Diariusz Senatu RP: spis treści, następny część dokumentu


Z prac komisji senackich

7 stycznia 2003 r.

Senatorowie z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej dyskutowali o przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki projekcie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (wersja robocza z 3 stycznia br.).

Ustalono, że trzy komisje senackie: Gospodarki i Finansów Publicznych, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej spotkają się 14 stycznia br. w celu szczegółowego rozpatrzenia dokumentu i zgłoszenia do niego uwag i postulatów. Rządowy projekt rozpatrzą także cztery komisje sejmowe.

Zgodnie z ustaleniami, postulaty zgłoszone przez komisje senackie opracuje specjalnie powołany zespół w składzie: senator Genowefa Ferenc, senator Andrzej Wielowieyski i senator Zbigniew Zychowicz.

Z uwagami parlamentu zapozna się Rada Ministrów na posiedzeniu 16 stycznia. 20 stycznia rządowy projekt, uwzględniający poprawki parlamentu, zostanie przekazany Komisji Europejskiej.

Podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej omówiono także harmonogram realizacji - podjętej z inicjatywy komisji na 31. posiedzeniu plenarnym - uchwały w sprawie zwiększania sprawności administracji publicznej.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu senatorowie zapoznali się z informacją ministra kultury o aktualnych pracach nad projektem ustawy o kinematografii. Informację przedstawił wiceminister kultury Rafał Skąpski.

W opinii wiceministra, realne jest wejście w życie ustawy o kinematografii w połowie 2003

roku. "Przeprowadziliśmy już większość konsultacji środowiskowych. Za kilka dni spotykamy się jeszcze z przedstawicielami Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, by rozmawiać o wysokości wpływów z biletów kinowych dla kinematografii. Na początku marca zamierzamy przedstawić projekt ustawy Sejmowi. Myślę, że mogłaby ona wejść w życie już w połowie roku" - powiedział R. Skąpski.

Wiceminister kultury poinformował, że w ustawie o kinematografii nie znajdzie się zapis o obciążeniu nadawców telewizyjnych na rzecz produkcji filmów. Jego zdaniem, zapisy te powinna zawierać ustawa o radiofonii i telewizji.

R. Skąpski zapewnił, że ministerstwo nie zamierza rezygnować z finansowania kultury, ale chce także stworzyć możliwość korzystania ze środków innych niż budżetowe. Jednym z kluczowych zagadnień jest, zdaniem wiceministra, stworzenie takich uregulowań prawnych, by środki finansowe mogły być przesuwane z roku na rok, co umożliwi instytucjom kultury planowanie działań z dużym wyprzedzeniem.

Zamierzeniem resoru kultury jest też, by środki na produkcję filmową pochodziły m.in. z procentu pobieranego od biletów kinowych, opłaty nałożonej na producentów i dystrybutorów kaset filmowych oraz z części środków pochodzących z gier liczbowych. Te miałyby zostać przeznaczone na finansowanie debiutów i młodych twórców.

Resort kultury nie ustalił jeszcze szczegółów dotyczących powołania Filmoteki Narodowej, która będzie gromadzić, przechowywać i udostępniać filmy oraz literaturę fachową. "Były plany, aby podłączyć ją do Biblioteki Narodowej, ale spotkały się z wieloma sprzeciwami, więc rozważamy jeszcze tę kwestię" - mówił R. Skąpski.

Zdaniem senatora Krzysztofa Piesiewicza, nowa ustawa powinna przede wszystkim uregulować kwestię praw autorskich twórców filmów. Jak stwierdził, "po przełomie 1989 roku nastąpiło uwłaszczenie nomenklatury kinematografii, a miejsce państwa zajęły spółki prywatne. Od 13 lat nasze filmy są sprzedawane bez naszej zgody. Sprywatyzowane zespoły i telewizja ciągną z tego grube pieniądze, a my nie dostajemy nic. Twórcy filmów muszą partycypować w zyskach". Senator zagroził, że jeśli uregulowania tej kwestii nie znajdą się w nowej ustawie o kinematografii, "grupa filmowców" wystąpi w tej sprawie do sądu. R. Skąpski odparł, że sprawę tę powinna raczej uregulować ustawa o prawie autorskim.

