Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

27 listopada 2007 r. odbyło się 3. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wnioski przewodniczących komisji senackich o wyrażenie zgody na wybór swoich zastępców. Prezydium jednomyślnie zadecydowało o wyrażeniu zgody na wybór dwóch zastępców przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i Komisji Zdrowia oraz trzech zastępców Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Prezydium rozpatrzyło oświadczenia senatorów o spełnieniu warunków do otrzymywania uposażenia senatorskiego oraz wnioski o przyznanie uzupełniającego uposażenia senatorskiego. Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki poinformował, że wpłynęło sześć oświadczeń o spełnianiu warunków do otrzymywania uposażenia senatorskiego oraz dwa wnioski o przyznanie uzupełniającego uposażenia senatorskiego. Prezydium przyjęło do wiadomości, iż warunki do otrzymywania uposażenia senatorskiego spełnia sześciu senatorów. Ponadto przyznano uzupełniające uposażenie senatorskie jednemu senatorowi, a jeden wniosek w tej sprawie odłożono do czasu rozmowy senatora z marszałkiem Senatu.

Prezydium Senatu rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Ustawodawczej w sprawie przyznania dodatku do uposażenia członkom tej komisji i zmiany Regulaminu Senatu. Uzasadnieniem wniosku jest zwiększenie zakresu przedmiotowego działania Komisji Ustawodawczej, także w związku ze zmianami Regulaminu Senatu w zakresie wykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydium Senatu postanowiło przyznać dodatek do uposażenia członkom Komisji Ustawodawczej i w związku z tym podjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia dodatkowego oraz odprawy parlamentarnej ze szczególnym uwzględnieniem art. 7.

Prezydium Senatu rozpatrzyło wniosek senatora Grzegorza Banasia o dokonanie wykładni stosowania dyrektywy wynikającej z dyspozycji normy art. 53 pkt 1 Regulaminu Senatu RP w związku z art. 48 oraz wniosek senatora o odroczenie rozpoznania wniosku do czasu powołania pełnego składu Prezydium Senatu RP. Podjęto decyzję o rozpatrzeniu wniosku na obecnym posiedzeniu oraz zadecydowano, że z uwagi na niebudzące wątpliwości interpretacyjnych w przedmiotowej sprawie przepisy Regulaminu Senatu, dotyczące zgłaszania wniosków formalnych, nie jest niezbędne dokonywanie ich wykładni przez Prezydium Senatu.

Prezydium przedyskutowało kwestię planowanych zmian w składach komisji senackich.

Przyjęto do wiadomości termin kolejnego posiedzenia Senatu zaplanowanego na 19 i 20 grudnia br. Wysłuchano także informacji przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senatora Piotra Zientarskiego na temat współpracy z sejmową Komisją Finansów Publicznych podczas rozpatrywania budżetu na następny rok.