Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


ODPOWIEDZI NA OŚWIADCZENIA SENATORÓW

Informację w związku z oświadczeniem senatora Grzegorza Lipowskiego, złożonym na 87. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 92), przekazał Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny:

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2001 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Wielce Szanowna Pani Marszałek!

Nawiązując do treści przekazanego z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oświadczenia, złożonego przez Pana Senatora Grzegorza Lipowskiego podczas 87 posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (AG/043/343/01/IV) pragnę uprzejmie poinformować, iż kwestionowane przez niego postanowienie Prokuratury Rejonowej w Lublińcu z dnia 19 lipca 2001 roku o umorzeniu postępowania przygotowawczego o sygnaturze Ds 289/01 zostało w trybie instancyjnym uchylone przez Prokuratora Okręgowego w Katowicach w dniu 28 sierpnia 2001 roku, sygn. akt I Dsn 9/01/L w następstwie rozpoznania zażalenia, złożonego przez członków Zarządu Miejskiego w Lublińcu.

Przedmiotem postępowania w tej sprawie - prowadzonego w kierunku przestępstwa, przewidzianego w art. 231 § 1 kk - jest działanie na szkodę interesu publicznego przez Burmistrza Lublińca oraz dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w związku z zawarciem w roku 1998 umów na budowę instalacji centralnego ogrzewania i dostaw energii cieplnej z firmami "Harpen-Polska" - Spółką z o.o. i "SKT" - Spółką z o.o. we Wrocławiu.

Podstawą wszczęcia postępowania przygotowawczego było zawiadomienie radnych miasta Lublińca o nieprawidłowościach zaistniałych przy realizacji inwestycji ciepłowniczych w latach 1998-1989 na terenie tegoż miasta. W szczególności radni zakwestionowali zasadność wyboru wspomnianych firm bez rozpatrzenia ofert konkurencyjnych, a nadto podnieśli brak uprawnień Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu do zawarcia umów na dostawę energii cieplnej z uwagi na brak stosownej uchwały Zarządu Miasta i pełnomocnictwa do zawarcia umów przez dyrektora Zarządu.

Z dotychczas poczynionych ustaleń wynika, że Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu zawarł w dniach 19 sierpnia 1998 r., 2 lipca 1999 r., 22 i 30 września 1999 r. z wyłonionymi w trybie z wolnej ręki "Harpen Polska" - Spółką z o.o. we Wrocławiu i "SKT" - Spółką z o.o. we Wrocławiu umowy - odpowiednio na dostawę energii cieplnej dla zasobów mieszkaniowych odbiorcy z ul. Paderewskiego w Lublińcu, dzierżawę pomieszczeń kotłowni ze składem paliwa w budynku przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 6 w Lublińcu, kompletną realizację instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach budynków na osiedlu Tysiąclecia w Lublińcu, będących własnością Miasta i Gminy Lubliniec i administrowanych przez ZGKLiC w Lublińcu.

Stosownie do postanowień umowy z dnia 22 września 1999 r., dotyczącej kompletnej realizacji instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach na osiedlu Tysiąclecia Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa był zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy umowy w wysokości ponad 700.000 zł.

Z dołączonego do akt sprawy pisma Andrzeja Pawełczyka z Zarządu Miejskiego w Lublińcu z dnia 7 maja 2001 r. wynika, że podpisanie umów z firmą "Harpen" spowodowało niezaplanowane obciążenie budżetu miasta kwotą 627 105 zł oraz, że przy prawidłowym postępowaniu inwestycyjnym możliwe było uzyskanie niskoprocentowej pożyczki i umorzenie 1/3 tej kwoty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przy obecnym systemie grzewczym firmy "Harpen Polska" mieszkańcy płacą średnio o 18 zł drożej za GJ ciepła, niż gdyby dostawcą ciepła było Przedsiębiorstwo Energetyczne Systemów Ciepłowniczych S.A. w Częstochowie.

W roku postępowania odwoławczego stwierdzono, iż decyzja merytoryczna w tej sprawie podjęta została przedwcześnie - bez wyjaśnienia okoliczności, mających istotne znaczenie dla właściwego rozstrzygnięcia.

Uchylając postanowienie o umorzeniu postępowania Prokurator Wojewódzki w Katowicach uznał za niezbędne w szczególności dołączenie do akt sprawy dokumentacji, związanej z zakresem uprawnień i obowiązków kierownictwa Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu, przesłuchanie w charakterze świadków członków komisji, powołanej w dniu 26 października 2000 roku przez Burmistrza Lublińca dla zbadania zasadności umów zawartych przez gminę i jej jednostki organizacyjne z firmami "Harpen Polska" i "SKT".

Zwrócono nadto uwagę na konieczność wyjaśnienia problematyki, związanej z możliwością uzyskania niskoprocentowej pożyczki przy innym procesie inwestycyjnym z ewentualnością jej umorzenia.

W toku postępowania ustalono, że ofertę współpracy inwestycyjnej w zakresie realizacji sieci cieplnych na terenie miasta Lublińca złożyła Burmistrzowi Miasta Lubliniec w dniu 11 lutego 1999 r. Częstochowska Energetyka Cieplna. Oferta ta nie została przyjęta. Nie podjęto czynności dla wyjaśnienia, czy była ona przedmiotem szczegółowej analizy przez Zarząd Miasta Lubliniec oraz jakie przesłanki merytoryczne zdecydowały o wyborze oferty "Harpen Polska" Sp. z o.o. i "SKT" Sp. z o.o.

Kierunek wytyczonych czynności został zaakceptowany przez Prokuratora Apelacyjnego w Katowicach, któremu zlecono zbadanie w trybie nadzoru służbowego akt postępowania, a nadto kontynuowanie tego nadzoru.

Wyrażam przekonanie, iż efekty dalszych czynności jak i nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym w tej sprawie pozwolą na podjęcie prawidłowej decyzji merytorycznej.

Łączę wyrazy szacunku

Stanisław Iwanicki

***

Minister Edukacji Narodowej przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Bogusława Litwińca, złożonym na 88. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 92):

Warszawa,2001.09.05

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

Zgodnie z prośbą Pana Senatora Bogusława Litwińca dotyczącą edukacji kulturalnej wyrażoną w oświadczeniu, uprzejmie proszę o przyjęcie stanowiska Ministerstwa Edukacji narodowej w tej sprawie.

Podzielam zdanie Pana Senatora o znaczeniu edukacji kulturalnej Polaków dla ogólnej kondycji intelektualnej społeczeństwa wyznaczającej także nasze miejsce wśród innych narodów. Upowszechnianie kultury, uświadamianie młodemu pokoleniu jej bogactwa i złożoności, poznanie swoich korzeni i swojej tożsamości oraz wdrażanie do aktywnego udziału w życiu kulturalnym jest sprawą niezwykle ważną.

Właśnie uznanie, iż kultura jest nośnikiem wartości - wzbogacających i rozwijających człowieka - jest jednym z ważnych celów przygotowywanej i w części wdrożonej (szkoła podstawowa i gimnazjum) reformy oświaty. Bogate treści kulturowe zaistniały w różnych przedmiotach nauczania i ścieżkach edukacyjnych. Stosowne zapisy znajdują się w podstawie programowej, programach kształcenia ogólnego, podręcznikach, innych dokumentach MEN. Podobne nasycenie treściami kulturowymi nastąpi w liceum profilowanym. Dla wszystkich uczniów przewidziana jest ścieżka edukacyjna "Uczestnictwo w kulturze". Wprowadza się także profil kulturowo-artystyczny (jako jeden z pięciu) uwzględniający cele i treści z historii kultury i sztuki, kultury regionu i animacji kultury w środowisku.

Zreformowana szkoła ma za zadanie kształcić ludzi wrażliwych na piękno. doceniających dziedzictwo kulturowe, odczuwających potrzebę czynnego udziału w życiu kulturalnym. Szkole potrzebne jest jednak wsparcie ze strony instytucji artystycznych i placówek kultury rozszerzające proces jej oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego. Szkoła oczekuje więc pomocy i inicjatywy w formie wartościowych i przystępnych ofert, większej aktywności środowisk kultury.

