Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Z prac komisji senackich

16 czerwca 2003 r.

W dniach 16 i 17 czerwca 2003 r. w Szczecinie i Pasewalk w Niemczech odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej poświęcone polityce regionalnej i współpracy transgranicznej. Posiedzenie zorganizowano we współpracy z Instytutem Rozwoju Regionalnego.

16 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie wiceprzewodniczący komisji senator Zbigniew Zychowicz przedstawił wprowadzenie poświęcone problematyce współpracy transgranicznej gmin polskich z sąsiadami (stan formalnoprawny).

Następnie zapoznano się z zagadnieniami dotyczącymi współpracy regionów granicznych oraz z doświadczeniami polskich euroregionów w kontekście ekonomicznych aspektów współpracy transgranicznej (fundusze pomocowe i pomoc partnerów). Przeprowadzono także dyskusję na temat przyszłości polskich euroregionów w kontekście perspektyw rozwoju i nowych źródeł finansowania (Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III i inne). W tej części posiedzenia głos zabierali m.in. marszałek zachodniopomorski Zygmunt Meyer, Wojciech Jankowiak z samorządu województwa wielkopolskiego, prezydent Euroregionu "Pomerania" Mirosław Mikietyński, dyrektor Urszula Berlińska z Euroregionu "Pomerania" oraz przewodniczący Euroregionu "Silesia" poseł Andrzej Markowiak.

Druga część posiedzenia była poświecona problematyce współpracy transgranicznej z perspektywy samorządów terytorialnych szczebla powiatowego i gminnego. Na ten temat mówili m.in. burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba i burmistrz Gminy Płoty Marian Maliński.

17 czerwca senatorowie przebywali w Pasewalk, gdzie spotkali się z przedstawicielami Kommunalgemeinschaft Europaregion "Pomerania" - prezydentem Siegfriedem Wackiem i dyrektorem Peterem Heise. Przedstawili oni działalność euroregionu oraz perspektywy współpracy programowej.

24 czerwca 2003 r.

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznano się z informacją o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jerzy Pilarczyk ustosunkował się negatywnie do zmian wprowadzonych przez sejmową podkomisję do poselskiego projektu ustawy, zmierzających do finansowania z budżetu państwa czynności związanych z identyfikacją i rejestracją koni. Poselski projekt dotyczył jedynie znakowania owiec, kóz i trzody chlewnej, za które odpowiedzialność ponosi Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa i ona posiada stosowne na to środki. Sprawy identyfikacji koni, które nie leżą w kompetencji agencji, nie były w projekcie poruszane. W opinii wiceministra, proponowane zmiany powodują istotne rozszerzenie zakresu projektu. Mimo iż bezpłatna identyfikacja koni w latach 2003-2004 niewątpliwie przyczyniłaby się do przyspieszenia pełnego wdrożenia systemu, który ma służyć zarówno ochronie zdrowia zwierząt i bezpieczeństwu konsumentów, jak i celom hodowlanym, jednak proponowana zmiana powoduje znaczne skutki finansowe (2,5 mln zł w 2003 r. i 17,5 mln zł w 2004 r.). Nie mogą one być sfinansowane ze środków ARiMR ani nie ma na nie pokrycia w budżecie.

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do zaproponowanego rozwiązania przekonywał Andrzej Stasiewski z Polskiego Związku Hodowców Koni.

25 czerwca 2003 r.

W Bytowie odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Ochrony Środowiska. Podczas pobytu w Bytowie i w powiecie bytowskim senatorowie zapoznali się z dokonaniami tego powiatu i gminy Bytów w dziedzinie ochrony środowiska.

W posiedzeniu wzięła udział wiceminister środowiska Ewa Symonides oraz przedstawiciele władz lokalnych, m.in. burmistrz miasta Bytów Stanisław Marmołowski i przewodniczący Rady Miasta i Gminy Bytów Kazimierz Kerlin.

Senatorowie zwiedzili również oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach, elektrownię wodną w Gałęźni Małej, fragment ścieżki przyrodniczej w okolicach Rekowa oraz Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Sierżnie.

Gmina Bytów znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" i jest fragmentem ostoi przyrody w ramach europejskiej sieci CORINE oraz obszarem węzłowym ECONET-PL.

Władze samorządowe, doceniając tak wysoką rangę administrowanego terenu, za jeden z priorytetów swojej aktywności uznają działalność w dziedzinie ochrony przyrody. W gminie opracowano program ochrony przyrody, który stał się podstawą do inicjatyw i działań proekologicznych w następujących sektorach: ochrony najcenniejszych obiektów przyrodniczych (m.in. realizacja projektu "Czynna ochrona jezior lobeliowych i torfowisk w Gminie "Bytów"), ochrony wód podziemnych oraz rzek zlewni Słupi (m.in. porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz kompleksowa budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Bytowie i na terenach wiejskich gminy), ochrony powietrza (m.in. realizacja programu "Czyste powietrze", modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Bytowa, konwersja z paliwa węglowego na paliwo gazowe i z biomasy) oraz gospodarki odpadami (m.in. realizacja "Programu gospodarki odpadami dla siedmiu gmin powiatu bytowskiego" na bazie składowiska odpadów komunalnych Sierżnie koło Bytowa).

Gmina Bytów za realizację działań na rzecz ochrony środowiska otrzymała w 2001 r. nagrodę ministra środowiska w konkursie "Lider polskiej ekologii" w kategorii gmin.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia rozpatrzyła ustawę o spłacie pożyczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z budżetu państwa.

Był to projekt rządowy. Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister finansów. Ustawa ma na celu stworzenie warunków do wydłużenia okresu spłaty pożyczek w celu poprawy płynności finansowej kas chorych, a po wejściu w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ich następcy prawnemu - Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

W obradach wzięli udział: wiceminister finansów Piotr Sawicki, wiceminister zdrowia Maciej Tokarczyk, dyrektor Gabinetu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Mieczysław Błaszczyk oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów: dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Dariusz Atłas i jego zastępca Paweł Sztwiertnia.

Stanowisko rządu w sprawie rozpatrywanej ustawy przedstawił wiceminister finansów P. Sawicki. Na pytania senatorów zadawane w dyskusji odpowiadali wicedyrektor P. Sztwiertnia i wiceminister M. Tokarczyk. Opinię w sprawie ustawy sejmowej przedstawiło także Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

W dyskusji senator Zdzisława Janowska złożyła propozycję wprowadzenia dwóch poprawek do rozpatrywanej ustawy. W głosowaniu komisja poparła zmianę zmierzającą do zastąpienia w art. 1 wyrazów "wraz z oprocentowaniem w całości zwrotowi" wyrazami "zwrotowi w całości wraz z oprocentowaniem, z zastrzeżeniem
art. 3 ust. 3,".

W kolejnym głosowaniu odrzucono drugą poprawkę, polegającą na zmianie brzmienia ust. 3 w art. 3: "3. Minister właściwy do spraw budżetu, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi, na wniosek dłużnika, może z zastrzeżeniem terminu określonego w art. 1, umorzyć pożyczkę, odroczyć termin spłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę uzasadnione możliwości płatnicze dłużnika".

Wobec poparcia wniosku senator Zdzisławy Janowskiej przez dwóch senatorów, zgodnie z art. 62 ust. 4 Regulaminu Senatu, wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do art. 3 ust. 3 rozpatrywanej ustaw został przyjęty jako wniosek mniejszości Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. Podczas posiedzenia plenarnego zarekomenduje go Izbie senator Z. Janowska.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy o spłacie pożyczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z budżetu państwa wyznaczono senatora Mirosława Lubińskiego.

Tego samego dnia w Instytucie Kardiologii w Aninie odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. Jego tematem była sytuacja finansowa instytutów, dla których organem założycielskim jest Minister Zdrowia.

Senatorowie zapoznali się z informacją o działalności Instytutu Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, którą przedstawił dr med. Jarosław Pinkas, zastępca dyrektora Instytutu Kardiologii ds. Lecznictwa.

Zastępca dyrektora Instytutu Kardiologii ds. ekonomicznych Tomasz Berdyga poinformował o sytuacji finansowej instytutów, dla których organem założycielskim jest Minister Zdrowia, na przykładzie warszawskiego Instytutu Kardiologii.

O zasadniczych problemach w działalności instytutów medycznych, dla których organem założycielskim jest Minister Zdrowia, mówił senator Zbigniew Religa, dyrektor Instytutu Kardiologii.

Podczas wizyty w Instytucie Kardiologii senatorowie zwiedzili Zakład Hemodynamiki, Oddział Pooperacyjny i Klinikę Nadciśnienia.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli także dyrektor Instytutu Reumatologicznego Sławomir Maśliński, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Danuta Ryglewicz, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka Wojciech Woźniak oraz dyrektor Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" Maciej Piróg.

Podczas posiedzenia zaprezentowano projekt uchwały komisji nawiązującej do podjętej problematyki. Ustalono, że uchwała zostanie przyjęta na następnym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

27 czerwca 2003 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, podczas którego rozpatrzono ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Informacji na temat rozwiązań zawartych w ustawie sejmowej udzieliła senatorom wiceminister gospodarki, pracy i polityki społecznej Małgorzata Okońska-Zaremba. Swoje uwagi zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Rozpatrywana ustawa dostosowuje polskie prawo do dyrektyw unijnych i wprowadza wiele ważnych zmian w stosunku do stanu obecnego.

Do najważniejszych zmian należy rozszerzenie kręgu podmiotów, które będą podlegały nowemu prawu. Do dotychczasowych osób i przedsiębiorstw zostały dopisane osoby wykonujące wolny zawód. Nowa ustawa objęła także oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

W projekcie nie utrzymano obecnie obowiązującej normy wyłączającej stosowanie ustawy wobec podmiotów związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia, choć w tym wypadku przyjęto okres przejściowy do chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Zgodnie z ustawą, jeżeli termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi będą przysługiwać odsetki ustawowe za okres od 31. dnia po spełnieniu jego świadczenia niepieniężnego (np. po dostarczeniu towaru). Odsetki te będą naliczane automatycznie, bez konieczności wezwania przez przedsiębiorcę.

Nowe prawo powinno zdyscyplinować przedsiębiorców i doprowadzić do zmniejszenia opóźnień w płatnościach.

W wyniku dyskusji, a następnie przeprowadzonego głosowania Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej postanowiła nie wnosić zastrzeżeń do omawianej ustawy i zarekomendować Senatowi przyjęcie jej bez poprawek. Ustalono, że sprawozdanie w sprawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych złoży Izbie senator Władysław Mańkut.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

Po wysłuchaniu informacji wiceministra sprawiedliwości Marka Sadowskiego oraz zapoznaniu się z opinią biura legislacyjnego komisja w głosowaniu postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do rozpatrywanej nowelizacji sejmowej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Bernarda Drzęźlę.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment