Poprzednia część, następna część, spis treści


Z prac komisji senackich

16 kwietnia 2008 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Gospodarki Narodowej. W pierwszym punkcie porządku dziennego rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Ustawę, uchwaloną przez Sejm na podstawie projektu rządowego, przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch. Jak podkreśliła, omawiana nowelizacja dostosowuje nasze przepisy do norm Unii Europejskiej. Umożliwia także stosowanie przez Polskę - do 31 grudnia 2010 r. - 3-procentowej stawki VAT na niektóre artykuły spożywcze oraz przewiduje podwyższenie z 5% do 6% stawki zryczałtowanego zwrotu podatku VAT dla rolników ryczałtowych.

Uchwalenie nowelizacja podyktowane było zakończeniem okresu przejściowego, który umożliwiał stosowanie 3-procentowej stawki na środki produkcji dla rolnictwa (nawozy i środki ochrony roślin). Według szacunków podwyżka stawki do 6% zrekompensuje podwyżkę podatku na środki produkcji dla rolnictwa. Oznacza to, że zmiany stawek będą neutralne zarówno dla rolników, jak dla budżetu państwa. Proponowane przepisy powinny wejść w życie 1 maja br., kiedy kończy się okres przejściowy na stosowanie przez Polskę obniżonej stawki na środki produkcji dla rolnictwa.

W dyskusji obecni na posiedzeniu przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wiceministrowie Artur Ławniczak i Bogusław Nadolnik wyrazili poparcie dla przyjętych w ustawie rozwiązań. Żadnych uwag o charakterze legislacyjnym nie zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Wobec braku uwag, a także pytań senatorów, przewodniczący komisji senator Tomasz Misiak poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług bez poprawek. Wniosek przyjęto jednomyślnie. Ustalono, że w imieniu komisji sejmową nowelizację zarekomenduje Izbie senator Stanisław Bisztyga.

Następnie Komisja Gospodarki przystąpiła do rozpatrywania ustawy zmieniającej ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.

Cel i przedmiot ustawy omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko. Wyjaśnił, że ustawa zmierza do zlikwidowania Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy, ponieważ jej zakres działania jest zbieżny z działalnością zespołu problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych, działającego w ramach Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych.

Senatorowie zapoznali się także z uwagami senackiego biura legislacyjnego, dotyczącymi m.in. propozycji wprowadzenia poprawki do rozpatrywanej nowelizacji sejmowej.

Proponowaną zmianę w trakcie dyskusji poparli senatorowie. Zadawane pytania dotyczyły też ogólnych zagadnień układów zbiorowych pracy, a także zaawansowania prac nad nowym kodeksem pracy.

Odpowiedzi na pytania udzielał wiceminister R. Mleczko, który pozytywnie ocenił zaproponowane przez biuro legislacyjne doprecyzowanie zapisów ustawy sejmowej.

W głosowaniu proponowana poprawka uzyskała akceptację 11 senatorów, a 3 wstrzymało się od głosu. Za przyjęciem nowelizacji sejmowej w całości wraz z przyjętą zmianą opowiedziało się 11 senatorów, 1 był przeciwny, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy zmieniającej ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw wybrano senatora Stanisława Iwana.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrzono ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ustawę, uchwaloną przez Sejm z przedłożenia rządowego, omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej R. Mleczko. Jak podkreślił, rozpatrywana nowelizacja umożliwia zrzeszanie się jednostek sfery budżetowej w organizacjach pracodawców, a także zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych.

Wobec niezgłoszenia poprawek o charakterze legislacyjnym, a także braku pytań ze strony senatorów przewodniczący komisji senator T. Misiak poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie rozpatrywanej ustawy sejmowej bez poprawek. Wniosek przyjęto 13 głosami, przy 1 wstrzymującym się. Ustalono, że sprawozdanie komisji w tej sprawie podczas posiedzenia plenarnego przedstawi senator Grzegorz Banaś.

17 kwietnia 2008 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych rozpatrywali ustawę o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r.

Założenia przedmiotowej konwencji omówił zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janusz Łącki. Jak poinformował ma ona na celu umożliwienie prawidłowego funkcjonowania prywatnych biur pośrednictwa pracy i ochronę pracowników zatrudnianych za ich pośrednictwem (z wyjątkiem marynarzy). Ratyfikacja tej konwencji nie wymaga zmian w prawie polskim, nie pociąga za sobą również skutków finansowych dla budżetu państwa.

Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego Marek Waleśkiewicz poinformował senatorów, że projekt ustawy ratyfikacyjnej poparły zainteresowane organizacje społeczne.

W dyskusji senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk zadała pytanie dotyczące konwencji regulującej pracę marynarzy. Wicedyrektor J. Łącki poinformował, że reguluje ją oddzielna Konwencja Nr 179 o pracy na morzu z 2006 r., która będzie ratyfikowana przez polski parlament.

Senatorowie Janusz Rachoń i Maciej Grubski zwrócili uwagę na problemy wynikające z zatrudniania w Polsce pracowników zza wschodniej granicy.

Wniosek o przyjęcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r., zgłosił przewodniczący komisji senator Leon Kieres. W głosowaniu uzyskał on jednomyślne poparcie. Na sprawozdawcę wypracowanego stanowiska wybrano senatora L. Kieresa.

18 kwietnia 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 8 ust. 1

 • Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie odpowiedzialności cywilnej i gwarancji finansowych armatorów wraz ze stanowiskiem rządu w tej sprawie; COM(2007) 674, COM(2005)593) sygn.14486/07, 5907/06.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Infrastruktury.

Referent: senator Edmund Wittbrodt.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Maciej Jankowski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła stanowisko rządu w sprawie rozpatrzonego projektu aktu prawnego.

 • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery wraz ze stanowiskiem rządu w tej sprawie; COM(2005)586 sygn. 6843/06.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Infrastruktury.

Referent: senator E. Wittbrodt.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu M. Jankowski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła stanowisko rządu w sprawie rozpatrzonego projektu aktu prawnego.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący produktów kosmetycznych (tekst przekształcony), COM(2008) 049, sygn. 6725/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Zdrowia.

Referent: senator Grzegorz Czelej.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Adam Fronczak.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła rozpatrywany projekt aktu prawnego wraz z uwagami rządu.

 • Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiej i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie dostosowania wieloletnich ram finansowych, COM(2008) 152 sygn. 7682/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Finansów.

Referent: senator Jan Wyrowiński.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Jacek Dominik.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła rozpatrywany projekt aktu prawnego wraz z uwagami rządu.

 • Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, COM(2008) 124 sygn. 7296/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Referent: senator Zdzisław Pupa.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Andrzej Dycha.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła rozpatrywany projekt aktu prawnego.

 • Wniosek rozporządzenie Rady dotyczące dostosowania kwot, jakie mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podrejony 25-32, wody WE) w okresie od 2008 r. do 2011 r., COM(2008) 088 sygn. 7580/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Referent: senator J. Wyrowiński.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu A. Dycha.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła rozpatrywany projekt aktu prawnego.

 • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję:

 • w trybie art. 6 ust.1: COM (2007) 765, COM(2008) 080, 123, 155,
 • w trybie art. 6 ust. 4 COM(2008) 166, 173.

Propozycja zakończenia częściowego postępowania weryfikacyjnego ograniczonego do zbadania dumpingu prowadzonego wobec ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych na import rur bez szwu (SPT) z Rosji - w trybie art. 8 ust. 1;

Propozycja zakończenia postępowania w sprawie nowych eksporterów zmieniająca Rozporządzenie Rady 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na niektóre pokrywy włazów pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej - w trybie art. 8 ust. 1;

Propozycja rozporządzenia Rady zmieniającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1371/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji - w trybie art. 8 ust. 1;

Propozycja zakończenia postępowania o obejście środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem 1472/2006 Rady na import obuwia skórzanego z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu - w trybie art. 8 ust. 1.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska kontynuowano rozpatrywanie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Gośćmi komisji byli wiceministrowie rolnictwa i rozwoju wsi Artur Ławniczak i Bogusław Nadolnik, a także naczelnik Wydziału Rolnictwa w Departamencie Finansowania Regionów i Rolnictwa Ministerstwa Finansów Tadeusz Burakowski.

Na poprzednim posiedzeniu, które odbyło się 9 kwietnia br., senatorowie wysłuchali uzasadnienia ustawy, przedstawionego przez resort rolnictwa, oraz przeprowadzili debatę na temat zapisów proponowanych w ustawie sejmowej. Zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

W głosowaniu komisja postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 10 poprawek do ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustalono, że postulowane zmiany zarekomenduje Izbie senator Eryk Smulewicz. Do stanowiska komisji zgłoszono 5 wniosków mniejszości, na których sprawozdawców wybrano senatorów Zdzisława Pupę (wniosek o odrzucenie ustawy w całości) i Wojciecha Skurkiewicza (wnioski o wprowadzenie poprawek).

Najistotniejsze zmiany zaproponowane przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczyły spraw kadrowych, m.in. określenia, kto ma mianować wiceprezesów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ustawie przyjęto, że wiceprezesów agencji będzie mianował minister rolnictwa i rozwoju wsi spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Komisja zaproponowała, by o powołaniu wiceprezesów decydował prezes, a nie minister rolnictwa. Automatycznie zaś została odrzucona propozycja, która zakładała, że prezes agencji i jego zastępcy mają być powoływani przez premiera. Tu także został zapowiedziany wniosek mniejszości.

Ponadto komisja zaproponowała zmianę zapisu w sprawie zasad wynagradzania. Wysokość zarobków prezesa ma określać premier, wiceprezesów i głównego księgowego - zaś prezes ARiMR, a nie, jak przewiduje ustawa, minister rolnictwa.

Senator W. Skurkiewicz zaproponował ponadto, by wydłużyć z 14 do 30 dni termin wejścia ustawy w życie. Poprawka ta nie zyskała aprobaty i także zostanie zgłoszona jako wniosek mniejszości.

Do poprawek przegłosowanych przez komisję nie miał zastrzeżeń rząd. Wiceminister rolnictwa A. Ławniczak powiedział, że resort popiera te poprawki.

Tego samego dnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

* * *

Senatorowie z Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz posłowie z sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej spotkali się z Margot Wallström, komisarz ds. stosunków instytucjonalnych i strategii komunikowania.

Komisarz M. Wallström poświęciła swoje wystąpienie dwóm zagadnieniom: konieczności budowania poczucia współuczestnictwa obywateli w działaniach Unii Europejskiej oraz strategii politycznej na 2009 r., przygotowanej przez Komisję Europejską.

M. Wallström wielokrotnie podkreślała znaczenie dialogu z obywatelami, nazywając go "krwiobiegiem demokracji", i w kilku słowach scharakteryzowała metody, którymi Komisja Europejska zamierza zacieśniać kontakty z różnymi środowiskami.

Strategię polityczną na 2009 r. komisarz M. Wallström omówiła w sposób bardzo syntetyczny, wskazując na główne zagadnienia, na których Komisja Europejska ma zamiar się skoncentrować w przyszłym roku.

Dyskusję zapoczątkował przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej senator Edmund Wittbrodt. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na silny związek między obydwoma zagadnieniami poruszonymi przez komisarz M. Wallström. Dokument tej wagi, co strategia polityczna na dany rok, powinien być rozpatrywany, jego zdaniem, w obecności jego autorów. Umożliwiłoby to parlamentarzystom w czasie obrad plenarnych zwrócenie się o szczegółowe wyjaśnienia bezpośrednio do komisarzy odpowiedzialnych za opracowanie poszczególnych zagadnień omówionych w Strategii. Senator E. Wittbrodt podkreślił, że osobisty udział osób, które opracowały najważniejsze dokumenty dotyczące przyszłych działań Unii, w debatach w poszczególnych parlamentach narodowych buduje wśród obywateli poczucie współuczestnictwa. Przekonaniu o zaangażowaniu Unii w problemy zwykłych obywateli sprzyja zwłaszcza zwiększenie roli parlamentów narodowych. Obecnie, jak stwierdził senator E. Wittbrodt, najpilniejszym tematem dyskusji, w której powinni uczestniczyć także obywatele Unii, są sposoby wprowadzania w życie Traktatu z Lizbony.

W dyskusji podkreślano znaczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, także między parlamentarzystami poszczególnych krajów, co spotkało się z aprobatą komisarz M. Wallström, Jak wyjaśniała, przedstawienie strategii politycznej na 2009 r. parlamentom narodowym i Parlamentowi Europejskiemu było dopiero pierwszym etapem zapoznawania z nią szerokiego ogółu obywateli UE. Za doskonały pomysł uznała zorganizowanie bezpośrednich spotkań parlamentarzystów z poszczególnymi komisarzami podczas drugiego etapu prac, które zakończą się wpisaniem konkretnych propozycji do planu prac Komisji Europejskiej.

Jedną z wątpliwości wyrażanych przez uczestników dyskusji była kwestia zmian klimatycznych i sposobów zaradzenia im, proponowanych w pakiecie energetyczno-klimatycznym "3x20%". Zdaniem parlamentarzystów, nie uwzględniono specyficznej sytuacji Polski i nie będzie możliwe wytłumaczenie obywatelom powodów wzrostu kosztów energii do poziomu przewyższającego ich możliwości.

W odpowiedzi na obawy dotyczące pakietu energetyczno-klimatycznego komisarz M. Wallström powołała się na badania, według których zaniechanie działań w sprawie zmian klimatycznych będzie pięć razy bardziej kosztowne niż ich podjęcie. Uspakajała, że łączy się z nimi rozwój technologii i wzrost inwestycji, co może być bardzo korzystne dla Polski.

Podsumowując dyskusję, senator E. Wittbrodt jeszcze raz podkreślił znaczenie bezpośrednich kontaktów, także w debacie nad zmianami klimatycznymi. Stwierdził, że nawet gdy jeszcze nie są wypracowane odpowiednie instrumenty, w rozwiązywaniu problemów najistotniejszym czynnikiem jest wola działania.

22 kwietnia 2008 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą rozpatrywali wnioski o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował o aktualnej wysokości środków pozostających w dyspozycji Kancelarii Senatu na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, a następnie przedstawił opinię Kancelarii Senatu, dotyczącą wniosków skierowanych do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, które 17 maja br. były przedmiotem obrad Zespołu Finansów Polonijnych. Poinformował senatorów o przyczynach odrzucenia wniosków lub zmniejszenia dotacji.

W dyskusji nad przedstawionymi wnioskami wzięli udział senatorowie: Andrzej Person, Ryszard Bender, Tadeusz Skorupa, Kazimierz Kleina, Bronisław Korfanty, Józef Bergier, Stanisław Gogacz oraz wicemarszałek Krystyna Bochenek.

Senatorowie przegłosowali wniosek senatora Bronisława Korfantego o zaproponowanie Prezydium Senatu poparcia wniosku "Polska w Górach Skalistych", złożonego przez Fundację "Oświata Polska za Granicą", opiewającego na kwotę 80 000 zł. Komisja zaproponowała prezydium przyznanie tej dotacji w całości. Następnie członkowie komisji poparli opinię Kancelarii Senatu dotyczącą pozostałych wniosków.

Po rozpatrzeniu skierowanych przez szefa Kancelarii Senatu wniosków o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, złożonych przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przyjęła następującą opinię dla Prezydium Senatu:

I. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (wnioski nowe)

 • Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" w Gdańsku: Polska bez granic. Warsztaty kultury polskiej dla polskich kobiet z Wołynia. Całkowity koszt realizacji zadania - 70 650 zł, postulowana kwota dotacji - 62 550 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: wyjazdowe szkoły języka polskiego w Mołdawii, Gruzji i na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania - 38 100 zł, postulowana kwota dotacji - 18 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
 • Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: udział osób polskiego pochodzenia w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej oraz w warsztatach polonistycznych dla nauczycieli z zagranicznych szkół z polskim językiem nauczania. Całkowity koszt realizacji zadania - 300 940 zł, postulowana kwota dotacji - 70 636 zł. Komisja zaproponowała, aby odłożyć rozpatrzenie wniosku.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Kwatera Główna w Warszawie: polscy harcerze spoza granic kraju na Zlocie Skautów Europy Środkowej "Silesia 2008". Całkowity koszt - 87 700 zł, postulowana kwota dotacji - 69 700 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, zmniejszyć jednak dotację do kwoty 56 500 zł.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: "W krainie polskich bajek i baśni". Całkowity koszt realizacji zadania - 36 038 zł, postulowana kwota dotacji - 26 900 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: IV Polsko-Ukraińska Konferencja "Dialog edukacyjny języka polskiego". Całkowity koszt realizacji zadania - 32 200 zł, postulowana kwota dotacji - 25 600 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: "Polonijne lato z harcerską przygodą". Całkowity koszt realizacji zadania - 100 900 zł, postulowana kwota dotacji - 58 200 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, aby wniosek poprzeć, zmniejszyć jednak dotację do kwoty 40 400 zł.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: "Polonijne spotkania z harcerską przygodą". Całkowity koszt realizacji zadania - 77 700 zł, postulowana kwota dotacji - 46 100 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: "Nasi wschodni przyjaciele". Całkowity koszt realizacji zadania - 30 013 zł, postulowana kwota dotacji - 30 013 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: Integracja europejska droga do upowszechniania kultury polskiej i dziedzictwa narodowego. Całkowity koszt realizacji zadania - 120 730 zł, postulowana kwota dotacji - 104 230 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: "Rzeczpospolita Wielu Narodów". Całkowity koszt realizacji zadania - 56 000 zł, postulowana kwota dotacji - 35 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: "Siła źródła - nasze korzenie". Całkowity koszt realizacji zadania - 60 400 zł, postulowana kwota dotacji - 40 100 zł, Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, jednak dotację obniżyć do kwoty 22 000 zł.
 • Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: program "Solidarna Sąsiedzka Współpraca" - X Parafiada Archidiecezji Wileńskiej 9-12 maja br. Całkowity koszt realizacji zadania - 31 500 zł, postulowana kwota dotacji - 15 750 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
 • Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: szkolenie liderów i animatorów grup dzieci i młodzieży ze środowisk polskich i polonijnych na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 116 100 zł, postulowana kwota dotacji - 81 270 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: organizacja Olimpiady Języka Polskiego i Literatury oraz konkursu "Polskie Dyktando - Mistrz Ortografii" dla uczniów szkół polskich na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 26 380 zł, postulowana kwota dotacji 26 380 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: "Polska w Górach Skalistych". Całkowity koszt realizacji zadania - 330 000 zł, postulowana kwota dotacji - 80 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
 • Stowarzyszenie "Promyk" w Marzeninie: I Festiwal Polonusów przy Festiwalu Twórców Polskiej Piosenki - Września 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 40 000 zł, postulowana kwota dotacji - 28 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe w Brodnicy: wymiana młodzieży ze szkół: Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy i Szkoły Ogólnokształcącej Nr 3 z polskim i rosyjskim językiem nauczania w Iwano-Frankowsku w celu realizacji projektu "Kultura średniowiecza na ziemi polskiej i ukraińskiej". Całkowity koszt realizacji zadania - 19 490 zł, postulowana kwota dotacji - 9000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
 • Stowarzyszenie "Na rzecz Jakości w Oświacie" w Ostródzie: "Letnia Szkoła Liderów - Ostróda 2008" (wniosek poprzednio odłożony). Całkowity koszt realizacji zadania - 48 985 zł, postulowana kwota dotacji - 43 585 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą senator Łukasz Abgarowicz przedstawił sprawozdanie z wizytacji obiektów przewidzianych jako zadania inwestycyjnie na Ukrainie w bieżącym roku. W dniach 13-16 kwietnia br. byli tam z wizytą senatorowie: Ł. Abgarowicz i Kazimierz Kleina.

Senator Ł. Abgarowicz podkreślił ogromne praktyczne znaczenie wizytacji obiektów, m.in. planowanej budowy szkoły w Szepietówce oraz kościoła w Krzemieńcu.

Jak dodał senator K. Kleina, ogromne znaczenie dla prestiżu naszego kraju za granicą ma fakt, jak polskie firmy zaangażowane w inwestycje wywiązują się z powierzonych im zadań.

Senator Ł. Abgarowicz zwrócił uwagę na bardzo trudną sytuację kadrową polskiego konsulatu generalnego we Lwowie. Po wejściu naszego kraju do Strefy Schengen wydłużyły się zdecydowanie kolejki po wizy w polskich placówkach konsularnych na Ukrainie.

Przewodniczący komisji senator Andrzej Person poprosił przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych o ustosunkowanie się do zasygnalizowanego problemu.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrywała ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

W posiedzeniu wzięli udział m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski, kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki oraz poseł sprawozdawca Witold Gintowt-Dziewałtowski.

Senatorowie zapoznali się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, w której zwrócono uwagę na wątpliwości interpretacyjne dotyczące zapisów art. 2, odnoszącego się do daty wejścia w życie nowelizacji.

Z uwagami senackiego biura legislacyjnego nie zgodzili się poseł W. Gintowt-Dziewałtowski i minister K. Czaplicki. Ich opinię w dyskusji podzielali także senatorowie i proponowali przyjęcie rozpatrywanej nowelizacji bez poprawek.

Z poglądem przedstawionym przez ministra K. Czaplickiego zgodził się także - po krótkiej przerwie w obradach zwołanej w celu doprecyzowania zapisu ewentualnej poprawki - przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Mariusz Witczak, który zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw bez poprawek. W głosowaniu wniosek poparło 6 senatorów, a 5 osób wstrzymało się od głosu. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie tzw. ordynacji samorządowej wybrano senatora M. Witczaka.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja to projekt poselski. Likwiduje możliwość tworzenia tzw. bloków list w wyborach samorządowych. Nowela ordynacji samorządowej ma wejść w życie, począwszy od najbliższych wyborów do samorządów w 2010 r. Do tego czasu komitety wyborcze będą mogły tworzyć "grupy" (lub "bloki") w razie ewentualnych samorządowych wyborów uzupełniających. "Blokowanie" list polegało na tworzeniu grup list i zawieraniu przez komitety wyborcze umów o wspólnym podziale mandatów. Rozwiązanie to zostało wprowadzone w zeszłej kadencji Sejmu i Senatu na niecałe trzy miesiące przed wyborami samorządowymi. Ówczesna opozycja zaskarżyła te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego, a także tryb uchwalenia noweli ordynacji samorządowej oraz wprowadzenie krótszego niż 14 dni vacatio legis. Trybunał uznał jednak, że przepisy dotyczące "blokowania" list nie naruszają ustawy zasadniczej.

 

* * *

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Gospodarki Narodowej.

W pierwszym punkcie porządku dziennego rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Rozwiązania przyjęte w ustawie sejmowej, uchwalonej z przedłożenia rządowego, omówił dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Walaśkiewicz. Jak poinformował, nowelizacja ma na celu dostosowanie zapisów ustawy do postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz wykonanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Porządkuje także zapisy dotyczące działalności rady pracowników.

Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które nie zgłosiło żadnych uwag o charakterze legislacyjnym.

Rozpatrywana nowela zakłada m.in., że młodociani pracownicy mają być wliczani do liczby zatrudnionych. Będzie to miało znaczenie przy powoływaniu rad pracowników, bo ich tworzenie zależy od wielkości zatrudnienia. Doprecyzowano też przepis dotyczący kadencji rady pracowników - ma ona trwać 4 lata od dnia jej wyboru i będzie ona funkcjonować nawet wtedy, gdy w trakcie jej kadencji zatrudnienie spadnie poniżej 50 pracowników.

Zmiana ustawy zawiera również przepisy zobowiązujące pracodawców do powiadomienia pracowników o posiadanym przez nich prawie do wyboru członków kolejnej rady pracowników. Doprecyzowano także zapis, że gdy dana osoba przestanie być członkiem rady, organizacja związkowa dokona wyboru uzupełniającego.

Wobec braku pytań i wątpliwości ze strony senatorów przewodniczący komisji senator Tomasz Misiak zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. W głosowaniu poparło go 13 senatorów, nikt nie był przeciw, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Kazimierza Kleinę.

Następnie przystąpiono do rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. Dopuszcza ona możliwość upadłości "Poczty Polskiej". Obecnie poczta jest wyłączona spod obowiązywania prawa upadłościowego. Zgodnie z ustawą sejmową, poczta ma być objęta przepisami prawa upadłościowego i naprawczego. Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do wymogów Komisji Europejskiej.

Założenia ustawy, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu rządowego, omówił i uzasadnił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz. Jak poinformował, celem nowelizacji jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do prawodawstwa Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę, że w świetle obecnie obowiązującej ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze "Poczta Polska", jako podmiot utworzony na podstawie odrębnej ustawy, jest wyłączona spod prawa do upadłości. Uregulowanie takie budzi zastrzeżenia Komisji Europejskiej, która uznała ten stan prawny za nieograniczoną pomoc Skarbu Państwa i zobowiązała stronę polską do jak najszybszego usunięcia tej nieprawidłowości. Rząd polski zobowiązał się do wprowadzenia odpowiedniej zmiany do 30 czerwca br.

Komisja Europejska miała zastrzeżenia do zapisu obowiązującej ustawy o "Poczcie Polskiej", zgodnie z którym, w wypadku wystąpienia strat poczta może uzyskać pomoc państwa na restrukturyzację. Komisja uznała, że takie prawo umożliwia przedsiębiorstwu korzystanie z nieograniczonej pomocy Skarbu Państwa.

Proponowana nowelizacja zakłada, że "Poczta Polska" będzie musiała sama pokrywać ewentualne straty. Pomoc państwa będzie udzielana jedynie w wypadku strat, które powstaną przy realizacji nałożonego na przedsiębiorstwo obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych. Nowelizacja ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się także z opinią senackiego biura legislacyjnego, które nie zgłosiło żadnych uwag o charakterze legislacyjnym.

W dyskusji senatorowie interesowali się przede wszystkim działalnością i funkcjonowaniem "Poczty Polskiej". Pytali m.in. o realne przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, o wyniki ekonomiczne oraz strukturę zatrudnienia i działania podejmowane na rzecz wzrostu konkurencyjności. Ponadto prosili o informację dotyczącą statusu podobnych przedsiębiorstw w innych krajach UE.

Odpowiedzi udzielali posłanka sprawozdawczyni Renata Zaremba oraz dyrektor generalny "Poczty Polskiej" Andrzej Polakowski.

W związku z dużym zainteresowaniem senatorów sytuacją społeczno-ekonomiczną tej instytucji przewodniczący komisji senator T. Misiak zaproponował, aby zwołać posiedzenie poświęcone tej problematyce.

Po zaakceptowaniu przez senatorów zgłoszonej propozycji przewodniczący przystąpił do głosowania nad wnioskiem o przyjęcie rozpatrywanej ustawy bez poprawek. Wniosek przyjęto 11 głosami za, przy 1 przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących się. Ustalono, że przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze bez poprawek zarekomenduje Izbie senator Andrzej Owczarek.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rozwiązania przyjęte przez Sejm omówili poseł sprawozdawca Henryk Siedlaczek oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan. Poinformowali oni, że proponowane zmiany mają na celu zapewnienie spójności ustawy z obecnie obowiązującym stanem prawnym, m.in. z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawą o finansach publicznych. W nowelizacji rozszerzono także katalog zadań agencji, m.in. w zakresie działalności innowacyjnej, badania roli mikro-, małych i średnich przedsiębiorców dla polskiej gospodarki oraz udzielania wsparcia finansowego przedsięwzięciom.

Przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego zgłosił 9 uwag o charakterze legislacyjno-precyzującym. Propozycję poprawki zgłosiła również Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".

Do zgłoszonych uwag ustosunkowała się Danuta Jabłońska, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W wyniku jej wyjaśnień przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego uznał zasadność odstąpienia od poprawki dotyczącej przepisów przejściowych. Odniósł się także do poprawki PKPP "Lewiatan", wskazując na jej niekonstytucyjność w związku z wykroczeniem poza materię rozpatrywanej ustawy.

Wobec braku dalszych uwag przewodniczący przystąpił do głosowania nad poprawkami zaproponowanymi przez senackie biuro legislacyjne. Spośród 9 poprawek senatorowie jednogłośnie poparli 8 zmian. Wniosek o przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z poprawkami został przyjęty przez komisję jednomyślnie. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Eryka Smulewicza.

* * *

Senatorowie z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznali się z informacją na temat przygotowania do XIV Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej, która odbędzie się w dniach 11-12 grudnia br. w Poznaniu. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski.

Wiceminister środowiska poinformował, że podczas poznańskiej konferencji zostanie podsumowany dotychczasowy dorobek konwencji, a także efekty osiągnięte w ramach protokołu z Kioto. Jak stwierdził, konferencja będzie miała istotne znaczenie, ponieważ mogą zostać przyjęte nowe zasady, które zostaną sfinalizowane podczas spotkania w Kopenhadze w 2009 r. Polsce zależy na tym, aby to międzynarodowe spotkanie stanowiło ważny krok w kierunku określenia konkretnych działań w zakresie zahamowania zmian klimatu i przystosowania do tych, które są nieuniknione. Wiceminister J. Zaleski poinformował również, że podczas konferencji strona polska będzie chciała zwrócić szczególną uwagę na konkretne przykłady dobrej praktyki w zakresie innowacyjności ekologicznej, transferu technologii i działań adaptacyjnych, które mogą być rozpowszechniane, zwłaszcza w krajach rozwijających się, a także na przykłady skutecznej redukcji gazów cieplarnianych.

W trakcie dyskusji senatorowie zwracali uwagę, że konferencja powinna mieć przede wszystkim charakter naukowy i być elementem promocji polskich osiągnięć na arenie międzynarodowej. Zdaniem senatorów, należałoby dokładnie określić, jakie cele chce osiągnąć Polska. Ponadto podkreślano, że prezentowane w trakcie spotkania stanowisko Polski powinno być znane komisji. Przypomniano także, że przedstawiciel komisji miał brać udział w pracach zespołu organizacyjnego.

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska rozpatrzono także ustawę o zmianie ustawy - Prawo atomowe.

W tej części posiedzenia uczestniczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Henryk Jacek Jezierski, dyrektor generalny w Państwowej Agencji Atomistyki Janusz Włodarski oraz dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Olszak. Pozytywną opinię na temat zapisów zawartych w ustawie sejmowej przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Uzasadnienie do ustawy, uchwalonej przez Sejm z przedłożenia rządowego, przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska H.J. Jezierski. Ustawa wdraża do krajowego porządku prawnego dyrektywy Rady 2006/117/EURATOM z 20 listopada 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. Dyrektywa ustanawia system nadzoru i kontroli nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego oraz zasady ich przemieszczania między państwami członkowskimi UE, a także między państwami członkowskimi i państwami spoza Wspólnoty.

Nowe prawo określa osobne warunki dotyczące wydawania zezwolenia oraz zgody na przemieszczanie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. Wskazuje również dokumenty, które należy dołączyć do wniosku oraz środki ostrożności, jakie trzeba zachować przy przemieszczaniu ładunku.

Przywóz odpadów do Polski będzie możliwy jedynie w sytuacji, gdy odpady te wywieziono wcześniej z Polski do przerobu. Zgodę lub zezwolenie na przywóz, przewóz lub wywóz wydawać będzie prezes Państwowej Agencji Atomistyki. W wypadku naruszenia warunków przemieszczania odpadów będzie on także decydował o przerwaniu tego procesu.

Jak stwierdzono w rządowym uzasadnieniu ustawy, zapełnione jest jedyne miejsce składowania odpadów w Różanie. Dlatego w praktyce nie będzie możliwe wydanie zgody na przywóz odpadów promieniotwórczych.

Sejmowa nowelizacja reguluje także stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych. Główny inspektor sanitarny będzie wydawać zgodę na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Wcześniej taką zgodę wydawał minister zdrowia.

Nowa ustawa zmienia też status prawny Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w ochronie zdrowia z zakładu budżetowego, który miał utrzymywać się ze szkoleń, w jednostkę budżetową - finansowaną w całości z budżetu państwa. Liczba zatrudnionych ma wzrosnąć z obecnych dwóch do dwudziestu jeden osób.

Przewiduje też, że ochroną fizyczną zostaną objęte nie tylko materiały jądrowe, ale także obiekty jądrowe. Możliwe będzie również cofnięcie uprawnień inspektorowi ochrony radiologicznej m.in. w wypadku utraty przez inspektora pełnej zdolności do czynności prawnych.

Ustawa ma wejść w życie 25 grudnia br. Część przepisów ma jednak wejść w życie wcześniej.

Podczas dyskusji senatorowie zwracali się do zaproszonych gości o wyjaśnienie definicji "ochrony fizycznej" oraz wskazanie okoliczności umożliwiających prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki przerwanie przemieszczania odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. Pytano również, jakich zmian dokonano w ustawie, oraz czy pociągają one za sobą dodatkowe wydatki z budżetu państwa.

W głosowaniu Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska postanowiła jednomyślnie zarekomendować przyjęcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senator Jadwigę Rotnicką.

23 kwietnia 2008 r.

 

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej, podczas którego przystąpiono do pierwszego czytania zgłoszonego przez grupę senatorów projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Obrady komisji otworzył przewodniczący Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich senator Piotr Zientarski, który następnie przekazał prowadzenie posiedzenia połączonych komisji Przewodniczącemu Komisji Ustawodawczej senatorowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu.

Senator P. Zientarski poinformował połączone komisje, że reprezentant wnioskodawców senator Kazimierz Wiatr usprawiedliwił swoją nieobecność na posiedzeniu komisji.

Istotę projektu zmiany Regulaminu Senatu zreferował senator Piotr Ł.J. Andrzejewski. Dotyczyła ona zagadnienia, czy w trakcie głosowania można zgłosić wniosek formalny o ogłoszenie przerwy. Następnie senator P.Ł.J. Andrzejewski zgłosił wniosek o przerwanie obrad połączonych komisji, aby mogły one zapoznać się z opinią prawną Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, a także z protokołem zawierającym stanowisko Prezydium Senatu.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek senatora P.Ł.J. Andrzejewskiego. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej zakończono pierwsze czytanie projektu uchwały dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.

Komisja rozpatrzyła przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały i wniosła o wprowadzenie do niego poprawki, zawierającej nowe brzmienie projektu uchwały. Postanowiono, że w imieniu komisji podczas drugiego czytania sprawozdanie w tej sprawie złoży senator Krzysztof Kwiatkowski.

 

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich przygotowano projekt uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach komisji senackich.

Senatorowie rozpatrzyli wniosek senatora Norberta Krajczego o odwołanie go z Komisji Spraw Zagranicznych i powołanie do Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja postanowiła jednogłośnie przedłożyć Senatowi projekt uchwały zgodnie z wnioskiem senatora. Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu plenarnym został wybrany senator Piotr Zientarski.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej przeprowadzono wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

W związku z wyborem senatora Macieja Klimy (dotychczasowy zastępca przewodniczącego) na przewodniczącego komisji w celu uzupełnienia składu prezydium na podstawie art. 58 ust. 3 Regulaminu Senatu komisja przystąpiła do wyboru ze swojego składu zastępcy przewodniczącego.

W dyskusji kandydaturę senatora Henryka Górskiego zgłosił senator M. Klima.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 regulaminu przeprowadzono głosowanie tajne, w którym wybrano jednomyślnie senatora H. Górskiego na zastępcę przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący senator M. Klima przedstawił propozycję zmian w planie pracy komisji i poprosił senatorów o przedstawienie uwag i wniosków, o które plan zostanie uzupełniony.

Senator Zbigniew Meres zaproponował uzupełnienie planu pracy o punkt dotyczący udziału wojska w sytuacjach klęsk żywiołowych i stanach wyjątkowych (maj br.).

Senatorowie Michał Okła i Krzyszof Zaremba zwrócili się o wyznaczenie wcześniejszego terminu (czerwiec br.) posiedzenia poświęconego wojskowej służbie zdrowia.

Na potrzebę zapoznania się z warunkami odbywania służby wojskowej zwrócił uwagę senator Maciej Grubski.

Senator M. Klima poprosił o zadeklarowanie się senatorów do pracy nad poszczególnymi zagadnieniami, nad którymi pracuje komisja, a także zachęcił senatorów do uczestnictwa w Wyższych Kursach Obronnych prowadzonych w Akademii Obrony Narodowej.

Senator Piotr Wach podjął się koordynowania prac z zakresu szkolnictwa wojskowego oraz udziału polskich żołnierzy w misjach zagranicznych.

* * *

Obradowała Komisja Spraw Zagranicznych. Podczas posiedzenia, zwołanego po telefonicznej rozmowie marszałka Bogdana Borusewicza z przewodniczącą parlamentu Gruzji Nino Burdżanadze, senatorowie zapoznali się z informacją Kancelarii Prezydenta i Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat aktualnej sytuacji w Gruzji.

Informację na ten temat przekazali wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Kremer i dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta Mariusz Handzlik.

W swoim wystąpieniu wiceminister A. Kremer zwrócił uwagę na kilka aspektów sytuacji politycznej w Gruzji: wewnętrzną współpracę między organami władzy w Gruzji, perspektywę członkostwa Gruzji w NATO, uzyskaną podczas szczytu NATO w Bukareszcie, a także na stosunek Federacji Rosyjskiej do Abchazji i Południowej Osetii. Poinformował również o reakcji międzynarodowych gremiów wspierających integralność terytorialną Gruzji oraz wzywających Federację Rosyjską do zaprzestania działań zmierzających do jej naruszenia.

Jak podkreślił wiceminister A. Kremer, rząd utrzymuje cały czas kontakty z władzami w Gruzji. Jak mówił, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozmawiał z gruzińskim ministrem spraw zagranicznych, a polska placówka dyplomatyczna na bieżąco monitoruje sytuację i utrzymuje kontakt z organami władzy gruzińskiej.

Wiceminister stwierdził również, że Polska na wszystkich forach międzynarodowych wyraża zaniepokojenie sytuacją w Gruzji i domaga się poszanowania dotychczasowego procesu zmierzającego do rozwiązania tzw. zamrożonych konfliktów dotyczących Abchazji i Osetii Południowej. Jak poinformował wiceminister A. Kremer, podczas spotkania szefów dyplomacji Grupy Wyszehradzkiej ma zostać wydane oświadczenie bądź deklaracja w sprawie Gruzji.

Odpowiadając na pytanie senatorów, czy zaangażowanie Polski w tak trudne dla społeczności międzynarodowej sprawy nie naraża interesów naszego kraju, odparł, że nie wydaje się, aby taki zarzut był zasadny. Dodał, że Polska dąży także do posiadania partnerskich stosunków z innymi sąsiadami, w tym z Federacją Rosyjską, Ukrainą i Białorusią.

W swoim wystąpieniu wiceminister A. Kremer zwrócił także uwagę na aspekt gospodarczy, czyli dążenie Polski do dywersyfikacji źródeł energii. Jak powiedział, w tym celu Polska intensyfikuje kontakty z Ukrainą, Gruzją, Azerbejdżanem i innymi państwami tego regionu. Jak podkreślił, nie może podzielić opinii, że działania Polski w sprawie Gruzji w sposób jednoznaczny narażają interesy Polski, wręcz przeciwnie.

W dyskusji senator Włodzimierz Cimoszewicz pytał wiceministra spraw zagranicznych, czy strona gruzińska w sposób jednoznaczny i wobec wszystkich partnerów - prezydenta i rządu - w zaistniałej sytuacji formułuje podobne oczekiwania.

Odpowiadając, wiceminister A. Kremer powiedział, że wobec prezydenta, MSZ i innych partnerów te oczekiwania są podobne. Po pierwsze, Gruzja zabiega o podjęcie działań zmierzających do tego, aby Rosja nie wdrożyła podjętych decyzji w odniesieniu do Abchazji i Osetii Płd. Po drugie, Tbilisi chce, by sytuacja w Gruzji stała się przedmiotem obrad na wszystkich możliwych forach międzynarodowych: RB ONZ, OBWE, NATO, oraz aby politycy gruzińscy mogli tam przedstawić swoje poglądy. Trzecim oczekiwaniem Tbilisi jest zapewnienie stabilnej sytuacji przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju.

Senator W. Cimoszewicz pytał także, czy według polskiego MSZ sytuacja w Gruzji jest następstwem decyzji szczytu NATO w Bukareszcie i czy Rosja może zmierzać do uznania niepodległości tych prowincji gruzińskich.

W opinii wiceministra spraw zagranicznych, nie widać przesłanek, aby władze rosyjskie zdecydowały się na kroki formalnoprawne, zmierzające do uznania państwowości Abchazji i Osetii Płd. "Wydaje się, że podjęte decyzje zmierzają do tego, aby wzmocnić tendencje separastyczne, ale bez przechodzenia do ostatniego formalnego etapu" - mówił, ale jak zaznaczył, żadnego scenariusza nie można wykluczyć. W ocenie polskiego MSZ, prawdopodobne wydaje się, że celem działań władz Rosji jest powstrzymanie decyzji NATO z Bukaresztu, zmierzających do przyznania Gruzji i Ukrainie Planu Działań na rzecz Członkostwa.

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych dyrektor M. Handzlik poinformował senatorów o działaniach prezydenta Lecha Kaczyńskiego, podjętych po rozmowach telefonicznych z prezydentem Gruzji Micheilem Saakaszwilim i jego prośbie o pomoc i poparcie. Jak wyjaśnił, wysłana przez prezydenta delegacja miała za zadanie zebranie informacji umożliwiających szczegółowy ogląd sytuacji, pomocnych w przygotowaniu wspólnej linii polityki dotyczącej Kaukazu.

Dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta poinformował senatorów, że prezydent L. Kaczyński przekazał pełną informację z wizyty w Gruzji swoich przedstawicieli premierowi Donaldowi Tuskowi i szefowi MSZ R. Sikorskiemu.

W dyskusji senatorowie zwracali uwagę na aspekty związane z pozycją Polski na arenie międzynarodowej, koniecznością koordynacji działań pomiędzy ośrodkami władzy, w zakresie polityki zagranicznej, stanowiskiem UE w przedmiotowej sprawie oraz powiązaniami ostatnich działań Federacji Rosyjskiej z ustaleniami bukareszteńskiego szczytu NATO.

Na zakończenie obrad Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła stanowisko w sprawie sytuacji w Gruzji, w którym stwierdzono:

"Komisja Spraw Zagranicznych Senatu Rzeczypospolitej zapoznała się na swoim posiedzeniu 23 kwietnia 2008 r. z informacją rządu i Kancelarii Prezydenta na temat stanu stosunków rosyjsko-gruzińskich i działań podejmowanych w związku z tym przez władze polskie.

Komisja odnosi się z poważnym zaniepokojeniem do tych ostatnich posunięć władz Federacji Rosyjskiej wobec gruzińskich prowincji Abchazji i Osetii Południowej, które mogą być uznane za ingerencję w sprawy wewnętrzne Gruzji. Komisja popiera te działania władz polskich, które stanowią adekwatną reakcję na wspomniane wydarzenia.

Komisja stoi na stanowisku, że powadze i skuteczności polskiej polityki zagranicznej przysłuży się precyzyjna jej koordynacja, przestrzeganie konstytucyjnego podziału kompetencji i bliskie współdziałanie z naszymi sojusznikami zagranicznymi, zwłaszcza w ramach polityki wschodniej Unii Europejskiej".

24 kwietnia 2008 r

 

W pierwszym punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r.

Ustawę ratyfikacyjną przedstawił dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Waleśkiewicz. Zwrócił on uwagę na potrzebę ratyfikacji przedmiotowej konwencji w związku ze zdezaktualizowaniem się przepisów konwencji MOP nr 96, która w niedostatecznym zakresie regulowała działalność prywatnych biur pośrednictwa pracy.

W dyskusji senatorowie zgłosili szereg pytań do przedstawiciela rządu i obecnych na posiedzeniu przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczących działalności biur pośrednictwa pracy i ich rejestracji. Zwracano uwagę na niezgodne z prawem praktyki tych, a także na prowadzenie bez wymaganej rejestracji nielegalnych działań rekrutacyjnych. Odpowiedzi na pytania senatorów udzielał Mirosław Brodowski, główny specjalista w Departamencie Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Senatorowie wskazywali także na niezawieranie przez biura pośrednictwa umów przy zatrudnianiu pracowników za granicą oraz praktyki pobierania opłat za znalezienie pracy.

Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy nie przedstawił wyników kontroli PIP w tym zakresie i zobowiązał się do przedłożenia stosownej informacji na piśmie.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które nie zgłosiło żadnych uwag do rozpatrywanej ustawy.

W głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej poparła wniosek przewodniczącego senatora Mieczysława Augustyna i postanowiła zaproponować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senator Małgorzatę Adamczak.

Następnie przystąpiono do rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Sejmową nowelizację omówił dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej M. Waleśkiewicz. Jak podkreślił, ustawa sejmowa jest wynikiem przeglądu sporządzonego przez Komisję Trójstronną, która uchwałą nr 30 z 2007 r. rekomendowała rządowi wprowadzenie zmian do dotychczas obowiązującej ustawy. Przedstawiciel rządu postulował przyjęcie rozpatrywanej nowelizacji bez poprawek.

W dyskusji przedstawiciel Forum Związków Zawodowych Marek Dyżakowski zwrócił się do senatorów o rozważenie wprowadzenia dalszych zmian, które wykraczałyby poza zakres nowelizacji uchwalonej przez Sejm. Zarówno przewodniczący komisji senator M. Augustyn, jak i przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego zwrócili uwagę na niekonstytucyjność takiego postępowania z ustawą sejmową w trakcie prac Senatu.

Ponadto senatorowie zapoznali się z opinią senackiego biura legislacyjnego, które nie wniosło żadnych uwag do rozpatrywanej ustawy sejmowej.

Wniosek o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji zgłosił senator M. Augustyn. W głosowaniu uzyskał on jednomyślne poparcie komisji. Jak ustalono, przyjęcie rozpatrywanej nowelizacji w imieniu komisji zarekomenduje Izbie senator Jan Rulewski.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej przyjęto stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Sejmową nowelizację uchwalono na podstawie senackiej inicjatywy ustawodawczej podjętej w celu wykonania obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2007 r. W orzeczeniu trybunału stwierdzono niezgodność art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z art. 2 i art. 32 ust. 1 konstytucji w części, w jakiej zawiera słowo "obowiązkowo". W trakcie prac sejmowych Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozszerzyła przedłożenie senackie o uregulowanie zmieniające także art. 50 ust. 1 tej ustawy, co jest uzupełnieniem w zakresie dotyczącym ustalania podstawy zasiłku opiekuńczego w stosunku do osób objętych rozszerzanym w nowelizacji katalogiem uprawnionych. W toku prac legislacyjnych drugim czytaniu w Sejmie nie wprowadzono zmian do przyjętego przez komisję projektu ustawy.

Rekomendując sejmową nowelizację, senator M. Augustyn stwierdził, że wprowadzona przez Sejm dodatkowa poprawka jest potrzebna i ma charakter legislacyjny. Ustawa rozszerza zakres osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego, zaliczając do nich nie tylko osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo, lecz także te objęte nim dobrowolnie.

Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Przemysław Żółtowski, zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych, podkreślił, że rząd niezmiennie - tak jak podczas całego procesu legislacyjnego - popiera rozpatrywaną nowelizację.

Przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego nie zgłosił żadnych uwag do rozpatrywanej ustawy sejmowej.

W głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, na wniosek przewodniczącego senatora M. Augustyna, jednomyślnie opowiedziała się za przyjęciem rozpatrywanej nowelizacji. Na sprawozdawcę stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym wybrano senatora M. Augustyna.

25 kwietnia 2008 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Ustawodawcza w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o niektórych innych ustaw.

Przyjęcie nowelizacji, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu rządowego, rekomendował senatorom wiceminister sprawiedliwości Zbigniew Wrona. Wyjaśnień udzielali także dyrektor Biura Prawno-Legislacyjnego w tym resorcie Jan Bołonkowski oraz sędzia Gerard Bieniek z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Senatorowie zapoznali się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, zawierającą propozycje wprowadzenia 2 poprawek do ustawy sejmowej.

Rozpatrywana nowelizacja zawiera m.in. jednoznaczne określenie statusu prawnego urządzeń przesyłowych, tj. sieci energetycznych, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ustanawia tzw. służebność przesyłu, a także wprowadza możliwość zasądzenia na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

W głosowaniu Komisja Ustawodawcza postanowiła zarekomendować Senatowi wprowadzenie dwóch poprawek do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, zaproponowanych przez senackie biuro legislacyjne. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Leona Kieresa.