Dlatego też z nadzieją odbieram inicjatywę Pan Senatora zmierzającą do podjęcia prac ustawodawczych w zakresie edukacji kulturalnej, które zaowocują stworzeniem autentycznych mechanizmów ułatwiających dzieciom i młodzieży szkolnej dostęp do kultury i aktywne w niej uczestnictwo, będą cennym wsparciem i dopełnieniem działalności szkoły.

Ufam, że efektem prac będą wartościowe, konkretne i wymierne rozwiązania aktywizujące środowisko kultury do działań na rzecz środowiska szkolnego oraz jednocześnie zapewniające warunki (prawne, organizacyjne, finansowe) do udziału dzieci i młodzieży w tych działaniach.

Podzielam zdanie Pana Senatora, że połączone siły Parlamentu i Rządu będą sprzyjały realizacji tego niełatwego zadania. Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznając sprawy edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży za niezwykle ważne, deklaruje udział w pracach nad ustawowym uregulowaniem tego zagadnienia. Problematykę edukacji kulturalnej koordynuje w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Departament Kształcenia i Wychowania, bezpośrednio prowadzi ją Ewa Repsch - gł. wizyt. w tym Departamencie.

w/z Ministra
Podsekretarz Stanu

Lech Sprawka

***

Informację w związku z oświadczeniem senatora Jerzego Suchańskiego, złożonym na 62. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 67), przekazał Prezes Najwyższej Izby Kontroli:

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2001 r.

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, przekazuję Pani Marszałek informację o wynikach kontroli, przeprowadzonej przez Departament Kontroli Doraźnych, w zakresie prawidłowości sprzedaży akcji Polskich Zakładów Zbożowych "Brzeg" S.A. w Brzegu przez Agencję Prywatyzacji w Warszawie.

Jednocześnie informuję, że zainteresowany wyżej wymienioną sprawą pan senator Jerzy Suchański został również powiadomiony o wynikach tej kontroli.

Z wyrazami szacunku

Mirosław Sekuła

Warszawa, dnia 4 września 2001 r.

najwyższa izba kontroli

Departament Kontroli Doraźnych

DKD-411323-1/00

DKD-051-50/00

Informacja

o wynikach kontroli

sprzedaży akcji Polskich Zakładów Zbożowych "Brzeg" S.A. z siedzibą w Brzegu przez Agencję Prywatyzacji w Warszawie

Przeprowadzona przez Departament Kontroli Doraźnych Najwyższej Izby Kontroli kontrola sprzedaży przez Agencję Prywatyzacji akcji Polskich Zakładów Zbożowych "Brzeg" S.A. z siedzibą w Brzegu (PZZ "Brzeg S.A.) wykazała istotne nieprawidłowości w przygotowaniu tej prywatyzacji, prowadzeniu rokowań, wyborze inwestora i ustaleniu warunków umowy. Zdaniem NIK, doszło do naruszenia interesu Skarbu Państwa. PZZ "Brzeg" S.A. sprzedano za cenę ponad 20-krotnie niższą od minimalnej rekomendowanej w wycenie Spółki.

Minister Skarbu Państwa udzielił w dniu 11 sierpnia 1999 r. pełnomocnictwa Agencji do dokonania, w imieniu Skarbu Państwa, prywatyzacji PZZ "Brzeg" S.A.

Według Oszacowania PZZ "Brzeg" S.A. - stan na 31 grudnia 1999 r., Spółka dysponowała dużym majątkiem. Wartość nieruchomości i pozostałych środków trwałych wynosiła bowiem wg rzeczoznawcy 230.941,7 tys. zł. Na majątku tym ustanowione były hipoteki w łącznej kwocie 109.066,0 tys. zł, w tym na zabezpieczenie kredytów bankowych. Wartość księgowa Spółki na koniec 1999 r. była ujemna i wynosiła (-) 19.268,9 tys. zł. Wartość likwidacyjna Spółki mieściła się w granicach między 39.449,2 tys. zł a 42.010,7 tys. zł, natomiast wartość liczona metodą skorygowanych aktywów netto, w przedziale 144.769,1 tys. zł, a 148.411,6 tys. zł.

Agencja Prywatyzacji opublikowała w dniu 30 grudnia 1999 r. zaproszenie do rokowań skierowane do "wszystkich zainteresowanych zakupem nie mniej niż 10% ogólnej liczby akcji i nie więcej niż 65% ogólnej liczby akcji Spółki", wyznaczając termin złożenia wstępnych ofert zakupu akcji do dnia 11 lutego 2000 r. Agencja odmówiła przesunięcia terminu złożenia ofert, mimo że jeszcze przez dwa miesiące nie posiadała podstawowego dokumentu pozwalającego ocenić oferty i rozpocząć rokowania, jakim jest wycena spółki, a podmioty zainteresowane zakupem akcji i przedstawiciele władz lokalnych zwracali się do Prezesa Agencji o wydłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie, argumentując to potrzebą zorganizowania się potencjalnych nabywców spośród miejscowych producentów rolnych i zgromadzenia środków na zakup akcji.

W ofertach wiążących, złożonych przez dwóch potencjalnych inwestorów, ceny akcji rażąco odbiegały od wynikających z wycen: jedna była blisko 50 razy niższa od dolnego pułapu rekomendowanego w wycenie, a druga 43 razy niższa. Po negocjacjach, w dniu 14 czerwca 2000 r., Prezes Agencji i przedstawiciel "Konsorcjum K." parafowali warunki sprzedaży akcji PZZ "Brzeg" S.A. Po parafowaniu warunków umowy, w dniu 29 czerwca 2000 r. Prezes Agencji zlecił - z terminem wykonania 5 dni - powtórne oszacowanie wartości Spółki. Wyniki wyceny, obliczone według błędnych metod, osobliwie pokrywały się z wartością pakietu sprzedanych akcji.

W dniu 6 lipca 2000 r. Skarb Państwa, reprezentowany przez Agencję Prywatyzacji, zawarł z "Konsorcjum K." umowę sprzedaży 65%, tj. 18.200 akcji PZZ "Brzeg" za kwotę 1.128,4 tys. zł, co odpowiadało cenie 62 zł za akcję.

Warunki zawartej umowy sprzedaży akcji w istotnym stopniu różniły się od wynegocjowanych i parafowanych w dniu 14 czerwca 2000 r. Łączne zaniżenie przyjętych zobowiązań inwestycyjnych wyniosło 14,2 mln zł, tj. 42,3%. W zawartej umowie sprzedaży akcji nie znalazły się deklarowane przez inwestora w ofercie wiążącej zobowiązania dotyczące przeznaczenia kwoty 9,3 mln zł na wykup akcji od banków, które zakładano wyemitować - zgodnie z zawartymi układami - na pokrycie wierzytelności głównej wobec banków i przeznaczenie kwoty 4,9 mln zł na spłatę pozostałych wierzytelności. Zwrócić należy uwagę, że deklarowana w trakcie rokowań wielkość środków, jakie Konsorcjum zamierzało przeznaczyć na prywatyzację PZZ "Brzeg" była argumentem za odrzuceniem przez Agencję oferty konkurencyjnej.

W wyniku przeprowadzonej na takich warunkach prywatyzacji i po realizacji zobowiązań (spłacie 1/3 zadłużenia), udział Skarbu Państwa w kapitale akcyjnym zmniejszył się z 35% do 0,3% (dla przypomnienia, w chwili gdy Skarb Państwa posiadał 100% akcji, wartość majątku trwałego Spółki wynosiła 231 mln zł). W tym czasie zadłużenie Spółki wynoszące przed prywatyzacją 109 mln zł zostało spłacone tylko w 1/3. Tak przeprowadzona sprzedaż akcji Spółki nie przyniosła oczekiwanych wpływów dla Skarbu Państwa, jak również nie zabezpieczyła ekonomicznego bytu PZZ "Brzeg" S.A.

