Poprzednia część, następna część, spis treści


POSIEDZENIA SENATU

10. posiedzenie Senatu

W dniach 23 i 24 kwietnia br. odbyło się 10. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałkowie - Marek Ziółkowski, Zbigniew Romaszewski i Krystyna Bochenek.

Porządek posiedzenia obejmował:

 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw,
 • drugie czytanie projektu uchwały w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • debata nad roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej na rok 2009,
 • informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.,
 • drugie czytanie projektu uchwały dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II,
 • zmiany w składzie komisji senackich.

Senat poprawił ustawę o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełni bardzo istotną funkcję - odpowiada za realizację ważnych programów skierowanych do rolnictwa oraz sektora wiejskiego, jak "Program rozwoju obszarów wiejskich" czy dopłaty obszarowe.

Dotychczas obowiązująca ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, uchwalona w 1993 r., była już wielokrotnie nowelizowana. Ponadto zmiany w przepisach unijnych, które miały miejsce w ostatnim czasie, spowodowały, że konieczne było uchwalenie nowej ustawy.

Nowością w projektowanej regulacji jest propozycja zmiany formy zatrudnienia dyrektorów komórek organizacyjnych centrali agencji i ich zastępców, a także zastępców dyrektorów oddziałów regionalnych agencji. Stosunki pracy z tymi podmiotami, nawiązane na mocy dotychczasowych przepisów, z mocy ustawy stałyby się stosunkami pracy na podstawie powołania.

Senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zgłosiła kilkanaście poprawek do ustawy. Zmiany zaproponowała także mniejszość komisji, przedstawiono również wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy w całości.

Senat po dyskusji i głosowaniach zdecydował o wprowadzeniu 11 poprawek do ustawy.

Uchwalone zmiany między innymi eliminują zasadę, w myśl której prezesa agencji oraz jego zastępców powołuje się spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Ponadto, zgodnie z senacką poprawką, zastępców prezesa agencji miałby powoływać prezes agencji, a nie, jak przewiduje ustawa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Zdaniem Senatu, rozwiązanie rozszerzające krąg osób, które będą mogły pełnić funkcję prezesa agencji bądź zastępcy prezesa agencji, umożliwi powołanie na te stanowiska najlepszych specjalistów, doświadczonych menadżerów, którzy, z jednej strony, będą mieli odpowiednie kwalifikacje w zakresie prawa i polityki Unii Europejskiej dotyczącej rolnictwa, a z drugiej - doświadczenie w zarządzaniu m.in. środkami finansowymi, w tym środkami publicznymi, zasobami ludzkimi, systemami informatycznymi, czy też w zarządzaniu informacją. Jednocześnie, zdaniem Senatu, prezes agencji powinien sam decydować o tym, kto będzie jego zastępcą, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, iż to on ponosi odpowiedzialność za działalność agencji.

Kolejna poprawka umożliwia, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, łączenie biur powiatowych, tak aby jedno mogło obejmować obszar więcej niż jednego powiatu. W świetle poprawki Senatu minister właściwy do spraw rozwoju wsi będzie mógł wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, biura powiatowe, które podlegają łączeniu, biorąc pod uwagę liczbę podmiotów obsługiwanych przez biuro powiatowe na obszarze powiatu. Zdaniem Senatu, takie rozwiązanie zwiększy efektywność wydatkowania środków publicznych i umożliwi dostosowanie siatki biur powiatowych agencji do potrzeb lokalnych. Głównym czynnikiem, który miałby być brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o połączeniu biur powiatowych, jest liczba podmiotów obsługiwanych przez biuro na terenie powiatu, niektóre bowiem biura obsługują tak małą liczbę podmiotów, iż zasadne staje się pytanie o celowość ich funkcjonowania. Upoważnienie dla ministra właściwego do spraw rozwoju wsi ma charakter fakultatywny, a więc nie nakłada na ministra obowiązku wydania przedmiotowego rozporządzenia, ale daje mu taką możliwość.

Dwie dalsze poprawki zmierzają do tego, aby dyrektorzy komórek organizacyjnych w centrali agencji i ich zastępcy zatrudniani byli na dotychczasowych zasadach. Zdaniem Senatu, nie ma uzasadnienia, aby osoby pracujące na tych stanowiskach zatrudniane były na podstawie powołania.

Kolejna poprawka przewiduje, że stosunki pracy zastępców prezesa agencji nawiązane na podstawie dotychczasowych przepisów z dniem wejścia w życie rozpatrzonej ustawy staną się stosunkami pracy na podstawie powołania - ustawa w tym zakresie zawierała lukę.

Następna poprawka zmierza do tego, aby wynagrodzenie zastępców prezesa agencji i głównego księgowego ustalane było na dotychczasowych zasadach. Zdaniem Senatu, nie ma uzasadnienia dla rozwiązania, zgodnie z którym wynagrodzenie tych osób miałoby być ustalane przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Senat uznał, iż regulamin wynagradzania, ustanawiany przez prezesa agencji, dostatecznie chroni interesy Skarbu Państwa, jest on bowiem ustalany za zgodą zarówno ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jak i ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Rozwiązanie takie zapewnia ministrom dostateczny wpływ na wysokość wynagrodzenia pracowników agencji.

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - przyjęta bez poprawek

Ustawa przewiduje utrzymanie 3-procentowej stawki podatku od towarów i usług na dostawę produktów spożywczych do 31 grudnia 2010 r. oraz podwyższenie stawki zryczałtowanego zwrotu podatku przysługującemu rolnikowi dokonującemu dostawy produktów rolnych z 5% do 6%.

Konieczność nowelizacji ustawy wynikła z tego, że 30 kwietnia br. upłynął termin określony w art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT pozwalającego na stosowanie obniżonej, 3-procentowej stawki do towarów i usług określonych w załączniku do ustawy. Wraz z przyjęciem 20 grudnia ub.r. dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych przepisów tymczasowych dotyczących stawek podatku od wartości dodanej Polska uzyskała możliwość utrzymania stawki 3% na wymienione w załączniku do dyrektywy środki spożywcze do końca 2010 r.

Podwyższenie stawki zwrotu podatku ma zrekompensować podwyżkę podatku na środki produkcji dla rolnictwa (nawozy, pestycydy).

Ustawę bez poprawek Senat przyjął jednomyślnie, 90 głosami.

Poprawka Senatu do ustawy zmieniającej ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw

Ustawa przyjęta przez Sejm ma na celu zlikwidowanie Komisji do spraw Układów Zbiorowych Pracy, utworzonej przy ministrze pracy i polityki społecznej na podstawie ustawy z 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. Komisja ta stanowi ciało opiniodawczo-doradcze, w skład którego wchodzą przedstawiciele właściwych ministrów i głównego inspektora pracy, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz konfederacji pracodawców.

Ustawą z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego utworzono "forum dialogu społecznego prowadzonego dla godzenia interesów pracowników, interesów pracodawców oraz dobra publicznego". Ze względu na cel oraz kompetencje tej komisji, a także jej skład i sposób działania - poprzez zespoły problemowe, uznano zakres aktywności komisji za zbieżny z przedmiotem działań Komisji do spraw Układów Zbiorowych Pracy. Zespół problemowy ds. prawa pracy i układów zbiorowych Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych, działający od marca 2002 r., wypracowuje wspólne stanowisko m.in. w sprawach układów zbiorowych pracy, co powoduje poważne ograniczenie działalności Komisji do spraw Układów Zbiorowych Pracy. Dlatego uznano za uzasadnione zlikwidowanie Komisji do spraw Układów Zbiorowych Pracy.

Senat 89 głosami, przy 1 wstrzymującym się, przyjął ustawę z poprawką o charakterze uściślającym.

 

Senat zaakceptował ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja dotyczy około 100 tys. pracowników sfery budżetowej, m.in. zatrudnionych w parkach narodowych, gospodarstwach pomocniczych więziennictwa, a także np. pracowników szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych, którzy nie są nauczycielami.

Według przepisów obowiązujących od 2001 r., układy ponadzakładowe dotyczące tych grup pracowników powinny być zawierane przez organizacje pracodawców, działające w ich imieniu. Zgodnie z przepisami pierwotnie do końca 2005 r. układy mogły być zawierane także przez ministrów i organy samorządu terytorialnego. Na mocy późniejszej zmiany termin przedłużono do końca 2008 r.

Jak informował rząd, proponując nowelizację, do tej pory nie został jednak zawarty żaden układ ponadzakładowy, którego stroną byłaby organizacja pracodawców, działająca w imieniu jednostek sfery budżetowej, gdyż organizacje pracodawców nie są zainteresowane zrzeszaniem się w nich przedstawicieli sfery budżetowej.

Zaproponowane rozwiązanie zakłada odstąpienie od granicznej daty obowiązywania obecnych układów ponadzakładowych. Będą one obowiązywały do czasu objęcia ich nowymi układami zawieranymi przez organizacje pracodawców.

Senat przyjął nowelizację kodeksu pracy jednomyślnie, 90 głosami.

Senat zaakceptował ustawę o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracownik może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku nie tylko w kraju, ale też za granicą - zakłada nowela ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Senatorowie przyjęli nowelę jednogłośnie, nie wprowadzając do niej żadnych poprawek.

Zmiany w ustawie są związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z marca 2007 r. Trybunał orzekł wówczas, że przepisy pozwalające na dopłaty do wypoczynku pracowników wyłącznie do wczasów w kraju są niezgodne z konstytucją.

Trybunał podzielił stanowisko rzecznika praw obywatelskich, że prowadzi to do znacznego "ograniczenia wolnego wyboru miejsca spędzania wypoczynku przez pracowników objętych zakładowym funduszem świadczeń socjalnych". Wykonując orzeczenie, zmieniono definicję "działalności socjalnej" - wyeliminowano z niej ograniczenie do finansowania z funduszu jedynie krajowego wypoczynku. Tym samym miejsce spędzania urlopu nie będzie decydować o prawie uzyskania przez pracownika dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Senat wprowadził poprawkę do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego przyjęta przez Senat zakłada poszerzenie katalogu organizacji społecznych, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli, o jednostki mające w swoich zadaniach statutowych pomoc ofiarom przestępstw.

Nowelizacja kpc przewiduje także m.in. możliwość jednorazowego zabezpieczenia finansowego, przewidzianego na pokrycie kosztów leczenia ofiary przestępstwa przed prawomocnym zakończeniem postępowania karnego przeciwko sprawcy.

Senat wprowadził do ustawy poprawkę, w myśl której powództwa mogą wytaczać również organizacje społeczne, zajmujące się ochroną środowiska czy ochroną praw własności przemysłowej.

Za nowelizacją głosowało 76 senatorów, przeciw było ośmiu, a czterech wstrzymało się od głosu.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Policjanci, strażnicy graniczni i celnicy, wobec których toczy się postępowanie dyscyplinarne, będą mogli korzystać z pomocy adwokatów i radców prawnych - zakłada nowelizacja przyjęta bez poprawek przez Senat.

Za poparciem noweli ustawy o policji i innych ustaw senatorowie opowiedzieli się jednogłośnie.

Dotychczas funkcjonariusze mogli jedynie ustanawiać swojego obrońcę spośród innych funkcjonariuszy ze swojej formacji. Przepisy te zostały jednak zaskarżone przez rzecznika praw obywatelskich, który zwracał uwagę, iż odebranie funkcjonariuszom możliwości korzystania z pomocy adwokatów czy radców prawnych ogranicza ich prawo do obrony.

Do tej opinii przychylił się Trybunał Konstytucyjny, uznając obowiązujące przepisy za niezgodne z konstytucją. W opinii trybunału, taka regulacja budzi zastrzeżenia co do formalnego wymiaru prawa do obrony. Powierzenie obrony funkcjonariuszowi nie gwarantuje - nawet przy dołożeniu przez niego najwyższej staranności - należytego jej poziomu, w większym stopniu może go zapewnić zawodowy prawnik. Ponadto czynności związane z obroną funkcjonariusz wykonuje oprócz swych podstawowych, wynikających z charakteru służby, obowiązków, nie przestając być także funkcjonariuszem usytuowanym w określonej strukturze, w warunkach podległości służbowej, mającym naturalne dla każdego aspiracje zawodowe. Nieprofesjonalny pełnomocnik nie będzie w stanie zapewnić należytej obrony chociażby dlatego, że z ewentualnym przełożonym dyscyplinarnym łączy go stosunek podległości służbowej.

Nowelizacja zawiera też przepis, zgodnie z którym ma być stosowana także w sprawach, które w momencie jej wejścia w życie będą "w toku".

Uchwała Senatu w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Projektodawcą tej uchwały okolicznościowej jest senator Tadeusz Skorupa; celem zaś - zaapelowanie do władz centralnych i samorządowych o uczczenie 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w sposób szczególny i odpowiedni do rangi tego wydarzenia.

W przyjętej uchwale Senat zwraca też uwagę, aby w roku obchodów 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uhonorować, w trybie nadzwyczajnym, wszystkich zasłużonych dla ojczyzny żołnierzy II Rzeczypospolitej.

Uchwałę Senat powziął 88 głosami, bez głosów przeciw, przy 1 wstrzymującym się.

Debata nad roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej na rok 2009

Działania na rzecz rozwoju polityki energetycznej i innowacyjności, a także dalsze ułatwianie poruszania się obywateli wewnątrz UE zakłada strategia Komisji Europejskiej na 2009 r., nad którą debatował Senat.

W 2009 r. zarówno Parlament Europejski, jak i Komisja Europejska będą pracować w nowym składzie. Jeśli wszystkie państwa członkowskie pomyślnie zakończą proces ratyfikacji, w życie wejdzie również Traktat Lizboński.

W przekazanym Senatowi dokumencie dotyczącym strategii politycznej KE na 2009 r. oceniono, że wejście w życie Traktatu z Lizbony przyczyni się do wzmocnienia pozycji Unii Europejskiej na scenie międzynarodowej. Komisja zapowiada m.in. działania przygotowujące utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Podczas debaty senatorowie pytali podsekretarza stanu w UKIE Piotra Serafina, czy Polska ma zapewnioną pulę miejsc w przyszłej dyplomacji unijnej. P. Serafin odpowiadał, że obecnie jesteśmy na etapie dyskusji na ten temat. Według niego, budowa Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych nie zakończy się w 2009 r.

Jak podkreślono w dokumencie, cele określone przez komisję na początku jej kadencji - propagowanie dobrobytu, solidarności, wolności i bezpieczeństwa oraz wzmacnianie pozycji Europy w świecie - nadal nadają ton wszelkim działaniom KE.

Komisja chce rozpowszechniania reform gospodarczych i społecznych w Europie, które zapewnią wzrost gospodarczy i zatrudnienia. Konsekwencją dla gospodarki zawirowań na światowych rynkach finansowych oraz wzrostu cen surowców wtórnych - jak przewiduje KE - będzie pogłębienie prowadzonych reform strukturalnych zarówno w wymiarze unijnym, jak i krajowym.

Komisja Europejska - jak podkreślono w dokumencie - zamierza kontynuować realizację strategii innowacyjnej, co będzie wymagać rozszerzenia europejskiej przestrzeni badawczej.

Senatorowie pytali P. Serafina o szanse na to, by Europejski Instytut Innowacji i Technologii miał siedzibę we Wrocławiu.

Wiceminister poinformował, że o jego lokalizację u siebie ubiegają się też m.in. wspólnie Wiedeń i Bratysława oraz Budapeszt. "Szanse są w tej chwili równe dla wszystkich" - ocenił wiceszef UKIE. W jego ocenie, przewagą Wrocławia jest aktywne stanowisko władz lokalnych. "To oddolne, niezwykłe zaangażowanie trudno odnaleźć w jakiś sposób w miastach konkurencyjnych" - podkreślił. Jego zdaniem, decyzja co do lokalizacji instytutu może zapaść jeszcze w tym półroczu.

Komisja Europejska zapowiada kontynuowanie prac nad rozwojem polityki energetycznej dla Europy, chce m.in. opracować nowy plan działań, dotyczący energetyki, na lata 2010-2014, a także zadbać o zwiększenie bezpieczeństwa dostaw.

Komisja zamierza nadal rozwijać wspólną politykę wizową, chce też pracować nad utworzeniem do 2010 r. wspólnego europejskiego systemu azylowego. W dokumencie podkreślono także, iż w 2009 roku komisja zwróci szczególną uwagę na zapobieganie atakom terrorystycznym, zagrożeniom chemicznym, biologicznym, jądrowym i radiologicznym.

 

Informacja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

W najbliższym czasie w czytelniach Instytutu Pamięci Narodowej będzie można korzystać z dokumentów archiwalnych nie w postaci realnej, ale wirtualnej. Za pośrednictwem komputera czytelnik będzie zamawiał określoną sygnaturę, a po czasie potrzebnym na jej odszukanie będzie mógł zobaczyć na komputerze wszystkie zeskanowane karty danej sygnatury i je wydrukować - zapowiedział prezes IPN Janusz Kurtyka.

Przedstawiając Izbie sprawozdanie z działalności IPN w 2007 r., J. Kurtyka stwierdził m.in., że akta archiwalne IPN niszczeją, gdyż nietrwały papier "dziś rozpada się w palcach". Dodał, że gdy tymi aktami dysponowały służby specjalne PRL, a po 1989 r. - III RP, były one "wykorzystywane selektywnie". "Teraz archiwa, np. o prześladowaniach opozycji, są często udostępniane i niszczeją bardzo szybko" - oświadczył J. Kurtyka.

Poinformował, że dlatego trwa digitalizacja zasobów IPN. "Digitalizujemy to, co jest najczęściej zamawiane przez badaczy czy dziennikarzy" - dodał. Zapowiedział, że jeszcze w tym roku zostanie utworzona wewnętrzna sieć informatyczna, w której będzie można przesyłać skany akt między różnymi oddziałami instytutu.

Ze sprawozdania wynika, że pion lustracyjny IPN sprawdza wstępnie prawdziwość oświadczeń lustracyjnych 12 obecnych parlamentarzystów.

Pion śledczy IPN zakończył w ub.r. 1300 śledztw, w tym 871 o zbrodnie komunistyczne, a 350 - niemieckie z czasów II wojny światowej. Ponad 700 śledztw umorzono (najczęściej z uwagi na niewykrycie sprawcy lub zgon podejrzanego). Do sądów złożono 41 aktów oskarżenia (od początku istnienia IPN było ich 190). Wciąż trwa ok. 4 tys. śledztw. W 2007 r. sądy wydały orzeczenia wobec 48 oskarżonych, w 34 wypadkach zapadły wyroki skazujące - niemal wyłącznie wobec oficerów służb specjalnych PRL.

Archiwa IPN liczą dziś w sumie 87 km akt. Zbiór zastrzeżony (czyli akta z lat PRL, które na wniosek obecnych służb specjalnych nie są udostępniane jako istotne dla bezpieczeństwa państwa) zmniejszono ostatnio do 600 metrów bieżących. "Został on zmniejszony o 787 metrów, bo interes bezpieczeństwa państwa tego nie wymagał" - ujawnił prezes J. Kurtyka.

Poinformował też, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IPN w 2007 r. wyniosło 4681 zł. 31 grudnia 2007 r. instytut zatrudniał 2065 osób, w tym było 135 etatów prokuratorskich.

Senatorowie pytali prezesa IPN m.in. o doniesienia, że NKWD miało nakręcić film z rozstrzeliwań w Katyniu, a w latach pięćdziesiątych - przekazać go Korei Północnej jako materiał instruktażowy, jak postępować z jeńcami amerykańskimi. "Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, nawiązaliśmy kontakt i jesteśmy z panem ministrem umówieni, co zrobić czy co próbować zrobić, żeby uprawdopodobnić tę hipotezę" - powiedział J. Kurtyka.

Prezes IPN zapowiedział też opublikowanie dokumentów dotyczących afer "Zalew" i "Żelazo" - w ramach tej ostatniej agenci wywiadu MSW w latach siedemdziesiątych zdobywali w Europie Zachodniej pieniądze i złoto, m.in. poprzez napady rabunkowe.

 

Uchwała Senatu dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

Projekt dokumentu wniosła grupa senatorów. Uchwała jest wyrazem pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II w trzecią rocznicę Jego śmierci. Odwołuje się do nauczania Ojca Świętego dotyczącego wartości życia ludzkiego, wskazując na potrzebę podejmowania działań na rzecz ochrony praw każdego człowieka, w tym nienarodzonego.

"Sługa Boży Jan Paweł II pomagał współczesnemu człowiekowi, niezależnie od jego poglądów i wizji świata, znaleźć prawdę o sobie. Przypominał niestrudzenie, że podstawą jedności między ludźmi powinien być Dekalog, będący fundamentem Europy, łączący nie tylko chrześcijan, ale osoby różnych wyznań oraz niewierzących. Oddajemy dziś hołd wielkiemu autorytetowi moralnemu, duchowemu i religijnemu naszych czasów, z nadzieją, że testament Wielkiego Świadka wiary będzie realizowany. Do tego bowiem zobowiązuje nas Jego wezwanie: <<Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb>>" - napisano w uchwale.

W dokumencie przyjętym jednomyślnie Senat zaapelował "do wszystkich, którym bliskie są nauki i prawdy Ojca Świętego o pamięć i kierowanie się nimi w życiu i służbie publicznej".

Pozostałe prace Izby

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat odwołał senatora Norberta Krajczego z Komisji Spraw Zagranicznych oraz wybrał go do Komisji Spraw Unii Europejskiej.

 

Oświadczenia

Oświadczenia złożyli senatorowie: Andrzej Szewiński, Wojciech Skurkiewicz, Stanisław Gogacz, Paweł Klimowicz, Tadeusz Skorupa, Maciej Grubski, Krzysztof Kwiatkowski, Norbert Krajczy, Grażyna Sztark, Barbara Borys-Damięcka, Maciej Klima, Maria Pańczyk-Pozdziej, Małgorzata Adamczak, Władysław Dajczak, Stanisław Kogut, Czesław Ryszka, Krzysztof Kwiatkowski, Stanisław Karczewski, Grzegorz Wojciechowski, Antoni Motyczka, Bohdan Paszkowski, Tadeusz Gruszka, Rafał Muchacki, Edmund Wittbrodt, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Jan Wyrowiński, Sławomir Sadowski, Eryk Smulewicz, Henryk Woźniak, Piotr Kaleta, Marek Konopka.

 


Poprzednia część, następna część, spis treści