Zdaniem wicemarszałka Kazimierza Kutza, ustawa powinna zakładać, że kinematografię powinni tworzyć reżyserzy, a nie producenci.

"Wokół charyzmatycznego reżysera powinny tworzyć się naturalnie zespoły chcące tworzyć kino, a prawo powinno im w tym pomagać. Na razie nie odnajduję śladu takiego myślenia w kształcie nowej ustawy. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kto jest najważniejszy w kinie. Polskie kino jest zdominowane przez producentów i dlatego jest w zapaści" - mówił wicemarszałek K. Kutz. Sprzeciwił się także finansowaniu przedsięwzięć komercyjnych przez mający powstać Instytut Filmowy. "Państwo może się opiekować wszystkim, tylko nie komercją. Instytut nie może finansować przedsięwzięć komercyjnych" - przekonywał.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego rozpatrzono dwie ustawy ratyfikacyjne: ustawę o ratyfikacji Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. oraz ustawę o ratyfikacji Protokołu przeciwko przemytowi emigrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

Ustalenia przyjęte w przedmiotowych protokołach omówił wicedyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Andrzej Rudlicki. Zapoznano się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

W głosowaniach komisja poparła obie ustawy ratyfikacyjne i postanowiła zaproponować Senatowi przyjęcie ich bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji wybrano senatora Grzegorza Niskiego.

Tego samego dnia odbyło się wspólne zamknięte posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego z sejmową Komisją Obrony Narodowej.

Podczas posiedzenia senatorowie i posłowie wysłuchali informacji ministra obrony narodowej Jerzego Szmajdzińskiego na temat przetargów dotyczących zakupu dla Sił Zbrojnych RP samolotu wielozadaniowego oraz kołowego transportera opancerzonego. W posiedzeniu uczestniczyli także przedstawiciele obu komisji przetargowych.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznali się z informacją o wynikach negocjacji o przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w obszarze - Rolnictwo. Informację przedstawił wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jerzy Plewa. Senatorowie wyrazili niezadowolenie z powodu nieobecności na posiedzeniu wicepremiera i szefa resoru rolnictwa Jarosława Kalinowskiego.

Ponadto zapoznano się z uwagami eksperta komisji Mariana Brzóski na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

W dyskusji Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonała analizy przedstawionego materiału, przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wskazywano m.in. na potrzebę opracowania materiału informacyjnego dotyczącego wyników negocjacji, przyczyn wyboru uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich oraz zasad pozyskania środków unijnych przez rolników, wieś i otoczenie rolnictwa. Sformułowany przystępnym językiem, ilustrowany materiał byłby adresowany do rolników, przedsiębiorców rolnych, otoczenia rolnictwa i mieszkańców. Materiały te powinny być wykorzystane w szerokiej akcji informacyjnej, prowadzonej na polskiej wsi przed referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli rządu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rządowych agencji rolnych i ich agend terenowych, a także ośrodków doskonalenia rolniczego i samorządowych służb rolnych.

W dyskusji zgłoszono również propozycję odbycia debaty senackiej poświęconej szansom polskiej wsi i rolnictwa w jednoczącej się Europie z udziałem wicepremiera J. Kalinowskiego.

Ponadto senatorowie sygnalizowali problemy na rynku mięsa, związane szczególnie z nadprodukcją mięsa wieprzowego. W związku z tym komisja postanowiła zwołać 14 stycznia br. posiedzenie, na którym będzie przedstawiona informacja o sytuacji na rynku mięsa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem mięsa wieprzowego.

8 stycznia 2003 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej w celu rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

Ustalenia przyjęte w protokole będącym przedmiotem ratyfikacji omówili wiceminister spraw zagranicznych Sławomir Dąbrowa oraz wicedyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Andrzej Rudlicki.

W głosowaniu komisja postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do ustawy sejmowej i zarekomendować Senatowi przyjęcie jej bez poprawek. Ustalono, że w imieniu komisji sprawozdanie w tej sprawie złoży senator Bogusław Litwiniec.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Protokołu przeciwko przemytowi emigrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

Po wysłuchaniu informacji wiceministra S. Dąbrowy oraz wicedyrektora A. Rudlickiego w głosowaniu senatorowie poparli rozpatrywaną ustawę ratyfikacyjną. Ustalono, że w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej jej przyjęcie zarekomenduje Izbie senator Bernard Drzęźla.

9 stycznia 2003 r.

Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia przystąpiła do rozpatrywania ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. W posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele samorządów i związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka i inni zaproszeni goście. Rząd reprezentowała Ewa Kralkowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Ustawa sejmowa stanowi, że w przyszłym roku zostaną zlikwidowane kasy chorych, a w ich miejsce powstanie Narodowy Fundusz Zdrowia. Sejm postanowił, że ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

Sejm postanowił podnieść składkę na ubezpieczenie zdrowotne i w 2003 roku ma ona wynosić 8% przychodu ubezpieczonego, a w latach 2004-2007 będzie co roku rosnąć o 0,25% podstawy wymiaru składki. Wzrost składki powyżej obecnych 7,75% podatnik będzie pokrywał z własnej kieszeni. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że jedynie składka do wysokości 7,75% przychodu ubezpieczonego jest wydzielana z podatku. Oznacza to, że każdy wzrost powyżej tej wysokości musi być pokrywany z kieszeni podatnika.

Według Ministerstwa Zdrowia, wzrost o 0,25% oznacza około 3 zł miesięcznie dodatkowo z kieszeni najmniej zarabiających podatników. Sejm przyjął takie rozwiązanie na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości. W rządowym projekcie zapisano składkę na poziomie 7,75% przychodu ubezpieczonego.

Sejm nie zgodził się, by nadzór nad funduszem sprawował minister finansów wraz z ministrem zdrowia. Organem nadzorującym fundusz będzie jedynie minister zdrowia. Posłowie nie chcieli też, by koszty administracyjne funduszu nie mogły przekroczyć 3% wpływów ze składek. Nie wprowadzono więc żadnych ustawowych ograniczeń kosztów administracyjnych funduszu.

Posłowie zadecydowali, że bezrobotni, osoby pobierające zasiłek przedemerytalny oraz osoby pobierające rentę socjalną, zasiłek stały, wyrównawczy lub gwarantowany okresowy z pomocy społecznej, a nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu, będą ubezpieczone z tytułu bycia członkiem rodziny osoby ubezpieczonej (jeżeli są w rodzinie ubezpieczonego). Ustawa wcześniej określa, że przez członka rodziny należy rozumieć małżonka, dziecko własne i dziecko małżonka, przysposobione, wnuka lub dziecko w rodzinie zastępczej oraz wstępnych pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Kolejna przyjęta przez Sejm poprawka dotyczyła obniżenia - z 80 do 40% wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej - podstawy wymiaru składki osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z opieki społecznej oraz bezdomnych wychodzących z bezdomności.

Posłowie zadecydowali, że ubezpieczenie zdrowotne nie będzie oparte na zasadzie gwarancji państwa. Ustawa stanowi, że jest ono oparte na zasadach solidarności społecznej oraz zapewnienia wolnego i równego dostępu do opieki medycznej.

Ubezpieczony będzie mógł zapisać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na zasadach obowiązujących dotychczas - wypełniając deklarację w danym gabinecie czy przychodni. Nie będzie trzeba ponownie wypełniać deklaracji - złożone przed wejściem w życie tej ustawy zachowają ważność. Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej będzie lekarz rodzinny, internista, pediatra i specjalista chorób wewnętrznych.

Posłowie zadecydowali, że pielęgniarki i położne będą mogły zawierać umowy z funduszem. Jednak fundusz prawdopodobnie nie będzie płacił za badania diagnostyczne, na które skierowanie wystawiła pielęgniarka lub położna, mimo że ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej daje im możliwość kierowania pacjenta na niektóre badania diagnostyczne (np. morfologię krwi czy badanie moczu). Sejm odrzucił bowiem poprawki, dające ubezpieczonemu prawo do badań diagnostycznych wykonanych na podstawie skierowania od pielęgniarki czy położnej.

Posłowie nie chcieli także, by Fundusz zawierał umowy jedynie w drodze konkursu ofert - dopuścił także tryb rokowań. Fundusz będzie mógł zawierać umowy nie tylko z zakładami opieki zdrowotnej, ale także z jednostkami budżetowymi utworzonymi przez resort obrony.

Fundusz będzie państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną. Statut Funduszu nada premier. Organami funduszu mają być jego trzynastoosobowa rada i zarząd. Radę powoła premier: czterech członków na wniosek ministra zdrowia, jednego na wspólny wniosek ministrów zdrowia i finansów, po jednym na wnioski ministrów finansów, obrony, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, pracy, dwóch na wniosek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, jednego na wniosek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Sejm nie zgodził się, by w radzie funduszu znaleźli się także przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

Prezesa funduszu powoła premier na wniosek ministra zdrowia. Prezes będzie miał trzech zastępców - w tym ds. medycznych i ds. służb mundurowych.

Po omówieniu ustawy i dyskusji członkowie komisji przedstawili propozycje zmian. Zgłoszono sześćdziesiąt cztery poprawki, przy czym większość z nich została poparta przez stronę rządową. Zdecydowano, że głosowania nad poprawkami odbędą się w drugiej części posiedzenia, 10 stycznia br.

10 stycznia 2003 r.

Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia kontynuowała prace nad ustawą o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Poddano pod głosowanie poprawki zaproponowane na posiedzeniu komisji 9 stycznia br. Spośród sześćdziesięciu czterech zgłoszonych wówczas poprawek czterdzieści siedem uzyskało poparcie większości, a dwie - poparcie mniejszości komisji. Zmiany merytoryczne do ustawy wprowadzało dwadzieścia jeden poprawek popartych przez komisję.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym Izby wyznaczono senatora Jerzego Cieślaka.

14 stycznia 2003 r.

W pierwszym punkcie porządku posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister rolnictwa Kazimierz Gutowski przedstawił informację o sytuacji na rynku mięsa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem mięsa wieprzowego. Jak stwierdził, pogłowie trzody chlewnej będzie nadal rosło. W I półroczu 2003 roku produkcja wieprzowiny może osiągnąć poziom 1 mln 140 tys. ton, czyli o 10% więcej niż w I półroczu 2002 r. "Przewidywany jest również dalszy około 10-procentowy wzrost w skali roku w produkcji drobiu. Jedynie niska produkcja wołowiny nie będzie miała w 2003 roku istotnego wpływu na rynek mięsa" - powiedział wiceminister.

Zdaniem K. Gutowskiego, nadwyżka mięsa wieprzowego w tym okresie może wynieść 150 tys. ton. "Prognozowana nadwyżka uwzględnia wielkość produkcji i zapasów w I półroczu 2003 roku, zapasy Agencji Rynku Rolnego na koniec 2002 roku oraz niewielki wzrost spożycia mięsa i saldo obrotów w handlu zagranicznym" - dodał. Ceny tego gatunku mięsa będą natomiast niższe niż w 2002 roku i wyniosą w marcu 2,9-3,1 zł/kg. Na takim poziomie utrzymają się do czerwca tego roku.

Wiceminister poinformował, że w 2003 roku, aby przeciwdziałać spadkowi cen trzody chlewnej, konieczne będą działania interwencyjne na tym rynku. Przede wszystkim dopłatami do eksportu objęte powinno być do 40,9 tys. ton półtusz wieprzowych, a dopłatami do przechowywania 10 tys. ton półtusz. ARR powinna skupić interwencyjnie do 50 tys. ton półtusz wieprzowych.