Zdaniem NIK, rozwiązaniem najkorzystniejszym z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa i uwzględniającym również skutki opóźnienia prywatyzacji była, wielokrotnie proponowana, prywatyzacja przez likwidację Spółki. Likwidacja Spółki oznaczała sprzedaż wyodrębnionych części majątku stanowiących samodzielne zakłady zlokalizowane w różnych częściach województw opolskiego i dolnośląskiego. Realizacja takiego modelu prywatyzacji pozwalałaby, poza wyższymi przychodami z prywatyzacji, zachować zdolności produkcyjne PZZ "Brzeg" S.A. w mniejszych zakładach, sprzedaż tych zakładów związkom rolników lub osobom fizycznym, likwidację zbędnych składników majątku, a także demonopolizację rynku skupu i przetwórstwa zbóż, na co zwracały uwagę organizacje rolnicze i przedstawiciele resortu rolnictwa.

Ujawnione przez kontrolę zdarzenia w tej prywatyzacji, m.in.:

Najwyższa Izby kontroli Departament Kontroli Doraźnych przedstawiając Prezesowi Agencji Prywatyzacji oceny i uwagi, wynikające z ustaleń kontroli, na podstawie art. 60 ust. 2 sformułowała następujące wnioski:

Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli w trybie art. 63 ustawy o NIK w dniu 24 lipca 2001 r. skierowała do Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Warszawa Śródmieście zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków nadzoru wynikających z ustawy nad przebiegiem prywatyzacji PZZ "Brzeg" S.A. przez Prezesa Agencji Prywatyzacji. Spowodowało to powstanie szkody majątkowej Skarbu Państwa w wielkich rozmiarach nie mniejszej niż 24.482 tys. zł.

p.o. dyrektora

Wicedyrektor

Departamentu Kontroli Doraźnych

Najwyższej Izby Kontroli

mgr Jan Kowalik

***

Informację w związku z oświadczeniem senatora Bogusława Litwińca, złożonym na 87. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 92), przekazał Zastępca Prokuratora Generalnego:

Warszawa, dnia 12 IX 2001 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W nawiązaniu do przesłanego przez Panią Marszałek oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Bogusława Litwińca podczas 87 posiedzenia Senatu RP w dniu 2 sierpnia 2001 roku dotyczącego nadużyć prawa i obyczajów przez kierownictwo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w okresie sprawowania urzędu Ministra przez Pana Michała Ujazdowskiego, uprzejmie informuję, że już w dniu 8 czerwca 2001 roku Biuro Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej przekazało Prokuratorowi Apelacyjnemu w Warszawie skierowany do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego "list otwarty" prof. Jacka Weissa z dnia 21.05.2001 roku dotyczący nieprawidłowości w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego celem nadania mu dalszego procesowego biegu.

Po zażądaniu protokołów kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz Departament Kontroli i Nadzoru Kancelarii Premiera RP, związanych z oceną gospodarowania środkami budżetowymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadto przesłuchaniu prof. Jacka Weissa - Prokurator Okręgowy w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2001 roku na mocy postanowienia o sygn. V Ds. 173/01 wszczął w powyższej sprawie śledztwo o czyn przewidziany w art. 231 § 1 kk.

Z uwagi na fakt, że zgromadzony w ramach prowadzonego w tej sprawie postępowania materiał dowodowy dotyczy okoliczności podnoszonych przez Senatora Bogusława Litwińca w Jego oświadczeniu złożonym na 87 posiedzeniu Senatu w dniu 2 sierpnia 2001 roku, oświadczenie to zostało w dniu 27 sierpnia 2001 roku również przesłane Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie z poleceniem wykorzystania podanych przez Pana Senatora informacji związanych z nieprawidłowym dysponowaniem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego środkami budżetowymi w ramach wskazanego wyżej śledztwa. Postępowanie do aktualnie znajduje się w fazie in rem i z uwagi na jego przewidywany szeroki zakres przedmiotowy wymagać będzie wyjaśnienia szeregu wątków i kwestii prawno-karnych.

Decyzja o łącznym rozpoznaniu w jednym postępowaniu zawiadomień o popełnieniu przestępstwa złożonych przez prof. Jacka Weissa i Senatora Bogusława Litwińca znajduje swoje uzasadnienie w tym, iż okoliczności podnoszone przez obydwu zawiadamiających dotyczą tych samych zagadnień i kwestii związanych z działalnością finansową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nadto uprzejmie informuję, że w wyniku złożonego w dniu 26 lipca 2001 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Andrzeja Sylwestra Zielińskiego zawiadomienia o przestępstwie w sprawie nieprawidłowości w wykorzystaniu środków budżetowych przekazanych w 2000 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działalność statutową dla Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Prokurator Okręgowy w Warszawie wszczął w dniu 31 sierpnia 2001 r. również odrębne śledztwo w tej sprawie za numerem V Ds. 233/01, którego przedmiotem jest wyrządzenie znacznej szkody majątkowej w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej poprzez przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez dyrektora ww. teatru w okresie od 1.01.2000 do 21.12.2000 roku w związku z nieprawidłowym wydatkowaniem środków budżetowych w postaci dotacji przekazanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - to jest o przestępstwo z art. 296 § 1 kk.

Z poważaniem

Waldemar Smardzewski

***

Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Wiesława Pietrzaka, złożonym na 89. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 93):

Warszawa, dnia 13 września 2001 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!

Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Wiesława Pietrzaka w sprawie uchylania się firmy "Miarexim" od wypłaty należnych pracownikom wynagrodzeń za pracę, przesłane przy piśmie z dnia 4 września br. znak AG/043/375/01/IV, uprzejmie informuję, że Minister Pracy i Polityki Społecznej nie ma odpowiednich kompetencji a także nie dysponuje instrumentami umożliwiającymi bezpośrednie oddziaływanie na stosowanie prawa pracy przez pracodawców.

Instytucją ustawowo powołaną do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy w zakładach pracy w tym przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzenia na pracę jest Państwowa Inspekcja Pracy, podlegająca bezpośrednio Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród szczegółowo określonych zadań, PIP oprócz kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy znajduje się też ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika i udział w postępowaniu w tych sprawach przed kolegium do spraw wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego. W celu realizacji tych zadań ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 1985 r. Nr 54, poz. 276 ze zm.) wyposażyła inspektorów pracy w odpowiednie uprawnienia i środki działania, takie jak: prawo wizytowania zakładów pracy, wydawania nakazów zobowiązujących do usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa pracy, w tym wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, zgłaszanie sprzeciwów i kierowanie wystąpień do podmiotów kontrolowanych i organów nadzorujących. Pracownicy nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne obowiązani są do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba, że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.

Wydaje się, że w przedstawionej sytuacji wystąpienie w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy byłoby uzasadnione.

Z poważaniem

Podsekretarz Stanu

z up. Irena Boruta

***

Prezes Najwyższej Izby Kontroli przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Wiesława Pietrzaka, złożone na 89. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 93):

Warszawa, dnia 13 września 2001 r.

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzec
zypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 września br., uprzejmie powiadamiam, że w sprawie prawidłowości przygotowania do prywatyzacji spółki CIECH S.A. pan senator Wiesław Pietrzak zwracał się już wcześniej, tj. w czerwcu br., bezpośrednio do NIK. Wówczas Izba dokonała rozpoznania sygnalizowanego przez pana senatora zagadnienia, po czym została Mu udzielona odpowiedź, której kopię przekazuję w załączeniu.

Obecnie, po przekazaniu przez Panią Marszałek oświadczenia pana senatora Pietrzaka, odnoszącego się do dalszych kroków zmierzających do prywatyzacji spółki CIECH S.A. uprzejmie informuję, że Departament, właściwy do zbadania wyżej wymienionego zagadnienia, będzie proponował włączenie wnioskowanej kontroli, do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na przyszły rok, jako kontroli doraźnej. Ostateczna decyzja, w tym względzie, będzie mogła być podjęta po uchwaleniu planu pracy Izby, przez Kolegium NIK na rok 2002.

O wyżej wymienionych ustaleniach pan senator został powiadomiony odrębnym pismem.

