Krzysztof Jurgiel - foto ze strony www.sejm.gov.pl

Krzysztof Jurgiel

Złożył ślubowanie 22.10.2003 r.
Okręg wyborczy nr 23 (Białystok)

Kandydat Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość"

Poseł na Sejm III i IV kadencji


Urodził się w 1953 roku w Ogrodnikach w patriotycznej, katolickiej rodzinie.

W 1978 ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera geodety. W 1993 ukończył studia podyplomowe z szacowania nieruchomości, także na PW.

Od 1978 pracował jako geodeta, w nadzorze budowlanym, w administracji państwowej i samorządowej. W latach 1988-1994 był właścicielem przedsiębiorstwa "Meridian".

W 1994 został radnym Rady Miejskiej Białegostoku, a następnie wiceprezydentem tego miasta odpowiedzialnym za gospodarkę gruntami, politykę przestrzenną i rozwój gospodarczy. W latach 1995-1998 sprawował urząd prezydenta Białegostoku. Od 1998 do 2001 był radnym i przewodniczącym Sejmiku Województwa Podlaskiego.

W Sejmie III kadencji pracował w komisjach: Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Sejmie IV kadencji (do wyboru na senatora V kadencji w wyborach uzupełniających w 2003) zasiadał w komisjach: Finansów Publicznych, Infrastruktury oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Od 1980 członek NSZZ "Solidarność", delegat na Walne Zgromadzenie Delegatów tego związku. Należy do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. W latach 1990-2001 był członkiem Porozumienia Centrum, obecnie zasiada w Zarządzie Głównym Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty.


Członek: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (o komisji)

Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (o komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści