Następny fragment, spis treści


Z prac komisji senackich

3 stycznia 2008 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Praw Człowieka i Praworządności w celu rozpatrzenia ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

część 04 - Sąd Najwyższy,

część 05 - Naczelny Sąd Administracyjny,

część 06 - Trybunał Konstytucyjny,

część 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich,

część 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

część 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

część 15 - Sądy Powszechne,

część 52 - Krajowa Rada Sądownictwa,

część 37 - Sprawiedliwość,

zał. nr 5 - Plan finansowy Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

zał. nr 5 - plan finansowy Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy,

część 42 - Sprawy Wewnętrzne,

zał. nr 5 - plan finansowy Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego,

zał. nr 5 - plan finansowy Funduszu Wsparcia Policji,

część 43- Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne,

część 54 - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

zał. nr 5 - plan finansowy Państwowego Funduszu Kombatantów,

część 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne,

część 57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

część 59 - Agencja Wywiadu,

załączniki nr 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 - zgodnie z przedmiotowym zakresem działania komisji.

Poszczególne części ustawy budżetowej przedstawili i omówili reprezentanci zainteresowanych resortów i instytucji. W posiedzeniu wzięli udział m.in. Anna Napiórkowska i Grażyna Żywiecka z Ministerstwa Finansów, p.o. szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztof Bondaryk, szef Agencji Wywiadu Zbigniew Nowek, kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski, wiceminister sprawiedliwości Marian Cichosz, prezes Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych Andrzej Martuszewicz, dyrektor Generalny Centralnego Zarządu Służby Więziennej gen. Jacek Pomiankiewicz, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Janusz Niemcewicz, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Maria Dmochowska, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Stanisław Dąbrowski, wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Włodzimierz Ryms i I prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki.

Przedstawiając podczas posiedzenia plany budżetowe kierownik urzędu ds. kombatantów J. Krupski zwrócił uwagę, że w ostatnich latach wzrastała liczba wniosków o pomoc socjalną, kierowanych do urzędu. W 2007 r. pozytywnie rozpatrzono 18 tys. takich wniosków. Zdaniem J. Krupskiego, należy się spodziewać dalszego wzrostu liczby napływających wniosków. "Średnia wieku w środowisku kombatanckim to 84 lata" - zaznaczył.

W projekcie budżetu przyjętym przez Sejm na wydatki społeczne urzędu przewidziano 14,5 mln zł. Komisja Praw Człowieka i Praworządności postanowiła zaproponować Senatowi przyznanie dodatkowych 4,5 mln zł, które miałyby zostać przesunięte z budżetów Naczelnego Sądu Administracyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jak mówił J. Krupski, obecnie urząd do spraw kombatantów sprawuje pieczę nad blisko 680 tys. osób, z czego ponad 140 tys. to kombatanci, 263 tys. - wdowy po kombatantach, ponad 170 tys. - robotnicy przymusowi, a 91 tys. - osoby represjonowane.

Komisja nie zdecydowała się na wniesienie poprawek do budżetu Instytutu Pamięci Narodowej. Podczas prac nad projektem ustawy budżetowej w Sejmie kontrowersje wzbudziło zmniejszenie planowanych wydatków IPN w br. z 235 do 209 mln zł.

Senatorowie zajmowali się również m.in. budżetem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. W opinii szefa ABW Krzysztofa Bondaryka, niekorzystnym zjawiskiem są dysproporcje w wynagrodzeniach między funkcjonariuszami poszczególnych służb. Według danych podanych przez przedstawicieli ABW, średnie wynagrodzenie funkcjonariusza w tej agencji wynosi 4,3 tys. zł, podczas gdy w wypadku np. Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest ono o kilkaset, a nawet o ponad tysiąc złotych wyższe.

Odnosząc się do wypowiedzi szefa Agencji Wywiadu, gen. Z. Nowek zaznaczył, że kwestia wysokości wynagrodzeń w służbach jest zbyt skomplikowanym problemem, aby rozwiązywać go za pomocą doraźnych poprawek. "Nie można również pomijać opinii sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych" - dodał. Zdaniem szefa Agencji Wywiadu, w celu rozwiązania problemu wynagrodzeń powinna zostać powołana komisja, złożona z przedstawicieli wszystkich służb, która wypracuje wspólne stanowisko.

Na zakończenie swojego posiedzenia Komisja Praw Człowieka i Praworządności przyjęła opinię dla Komisji Gospodarki Narodowej, w której zaproponowała wprowadzenie 4 poprawek do sejmowej ustawy budżetowej na rok 2008.

Pierwsza z proponowanych zmian zmierza do przywrócenia Sądowi Najwyższemu części kwoty, która w trakcie prac nad budżetem w Sejmie została tej instytucji odebrana (9 mln zł). Zdaniem komisji, niepokojące jest zmniejszanie nakładów na funkcjonowanie Sądu Najwyższego już trzeci rok z kolei. Pozyskana kwota 2 mln 442 tys. zł pochodzi z wygospodarowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny planowanych wydatków inwestycyjnych na 2008 rok.

Kolejna poprawka zmierza do zwiększenia budżetu Trybunału Konstytucyjnego, pomniejszonego o 1 mln zł na etapie prac sejmowych. Kwota ta zapewnić miała utworzenie specjalnej komórki kontroli wstępnej pytań prawnych, a także podwyżki wynagrodzeń dla zaplecza naukowego sędziów (asystentów sędziów Trybunału Konstytucyjnego).

Pozyskana 750 tys. zł pochodzi z przesunięć dokonanych wewnątrz budżetu Trybunału Konstytucyjnego - 100 tys. zł z wydatków majątkowych i 150 tys. zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz 500 tys. zł z części 05 - Naczelny Sąd Administracyjny - rozdział 75312 - uposażenia sędziów w stanie spoczynku.

Trzecia poprawka dotyczy zwiększenia budżetu Państwowego Funduszu Kombatantów. W uzasadnieniu przypomniano, że art. 19 konstytucji stanowi: "Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych". Jak stwierdzono, warunki materialne, w jakich żyją kombatanci, wysokość ich rent i emerytur skłaniają do wniosku, że kwoty przeznaczone w budżecie na pomoc materialną dla kombatantów są dalece niewystarczające. Od 2003 r. każda kolejna ustawa budżetowa przeznacza na pomoc kombatantom zbyt małe środki, aby możliwe było ich rozdysponowanie między blisko 250 gmin w celu wykonania zadania przewidzianego w ustawie o kombatantach. Co roku zwiększa się liczba wniosków o pomoc, składanych przez kombatantów i inne osoby uprawnione, znajdujące się w trudnej sytuacji. W 2007 r. do urzędu napłynęło 21 tys. wniosków, z których pozytywnie rozpatrzono 17 tys. Kwota przewidziana na wsparcie pieniźæne w ustawie budæetowej na rok 2008 jest mniejsza o ¼ w stosunku do tej z roku ubieg³ego, co moæe utrudnię objźcie pomoc¹ wszystkich wnioskodawców. Komisja wnios³a o zasilenie Państwowego Funduszu Kombatantów kwotą 4500 tys. zł. Kwotę tę wygospodarowano, zmniejszając Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu wydatki bieżące o 3000 tys. zł i wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 500 tys. zł oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich - wydatki bieżące o 1000 tys. zł.

Ostatnia ze zmian została zaproponowana na prośbę Ministerstwa Sprawiedliwości. Dotyczy ona przesunięcia 7 etatów wewnątrz załącznika nr 10 - Zatrudnienie i wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych w 2008 r. - w części 37 - Sprawiedliwość.

Pozostałe rozpatrywane części ustawy budżetowej Komisja Praw Człowieka i Praworządności zaopiniowała pozytywnie. Ustalono, że przyjętą opinię wraz z postulowanymi poprawkami podczas posiedzenia plenarnego przedstawi senator Krzysztof Piesiewicz.

4 stycznia 2008 r.

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska rozpatrzono ustawę budżetową na rok 2008 w częściach dotyczących rolnictwa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: części 32 - Rolnictwo - senator Przemysław Błaszczyk; w części 33 - Rozwój wsi - senator Ireneusz Niewiarowski, w części 35 - Rynki rolne - senator Grzegorz Wojciechowski; w części 62 - Rybołówstwo - senator Andrzej Grzyb; dochody i wydatki na rolnictwo w budżetach wojewodów w części 85 w dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - senator Jan Olech; wydatki budżetowe na rolnictwo planowane na 2008 rok w innych częściach budżetu państwa w części 83 - Rezerwy celowe - senator Zdzisław Pupa; środki z Unii Europejskiej przeznaczone na rolnictwo załącznik nr 15 - senator Krzysztof Majkowski; środki na prefinansowanie wydatków z budżetu Unii Europejskiej załącznik nr 14 - senator Krzysztof Majkowski; Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, załącznik nr 10 - senator Krzysztof Jaworski; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, załącznik nr 13 - senator Jerzy Chróścikowski; Agencja Rynku Rolnego, załącznik nr 13 - senator Henryk Górski; Agencja Nieruchomości Rolnych, załącznik nr 13 - senator Piotr Głowski; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 72, załącznik nr 5 - senator Eryk Smulewicz.

Uzasadnienie do ustawy budżetowej oraz plany wydatków i dochodów w poszczególnych częściach budżetowych dotyczących rolnictwa przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak. Wyjaśnień udzielała także dyrektor Departamentu Finansów w tym resorcie Aleksandra Szelągowaska. Opinię dotyczącą budżetu planowanego na rok 2008 przedstawił ekspert komisji prof. Andrzej Czyżewski z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

W dyskusji senatorowie podkreślali, że zbyt mało środków przeznaczono na postęp biologiczny oraz doradztwo rolnicze, a także na działalność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Senator J. Chróścikowski zaproponował przyznanie dodatkowych środków dla tej agencji, w wysokości 50 mln zł, z wpłaty z Agencji Nieruchomości Rolnych. Środki te były by przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytów w związku ze znacznym wzrostem stóp procentowych, a także dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt (bydło, kozy, owce, konie i świnie). W głosowaniu proponowana poprawka uzyskała akceptację komisji; poparło ją 11 senatorów, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Kolejna zmiana zgłoszona przez senatora J. Chróścikowskiego dotyczyła zwiększenia środków na rolnicze szkoły zawodowe. Od 1 stycznia br. resort rolnictwa przejmuje finansowanie kolejnych 29 szkół rolniczych (m.in. technika rolnicze i zespoły szkół zawodowych), dla których zaplanowano wydatki w wysokości wynikającej z podziału subwencji oświatowej, co nawet w najmniejszym stopniu nie pokrywa potrzeb finansowych placówek. Poprawka uzyskała jednogłośne poparcie komisji.

Następny wniosek senatora J. Chróścikowskiego dotyczył przeznaczenia dodatkowych środków na zwalczanie choroby Aujeszky'ego i został przyjęty jednomyślnie. Wnioskodawca wskazał źródło pokrycia przez zmniejszenie środków w części 83, dział 758, rozdział 75818 w poz. 8 i 13.

Jednogłośną akceptację komisji uzyskała także propozycja senatora Ireneusza Niewiarowskiego, by w załączniku nr 4 w tabeli nr 2 Gospodarstwa pomocnicze poz. 16 otrzymała brzmienie:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

32

ROLNICTWO

16

3 876

68 777

4 491

68 770

 

3 878

Wszystkie wnioski poparte przez komisję dotyczące tej części budżetowej zostały poparte przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tego samego dnia Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2008 w częściach dotyczących środowiska: Ministerstwo Środowiska w części 41 - Środowisko - senator Michał Wojtczak, w części 22 - Gospodarka Wodna - senator Jadwiga Rotnicka, Środki pochodzące z Unii Europejskiej, załącznik nr 7, 14 i 15 - senator Andrzej Grzyb, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - senator Stanisław Gorczyca, Plan finansowy załącznik 5, Program wieloletni "Budowa zbiornika wodnego "Świnna Poręba", załącznik nr 12, Państwowa Agencja Atomistyki część 68 - senator Andrzej Misiołek, Ministerstwo Finansów - senator Grażyna Sztark, w części 83 - Rezerwy celowe, w części 85 - Budżety wojewodów, 020 - Leśnictwo, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Uzasadnienie do ustawy oraz proponowane dochody i wydatki przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski. Dodatkowych odpowiedzi na pytania senatorów udzielali prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda oraz przedstawicielki resortu środowiska: dyrektor Biura Budżetu Hanna Pawłowicz i dyrektor Departamentu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu Zofia Chremplińska.

W dyskusji senatorowie nie zgłosili propozycji wprowadzenia zmian do tej części ustawy budżetowej.

W opinii przyjętej dla Komisji Gospodarki Narodowej zawarto propozycje poprawek wprowadzonych przez komisję do części ustawy budżetowej dotyczącej rolnictwa. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska postanowiła, że sprawozdawcą opinii komisji na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej będzie senator J. Chróścikowski.

Na zakończenie posiedzenia komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek senatora Michała Wojtczaka, dotyczący organizacji 11 stycznia br. Gali Nominatów IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu rozpatrzono ustawę budżetową na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji i jej kompetencjom:

Zał. nr 1 Dochody budżetu państwa w 2008 r.,

Zał. nr 2 Wydatki budżetu państwa na rok 2008,

Cześć 09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,

Część 24 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego,

Część 83 Rezerwy celowe,

Część 85 Budżety wojewodów ogółem,

zał. nr 4 Zakłady Budżetowe, Gospodarstwa Pomocnicze w 2008 r.

zał. nr 5 Plan finansowy Funduszu Promocji Twórczości,

zał. nr 5 Plan finansowy Funduszu Promocji Kultury,

zał. nr 6 Wykaz Inwestycji Wieloletnich w 2008 r.,

zał. nr 7 Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej,

zał. nr 9 Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe w 2008 r.,

zał. nr 10 Zatrudnienie i wynagrodzenia w Państwowych Jednostkach Budżetowych w 2008 r.,

zał. nr 11 Limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach oraz w placówkach zagranicznych w roku 2008,

zał. nr 12 Wykaz programów wieloletnich w 2008 r.,

zał. nr 13 Plan Finansowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,

zał. nr 14 Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej,

zał. nr 15 Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w latach obowiązywania Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 w tys. zł,

zał. nr 16 Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013.

Odpowiednie części ustawy budżetowej na rok 2008 przedstawili i omówili podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, przewodniczący i członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski oraz Barbara Bubula i Piotr Boroń. W posiedzeniu udział wzięła Elżbieta Chuszno z Ministerstwa Finansów.

Komisja po wnikliwej analizie zebranych dokumentów oraz wysłuchaniu przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwa Finansów przyjęła - zgodnie ze swoim przedmiotowym zakresem działania - ustawę budżetową na rok 2008 bez poprawek. Opinię w tej sprawie skierowano do Komisji Gospodarki Narodowej i ustalono, że podczas jej posiedzenia przedstawi ją senator Piotr Ł.J. Andrzejewski.

7 stycznia 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

1) Część 31 - Praca

 1. dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
 2. zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze z zał. nr 4,
 3. zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10

2) Plan finansowy Funduszu Pracy z zał. nr 5

3) Plan finansowy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z zał. nr 5

4) Część 83 - Rezerwy celowe, w zakresie poz. 45

5) Program wieloletni z zał. nr 12, w zakresie poz. 36

6) Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej, środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility (Środki Przejściowe), środki na realizację Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z zał. nr 7, prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej z zał. nr 14, limity kwot zobowiązań oraz wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 z zał. nr 15 oraz wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013 z zał.
nr 16

7) Część 12 - Państwowa Inspekcja Pracy

8) Część 44 - Zabezpieczenie społeczne,

a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,

b) zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10,

9) Część 63 - Sprawy rodziny

a) wydatki z zał. nr 2,

b) zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10

10) Program wieloletni z zał. nr 12, w zakresie poz. 54

11) Część 83 - Rezerwy celowe, w zakresie poz. 38

12) Część 85 - Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:

a) 852 - Pomoc społeczna

 • dochody i wydatki z zał. Nr 1 i 2,
 • dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z zał.
  Nr 8,

b) 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 • dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
 • dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z zał.
  nr 8,
 • zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10

13) Część 83 - Rezerwy celowe, w zakresie poz.: 33, 36, 48 i 56

14) Program wieloletni z zał. nr 12, w zakresie poz. 53

15) Plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zał. nr 5

16) Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich oraz projekty Inicjatywy Wspólnotowej Equal z zał. nr 7 wraz ze środkami na prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej z zał. nr 14, limity kwot zobowiązań oraz wydatki w kolejnych latach obowiązywania Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 z zał. nr 15, a także Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 z zał. nr 16

17) Część 72- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 • dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2

18) Plan finansowy Funduszu Administracyjnego KRUS z zał. nr 5

19) Plan finansowy Funduszu Emerytalno - Rentowego KRUS z zał. nr 5

20) Plan finansowy Funduszu Prewencji i Rehabilitacji KRUS z zał. nr 5

21) Część 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

 • dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,

22) Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z zał. nr 5,

23) Część 14 - Rzecznik Praw Dziecka,

a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,

b) limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń z zał. nr 11.

Informację o ustawie budżetowej w zakresie części 31 - Praca oraz pkt 2-6 przedstawili wiceminister pracy i polityki społecznej Czesława Ostrowska, a także dyrektor Departamentu Funduszy w tym resorcie Krzysztof Kaczmarek oraz dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy prof. Danuta Koradecka.

Informację o zadaniach i budżecie Państwowej Inspekcji Pracy przedstawiła Bożena Borys-Szopa, główny inspektor pracy. Obecni byli także jej zastępcy - Iwona Hickiewicz i Roman Giedrojć.

W związku ze zmniejszeniem przez Sejm mniej więcej o 28 mln zł środków przeznaczonych na inwestycje i działania bieżące Państwowej Inspekcji Pracy główny inspektor pracy postulowała wprowadzenie poprawek do ustawy, zmierzających do przywrócenia środków, przeznaczonych przede wszystkim na bieżącą działalność (zatrudnienie i wynagrodzenia dla inspektorów kontrolujących legalność zatrudnienia). Stosowną poprawką, zwiększającą budżet PIP o mniej więcej 9 mln zł zgłosił senator Stanisław Kogut. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej tę propozycję odrzuciła.

Informację dotyczącą zabezpieczenia społecznego, spraw rodziny, pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przedstawili wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda, wicedyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Krystyna Wyrwicka oraz dyrektor Departamentu Świadczeń Rodzinnych w tym resorcie Alina Wiśniewska.

Plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także inne zadania funduszu, realizowane m.in. ze środków Unii Europejskiej, przedstawił prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marian Leszczyński.

Plany finansowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawił prezes KRUS Jacek Dubiński.

Budżet Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz plany finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przedstawiła członkini Zarządu ZUS ds. ekonomiczno-finansowych Zakładu Mirosława Boryczka.

Na zakończenie posiedzenia Komisja Rodziny i Polityki Społecznej wysłuchała informacji o środkach budżetowych przeznaczonych na działalność Rzecznika Praw Dziecka i jego biura. Informację przedstawiły rzecznik Ewa Sowińska oraz dyrektor biura rzecznika Agnieszka Komar-Morawska.

Komisja po zapoznaniu się z uchwaloną przez Sejm ustawą budżetową na rok 2008 oraz po dyskusji zaopiniowała ją pozytywnie w przedmiotowym zakresie swego działania. W opinii przyjętej dla Komisji Gospodarki Narodowej senatorowie postanowili zaproponować wprowadzenie do ustawy sejmowej, na wniosek senatora Jana Rulewskiego, dwóch poprawek.

Pierwsza z postulowanych zmian dotyczyła przeznaczenia 10 mln zł na zakup szczepionek przeciwko sepsie, przede wszystkim dla żołnierzy służby zasadniczej. Jako źródło pokrycia wskazano wydatki bieżące ZUS.

W poprawce drugiej zaproponowano przeniesienie wydatków przeznaczonych dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich do nowo utworzonego w ustawie budżetowej rozdziału. Zdaniem wnioskodawcy, senatora J. Rulewskiego, zmiana ta pozwoli zachować jawność i przejrzystość finansów publicznych. Poprawka nie wywołuje skutków finansowych.

Treść poprawek:

1) a) dodaje się art. 46a w brzmieniu:

"Art. 46a. Upoważnia się ministra właściwego do spraw zdrowia do zakupu szczepionek przeciwko sepsie przeznaczonych w szczególności dla żołnierzy służby zasadniczej - w ramach środków określonych w rezerwie celowej.",

b) w załączniku nr 2:

  • w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale 75309 - Składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 10 000 tys. zł,
  • w części 83 Rezerwy celowe dodaje się nową poz. - Zakup szczepionek przeciwko sepsie przeznaczonych w szczególności dla żołnierzy służby zasadniczej, z kwotą wydatków bieżących jednostek budżetowych 10 000 tys. zł;

2) w załączniku nr 2 w części 31 Praca:

a) dodaje się poz. 8a w brzmieniu:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

   

75071

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

8a

77 250

   

8 705

245

   

68 300

b) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zmniejsza się:

  • wydatki bieżące jednostek budżetowych o 8705 tys. zł,
  • wydatki majątkowe o 245 tys. zł,
  • wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 68 300 tys. zł.

Do przedstawienia opinii Komisji Rodziny i Polityki Społecznej podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania upoważniono senatora Mieczysława Augustyna.

* * *

Odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych, podczas którego rozpatrywano ustawę budżetową na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:
1.1. Część 45 - Sprawy zagraniczne,

 1. dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
 2. gospodarstwa pomocnicze z zał. nr 4,
 3. dotacje podmiotowe z zał. nr 9,
 4. zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10,
 5. limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń z zał. nr 11,

1.2. Część 83 - Rezerwy celowe, w zakresie poz. 10, 43, 55, 61, 65 i 66,

1.3. Plan finansowy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z zał. nr 13.

W posiedzeniu wzięli udział: przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych - dyrektor generalny Rafał Wiśniewski, dyrektor Biura Administracji i Finansów Mariusz Skórko oraz wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Beata Brzywczy. Ministerstwo Finansów reprezentowała Danuta Ujazdowska - naczelnik w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej.

Założenia budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych omówił dyrektor generalny R. Wiśniewski, który uzasadnił również planowany wzrost nakładów. W toku dyskusji poruszano m.in. kwestie dotyczące polityki kadrowej i wynagradzania w MSZ, uczestnictwa Polski w organizacjach międzynarodowych i związanych z tym płatności. Rozmawiano także o polityce gospodarowania przez MSZ nieruchomościami w kontekście ewentualnej współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

W głosowaniu Komisja Spraw Zagranicznych zdecydowała o przyjęciu bez poprawek ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji. Na sprawozdawcę opinii komisji w tej sprawie podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej wyznaczono senatora Marka Rockiego.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia wybrano dwóch zastępców przewodniczącego komisji. W trakcie dyskusji zgłoszono dwie kandydatury na to stanowisko: senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk oraz senatora M. Rockiego. W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów Janusza Rachonia, Włodzimierza Cimoszewicza i Witolda Idczaka, wzięło udział 11 senatorów. Kandydaturę senatora M. Rockiego poparło 11 osób, senator D. Arciszewskiej-Mielewczyk - 8 senatorów, 2 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

8 stycznia 2008 r.

Podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej rozpatrzono ustawę budżetową na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

 • część 01 - Kancelaria Prezydenta w zakresie rozdziału 75103,

 • część 29 - Obrona Narodowa,
 • część 83 - Rezerwy celowe,
 • część 85 - Budżety wojewodów,
 • zał. nr 12 - Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe,
 • zał. nr 13 - Plan finansowy Agencji Mienia Wojskowego, Plan finansowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

W wyniku dyskusji Komisja Obrony Narodowej postanowiła zaproponować Komisji Gospodarki Narodowej przyjęcie bez poprawek rozpatrzonych części ustawy budżetowej. Do przedstawienia opinii komisji w tej sprawie podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej upoważniono senatora Stanisława Bisztygę.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzyła i zaopiniowała ustawę budżetową na rok 2008 w częściach właściwych swojemu przedmiotowemu zakresowi działania (na podstawie art. 73 ust. 2 Regulaminu Senatu):

 • część 01 - Kancelaria Prezydenta,
 • część 02 - Kancelaria Sejmu,
 • część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
 • część 11 - Krajowe Biuro Wyborcze,
 • część 03 - Kancelaria Senatu.

Poszczególne budżety omówili, a także udzielali wyjaśnień, przedstawiciele poszczególnych instytucji: Wojciech Iwanicki i Grażyna Druś z Kancelarii Prezydenta, szef Kancelarii Sejmu Wanda Fidelus-Ninkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz, kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki oraz szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska.

W wyniku dyskusji komisja postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do przedstawionych budżetów i zaopiniować pozytywnie ustawę budżetową na rok 2008 w częściach właściwych swojemu przedmiotowemu zakresowi działania. Opinię w tej sprawie przekazano Komisji Gospodarki Narodowej. Ustalono także, że podczas posiedzenia komisji opinię tę przedstawi senator Piotr Zientarski.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzono projekty niezbędnych zmian w aktach legislacji wewnętrznej związanych z decyzjami dotyczącymi budżetu Kancelarii Senatu w br. Komisja rozpatrzyła:

 • projekt zarządzenia marszałka Sejmu i marszałka Senatu w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich;
 • projekt uchwały Prezydium Senatu zmieniający uchwałę w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w mieście stołecznym Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora;
 • projekt zarządzenia marszałka Senatu zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad finansowania biur senatorskich;
 • projekt zarządzenia szefa Kancelarii Senatu zmieniającego zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów służbowych Kancelarii Senatu.

W wyniku dyskusji Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich pozytywnie zaopiniowała projekty przedstawionych zarządzeń. Odnośnie do projektu uchwały Prezydium Senatu komisja pozytywnie zaopiniowała wariant 2 projektu, jednocześnie opowiedziała się za refundacją kosztów noclegów lub najmu mieszkania poza miejscem stałego zamieszkiwania i miastem stołecznym Warszawą związanych z wykonywaniem mandatu, do wysokości 9500 zł rocznie.

W trzecim punkcie porządku dziennego posiedzenia komisja przyjęła stanowisko, w którym zwróciła się do marszałka Senatu z prośbą o wystąpienie do ministra infrastruktury o dokonanie nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury z 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.

* * *

Odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, podczas którego rozpatrzono ustawę budżetową na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

 • część 19 - Budżet, Finanse Publiczne i Instytucje Finansowe,
 • zał. nr 3 - Przychody i rozchody budżetu państwa na rok 2008,
 • część 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego,
 • część 79 - Obsługa długu krajowego,
 • część 81 - Rezerwa ogólna,
 • część 83 - Rezerwy celowe,
 • zał. nr 14 - Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej,
 • zał. nr 15 - Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w latach obowiązywania NPR 2004-2006 w tys. zł,
 • zał. nr 12 - Wykaz programów wieloletnich w 2008 r.
 • zał. nr 6 - Wykaz inwestycji wieloletnich w 2008 r.

 • część 20 - Gospodarka,
 • zał. nr 13 - Plan finansowy Agencji Rezerw Materiałowych i Plan finansowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • część 40 - Turystyka,
 • część 36 - Skarb Państwa,
 • Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2008 r.,
 • zał. nr 5 - Plany finansowe: Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Rekompensacyjnego, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców i Funduszu Skarbu Państwa,
 • część 74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa,

 • część 60 - Wyższy Urząd Górniczy,
 • część 50 - Urząd Regulacji Energetyki,
 • część 70 - Komisja Nadzoru Finansowego,
 • część 07 - Najwyższa Izba Kontroli,
 • część 58 - Główny Urząd Statystyczny,
 • część 53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

 • część 76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej,
 • część 26 - Łączność,
 • część 21 - Gospodarka Morska,
 • część 71 - Urząd Transportu Kolejowego,
 • część 39 - Transport,
 • zał. nr 13 - Plany finansowe: Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Transportowego Dozoru Technicznego,
 • część 18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Obradom przewodniczył senator Kazimierz Kleina, zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej. W posiedzeniu uczestniczyli także: sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska, upoważniona do reprezentowania stanowiska Rady Ministrów w pracach nad budżetem państwa na 2008 r., podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Michał Chyczewski, prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Marcin Dziurda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec, prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Buchwald, prezes Najwyższej Izby Kontroli Jacek Jezierski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska, podsekretarze stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń i Anna Wypych-Namiotko oraz liczna delegacja urzędników niższego szczebla powyższych resortów i instytucji rządowych.

Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień wiceminister E. Suchockiej-Roguskiej oraz przedstawicieli dysponentów poszczególnych części budżetowych komisja zakończyła obrady. Prace nad ustawą budżetową na rok 2008 komisja będzie kontynuowała na następnych posiedzeniach, 9 stycznia br.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

  1. Oświata i wychowanie - cz. 30 - (zał. nr 1, 2, 4, 9 i 10) - cz. 85, w zakresie działów:
  2. 801 - Oświata i wychowanie (zał. nr 1, 2 i 10);

   854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (zał. nr 2);

  3. Cz. 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie części oświatowej (zał. nr 2);
  4. Cz. 83 -Rezerwy celowe (poz. 12, 13, 14, 15, 34, 35, 41, 54);
  5. Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej, środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility (środki przejściowe), środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z zał. nr 14 oraz limity kwot zobowiązań oraz wydatków w roku 2007 i kolejnych latach obowiązywania Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 z zał. nr 15 oraz wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013 z zał. nr 16.
  6. Szkolnictwo wyższe - cz. 38 (zał. nr 1, 2, 4, 9 i 10); cz. 83 - Rezerwy celowe - poz. 51 i 64; Programy wieloletnie (zał. nr 12), poz.31, 43 i 44;
  7. Nauka - cz. 28 (zał. nr 1, 2, 4, 9 i 10);
  8. Plan finansowy Funduszu Nauki i Technologii z zał. nr 5;
  9. Programy wieloletnie z zał. nr 12; poz.1, 35, 36, 47;
  10. Polska Akademia Nauk - cz. 67 (zał. nr 1, 2, 4, 9 i 10);
  11. Kultura fizyczna i sport - cz. 25 (zał. nr 1, 2, 4, 10); Fundusze celowe z zał. nr 5 plan finansowy Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów oraz plan finansowy Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
  12. Informatyzacja - cz. 27 (zał. nr 2 i 10);
  13. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - cz. 61- (zał. nr 1, 2 i 10);
  14. Główny Urząd Miar - cz. 64 (zał. nr 1, 2 i 10);
  15. Polski Komitet Normalizacyjny cz. 65 (zał. nr 1, 2, i 10).

Po analizie przedłożonych informacji, wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawicieli rządu i kierownictwa odpowiednich jednostek państwowych oraz przeprowadzeniu dyskusji, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu postanowiła wystąpić do Komisji Gospodarki Narodowej o wprowadzenie następującej poprawki do ustawy budżetowej na rok 2008:

 1. w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu państwa o 200.000 tys. zł,
 2. dodaje się art. 45a w brzmieniu:

"Art. 45a. W przypadku uzyskania do końca sierpnia 2008 r. wpływów z podatku od towarów i usług w wysokości 83.775.000 tys. zł, upoważnia się Ministra Finansów do uruchomienia rezerwy celowej na zwiększenie dotacji na działalność dydaktyczną w szkołach wyższych.",

 1. w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 200.000 tys. zł,
 2. w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. - Zwiększenie dotacji na działalność dydaktyczną w szkołach wyższych, z kwotą dotacji i subwencji 200.000 tys. zł.

Opinię w tej sprawie przesłano do Komisji Gospodarki Narodowej. Jednocześnie upoważniono senatora Kazimierza Wiatra do przedłożenia szczegółowego stanowiska komisji podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrywała ustawę budżetową na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

 • część 23 - Integracja europejska,
 • część 83 - Rezerwy celowe,
 • część 84 - Środki Własne Unii Europejskiej.

Senatorowie wysłuchali informacji na temat rozpatrywanych części budżetowych, przedstawionych przez podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz wiceminister finansów Katarzynę Zajdel-Kurowską.

W opinii przyjętej dla Komisji Gospodarki Narodowej stwierdzono, że komisja nie zgłasza zastrzeżeń do rozpatrzonych części budżetu na rok 2008 i proponuje przyjęcie ich bez poprawek. Ustalono, że opinię komisji podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej przedstawi senator Stanisław Iwan.

Następnie Komisja Spraw Unii Europejskiej, w trybie art. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozpatrzyła projekt decyzji ramowej Rady zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (COM(2007) 650), sygn. Rady UE 14960/07. Rozpatrzenie tego projektu związane było z projektem pilotażowym COSAC i kontrolą zasady pomocniczości i proporcjonalności.

Na temat rozpatrywanego projektu decyzji ramowej Rady wypowiadał się podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak. Senatorowie wysłuchali także prof. Zdzisława Galickiego z Instytut Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego, który na zamówienie komisji przygotował ekspertyzę prawną w sprawie zgodności z zasadą subsydiarności rozpatrywanego projektu decyzji ramowej.

Jak stwierdził ekspert, mimo pewnych uwag polemiczno-krytycznych na pytania postawione w kwestionariuszu przygotowanym przez COSAC można odpowiedzieć raczej jednoznacznie, że w opiniowanym projekcie nie stwierdzono istotnego naruszenia zasady subsydiarności i komisja w sposób zadowalający udowodniła przestrzeganie tej zasady przy formułowaniu projektu. Inne uwagi na temat zasady subsydiarności mogą dotyczyć raczej technicznej strony jej realizacji. Chodzi na przykład o możliwość skrócenia okresu kontroli parlamentarnej projektów aktów unijnych, tak aby - zgodnie z uzasadnieniem opiniowanego projektu - zastosowanie instrumentów unijnych mogło rzeczywiście, a nie tylko hasłowo, stać się bardziej efektywną alternatywą dla długotrwałych procedur traktatowych.

W opinii przyjętej przez Komisję Spraw Unii Europejskiej stwierdzono, że popiera ona projekt decyzji ramowej Rady. Jednocześnie komisja uważa, że istnieje dość istotna rozbieżność między wynikającym z Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, z 16 maja 2005 r., obowiązkiem kryminalizacji przez państwa - strony tej konwencji usiłowania popełnienia przestępstw "rekrutacji na rzecz terroryzmu" i "szkolenia na rzecz terroryzmu" a wyraźnym wyłączeniem obowiązku kryminalizacji usiłowania popełnienia tych przestępstw przez projekt decyzji ramowej.

Przyjęta opinia wraz kwestionariuszem zostanie przesłana do 21 stycznia br. do sekretariatu COSAC.

Na zakończenie swojego posiedzenia Komisja Spraw Unii Europejskiej przyjęła plan pracy na pierwsze półrocze br., a następnie - zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - zaopiniowała projekty aktów prawnych UE. Komisja zaakceptowała propozycję nierozpatrywania następujących wniosków:

 • w trybie art. 6 : COM(2007) 755, 768, 771, 772, 776, 777, 778, 779, 818

* * *

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Zdrowia w celu rozpatrzenia ustawy budżetowej na rok 2008 w zakresie części 46 - Zdrowie oraz według kompetencji komisji:

 • Rezerwy celowe - część 83,
 • Budżety Wojewodów ogółem - część 85,
 • Zakłady Budżetowe, Gospodarstwa Pomocnicze w 2008 r. - zał. nr 4,
 • Wykaz Inwestycji Wieloletnich w 2008 r. - zał. nr 6,
 • Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej - zał. nr 7,
 • Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe w 2008 r. - zał. nr 9,
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie w Państwowych Jednostkach Budżetowych w 2008 r. - zał. nr 10,
 • Limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach oraz w placówkach zagranicznych w roku 2008 - zał. nr 11,
 • Wykaz programów wieloletnich w 2008 r. - zał. nr 12,
 • Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej - zał. nr 14,
 • Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w latach obowiązywania NPR 2004 - 2006 w tys. zł - zał. nr 15,
 • Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007 - 2013 - zał. nr 16.

Komisja Zdrowia wnikliwie przeanalizowała przedstawione dokumenty, wysłuchała przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów.

W dyskusji senatorowie Janina Fetlińska i Stanisław Karczewski zgłosili propozycje wprowadzenia poprawek do rozpatrywanych przez komisję części budżetowych. W głosowaniu nie uzyskały one poparcia większości komisji. Senatorowie poparli wniosek senatora Władysława Sidorowicza o przyjęcie ustawy bez poprawek i przyjęli opinię w tej sprawie dla Komisji Gospodarki Narodowej. Ustalono, że posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej przedstawi ją senator Henryk Woźniak.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrywała ustawę budżetową na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (część 16);
 • Administracja Publiczna (część 17);
 • Rozwój Regionalny (część 34);
 • Urząd Zamówień Publicznych (część 49);
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne (część 56);
 • Rządowe Centrum Legislacji (część 75);
 • Regionalne Izby Obrachunkowe (część 80);
 • Subwencje Ogólne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (część 82);
 • Samorządowe Kolegia Odwoławcze (część 86);
 • Plan finansowy Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zał. nr 5);
 • Plan finansowy Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (zał. nr 5);
 • Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (zał. nr 8);
 • Rezerwy celowe (część 83);
 • Budżety wojewodów (część 85);
 • Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze w 2008 r. (zał. nr 4);
 • Wykaz inwestycji wieloletnich w 2008 r. (zał. nr 6);
 • Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej (zał. nr 7);
 • Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe w 2008 r. (zał. nr 9);
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2008 r. (zał. nr 10);
 • Limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, zatrudnionych w urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach oraz w placówkach zagranicznych w roku 2008 (zał. nr 11);
 • Wykaz programów wieloletnich w 2008 r. (zał. nr 12);
 • Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej (zał. nr 14);
 • Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w latach obowiązywania NPR 2004 - 2006 w tys. zł (zał. nr 15).
 • Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013 (zał. nr 16).

Podczas posiedzenia dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów Dariusz Atłas zaprezentował poprawki wprowadzone do ustawy budżetowej podczas prac sejmowych. Wicedyrektor Departamentu Budżetu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Śwircz omówił pozycje budżetowe odnoszące się do tego resortu. Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas przedstawiła zmiany dokonane przez Sejm w części dotyczącej subwencji oświatowej. Do budżetu w części odnoszącej się do rozwoju regionalnego ustosunkowała się dyrektor Magdalena Tarczewska-Szymańska z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, która omówiła także zmiany wprowadzone przez Sejm.

W dyskusji senator Janusz Sepioł zwrócił uwagę na zapisy dotyczące rezerw celowych odnośnie funduszu norweskiego i szwajcarskiego. Z jego uwagami zgodziła się dyrektor M. Tarczewska-Szymańska i zaproponowała senatorom rozszerzenie tytułu rezerwy celowej o fundusz szwajcarski, wyjaśniając, że to uzupełnienie nie pociąga za sobą skutków finansowych i jest tylko zmianą techniczną.

Senator Sławomir Sadowski zgłosił dwie poprawki do ustawy budżetowej w części - rezerwy celowe, przedstawił ich uzasadnienie i wskazał źródło finansowania zaproponowanych zmian. Ich wprowadzeniu przeciwny był senator J. Sepioł, który zaproponował natomiast poprawkę dotyczącą uzupełnienia tytułu rezerwy o obsługę funduszu szwajcarskiego.

Wniosek o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zgłosił senator Mariusz Witczak. Jako wniosek najdalej idący został on przegłosowany pierwszej kolejności. Opowiedziało się za nim 7 senatorów, a 3 osoby były przeciw.

W opinii skierowanej do Komisji Gospodarki Narodowej stwierdzono, że Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej postanowiła przyjąć ustawę budżetową na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek. Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej wyznaczono senatora Stanisława Jurcewicza.

* * *

Podczas swego posiedzenia Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą pozytywnie zaopiniowała ustawę budżetową na rok 2008 w części 03 dotyczącej Kancelarii Senatu, w  rozdziale 75195: Opieka nad Polonią i Polakami za Granicą.

W ustawie budżetowej na ten cel przewidziano 75 mln zł. Zastępca szefa Kancelarii Senatu Romuald Łanczkowski poinformował, że 63 mln zł mają być przeznaczone na realizację zadań programowych (nauka języka polskiego, promowanie polskiej kultury, dotowanie polskich czasopism), a 12 mln zł - na zadania inwestycyjne (remonty domów polskich, kościołów, szkół czy budowa obiektów służących Polakom za granicą). Pieniądze te zostaną przekazane, jak co roku, za pośrednictwem fundacji i stowarzyszeń. Ze środków Senatu finansowane są dotychczas m.in. kursy języka polskiego, stypendia, festiwale kultury, są budowane i modernizowane szkoły, sale gimnastyczne, domy kultury i zabytkowe kościoły.

Ustalono, że opinię w sprawie ustawy budżetowej na rok 2008 w części 03 dotyczącej Kancelarii Senatu, w rozdziale 75195: Opieka nad Polonią i Polakami za Granicą podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej przedstawi senator Bronisław Korfanty.

Senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznali się także z propozycjami dotyczącymi planu pracy komisji w br.

Podczas posiedzenia wysłuchano też sprawozdania senator Barbary Borys-Damięckiej ze spotkania na temat nowej emigracji, zorganizowanego przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" 10 grudnia 2007 r. Sprawozdanie z dyskusji panelowej "Polacy w Europie Wschodniej - przemiany demograficzne i zmiany w świadomości narodowej", która odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" 17 grudnia 2007 r., przedstawił senator Andrzej Person.

9 stycznia 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrzyła opinie komisji senackich o ustawie budżetowej na rok 2008. Opinie przedstawili:

 • Komisja Zdrowia - senator Henryk Woźniak,
 • Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich - senator Piotr Zientarski,
 • Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą - senator Bronisław Korfanty,
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu - senator Piotr Ł.J. Andrzejewski,
 • Komisja Nauki, Edukacji i Sportu - senator Kazimierz Wiatr,

 • Komisja Spraw Unii Europejskiej - senator Stanisław Iwan,
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - senator Stanisław Jurcewicz,
 • Komisja Obrony Narodowej - senator Stanisław Bisztyga,
 • Komisja Rodziny i Polityki Społecznej - senator Mieczysław Augustyn,
 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - senator Jerzy Chróścikowski.

Opinię Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Spraw Zagranicznych omówił przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej senator Tomasz Misiak.

O przyjęcie ustawy budżetowej bez poprawek wnosiły Komisja Zdrowia, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, Komisja Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisja Kultury i Środków Przekazu, Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Spraw Unii Europejskiej, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Obrony Narodowej.

O wprowadzenie zmian wnosiły: Komisja Rodziny i Polityki Społecznej (2 poprawki), Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (4), Komisja Praw Człowieka i Praworządności (4) oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu (1).

Stanowisko rządu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2008 przedstawiła wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska. Sejm uchwalił budżet 19 grudnia 2007 r. Planowane dochody budżetu mają wynieść 281,8 mld zł, a wydatki - 308,9 mld zł, przy deficycie 27,09 mld zł.

Po wysłuchaniu opinii komisji senackich i rozpatrzeniu zgłoszonych w nich poprawek Komisja Gospodarki przystąpiła tego samego dnia do głosowania nad poprawkami zgłoszonymi przez senatorów oraz komisje senackie. Ogółem komisja przegłosowała około 50 zmian. W kolejnych głosowaniach senatorowie odrzucili większość proponowanych poprawek.

Komisja Gospodarki Narodowej negatywnie oceniła poprawkę Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, zakładającą przyznanie dodatkowych 200 mln zł na działalność dydaktyczną szkół wyższych. Pieniądze te miały być zapisane w budżecie warunkowo, jeśli dochody z VAT okażą się wyższe od planowanych.

Komisja poparła natomiast przesunięcie 2,2 mln zł z budżetu Naczelnego Sądu Administracyjnego do Sądu Najwyższego. Podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności pierwszy prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki ostrzegał, że cięcia, jakich dokonano w trakcie prac sejmowych (zmniejszenie wydatków Sądu Najwyższego z 73 do 64 mln zł), stawiają tę instytucję w bardzo trudnej sytuacji.

Senatorowie poparli też przesunięcia środków w ramach budżetu resortu obrony i służb specjalnych. Według autora poprawki senatora Jacka Swakonia, chodzi o ujednolicenie zarobków poszczególnych służb. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki na Centralne Biuro Antykorupcyjne mają być obniżone o 7,3 mln zł.

Komisja postanowiła też zarekomendować Senatowi poprawkę zakładającą przeznaczenie ponad 91 mln zł na utworzenie ponad 2 tys. nowych etatów w wojsku. Środki te mają być przesunięte z wydatków bieżących na obronę narodową.

Senatorowie negatywnie zaopiniowali poprawki dotyczące inwestycji w poszczególnych regionach, zakładające przeznaczenie np. 18 mln zł na budowę basenu w Starachowicach, 50 mln zł na budowę regionalnego lotniska w Obicach (Świętokrzyskie), 20 mln zł na budowę centrum ekspedycyjnego poczty w Choroszczy (Podlaskie) oraz 600 tys. zł na ratowanie pomnika przyrody, jakim jest dąb Bartek (Świętokrzyskie).

W stanowisku przyjętym w sprawie ustawy budżetowej na rok 2008 Komisja Gospodarki Narodowej postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 4 spośród 11 poprawek zaproponowanych przez komisje senackie oraz 4 z 41 poprawek zgłoszonych przez senatorów. Ustalono, że sprawozdanie komisji podczas posiedzenia plenarnego Izby przedstawi senator Kazimierz Kleina.

Przyjęte poprawki wprowadzają następujące zmiany:

 • Poprawka 1 (na wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności) zwiększa o 2 mln 442 tys. zł wydatki Sądu Najwyższego kosztem wydatków Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Poprawka 2 (na wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności) zwiększa o 750 tys. zł wydatki bieżące Trybunału Konstytucyjnego w rozdziale - Naczelne organy sądownictwa, zmniejszając jednocześnie wydatki Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz inne wydatki Trybunału Konstytucyjnego.
 • Poprawka 3 (zgłoszona przez senatora S. Bisztygę) przesuwa 92 mln 928 tys. zł w ramach budżetu części - Obrona narodowa w celu zwiększenia o ponad 2 tys. liczby etatów dla żołnierzy nadterminowych.
 • Poprawka 4 (zgłoszona przez senatora K. Kleinę) zmniejsza o 3 mln 936 tys. zł wydatki części - Środowisko w rozdziałach: Szkoły zawodowe oraz Internaty i bursy szkolne, zwiększając o tę kwotę część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
 • Poprawka 5 (zgłoszona przez senatora J. Swakonia) zwiększa o 15 mln 642 tys. zł wydatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kosztem wydatków Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w celu wyrównania wynagrodzeń w tych służbach.
 • Poprawka 6 (na wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska) porządkuje tabelę dotyczącą gospodarstw pomocniczych w części - Rolnictwo.
 • Poprawka 7 (na wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności) powoduje wewnętrzne przesunięcie 7 etatów wraz z wynagrodzeniami w części - Sprawiedliwość.
 • Poprawka 8 (zgłoszona przez senatora K. Kleinę) porządkuje wykaz programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013, zawarty w załączniku nr 16.

14 stycznia 2008 r.

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przystąpiono do wyboru trzeciego zastępcy przewodniczącego komisji.

W trakcie dyskusji kandydaturę senatora Czesława Ryszki na to stanowisko zgłosił senator Maciej Klima. W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów: Stanisława Karczewskiego, Marka Konopkę i Andrzeja Szewińskiego, senator C. Ryszka nie uzyskał poparcia większości komisji i nie został wybrany na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Jego kandydaturę poparło 6 senatorów, 14 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą rozpatrzyła i zaopiniowała następujące wnioski o dotacje z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą:

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

 • Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny: Muzealno-teatralny pobyt w Warszawie. Całkowity koszt realizacji zadania - 14 500 zł, wnioskowana kwota dotacji - 10 400 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 10 400 zł. Komisja przychyliła się do opinii zespołu.
 • Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny: Wsparcie działalności Wspólnoty Młodej Polonii. Całkowity koszt realizacji zadania - 13 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 7800 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 7800 zł. Komisja przychyliła się do opinii zespołu.
 • Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny: IX Dni Kultury Kresowej w Białymstoku. Całkowity koszt realizacji zadania - 13 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 5200 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 5200 zł. Komisja przychyliła się do opinii zespołu.
 • Fundacja "Młoda Europa": "Na Szlaku Piastów - Korzenie Państwa Polskiego". Całkowity koszt realizacji zadania - 242 266 zł, wnioskowana kwota dotacji - 198 027 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 129 450 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu 100 zamiast 150 osób. Komisja przychyliła się do opinii zespołu.
 • Fundacja "Wileńszczyzna": Patria - Dom Spotkań Kresowych Studentów. Całkowity koszt realizacji zadania - 73 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 23 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 23 000 zł. Komisja przychyliła się do opinii zespołu.
 • Fundacja Wileńszczyzna: Doposażenie polskich szkół na Litwie w niezbędne pomoce naukowe. Całkowity koszt realizacji zadnia - 30 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 27 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponował nie przyznawać dotacji. Komisja przychyliła się do opinii zespołu.
 • Fundacja "Wileńszczyzna": www.kartapolaka.info.pl. Całkowity koszt realizacji zadania - 95 600 zł, wnioskowana kwota dotacji - 49 500 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponował nie przyznawać dotacji. Komisja przychyliła się do opinii zespołu.
 • Lubelski Klub Polonijny: Kontynuacja wydawania w 2008 roku dwumiesięcznika "Forum Polonijne". Całkowity koszt realizacji zadania - 220 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 200 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać kwotę 185 227 zł, czyli zmniejszenie honorariów i niższe koszty pośrednie. Komisja przychyliła się do opinii zespołu.

 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą": Program bezpłatnej prenumeraty prasy dla środowisk polskich na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 262 315 zł, wnioskowana kwota dotacji - 167 315 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponował przyznać 167 315 zł. Komisja przychyliła się do opinii zespołu. Opinię Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą dotyczącą wniosków o dotacje z budżetu Kancelarii Senatu dla organizacji pozarządowych przekazano Prezydium Senatu.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatorowie zapoznali się z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat nauczania języka polskiego poza granicami kraju. Informację przedstawił podsekretarz stanu w tym resorcie Krzysztof Stanowski, któremu towarzyszyła wicedyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego Małgorzata Krasuska.

* * *

Senatorowie z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznali się ze sprawozdaniem Ministra Środowiska z udziału w XIII Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, a także z informacją o podjętych podczas konferencji zobowiązaniach.

Sprawy te omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Markowiak. Jego wystąpienie uzupełnił wicedyrektor Departamentu Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu w Ministerstwie Środowiska dr Jacek Jaśkiewicz.

W XIII Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wzięło udział ponad 10 tysięcy uczestników, m.in. sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, prezydent Indonezji, 90 ministrów oraz 60 wiceministrów środowiska. Ogółem w sesji uczestniczyło 188 państw - stron konwencji i protokołu z Kioto, 3 kraje wystąpiły w roli obserwatorów. Obecni byli przedstawiciele 39 agencji i instytucji Narodów Zjednoczonych oraz reprezentanci 17 wyspecjalizowanych agencji międzynarodowych, 32 organizacji międzyrządowych, 338 pozarządowych organizacji międzyrządowych, 442 agencji prasowych, stacji telewizyjnych i innych mediów. Polskę reprezentowała 13-osobowa delegacja, której przewodniczył minister środowiska Maciej Nowicki. Na konferencji postanowiono, że negocjacje obejmą m.in.:

 • wspólną wizję długofalowych działań, w tym długoterminowy cel redukcji globalnych emisji, zgodnie z zasadą wspólnej, ale jednocześnie zróżnicowanej odpowiedzialności i możliwości państw, przy uwzględnieniu ich warunków społecznych i ekonomicznych oraz innych czynników;
 • ilościowe zobowiązania do redukcji lub ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na okres po 2012 r. dla wszystkich krajów rozwiniętych;
 • działania krajów rozwijających się, służące łagodzeniu zmian klimatu, wpisane w strategie trwałego rozwoju, wspierane przez technologie, finansowanie i tworzenie odpowiednich możliwości;
 • programy i pozytywne zachęty na rzecz zmniejszenia emisji spowodowanych wylesianiem krajów rozwijających się;
 • szersze wykorzystanie mechanizmów rynkowych dla poprawy opłacalności podejmowanych decyzji.

Podczas konferencji Polska zorganizowała spotkanie tematyczne, poświęcone polityce ekologicznej, w tym ochronie klimatu, wypełnianiu przez Polskę zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto, a także leśnictwu. Podczas spotkania nasi przedstawiciele przekazali własne doświadczenia z realizacji polityki środowiskowej i ochrony klimatu, w tym skutecznego systemu finansowania inwestycji na rzecz środowiska. Polska zorganizowała również stoisko tematyczne dotyczące Poznania - organizatora kolejnej, XIV sesji.

Podczas XIII sesji podjęto 24 decyzje, w tym 14 decyzji Konferencji Stron Konwencji UNFCCC i 11 decyzji Konferencji Stron Protokołu z Kioto, z których najważniejsze dotyczą: planu działań na Bali, redukcji emisji z wylesień w krajach rozwijających się, rozwoju i transferu technologii, dalszych wytycznych dla projektów CDM. Konferencja przyjęła ofertę Polski w sprawie organizacji XIV sesji, która odbędzie się w dniach 1-12 grudnia br. w Poznaniu. Zwyczajowo do przyszłego organizatora należy przygotowanie przed sesją rozmów bilateralnych z kluczowymi krajami i nieformalnych konsultacji z udziałem ministrów z wybranych 30-40 krajów.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senatorowie omówili krótko sytuację kadrową w Państwowym Gospodarstwie Leśnym "Lasy Państwowe". Uzasadnienie podjęcia tego tematu - na wniosek senatora Michała Wojtczaka - przedstawił senator Wojciech Skurkiewicz. Informację na ten temat przedstawił wiceminister środowiska A. Markowiak.

15 stycznia 2008 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Ustawodawczej rozpatrzyli wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 marca 2005 r., dotyczący ustawy - Kodeks cywilny.

Po zapoznaniu się z sentencją wyroku, a także rozwiązaniem zaproponowanym przez Biuro Legislacyjne kancelarii Senatu senatorowie - na podstawie art. 85a ust. 3 pkt 1 regulaminu Izby - wnieśli o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie. Do reprezentowania Komisji Ustawodawczej w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniono senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Mając na uwadze konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 9/04), a także kierując się brzmieniem jego sentencji i uzasadnieniem, w projekcie zaproponowano, aby art. 179 kodeksu cywilnego uzyskał następującą treść:

"Art. 179. § 1. Właściciel może wyzbyć się własności nieruchomości przez to, że się jej zrzeknie. Zrzeczenie się wymaga formy aktu notarialnego. Do zrzeczenia się własności nieruchomości potrzebna jest zgoda starosty wykonującego to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

§ 2. Nieruchomość, której własności właściciel się zrzekł, staje się własnością Skarbu Państwa. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nieruchomości za jej obciążenia. Jeżeli w chwili zrzeczenia się własności nieruchomości przysługiwało Skarbowi Państwa w stosunku do niej ustawowe prawo pierwokupu, odpowiedzialność ta ogranicza się do sumy, która należałaby się zrzekającemu w razie wykonania prawa pierwokupu".

Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, proponowana regulacja de facto przywraca przepis, który obowiązywał przed nowelizacją kodeksu cywilnego z 2003 r. - uchwaloną wówczas wersję art. 179 k.c. trybunał derogował. Spełnia ona również warunki, jakie w sprawie przyszłej zmiany kodeksu cywilnego postawił prezydent, wetując ustawę z 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Proponowany projekt zawiera nowelizację ustawy - Prawo o notariacie. Jej istotą jest nałożenie na notariusza, który sporządził akt notarialny dotyczący zrzeczenia własności nieruchomości, obowiązku niezwłocznego przesłania - z urzędu - wypisu tego aktu właściwemu staroście.

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. Tworzy ona podstawy prawne do uzyskiwania prawa własności nieruchomości przez Skarb Państwa. W niektórych wypadkach może się to wiązać z koniecznością poniesienia nakładów finansowych z budżetu państwa, np. za obciążenia nieruchomości. Niemniej jednak wydatki te nie mogą być traktowane jako bezpośredni skutek prawny wejścia projektowanej ustawy w życie. Proponowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

O podjęciu postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw zdecydowano po rozpatrzeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 marca 2007 r., dotyczącego ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Policji oraz ustawy o Służbie Celnej. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniono senator Grażynę Sztark.

Mając na uwadze konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wywołuje on skutki prawne z dniem publikacji, tj. od 2 kwietnia 2007 r.), w projekcie zaproponowano, aby w zakwestionowanych przez trybunał przepisach poszerzyć krąg osób, spośród których obwiniony w postępowaniu dyscyplinarnym może wybrać obrońcę (adwokaci, radcowie prawni).

W projekcie zamieszczony został przepis przejściowy (art. 4), przesądzający stosowanie ustawy również do spraw, które w momencie wejścia w życie ustawy były w toku (zasada bezpośredniego działania prawa nowego).

Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, ustawa nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Na zakończenie swojego posiedzenia Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2006 r., dotyczący ustawy - Kodeks karny.

Po zapoznaniu się z sentencją wyroku i rozwiązaniem wskazanego tam problemu komisja, na podstawie art. 85a ust. 3 pkt 1 Regulaminu Senatu, postanowiła wnieść o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniono senatora Bohdana Paszkowskiego.

Zaproponowana nowelizacja art. 226 § 1 kk za punkt wyjścia przyjmuje konieczność ograniczenia zakresu penalizacji przestępstwa zniewagi funkcjonariusza publicznego. Pozwoli to, zdaniem wnioskodawców, stosownie do ustaleń Trybunału Konstytucyjnego, wyeliminować te elementy aktualnego unormowania, które wbrew dyspozycjom art. 54 ust. 1 i art. 31 ust. 3 konstytucji nadmiernie ograniczają swobodę wypowiedzi w sferze publicznej i prywatnej.

Mając na uwadze konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r. (wywołuje on skutki prawne z dniem publikacji, tj. od 19 października 2006 r.), kierując się brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, zaproponowano, aby art. 226 § 1 kk nadać następującą treść: "Kto znieważa funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

W opinii wnioskodawców, w ten sposób wyłączona zostałaby możliwość inicjowania odpowiedzialności karnej z oskarżenia publicznego w wypadkach zniewagi funkcjonariusza publicznego, która nie miała miejsca podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych, ani też nie pozostawała z nimi w związku. Zmiana polegałaby więc na tym, że sprawca karany byłby tylko wówczas, gdyby dopuścił się zniewagi podczas pełnienia przez funkcjonariusza publicznego (osoby przybranej mu do pomocy) obowiązków służbowych i zarazem znieważenie to miałoby związek z ich pełnieniem. Zawsze musiałaby więc nastąpić kumulacja obu przesłanek prawnych z art. 226 § 1 kk.

Proponowany przepis oznacza powrót do rozwiązania, które obowiązywało pod rządami kodeksu karnego z 1969 r. Trzeba również zaznaczyć, że ograniczenie zakresu penalizacji przestępstwa zniewagi funkcjonariusza publicznego zachowuje podstawowe cele prawne art. 226 § 1 kk, to znaczy - z jednej strony - chroni godność osobistą i dobre imię osoby pełniącej funkcję funkcjonariusza publicznego (osoby przybranej mu do pomocy), a z drugiej strony - dba o zachowanie autorytetu władzy publicznej, który funkcjonariusz publiczny uosabia.

Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, ustawa nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.


Następny fragment, spis treści