Grzegorz Jan Matuszak

Grzegorz Jan Matuszak

Okręg wyborczy nr 9 (Łódź)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

 


Urodził się w 1941 roku w Łodzi.

W 1963 ukończył studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1977 uzyskał stopień doktora socjologii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych, a w 1990 stopień doktora habilitowanego nauk politycznych w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie.

Po skończeniu studiów przez 8 lat pracował jako nauczyciel w liceum. W 1977 podjął pracę w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, najpierw w Zakładzie Socjologii Przemysłu, a następnie w Katedrze Socjologii Zawodu, od 1993 jako profesor nadzwyczajny.

Opublikował 7 książek i ponad 60 artykułów z zakresu problematyki socjologii pracy i zawodu, bezrobocia, kształtowania się w Polsce nowej klasy średniej i socjologii stosunków politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania samorządów lokalnych.

Od 1988 jest prezesem Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. Jest bibliofilem, kolekcjonerem małych form grafiki współczesnej. Należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W latach 1990-2001 był radnym Rady Miejskiej w Łodzi, od 1996 jej przewodniczącym, wcześniej przewodniczył Komisji Kultury RM. W latach 1998-2001 był delegatem Łodzi do Związku Miast Polskich i przewodniczącym Komisji Kultury ZMP.

Do 1990 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a w latach 1990-1999 - Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczącym Rady Wojewódzkiej tej partii i przewodniczącym Klubu Radnych SdRP i SLD. Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w latach 1999-2001 przewodniczył Radzie Miejskiej tej partii w Łodzi.

Ma córkę.


Przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści