Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

20 listopada 2007 r. odbyło się 2. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wnioski przewodniczących komisji senackich o wyrażenie zgody na wybór ich zastępców. Biorąc pod uwagę przedmiotowy zakres działania komisji, prezydium jednomyślnie zadecydowało o wyrażeniu zgody na wybór trzech zastępców przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej oraz po dwóch - Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Prezydium rozpatrzyło także wniosek przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska dotyczący wyboru trzech zastępców. Po przedyskutowaniu sprawy jednomyślnie wyrażono zgodę na wybór tylko dwóch zastępców.

Podczas posiedzenia wysłuchano informacji na temat podziału miejsc w międzynarodowych zgromadzeniach parlamentarnych, przedstawionej przez wicedyrektor Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu Annę Szklennik.

Zgodnie z przyjętymi zasadami parytet ustalono proporcjonalnie do liczebności klubów reprezentowanych w Senacie. Prezydium wyraziło zgodę na przyznanie 18 miejsc Klubowi Senatorów Platformy Obywatelskiej RP oraz 13 miejsc przedstawicielom Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Prezydium zadecydowało także o przyznaniu jednego miejsca dla komitetu niezależnego.

Prezydium przyjęło następujący podział miejsc w delegacjach stałych:

  • Unia Międzyparlamentarna - Senat dysponuje 3 miejscami w zarządzie. Przyjęty podział: PO 2 członków, PiS 1 członek,
  • Rada Europy - Senat dysponuje 3 miejscami przedstawicieli i 3 zastępców przedstawicieli. Przyjęty podział: PO 1 członek i 2 zastępców, PiS 1 członek 1 zastępca, komitet niezależny 1 członek,
  • Zgromadzenie Parlamentarne NATO - Senat dysponuje 3 miejscami przedstawicieli i 3 zastępców przedstawicieli. Przyjęty podział: PO 2 członków i 1 zastępca, PiS 1 członek i 2 zastępców,
  • Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej - Senat dysponuje 3 miejscami przedstawicieli i 3 zastępców przedstawicieli. Przyjęty podział: PO 2 członków i 2 zastępców, PiS 1 członek i 1 zastępca,
  • Zgromadzenie Parlamentarne OBWE - Senat dysponuje 2 miejscami przedstawicieli i 2 miejscami zastępców. Przyjęty podział: PO 1 członek i 1 zastępca, PiS 1 członek i 1 zastępca,
  • Inicjatywa Środkowoeuropejska - Senat dysponuje 2 miejscami przedstawicieli i 2 miejscami zastępców. Przyjęty podział: PO 1 członek i 1 zastępca, PiS 1 członek i 1 zastępca,
  • Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego - Senat dysponuje 1 miejscem przedstawiciela i 1 miejscem zastępcy. Przyjęty podział: PO 1 członek, PiS 1 zastępca,
  • Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne - Senat dysponuje 1 miejscem przedstawiciela. Przyjęty podział: PO 1 członek.

Postanowiono, że do przewodniczących klubów zostanie wystosowane pismo z prośbą o wyznaczenie kandydatów na członków i zastępców członków delegacji stałych do międzynarodowych zgromadzeń parlamentarnych.

Szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska poinformowała, że na mocy Zarządzenia nr 7 marszałka Senatu z 22 października 2001 r. Prezydium Senatu powołuje złożony z senatorów Zespół do spraw Pomocy Socjalnej, który zajmuje się przyznawaniem pomocy z funduszu świadczeń socjalnych dla senatorów, byłych senatorów oraz członków ich rodzin. Prezydium zdecydowało, że w obecnej kadencji Senatu zespół powinien liczyć pięciu członków, odpowiednio - trzech z klubu Platformy Obywatelskiej i dwóch z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Marszałek Bogdan Borusewicz zwróci się z pisemną prośbą do przewodniczących klubów o wyznaczenie kandydatów na członków zespołu.

Minister E. Polkowska poinformowała o złożeniu do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyborów do Senatu na Opolszczyźnie przez byłego senatora Jarosława Chmielewskiego. Zasygnalizowała, że w wypadku uznania protestu przez Sąd Najwyższy może dojść do powtórzenia wyborów do Senatu w okręgu nr 20. Protest dotyczy jednego mandatu.