Druga - seminaryjna - część posiedzenia Komisji Ustawodawczej poświęcona była zagadnieniom dotyczącym statusu ustrojowego asesora sądowego oraz reformy systemu naboru kadr do organów wymiaru sprawiedliwości. Wzięli w niej udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych, Stowarzyszenia "Fair Play" oraz Stowarzyszenia Doradców Prawnych.

Podczas posiedzenia dyskutowano przede wszystkim o sytuacji, jaka nastąpi po tym, gdy przestaną orzekać asesorzy. Przedstawiciele środowisk prawniczych zaprezentowali poglądy na temat projektów zmian w przepisach dotyczących asesorów.

Joanna Agacka-Indecka z Naczelnej Rady Adwokackiej zapowiedziała, że adwokatura przyjmie asesorów sędziowskich, którzy z powodu uchylenia tej instytucji wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nie doczekają się nominacji sędziowskiej. Powiedziała, że jeśli ci asesorzy zechcą, będą mogli stać się adwokatami, a w przyszłości być może tą drogą dostać się do sądownictwa.

6 maja 2009 r. wejdzie w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający, że pełnienie przez asesora funkcji sędziowskich jest sprzeczne z konstytucją. Obecnie w polskich sądach orzeka około 1300 asesorów. Resort sprawiedliwości zapewnia, że do wejścia w życie wyroku trybunału okresy próbne w większości zakończą się i asesorzy będą mogli ubiegać się o sędziowską nominację.

Jak poinformował wiceminister sprawiedliwości Jacek Czaja, w maju przyszłego roku 582 osoby nie będą spełniać warunków do uzyskania nominacji. Resort przewiduje dla nich możliwość podjęcia pracy jako referendarzy sądowych lub asystentów sędziów.

Zdaniem prof. Lecha Gardockiego, I prezesa Sądu Najwyższego, oprócz przepływu do sądów z innych zawodów prawniczych powinna pozostać droga od aplikacji i sądów najniższego szczebla, bo nie można mówić, że ukoronowaniem kariery prawniczej jest stanowisko sędziego sądu rejonowego. "Raczej można tak mówić o sędziach sądów okręgowych, apelacyjnych i Sądu Najwyższego" - dodał.

Odnosząc się do proponowanych rozwiązań, jako najbliższy sobie prezes L. Gardocki wskazał projekt noweli ustawy o sądach przygotowany przez Krajową Radę, w myśl którego prawnicy po aplikacji uzyskiwaliby prezydencką nominację na sędziego grodzkiego i w sądach rejonowych orzekaliby w najprostszych sprawach.

Jeszcze przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego do Sejmu poprzedniej kadencji wpłynął prezydencki projekt zmiany konstytucji i ustawy o sądach, wprowadzający zamiast asesorów instytucję "sędziego na próbę", który dostawałby czasową nominację od prezydenta (a nie od ministra sprawiedliwości jak obecni asesorzy), a jego kilka pierwszych lat pracy byłoby ocenianych przez Krajową Radę Sądownictwa, która następnie występowałaby albo nie o drugą, bezterminową nominację prezydencką dla sędziego.

Ten projekt spotkał się z krytyką prawników, uważających, że sędzia ma orzekać niezawiśle, a więc bez groźby, że patrząc przez pryzmat jego orzeczeń, będzie się podejmować decyzję, czy może on otrzymać bezterminową nominację. Po spotkaniach z Krajową Radą Sądownictwa prezydent Lech Kaczyński zmienił zdanie i poparł propozycję KRS, by zamiast asesorów w najprostszych sprawach w sądach rejonowych orzekali sędziowie grodzcy.

Projekt nowelizacji przygotowany przez resort sprawiedliwości zakłada natomiast rezygnację z obecnego modelu aplikacji sędziowskiej przy sądach apelacyjnych. Zamiast niej istniałyby trzy ścieżki dojścia do zawodu sędziego: z innych zawodów prawniczych - prokuratury, adwokatury, notariatu, od radców prawnych oraz ze świata nauki (profesorowie i doktorzy habilitowani) po 5-letniej centralnej aplikacji sądowej w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów i Prokuratury (rok aplikacji ogólnej i cztery m.in. na stażu referendarskim), albo po 4 latach pracy jako asystent sędziego lub 5 latach pracy jako referendarz sądowy. Są jeszcze projekty Stowarzyszenia Sądów Orzekających "Iustitia" i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

W dyskusji podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej jej uczestnicy kwestionowali przyznanie centrum szkolenia kadr tak szerokich uprawnień. Przewodniczący KRS Stanisław Dąbrowski postulował nawet wyłączenie ze struktur rządowych kształcenia sędziów, które - zgodnie z konstytucyjną zasadą odrębności władz - powinno także być domeną władzy sądowniczej, a nie wykonawczej.

Komisja Ustawodawcza zorganizowała to posiedzenie seminaryjne w związku ze zobowiązaniem Senatu, który przyjął na siebie reagowanie na wyroki Trybunału Konstytucyjnego uchylające poszczególne przepisy polskiego prawa.

 

* * *

Tematem wspólnego seminaryjnego posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia był system opieki długoterminowej w Polsce - teraźniejszość i przyszłość.

Temu zagadnieniu poświęcone było wystąpienie wiceministra zdrowia Adama Fronczaka.

O opiece długoterminowej w systemie opieki społecznej mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda.

Realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki długoterminowej omówił Krzysztof Klichowicz z Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ocenę obecnego stanu oraz rozwiązania na przyszłość w zakresie opieki długoterminowej w Polsce przedstawił dr Adam Kozierkiewicz z Instytutu Zdrowia Publicznego.

Na temat koncepcji ubezpieczenia pielęgnacyjnego w Polsce mówił prof. Piotr Błędowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Na zakończenie posiedzenia zapowiedziano przyjęcie stanowiska komisji w sprawie sytuacji w domach pomocy społecznej oraz wystąpienia na temat wznowienia prac nad projektem ustawy dotyczącej ubezpieczenia od ryzyka utraty samodzielności.

29 kwietnia 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

 • Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej ułatwienia w transgranicznym egzekwowaniu prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogowego (COM(2008) 151), sygn. Rady UE 7984/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Referent: senator Piotr Głowski.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Adam Rapacki.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowiła poprzeć projekt dyrektywy.

 • Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM(2008) 093), sygn. Rady UE 7538/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Referent: senator Zdzisław Pupa.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Andrzej Dycha.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowiła poprzeć projekt rozpaorządzenia.

 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 423/2004 w odniesieniu do odnowienia zasobów dorsza oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 (COM(2008) 162).

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Referent: senator Edmund Wittbrodt.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu A. Dycha.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowiła poprzeć projekt rozpaorządzenia.

 • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję:

- art. 6 ust. 1: COM(2008) 111, 139, 140, 149, 154, 161, 168, 170, 174,

- art. 6 ust. 4: COM(2008) 171.

 


Poprzednia część, następna część, spis treści