, nazwa zadania: Przygotowanie edytorskie, druk i rozpowszechnianie kalendarza na rok 2008 "Arystokracja i ziemiaństwo polskie w latach 1890-1939" (tytuł roboczy) w środowiskach polskich na Wschodzie, całkowity koszt zadania - 61 010 zł, wnioskowana dotacja - 61 010 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w kwocie 61 010zł (koszty pośrednie 1 500 zł).

10. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie, nazwa zadania: Polskie Święta na Wschodzie (dodatkowe środki), całkowity koszt zadania - 327 000 zł, wnioskowana dotacja - 327 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w kwocie 47 922 zł (koszty pośrednie 5 271 zł).

Prezydium przyjęło do wiadomości informację o wycofaniu przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie wniosku inwestycyjnego: Remont Gimnazjum im. Śniadeckich w Solecznikach na Litwie.

Prezydium rozpatrzyło wnioski trzech senatorów o przyznanie dodatkowej liczby kopert senatorskich na 2007 rok. Prezydium zdecydowało przyznać po 100 sztuk dodatkowych kopert.

Na mocy zarządzenia nr 7 Marszałka Senatu z 22 października 2001 roku Prezydium Senatu powołało w drodze uchwały nr 3 z 28 listopada br. pięcioosobowy Zespół do spraw Pomocy Socjalnej, który będzie zajmował się przyznawaniem pomocy z funduszu świadczeń socjalnych dla senatorów, byłych senatorów oraz członków ich rodzin.

Na wniosek wicemarszałka Marka Ziółkowskiego prezydium wprowadziło korektę w przyjętym 20 listopada br. podziale miejsc w międzynarodowych zgromadzeniach parlamentarnych, w pozycjach:

Rada Europy - Senat dysponuje 3 miejscami przedstawicieli i 3 zastępców przedstawicieli. Nowy podział: PO - 2 członków i 2 zastępców, PiS - 1 członek i 1 zastępca.

Zgromadzenie Parlamentarne NATO - Senat dysponuje 3 miejscami przedstawicieli i 3 zastępców przedstawicieli. Nowy podział: PO - 1 członek i 1 zastępca, PiS - 1 członek i 2 zastępców, komitet niezależny - 1 członek.

Pozostałe pozycje pozostają bez zmian. Korekta nie ma wpływu na przyjętą wcześniej ilość miejsc przysługujących poszczególnym klubom.