Ryszard Janusz Bender

Ryszard Janusz Bender


zmarł 24 lutego 2016 r.

Okręg wyborczy nr 6 (Lublin)

Kandydat Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin

Poseł VII i IX kadencji, senator II kadencji


Urodził się 16 lutego 1932 r. w Łomży.

W 1955 r. ukończył historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1961 r. uzyskał stopień doktora, w 1969 r. - doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim. W 1977 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1985 r. - profesorem zwyczajnym. Był stypendystą m.in. Fundacji Fulbrighta.

W latach 1969-2002 r. był kierownikiem I Katedry Historii Nowożytnej na KUL. W latach 1970-1975 sprawował funkcję prodziekana, a w latach 1981-1987 - dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych tej uczelni. Od 1997 do 2002 r. wykładał w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. M. Wańkowicza w Warszawie. W latach 2002-2005 r. był kierownikiem Katedry Historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. W latach 1993-1994 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (1994 r. - przewodniczący). Od 1994 r. jest współpracownikiem Radia Maryja w Toruniu.

Wchodził w skład komitetów redakcyjnych wielu czasopism. Jest autorem licznych publikacji dotyczących głównie epoki powstania styczniowego i historii katolicyzmu społecznego w Polsce XIX i XX w. Wchodził i wchodzi w skład różnych komisji m.in. Komisji Koordynacji Badań nad Dziejami Wsi, Komisji Historii Stosunków Międzynarodowych Komitetu Naukowego PAN, Komisji Episkopatu Polski "Iustitia et Pax" (1989-1997). Był członkiem Rady Naukowej Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych w Warszawie (1982-1985 - wiceprzewodniczący, 1986-1996 - przewodniczący).

Wchodził w skład kierownictwa licznych towarzystw, stowarzyszeń i ugrupowań społecznych, naukowych i politycznych. Od 1961 r. jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL (1974-1977 - sekretarz generalny), a od 1975 r. - Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (1987-1999 - wiceprezes). Od 1976 r. jest członkiem KIK w Lublinie (1976-1978 - wiceprezes, od 1983 r. - prezes).

Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu po stronie opozycji demokratycznej. W latach 1990-1991 był członkiem Komitetu Doradczego, a następnie Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.

W latach 1973-1977 był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie. W 1998 r. został wybrany radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego (2002 i 2005 r. - przewodniczący).

W Sejmie VII i IX kadencji pracował w Komisji Kultury i Sztuki, Komisji Nauki i Postępu Technicznego, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Edukacji Narodowej i Młodzieży.

W Senacie II kadencji był członkiem Komisji Konstytucyjnej oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Przewodniczył Klubowi Senackiemu Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego (1991-1993) oraz był wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego ZChN. W latach 1992-1993 był delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego European Democratic Group.

Od 1989 do 1990 r. był członkiem Stronnictwa Pracy i wiceprezesem Komitetu Wykonawczego. Od 1990 do 1991 r. był członkiem Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa "Zjednoczenie" i wiceprzewodniczącym jego tymczasowego Zarządu Głównego. W latach 1991-1993 należał do ZChN, a następnie do ROP. Od 1998 do 2002 r. był przewodniczącym Rady Naczelnej Ruchu Katolicko-Narodowego. Jest członkiem założycielem Ligi Polskich Rodzin.

Żonaty, ma troje dzieci.


Przewodniczący Senatorskiego Klubu Narodowego (o klubie/kole)

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1932 r.
wykształcenie wyższe
zawód: historyk, pracownik naukowy