Z wyrazami szacunku

Mirosław Sekuła

***

Minister Gospodarki przekazał odpowiedź na oświadczenie wicemarszałka Tadeusza Rzemykowskiego, złożone na 87. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 92):

Warszawa, dnia 13.09.2001 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 sierpnia br. znak AG/043/346/01/IV dotyczące oświadczenia senatora Tadeusza Rzemykowskiego, przekazuję następujące wyjaśnienia:

1. Wszystkie źródła krajowe odkryte i zagospodarowane są w trakcie eksploatacji i nie ma żadnych ograniczeń w wydobyciu krajowym w związku z podpisywaniem nowych kontraktów importowych.

Aktualna prognoza wydobycia gazu ziemnego przez PGNiG S.A. zakłada zwiększenie wydobycia ze złóż krajowych (eksploatowanych i rozpoznanych z obecnych ok. 4 mld m3 gazu do ponad 5 mld m3 od roku 2003 w przeliczeniu na gaz wysokometanowy i utrzymaniu tego stabilnego poziomu przez okres ok. 10 lat ze stopniowym obniżaniem wydobycia w horyzoncie 2020 r. do poziomu 4,7 mld m3 .

Dlatego też obawy Pana Senatora Tadeusza Rzemykowskiego o niepełnym wykorzystaniu gazu krajowego wydają się być nieuzasadnione.

2. PGNiG S.A. realizując umowy handlowe na import gazu z zagranicy kieruje się prognozowanym popytem na gaz ziemny, określonym na podstawie:

- zawartych umów z odbiorcami,

- wydanych warunków technicznych,

- prowadzonych negocjacji z klientami,

- podpisanych umów przyłączeniowych,

- umów kupna-sprzedaży,

oraz minimalnym poziomem dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy, określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie z 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne - na wniosek Senatu RP.

3. Mimo intensywnie prowadzonych badań w tym zakresie, trudno jest precyzyjnie określić tempo wzrostu popytu na gaz. Obserwujemy natomiast, że odbiorcy domowi mając możliwość wyboru różnych nośników energii, coraz częściej korzystają z paliw gazowych.

W Założeniach polityki energetycznej kraju do 2020 r. zapotrzebowanie na gaz kształtuje się, w zależności od scenariusza, na poziomie:

- w 2005 r. - 16,4 - 17,9 mld m3;

- w 2010 r. - 19,7 - 22,0 mld m3;

- w 2020 r. - 26,0 - 29,3 mld m3.

Aktualnie, zgodnie z art. 13 ustawy - Prawo energetyczne, w Ministerstwie Gospodarki prowadzone są prace nad oceną realizacji Założeń polityki energetycznej Polski do 2020 r. Przewiduje się, że wyniki tych prac zostaną na początku 2002 r. przedłożone przez Ministra Gospodarki w porozumieniu z Ministrem Finansów Radzie Ministrów wraz z ewentualnymi propozycjami ich korekty oraz prognozą krótkoterminową na okres nie dłuższy niż 5 lat.

W tym kontekście nie można wykluczyć korekty poziomu wydobycia gazu krajowego oraz importu.

4. Odnosząc się do potrzeby inwestycji w zakresie zagospodarowania gazu ziemnego trzeba podkreślić, że będą one występować niezależnie od źródła pochodzenia gazu, natomiast w warunkach otwartego konkurencyjnego rynku europejskiego oraz zrestrukturyzowanego PGNiG S.A. zaistnieją warunki do obniżenia cen u różnych dostawców.

Mam nadzieję, że powyższe stanowisko pozwoli wyjaśnić wątpliwości Pana Senatora Tadeusza Rzemykowskiego wyartykułowane w oświadczeniu skierowanym do Pana Jerzego Buzka Prezesa Rady Ministrów.

Z poważaniem

Minister

z up. Podsekretarz Stanu

Jerzy Eysymontt

***

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Janusza Lorenza, złożone na 87. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 92):

Warszawa, dnia 14.09.2001 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

Odpowiadając na pismo z dnia 6 sierpnia 2001 r., sygn. AG/043/344/01/IV, przekazujące oświadczenie Senatora RP Pana Janusza Lorenza, złożone w dniu 2 sierpnia br., podczas 87. posiedzenia Senatu, dotyczące majątku sfery rozpowszechniania filmów, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów oraz w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Artykuł 147 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nie objętym art. 145 i 146, przejęły z dniem 1 stycznia 1999 r. mające siedzibę na obszarze tych jednostek instytucje i jednostki organizacyjne, w tym mające osobowość prawną, podległe lub podporządkowane właściwym ministrom lub centralnym organom administracji rządowej, wojewodom lub innym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowane, wykonujące określone w niniejszej ustawie zadania jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników służb, inspekcji i straży.

Powyższe przepisy jednoznacznie wskazują, że instytucje i jednostki organizacyjne wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, wydanym w zakresie delegacji ustawowej zawartej w art. 147 ust. 2 i 3 ww. ustawy, zostały przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze których znajdują się siedziby przekazywanych byłych państwowych instytucji i jednostek organizacyjnych.

Na podstawie art. 147 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową pastwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.), Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego (DZ. U. Nr 147, poz. 965 z późn. zm.), zgodnie z którym Państwowa Instytucja Filmowa "Neptun - Film" w Gdańsku, przy ul. Piwnej 22, została przekazana województwu pomorskiemu.

Z art. 147 ustawy kompetencyjnej wynika przejęcie całej instytucji, czy jednostki organizacyjnej przez określoną jednostkę samorządu terytorialnego, w tym również tych jej części, które położone są poza granicami administracyjnymi tej jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku nie znajduje zastosowania ogólna zasada zawarta w art. 26 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.). Obowiązek dokonania podziału instytucji i jednostki organizacyjnej, o którym mowa w wyżej powołanym przepisie, wynika z faktu działania przejętej instytucji lub jednostki organizacyjnej na obszarze więcej niż jednej jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast art. 147 ustawy kompetencyjnej w ogóle nie uzależnia przejęcia instytucji i jednostki organizacyjnej od obszaru jej działania. Uznać zatem należy, że wobec instytucji i jednostek organizacyjnych - określonych w cytowanym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1998 r., a tym samym wskazanych expressis verbis jednostek samorządu terytorialnego właściwych do ich przejęcia - nie ma zastosowania art. 26 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające (...).

Jak wynika z informacji posiadanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wystąpił do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o dokonanie podziału Instytucji Filmowej "Neptun - Film" na podstawie art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające (...). Jednakże, z uwagi na fakt, iż decyzja w sprawie podziału nie została dotychczas podjęta, pismem z dnia 2 sierpnia br. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwrócił się w przedmiotowej sprawie do Przewodniczącego Komitetu Kinematografii, który zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 22, poz. 127 z późn. zm.) jest centralnym organem administracji państwowej do spraw kinematografii.

Zgodnie z informacją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w trakcie przygotowywania przepisów dotyczących reformy administracyjnej, Komitet Kinematografii zwracał uwagę na niebezpieczeństwo przejmowania przez samorządy województw państwowych instytucji filmowych. W skład każdej z przekazanych instytucji filmowych wchodzą kina mające dużą frekwencję oraz kina słabsze, zasilane ze "wspólnej kasy" danej instytucji. Nieracjonalny podział mógłby w krótkim czasie spowodować upadłość niektórych instytucji filmowych, ponieważ dochodziłoby do sytuacji, w której w jednym województwie pozostałyby kina dochodowe, natomiast w innym kina wymagające permanentnego dotowania.

Równocześnie Komitet Kinematografii zwracał uwagę, że instytucje filmowe upowszechniają kulturę filmową i promują sztukę filmową, a więc często spełniają zadania o charakterze ponadlokalnym (festiwale, przeglądy filmowe, dni filmów kinematografii różnych krajów). Działalność ta, inna niż rozpowszechnianie i dystrybucja, nie może być organizacyjnie i funkcjonalnie wyodrębniona (np. w drodze podziału)) bez szkody dla merytorycznych i ekonomicznych wyników jednostki, której gospodarka stanowi uporządkowaną całość.

Według wyjaśnień Ministra KiDzN, dochodzi i dochodzić będzie do konfliktu między dążeniami samorządów województw, a dobrem instytucji filmowych. Instytucje te powinny stanowić instrument służący realizacji polityki państwa w dziedzinie kinematografii w zakresie upowszechniania i promocji oraz dystrybucji i rozpowszechniania sztuki filmowej.

Komitet Kinematografii zabiegał o przywrócenie statusu państwowej instytucji filmowej tym instytucjom, które na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1998 r. zostały przekazane samorządom wojewódzkim. Zmiana taka wymagałaby drogi ustawowej. W czasie jej wprowadzania jednostki samorządu terytorialnego nie doznałyby żadnego uszczerbku w sensie majątkowym, ponieważ mienie instytucji filmowych nie jest bezpośrednio mieniem komunalnym; właścicielami lub użytkownikami wieczystymi składników majątku są same instytucje filmowe.

Ustosunkowując się do kwestii przekształceń własnościowych PIF "Neptun - Film" należy podkreślić, iż - według Ministra KiDzN - instytucja ta wniosła do spółki cały majątek aktem notarialnym z dnia 11 maja 2000 r., a zatem wówczas, gdy jej organem założycielskim był już Zarząd Województwa Pomorskiego.

W aktualnym stanie prawnym kompetentnym organem w poruszonej przez Pana Senatora Janusza Lorenza sprawie, dotyczącej podziału instytucji filmowej, jest organ założycielski samorządowej instytucji filmowej, czyli Zarząd Województwa Pomorskiego.

Jednocześnie, stosownie do stanowiska Ministra KiDzN, Przewodniczący Komitetu Kinematografii nie dysponuje, w świetle obowiązujących przepisów, środkami prawnymi, które mogłyby powstrzymać procesy prywatyzacyjne zachodzące w "Neptun - Film" Sp. z o.o.

Z poważaniem

Marek Biernacki

***

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił wyjaśnienie w związku z oświadczeniem senatora Jerzego Chróścikowskiego, złożonym na 88. posiedzeniu Senatu (Diariusz Senatu RP" nr 92):

Warszawa, 2001.09.14

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

W związku z pismem znak: AG/043/362/01/IV przesyłającym tekst oświadczenia złożonego przez senatora Jerzego Chróścikowskiego podczas 88 posiedzenia Senatu RP w dniu 11 sierpnia 2001 r. przedstawiam następujące wyjaśnienia i stanowisko do treści oświadczenia.

Według dokonanego przez GUS w końcu lipca br. wstępnego szacunku plonów i zbiorów zbóż w tym roku, uwzględniającego wstępną ocenę strat na skutek niekorzystnych warunków agrometeorologicznych, plony zbóż podstawowych będą na poziomie 29,3 - 30,7 dt/ha tj. o 4,5 - 59 dt/ha wyższe niż w 2000 r. Mimo mniejszej w 2001 r. o blisko 1% powierzchni zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami niż w roku ubiegłym i strat spowodowanych warunkami pogodowymi zbiory zbóż GUS ocenia na 25,0 - 26,1 mln ton tj. o 3,7 - 4,8 mln ton (o 17,1 - 22,5%) więcej niż w 2000 roku. Powyższe oceny oraz dotychczasowe obserwacje rynku nie potwierdzają zawartej w oświadczeniu tezy o obniżeniu plonów. Również stopień zaawansowania interwencyjnego skupu zbóż z dopłatą Agencji Rynku Rolnego w tym roku w stosunku do lat ubiegłych wskazuje, że zarówno poziom skupu jak i jego dynamika są porównywalne do realizowanych w latach poprzednich,. W roku 2001, mimo opóźnienia rozpoczęcia żniw w porównaniu z rokiem ubiegłym, ilość skupionych zbóż w ramach działań interwencyjnych jest porównywalna z rokiem 2000 i znacznie wyższa niż w 1999 r. Do końca sierpnia br. skupiono 1.404.368 ton zbóż, w tym samym okresie 2000 r. 1.247.761 ton, a w 1999 r. 979.049 ton. Tempo skupu wzrasta, o czym świadczy ilość skupiona do dnia 5 września br., która wynosi już blisko 1,8 mln ton. Dotychczasowe dobre zaawansowanie skupu interwencyjnego aktualnie nie wskazuje zagrożeń dla realizacji programu interwencji na rynku zbóż.

W kontekście wniosku Prezydium Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność" w Lublinie o uruchomienie przez rząd specjalnego programu skupu pszenicy paszowej w cenie 510 zł/t na terenie województwa lubelskiego - do którego Pan Senator Jerzy Chróścikowski odwołuje się w złożonym w dniu 11 sierpnia br. oświadczeniu - podtrzymanego także w stanowisku z posiedzenia Rady Regionalnej NSZZ RI "Solidarność" w Zamościu w dniu 23 sierpnia br., pragnę podkreślić, że:

- realizowany przez rząd program interwencji państwa na rynku zbóż respektuje "Ustalenia" zawarte z rolniczymi związkami zawodowymi w dniu 15 marca br., określające zakres i sposoby interwencji, w tym ceny. Również "Zasady skupu zbóż ze zbiorów 2001 r. z dopłatami ARR do cen skupu, udzielanymi producentom" zostały uzgodnione ze związkami i zaakceptowane przez nie;

- obowiązująca w skupie interwencyjnym cena pszenicy (510 zł/t) jest ściśle powiązana z jakością skupowanego w tym systemie ziarna;

- skala interwencji państwa na rynku zbóż w bieżący roku - najwyższa ze stosowanej na przestrzeni lat obejmująca 4,2 mln ton zbóż - wiąże się z koniecznością zaangażowania ogromnych środków budżetowych na jej realizację.

Mimo znanej powszechnie trudnej sytuacji w zakresie finansów państwa, rząd przykładając dużą wagę do podjęcia problemu rekompensaty rolnikom strat spowodowanych powodzią wystąpił z inicjatywą ustawodawczą do Parlamentu w tej sprawie. Uchwalona przez Sejm RP w dniu 11 sierpnia br. ustawa o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw obejmuje różne formy pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku powodzi angażując na ten cel środki budżetowe. W odniesieniu do pszenicy przekazywanej rolnikom, jako jednej z form pomocy, ustawa określa, że ma ona pochodzić z zasobów Agencji Rynku Rolnego obejmujących także rezerwy państwowe, a nie dodatkowego skupu realizowanego na specjalnych warunkach. W przedstawionej wyżej sytuacji nie znajduję dodatkowej możliwości realizacji wniosku zawartego w przedmiotowym oświadczeniu.

Z up. Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

Podsekretarz Stanu

Feliks Klimczak

***

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Józefa Kuczyńskiego, złożonym na 85. posiedzeniu Senatu (Diariusz Senatu RP" nr 90):

Warszawa, dnia 14.09.2001 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Pols
kiej

Szanowna Pani Marszałek

Nawiązując do oświadczenia złożonego w dniu 5 lipca 2001 r. podczas 85 posiedzenia Senatu RP przez Senatora RP Pana Józefa Kuczyńskiego w sprawie pomocy dla Ochotniczych Straży Pożarnych, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Ochotnicza Straż Pożarna posiada status stowarzyszenia jako osoba prawna w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769 z późn. zm.). Ustawa ta określa standardy funkcjonowania organizacji dotyczące m.in. procedury rejestracji i obowiązku prowadzenia dokumentacji, w zakresie określonym w przepisach szczegółowych. Dlatego każda inna, dodatkowa forma prowadzenia sprawozdawczości wobec instytucji skarbowych czy jakichkolwiek innych byłaby dyskryminacją pozostałych organizacji, co stoi w sprzeczności z zasadą równości wobec prawa. W obowiązujących przepisach prawa nie istnieje możliwość rejestracji stowarzyszeń wyższej użyteczności.

