Tadeusz Stefan Lewandowski

Tadeusz Stefan Lewandowski

Okręg wyborczy nr 1 (Legnica)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Poseł I kadencji, Senator IV kadencji


Urodził się 6 stycznia 1944 r. w Płuchowie (obecnie Ukraina).

W 1971 r. ukończył Technikum Mechaniczne, a następnie Studium Metrologii i Systemów Jakości.

Pracę zawodową rozpoczął w Fabryce Maszyn Papierniczych w Cieplicach. W 1982 r. został internowany, a w 1985 r. zwolniony z pracy za działalność polityczną. W latach 1986-2003 pracował w firmie "TELEKOM-SIMET" (od 2001 r. - "SIMET SA") w Jeleniej Górze, najpierw na stanowisku kierownika działu produkcyjnego, a od 2001 r. - jako specjalista do spraw jakości. Od 2003 r. pobiera świadczenie przedemerytalne.

W latach 1989-1992 był przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Jeleniej Górze.

W 1994 r. został radnym Rady Miejskiej Jeleniej Góry i wiceprezydentem tego miasta.

W Sejmie I kadencji był członkiem Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz dwóch komisji nadzwyczajnych - do rozpatrzenia projektów ustaw w ramach paktu o przedsiębiorstwie państwowym oraz do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze.

W Senacie IV kadencji był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich.

Jest członkiem NSZZ "Solidarność" oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Obrony Narodowej (o komisji)

Członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1944 r.
wykształcenie średnie
zawód: technik budowy maszyn, emeryt