Łącznie wydatki na działania interwencyjne na rynku mięsa w 2003 roku przewidziano w wysokości 398 mln zł, łącznie z dopłatami do eksportu półtusz wieprzowych. Wpływy ze sprzedaży mrożonych półtusz wieprzowych mogą wynieść około 144 mln zł.

Według wiceministra, w I półroczu 2003 roku o mniej więcej 10% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego zmniejszy się produkcja mięsa wołowego i wyniesie około 135 tys. ton. Stabilna sytuacja na tym rynku nie będzie wymagała interwencji ARR. Przewiduje się także dalszy, około 10-procentowy wzrost produkcji drobiu oraz wzrost spożycia tego gatunku mięsa z 18 kg rok wcześniej do 19,5 kg na osobę.

W drugim punkcie porządku posiedzenia komisji rozpatrywano projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw. Podczas dyskusji senatorowie zgłosili szereg poprawek do projektu nowelizacji ustawy. Poprawki te zestawi powołany w tym celu zespół i przedstawi do głosowania na następnym posiedzeniu komisji.

* * *

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych na wspólnym posiedzeniu dyskutowały nad projektem Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006.

Senatorowie uznali, że sądownictwo i edukacja powinny być dofinansowane ze środków unijnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju. Według członków komisji, po akcesji do Unii Europejskiej Polska otrzyma wystarczająco dużo środków, by część przeznaczyć na sądownictwo i edukację.

Wiceminister gospodarki, pracy i polityki społecznej Ewa Freyberg przypomniała, że w Narodowym Planie Rozwoju (NPR) zostały ujęte najbardziej "palące potrzeby". Należą do nich m.in. infrastruktura, na którą ma trafić najwięcej unijnych pieniędzy, rozwój produkcji oraz rozwój rynku pracy.

Zastrzeżenia senatorów budził fakt, że debatują nad dokumentem, który kilka godzin wcześniej został przyjęty przez rząd. Wiceminister E. Freyberg zapewniała, że korekty będą wprowadzane do czasu wysłania dokumentu Komisji Europejskiej w Brukseli, czyli do 20 stycznia. "Prace nad dokumentem dopiero się rozpoczynają. Po wysłaniu do Komisji Europejskiej rozpoczną się negocjacje i będzie można wprowadzać zmiany do czasu jego zatwierdzenia przez Brukselę. Potem, najprawdopodobniej w listopadzie, zostanie zatwierdzony przez polski rząd" - powiedziała wiceminister.

Narodowy Plan Rozwoju zawiera sposób wykorzystania środków unijnych, które Polska otrzyma po wejściu do Unii Europejskiej. Po akcesji Polska do 2006 roku będzie miała do dyspozycji 11,4 mld euro. Żeby je wykorzystać, będzie musiała dołożyć 25% w ramach współfinansowania inwestycji zaplanowanych w NPR. Daje to łącznie 14,8 mld euro. Z tej kwoty 31% ma być przeznaczone na transport, 20,9% na rozwój rynku pracy i 36% na środowisko produkcyjne, w tym 17,8% na przemysł i usługi, 15,9% na rolnictwo oraz 2,8% na turystykę.

* * *

Komisja Ochrony Środowiska zebrała się, by rozpatrzyć propozycje planu pracy komisji na pierwsze półrocze 2003 roku. Senatorowie przedyskutowali przedstawiony przez przewodniczącego plan pracy. Po wprowadzeniu zaproponowanych uzupełnień zaakceptowano półroczny plan pracy komisji.

W dalszej części posiedzenia komisji rozpatrzono sprawy bieżące. Poruszono m.in. kwestie związane z ustawą o organizacji rynku biopaliw ciekłych oraz biokomponentów do ich produkcji.

* * *

Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej zebrała się w celu podsumowania prezydencji duńskiej w UE i wskazania priorytetów rozpoczętej 1 stycznia 2003 r. prezydencji greckiej.

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście: ambasador Danii Laurids Mikaelsen, ambasador Grecji Nikolaos Vamvounakis, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Truszczyński.

Okres prezydencji duńskiej w UE podsumował ambasador Danii L. Mikaelsen. Stwierdził on, że było to ciężkie, ale zakończone sukcesem półrocze. Zaznaczył, że podczas tej prezydencji akcentowano, iż za proces integracji odpowiedzialni są nie tylko członkowie, lecz także wszystkie instytucje unijne.

W opinii ambasadora, sukcesem duńskiej prezydencji było ustalenie finalnego pakietu w odniesieniu do finansów. Z krajami kandydującymi prowadzono indywidualne rozmowy dotyczące tych spraw, ale jednocześnie stwierdzono, że wszelkie negocjacje mają być prowadzone równolegle z krajami członkowskimi i krajami kandydującymi.

Ambasador podkreślił, że 12 grudnia 2002 r. to data zakończenia negocjacji z dziesięcioma krajami kandydującymi, a także zakończenia prac nad niektórymi rozdziałami z Bułgarią i Rumunią - krajami, które mają szanse na wstąpienie do Unii Europejskiej dopiero w 2007 r. W Kopenhadze poruszono kwestię przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej i stwierdzono, że istnieje szansa na powitanie ich w Unii do roku 2007. Możliwość rozpoczęcia negocjacji z Turcją zostanie oceniona dopiero w grudniu 2004 r., jeśli okaże się, że postawione temu państwu warunki przestrzegania praw człowieka zostaną spełnione.

Na zakończenie swego wystąpienia ambasador L. Mikaelsen podkreślił potrzebę trwałego zaangażowania parlamentów krajowych w procesach decyzyjnych w UE.

Polską politykę europejską w okresie prezydencji duńskiej podsumował J. Truszczyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wiceminister wskazał na zamknięte rozdziały negocjacyjne: "konkurencja" (tu wyróżniono dwie kwestie: pomoc publiczną - ochronę sektora hutnictwa, oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw w strefach ekonomicznych - tu uzyskaliśmy czasowe derogacje: do końca 2011 r. - dla małych przedsiębiorstw i do końca 2010 r. - dla średnich przedsiębiorstw); "wymiar sprawiedliwości i spraw wewnętrznych" - 30 lipca 2002 r. zamknięto ten rozdział (dotyczy on m.in. polityki wizowej, polityki azylowej, prac sądownictwa, policji, straży granicznej), uzyskaliśmy dodatkowe środki finansowe na dostosowanie do wymogów z Schengen; "polityka regionalna" - zakończenie negocjacji w październiku 2002 r., ustalono reguły pomocy strukturalnej i współfinansowania krajowego; "rolnictwo" uzyskano dużą redukcję, do 3%, stawki VAT na niektóre usługi i środki do produkcji rolnej; "budżet i finanse".

Wiceminister J. Truszczyński wskazał poza tym na bardzo intensywne prace legislacyjne, dostosowujące polskie prawo do prawa europejskiego, a także na wciąż trwające prace redakcyjne nad traktatem akcesyjnym.

Jak podkreślił, na szeroką skalę prowadzone są konsultacje społeczne. Informowanie o Unii Europejskiej realizowane jest przez dwa programy: "Unia bez tajemnic" oraz "UE - mówię tak".

Ambasador Grecji N. Vamvounakis przedstawił główne priorytety prezydencji greckiej. Są to:

- rozszerzenie i podpisanie Traktatu Akcesyjnego (realizacja decyzji podjętych w Kopenhadze),

- realizacja procesu rozpoczętego w Lizbonie (Grecja szczególną uwagę przykłada do kwestii przedsiębiorczości małych i średnich firm oraz reformy systemów edukacji i szkoleń, a także zwiększania mobilności pracowników; za ważną uznaje też sprawę zwiększenia liczby i jakości miejsc pracy),

- realizacja wartości "sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo" przez politykę imigracyjną i azylową,

- działalność poszerzonej Unii na rzecz pokoju i stabilizacji.

- zakończenie prac Konwentu ds. przyszłości Europy (chodzi tu o wypracowanie systemu instytucjonalnego, który pozwoli na sprawne podejmowanie decyzji).

Ambasador zwrócił uwagę na rozwiązanie problemu wewnętrznego terroryzmu w Grecji oraz na poprawę greckich stosunków z Turcją. Dodał także, ze społeczeństwo greckie jest zdecydowane na rozszerzenie Unii o kraje kandydujące.

Hasłem przewodnim greckiej prezydencji jest: bezpieczeństwo, równość, lepsza jakość życia.

Ambasador wymienił także trzy inne cele prezydencji Grecji w UE: pełną równość obywateli państw członkowskich, skuteczność decyzji w ciałach decyzyjnych UE, Unia jako silny gracz na arenie międzynarodowej.

Pozostałe cele prezydencji Grecji to: ugruntowanie modelu silnej Komisji Europejskiej, prace nad nową tożsamością UE, współpraca z Rosją, Ukrainą i Białorusią, pogłębianie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w zwalczaniu terroryzmu, wszelkich zagrożeń i nierówności, pełne wdrażanie strategii lizbońskiej, przyjęcie polityki migracji i udzielania azylu, stworzenie tzw. "Zielonej Księgi", dotyczącej małych i średnich firm, zgodność polityki emigracji z traktatem amsterdamskim (europejska polityka emigracji ma polegać na współpracy z krajami pochodzenia emigrantów).

Polska polityka europejska w okresie prezydencji greckiej została przedstawiona przez wiceministra J. Truszczyńskiego. Przyznał on, że program grecki jest wyjątkowo ciekawy i optymistyczny dla państw kandydujących oraz wymienił główne cele polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji Grecji w UE. Zaliczył do nich:

- kontynuację efektywnej współpracy z grupą redagującą Traktat Akcesyjny,

- dostosowanie i realizację zobowiązań negocjacyjnych,

- dalsze dostosowywanie prawa polskiego do prawa unijnego,

- szkolenie społeczeństwa w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych,

- podpisanie traktatu akcesyjnego,

- przygotowanie do referendum i związana z tym kampania informacyjna mająca na celu zwiększenie świadomości i wiedzy obywateli w dziedzinie integracji europejskiej

- status aktywnego obserwatora w instytucjach europejskich, bez prawa do głosowania, ale z prawem głosu.

Odpowiadając na pytania senatorów, ambasador Danii L. Mikaelsen stwierdził, że konieczne jest kontynuowanie prac nad poprawą konkurencyjności gospodarczej UE. Wskazał też na niezbyt udane próby poprawy stosunków z takimi krajami, jak Rosja, Ukraina i Białoruś, które w niedalekim czasie zostaną bliskimi sąsiadami UE.

Ambasador Grecji N. Vamvounakis wskazał na problem Cypru i podkreślił, że istnieje tam jeden legalny rząd, uznawany przez społeczność międzynarodową. Podkreślił też, że wśród greckiego społeczeństwa istnieje szerokie poparcie dla rozszerzenia UE. W opinii ambasadora, poszerzenie UE do 25 państw nie spowoduje chaosu, natomiast sprawi, że Europa będzie bliższa swoim społeczeństwom.

15 stycznia 2003 r.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu na swym posiedzeniu rozpatrzyła ustawę z 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy o Komitecie Badań Naukowych. W posiedzeniu komisji wziął udział przedstawiciel KBN sekretarz stanu Marek Bartosik.

Po rozpatrzeniu ustawy senatorowie zdecydowali rekomendować Izbie przyjęcie jej bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora Mariana Żenkiewicza.

Przewodniczący zwrócił się do członków komisji o zgłaszanie do planu prac komisji zagadnień nie wynikających z prac ustawodawczych.


Diariusz Senatu RP: spis treści, następny część dokumentu