Zlecanie zadań państwowych w ramach opieki nad Polonią w 2006 r.
  • Obwieszczenie szefa Kancelarii Senatu z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006

  • Komunikat Biura Polonijnego w sprawie decyzji Prezydium Senatu, podjętych na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2006 roku

  • Komunikat Biura Polonijnego w sprawie stosowania znowelizowanych przepisów ustawy "Prawo zamówień publicznych" w zakresie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznawania dotacji na ich wykonanie w 2006 r.

  • Komunikat Biura Polonijnego w sprawie rozliczania zadań zleconych

  • Komunikat Biura Polonijnego Kancelarii Senatu w sprawie zasad ubiegania się o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznawania dotacji na ich wykonanie w 2006 roku

  • Uchwała Prezydium Senatu w sprawie określenia kierunków działania oraz priorytetów finansowania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą na rok 2006

  • Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

  • Zarządzenie nr 53 szefa Kancelarii Senatu w sprawie zasad postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznawania dotacji na ich wykonanie