Wprowadzona w styczniu 1999 r. reforma administracyjna państwa nie miała wpływu na zasady finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz nie zmieniała wypracowanych od lat zasad współpracy z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o upoważnienie zawarte w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.), wydał w 1999 r. dwa rozporządzenia dopuszczające możliwość przekazania środków finansowych na funkcjonowanie jednostek OSP:

- na budowę i modernizację obiektów strażnic. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 53, poz. 564) - rozdziału środków finansowych dokonuje Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, po rozpatrzeniu wniosków zarówno gminnych zawodowych oraz ochotniczych jednostek straży pożarnych, przekazywanych za pośrednictwem właściwych terytorialnie zarządów wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wraz z opinią właściwego terytorialnie zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

- na dofinansowanie, dzięki dotacjom z budżetu państwa przekazywanym przez Komendanta Głównego PSP, kosztów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a więc także Ochotniczych Straży Pożarnych, na podstawie Rozporządzenia Ministra SWiA z 6 października 1999 r. w sprawie trybu i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 85, poz. 948).

Należy zwrócić uwagę, że w wyniku prac prowadzonych w komisjach sejmowych nad ustawą o gotowości cywilnej i zarządzaniu kryzysowym uwzględniono przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (art. 26) zrównujące w prawach do odszkodowań za obrażenia i straty materialne powstałe na skutek uczestniczenia w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez PSP strażaków zawodowych z ochotnikami. Ustawa została uchwalona przez Sejm RP nr 114. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2001 r. i przyjęta bez poprawek przez Senat RP w dniu 2 sierpnia 2001 r. Jednakże, w dniu 28 sierpnia 2001 r. Prezydent RP odmówił podpisania przedmiotowej ustawy, co uniemożliwiło kompleksową regulację w tym zakresie.

Poruszony przez Pana Senatora Józefa Kuczyńskiego problem okresowych zwolnień z pracy strażaków ochotników na czas szkoleń i akcji ratowniczych, istotnie wymaga interwencji, natomiast zawarta w oświadczeniu Pana Senatora propozycja zmian w przepisach o ZUS nie należy do właściwości Ministra SWiA.

W ubiegłym roku z Państwowej Straży Pożarnej przekazano jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej ponad 360 pojazdów różnego typu, w tym:

- specjalnych - 142

- pomocniczych - 114

- gaśniczych - 95.

W zakresie poprawy wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym jednostek OSP, Komendant Główny PSP przekazał dotacje w wysokości 14 128 tys. zł, w 2001 roku planowane jest zwiększenie jej do wysokości 19 998 tys. zł. Celem tej formy pomocy jest usprawnienie funkcjonowania jednostek OSP z KSRG.

Dodatkowo Komendant Główny PSP przekazał jednostkom OSP środki na:

- remonty i modernizację obiektów strażnic: 1 086 000 zł - 51 jednostkom OSP,

- remonty kapitalne sprzętu silnikowego: 115 000 zł - 5 jednostkom OSP,

- zakup sprzętu pożarniczego i silnikowego: 166 500 zł. - 10 jednostkom OSP,

- dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych: 162 000 zł - 8 jednostkom OSP,

- propagowanie bezpieczeństwa pożarowego: 20 000 zł - 2 jednostkom OSP.

Łącznie na pomoc dla OSP przeznaczona została kwota: 21.547,5 tys. zł.

Dla porównania w roku 1994 na pomoc dla OSP przeznaczono kwotę 2.054.77 zł, z czego na:

- zakup i adaptację samochodów gaśniczych: 1.402.679 zł,

- zakup sprzętu i ubrań: 118.098 zł,

- dofinansowanie budowy i remontów strażnic: 524.000 zł,

- propagowanie ochrony przeciwpożarowej: 10.000 zł.

W roku 1995 na pomoc dla OSP przeznaczono kwotę 2.617.751 zł, z czego na:

- zakup i adaptację samochodów gaśniczych: 1.306.703 zł,

- zakup sprzętu i ubrań: 33.600 zł,

- dofinansowanie budowy i remontów strażnic: 391.000 zł,

- dofinansowanie jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 882.448 zł,

- propagowanie ochrony przeciwpożarowej: 4.000 zł.

Z powyższego zestawienia jasno wynika, iż różnica w kwocie środków przekazanych w 1994 r. i 2001 r. jest dziesięciokrotna.

Z poważaniem

Marek Biernacki

***

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Zbigniewa Kulaka, złożone na 88. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 92):

Warszawa, dnia 14.09.2001 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

Nawiązując do oświadczenia złożonego w dniu 10 sierpnia 2001 r. podczas 88. posiedzenia Senatu RP przez Senatora RP Pana Zbigniewa Kulaka w sprawie stanu technicznego i planowanego zakupu sprzętu dla Policji, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Po 1999 r. Komenda Główna Policji zakupiła 44 komplety alkomatów typu A 2.0, które posiadają pozytywną opinię Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, zatwierdzenie typu przez Główny Urząd Miar oraz aktualne legalizacje. Zakupu dokonano w drodze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość dostarczonych w 2000 r. alkomatów wyniosła 337.667,99 zł.

Przepisy metrologiczne określające wymagania jakim powinny odpowiadać dowodowe analizatory wydechu, warunki właściwego ich stosowania oraz okresy ważności dowodów kontroli metrologicznej zostały określone Zarządzeniem Nr 20 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o dowodowych analizatorach wydechu. Przepis § 25 ww. zarządzenia wprowadził dwie kategorie dowodowych analizatorów wydechu. Pierwszą kategorię stanowią analizatory wprowadzona do obrotu lub użytkowania przed dniem 19 sierpnia 1999 r., które o ile spełniają określone warunki, mogą być stosowane w okresie przejściowym do 31 grudnia 2005 r. Do drugiej kategorii należą analizatory wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dniu 19 sierpnia 1999 r., które aby mogły być stosowane, muszą spełniać kryteria określone w przepisach zawartych w cytowanym Zarządzeniu. Podlegają one m.in. legalizacji otrzymując dowód legalizacji ważny 6 miesięcy. Zakupione po 1999 r. alkomaty spełniają te kryteria.

Dla stosowania dowodowych analizatorów wydechu wprowadzonych do obrotu lub użytkowania przed dniem 19 sierpnia 1999 r. określono następujące warunki ich stosowania w okresie przejściowym:

1) pozytywna opinia Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie,

2) spełnienie wymagań, na podstawie których zostały dopuszczone do stosowania,

3) spełnienie jednego z dwóch warunków: podania wyników pomiaru w jednostkach stężenia masowego etanolu w wydychanym powietrzu zgodnie z § 2 cytowanego Zarządzenia lub zapewnienia przez wytwórcę analizatora informacji o sposobie przeliczania wskazań analizatora na wyniki pomiarów wyrażone w jednostkach miary stężenia masowego etanolu w wydychanym powietrzu, umieszczonej w postaci inskrypcji na obudowie analizatora oraz w instrukcji obsługi.

Są to jedynie warunki stosowania tych analizatorów w okresie przejściowym określone przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Postanowienia przejściowe cytowanego Zarządzenia nie nakładają na dowodowe analizatory wydechu wprowadzone do obrotu lub użytkowania przed dniem 19 sierpnia 1999 r. żadnych innych wymagań czy kryteriów niezbędnych do uznawania ich wskazań jako dowodowe.

Policja posiada na wyposażeniu około 2000 sztuk alkotestów typu Lion SD-400 P zakupionych przed końcem 1999 roku. Urządzenia te, zgodnie z ówczesnymi przepisami, otrzymały pozytywną opinię Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Podlegają systematycznej kalibracji w serwisie producenta, zapewniającej prawidłowość wskazań. Wobec powyższego, alkotesty Lion SD-400 P w chwili obecnej mogą być i są używane przez Policję.

Podkreślić należy, iż GUM wprowadzając zarządzenia nr 29, 30 z 1999 r. i 20, 21 z 2000 r. nie zapewnił swoim placówkom odpowiedniego zaplecza technicznego i możliwości technicznych do przeprowadzania legalizacji tego typu urządzeń (pisma GUM M6-076-30-2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. oraz M61/56/01 z 20 czerwca 20001 r.). Nie może to jednak być powodem dyskwalifikacji tych alkomatów czy też podważania wiarygodności ich wskazań.

W kwestii zakupu fotoradarów informuję, iż zakup 12 zestawów do automatycznej kontroli i rejestracji prędkości pojazdów odbył się w drodze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Komenda Główna Policji przygotowując się do tego zakupu przeprowadziła wnikliwą analizę wszelkich informacji otrzymanych za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP od organów Policji szeregu państw europejskich. Z informacji tych wynikało, że większość używanych w świecie fotoradarów rejestruje obraz na taśmie filmowej i jest to w znacznym stopniu uwarunkowane prawodawstwem danego kraju. Podjęto także czynności związane z określeniem prawnej wiarygodności dowodowej materiału zarejestrowanego za pomocą obydwu technik rejestracji obrazu. Z uzyskanych informacji wynika, że polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie w charakterze materiału dowodowego zarówno zdjęcia wykonane metodą tradycyjną (chemiczną), jak też zdjęcia wykonane za pomocą techniki cyfrowej. Należy zauważyć, że art. 115 § 14 Kodeksu Karnego jednoznacznie określa, iż "dokumentem jest każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść, stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne". Podobny przepis zawiera Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji dźwięku lub celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania (Dz. U. Nr 111, poz. 692) gdzie w § 1 ust. 1 stwierdza się, iż "do rejestracji obrazu przeprowadzonej czynności procesowej mogą służyć przeznaczone do tego celu urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego, a w szczególności aparat fotograficzny, kamera filmowa lub kamera wideo".

Specyfika Istotnych Warunków Zamówienia została opracowana przez specjalnie do tego powołany zespół ekspertów, w którego skład wchodzili między innymi specjaliści Wydziału Ruchu Drogowego Biura Koordynacji Służby Prewencyjnej KGP. Wydziału Technik Wizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, Wydziału Metodyki i Strategii Biura Koordynacji Służby Kryminalnej KGP, Biura Łączności i Informatyki KGP oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Biorąc pod uwagę dużą wartość zamówienia oraz wszystkie wyżej poczynione ustalenia postanowiono, iż wzmiankowane postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a sam przedmiot zamówienia (fotoradary) zostanie określony tylko i wyłącznie za pomocą parametrów technicznych, dopuszczając tym samym składanie ofert na urządzenia obu rodzajów rejestracji obrazu (analogowe i cyfrowe). W dniu 31 maja 2001 r. w Komendzie Głównej Policji został rozstrzygnięty przetarg nr 8/TP/III/2001 na dostawę 12 fabrycznie nowych zestawów fotoradarów do automatycznej kontroli i rejestracji prędkości pojazdów. Spośród złożonych ofert oraz prezentacji każdego z oferowanych fotoradarów, wybrane zostało urządzenie holenderskiej firmy GATSO-RADAR Typ-24, pracujące w oparciu o technikę rejestracji obrazu na kliszy filmowej.

Po realizacji zakupu i zainstalowaniu w wytypowanych województwach stacjonarnych, analogowych fotoradarów przyczynią się one w znacznym stopniu do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a materiał fotograficzny zarejestrowany na kliszy będzie stanowił jednoznaczny i niepodważalny dowód popełnienia wykroczenia.

Z poważaniem

Marek Biernacki

***

Minister Finansów przekazał wyjaśnienie w związku z oświadczeniem senatora Ireneusza Michasia, złożonym na 88. posiedzeniu Senatu (Diariusz Senatu RP" nr 92):

Warszawa, dnia 2001-09-15

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

W związku z przekazanym przy piśmie z dnia 21 sierpnia br., znak: DSPR 4404-119/01 oświadczeniem Pana Ireneusza Michasia Senatora Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmniejszenia o 15% trzeciej transzy dotacji z Państwowego Funduszu Kombatantów przeznaczonej dla kombatantów i innych osób uprawnionych oraz pozostałych po nich wdów i wdowców a także na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej związanej z udzielaniem tej pomocy, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień:

Zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - pomoc społeczna, w tym pomoc pieniężna dla kombatantów i innych osób uprawnionych oraz koszty obsługi tej pomocy - finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Kombatantów (PFK).

Dysponentem środków tego Funduszu jest Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Głównym źródłem dochodów PFK jest dotacja z budżetu państwa.

W ustawie budżetowej na rok 2001 w planie PFK zaplanowano dochody w wysokości 108.900 tys. zł, z tego 108.700 tys. z dotacji z budżetu państwa i 200 tys. zł z przychodów własnych.

Ze sprawozdania z wykonania planu finansowego Państwowego Funduszu Kombatantów wynika, że na koniec czerwca br. przekazana dotacja z budżetu państwa wyniosła 67.555 tys. zł i stanowiła 62,1% planu rocznego, zaś 124,3% w stosunku do upływu czasu. Przychody własne zostały wykonane w wysokości ok. 7 tys. zł, co stanowiło 3,5% planu rocznego oraz 7% w stosunku do upływu czasu. Na koniec pierwszego półrocza 2001 r. wykonane wydatki wyniosły 72.791,3 tys. zł, w tym na pomoc społeczną 8.036 tys. zł, co w stosunku do planu rocznego wynosiło odpowiednio 46,1% oraz 44,6%.

Kwota 8.036 tys. zł obejmuje udzieloną pomoc pieniężną dla kombatantów i innych osób uprawnionych znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych. Koszty administracyjne związane z realizacją pomocy społecznej na koniec czerwca wyniosły 976 tys. zł, co stanowiło 43,4% planu rocznego i 86,8% w stosunku do upływu czasu.

Pragnę poinformować Panią Marszałek, iż pismo Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2001 r. nr BP 2/433/P/22/2001, na które powołuje się Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - zostało przesłane do wszystkich dysponentów głównych budżetu państwa. Pismo to zawiera wstępny harmonogram realizacji wydatków w 2001 r. w poszczególnych miesiącach.

Z uwagi na to, że dochody budżetu państwa w bieżącym roku będą mniejsze niż ustalone w ustawie budżetowej w harmonogramie tym nie dokonano podziału pełnej kwoty wydatków planowanych na rok 2001.

Ewentualne zmiany harmonogramu zostaną dokonane po ustaleniu przez Radę Ministrów wykazu wydatków, które zostaną zablokowane w trybie art. 101 ustawy o finansach publicznych.

Pragnę przy tym zauważyć, że Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, tak jak wszyscy dysponenci budżetu państwa, otrzymuje od Ministra Finansów środki finansowe w kwotach ogólnych i samodzielnie decyduje o terminach i wysokości realizowanych wydatków.

Na dzień 31 sierpnia br. na rachunek bankowy części 54 - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zostały przekazane środki w wysokości 89.108 tys. zł, z tego na dotacje dla Państwowego Funduszu Kombatantów została przeznaczona kwota 78.955 tys. z, co stanowi 72,6% planu rocznego i 109% w stosunku do upływu czasu.

Podziału środków na pomoc pieniężną udzielaną przez gminy kombatantom i innych osobom uprawnionym - dokonuje Kierownik urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Z wyrazami szacunku

dr Halina Wasilewska-Trenkner

* * *

Minister Skarbu Państwa przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Wiesława Pietrzaka, złożone na 89. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 93):

Warszawa, 20 września 2001 r.

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,

W nawiązaniu do Oświadczenia Pana Senatora Wiesława Pietrzaka z dnia 30 sierpnia 2001 r. dotyczącego sytuacji w Spółce Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. w Piszu przedstawiam wyjaśnienia dotyczące poruszonych w Oświadczeniu kwestii:

Celem udzielenia odpowiedzi na postawione przez Pana Senatora zarzuty, Agencja Prywatyzacji, która na podstawie pełnomocnictwa z dnia 31.01.2001 r. dokonuje czynności związanych z prywatyzacją i wykonywaniem praw z akcji przedmiotowej Spółki, w dniu 28 marca 2001 r. zwróciła się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zbadanie zasadności działań Zarządu Spółki wskazanych w Oświadczeniu Pana Senatora z dnia 15 marca 2001 r. Rada Nadzorcza Spółki, w której składzie zasiada 3 reprezentantów Skarbu Państwa, w ramach wykonywanego zgodnie z art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych stałego nadzoru nad Spółką zażądała od Zarządu wyjaśnień dotyczących zarzutów podniesionych w Oświadczeniach. Na posiedzeniach w dniach 12 i 24 kwietnia Rada Nadzorcza przyjęła pisemne wyjaśnienia Zarządu i następnie przekazała je Agencji Prywatyzacji. Agencja po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu i dokonaniu kompleksowej oceny działalności władz Spółki wystąpiła z wnioskiem o dokonanie zmian zarówno w Zarządzie jak i Radzie Nadzorczej. Zgodnie z moją decyzją zmiany takie zostały dokonane na odbytym w dniu 24 lipca 2001 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Odnosząc się natomiast do spraw poruszonych przez pana Senatora w Oświadczeniu złożonym na 89 posiedzeniu Senatu w dniu 30 sierpnia 2001 r. pragnę poinformować, że zgodnie z art. 379 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza reprezentuje spółkę jedynie w umowach z członkami zarządu oraz w sporach z nimi. Pan Paweł Podczaski uchwałą wspomnianego powyżej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został odwołany ze składu Zarządu. Wciąż jednak pozostawał ze Spółką w stosunku pracy. W związku z faktem, że Pan Paweł Podczaski nie był już członkiem organu Spółki, umowę o pracę wypowiedział jemu Zarząd. Rozwiązanie umowy nastąpiło w dniu 7 września 2001 r. Zgodnie z Kodeksem pracy Panu Pawłowi Podczaskiemu przysługuje jednak 3-miesięczna odprawa. Z informacji udzielonych przez Pana Tadeusza Banacha, który w dniu 24.07.2001 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu wynika, że wszystkie sprawy związane z dokonanymi na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zmianami w Zarządzie, w tym również przekazanie Spółce pieczęci służbowych przez Pana Pawła Podczaskiego są uregulowane.

Na obecnym etapie prywatyzacji Spółki trudno jest jednocześnie wskazać komu zostaną sprzedane jej akcje. W związku z powyższym nie odniosę się do przytoczonych w Oświadczeniu słów byłego Prezesa Zarządu, z których miałoby wynikać, że wie on "kto będzie właścicielem Spółki, i że jeszcze tam (tj. do Spółki) wróci".

Ponadto uprzejmie informuję, że podejmowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa i Agencję Prywatyzacji działania mają na celu uspokojenie sytuacji w Spółce i stworzenie warunków sprzyjających jej rozwojowi.

Z poważaniem

Aldona Kamela-Sowińska

* * *

Minister Skarbu Państwa przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Grzegorza Lipowskiego, złożone na 87. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 92):

Warszawa, dnia 20.09. 2001 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

W odpowiedzi na wystąpienie Pani Marszałek do Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2001 r. dotyczące oświadczenia złożonego przez Senatora Pana Grzegorza Lipowskiego na 87 posiedzeniu Senatu RP w dniu 2 sierpnia 2001 r. w sprawie podejmowania przez Agencję Mienia Wojskowego działań w zakresie przejęcia i zagospodarowania lotniska w Rudnikach koło Częstochowy, uprzejmie informuję co następuje.

Przedmiotowe lotnisko zostało ujęte w planie przekazywania nieruchomości dla resortu obrony narodowej do Agencji Mienia Wojskowego w 2001 r. z terminem przekazania w III kwartale br., a nie jak przedstawiono w oświadczeniu w IV kwartale br. Na obecnym etapie dokonane zostały przez Agencję jedynie uzgodnienia ze stroną wojskową dotyczące terminu przejmowania nieruchomości. Ustalono, że rozpoczęcie przejmowania może nastąpić nie wcześniej niż w pierwszej połowie października br.

Nie można zatem zgodzić się z zarzutem Pana Senatora, iż działania Agencji dotyczące promocji nieruchomości przed jej przejęciem były nieprawidłowe. Decyzją w tej sprawie było bowiem uznanie lotniska za zbędne dla dalszych potrzeb wojska i umieszczenie w planie przekazywania nieruchomości do Agencji, zatwierdzonym przez Sekretarza Stanu I zastępcę Ministra Obrony Narodowej w dniu 31.08.2000 r.

Zgodnie z § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. Nr 100, poz. 620 z późn. zm.), zatwierdzony plan stanowi podstawę do podjęcia prac zapewniających przygotowanie mienia do przekazania oraz do opracowania rocznego planu finansowego Agencji. Z tego też względu nie wydaje się, aby podejmowane przez Agencję działania promocyjne, polegające na umieszczeniu krótkiej i ogólnej charakterystyki obiektu w folderze poświęconym promocji lotnisk mogły budzić niepokój.

Pragnę zaznaczyć, że byłe lotniska wojskowe są nieruchomościami trudno zbywalnymi, wymagającymi dłuższego okresu promocji oraz dotarcia do szeregu kręgu potencjalnych kontrahentów. Stąd też działania promocyjne prowadzone przez Agencję mają na celu wcześniejsze poszukiwanie podmiotów zainteresowanych zagospodarowaniem tak specyficznych nieruchomości jak również umożliwienie tym podmiotom właściwe przygotowanie się do ich nabycia. Z tych też względów we wspomnianym folderze znalazły się podobnie jak lotnisko w Rudnikach również inne lotniska nie będące jeszcze wówczas w zasobie Agencji (Płoty, Nowe Miasto nad Pilicą), a ujęte w omawianym planie przekazania.

Fakt, iż promocję lotniska w Rudnikach rozpoczęto jeszcze przed jego przejęciem przez Agencję nie powinien wzbudzać podejrzeń. Agencja ma bowiem ustawowy obowiązek gospodarowania powierzonym jej mieniem zgodnie z wymogami racjonalnej gospodarki. Długotrwałe utrzymywanie tak dużych obiektów obciąża ją znacznymi kosztami (ochrona, utrzymanie, podatek od nieruchomości) i może prowadzić do dekapitalizacji obiektów, powodującej obniżenie jej wartości rynkowej. Zasadne jest zatem, aby czas od zatwierdzenia planu przekazywania nieruchomości do faktycznego przejęcia do zasobu Agencji wykorzystać na promocje tak, by proces zagospodarowania odbył się sprawnie, co nie znaczy szybko i w pośpiechu jak sugeruje się do w oświadczeniu.

Ponadto obowiązujące Agencję procedury w zakresie przetargów na zagospodarowanie nieruchomości oraz wcześniej podejmowane czynności związane z regulacją stanu prawnego wykluczają jakikolwiek pośpiech.

Agencja nie dąży do szybkiej sprzedaży powierzonego jej mienia Skarbu państwa lecz do uzyskania najkorzystniejszej ceny. Świadczy o tym fakt, że za dotychczas sprzedane lotniska (Orneta, Sępolno, Kąkolewo, Podlodów, Ułęż) uzyskano ceny wyższe od szacowanych przez rzeczoznawców majątkowych.

Przedstawiając powyższe pragnę zaznaczyć, że przystępując do realizacji procesu zagospodarowania lotniska w Rudnikach, Agencja będzie się starała pogodzić oczekiwania wszystkich stron zainteresowanych wykorzystaniem lotniska i otwarta jest na propozycje współpracy w tej kwestii, uwzględniając jednak interes zarówno władz samorządowych jak i Skarbu Państwa.

Z poważaniem

Aldona Kamela-Sowińska

* * *

Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Bogusława Litwińca, złożone na 90. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 94):

Warszawa, dnia 21.09. 2001 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Sen
atu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 września br. (Sygn. AG/043/873/01/IV) pragnę poinformować, iż Komitet Integracji Europejskiej w dniu 12 września br. przyjął propozycję podziału rezerwy celowej przeznaczonej na koszty integracji z Unią Europejską, współfinansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi i zobowiązań wobec Komisji Europejskiej z tytułu realizowanych programów w 2001 roku.

Kwota w wysokości 20 096 498 zł została przeznaczona na sfinansowanie składek w programach Wspólnotowych, a mianowicie udział w programach Sokrates II i Młodzież II. Wniosek o uruchomienie ww. rezerwy celowej, złożony przez Ministra Edukacji Narodowej, został przesłany do Ministerstwa Finansów, które odpowiedzialne jest za uruchamianie wszystkich rezerw celowych.

W związku z powyższym pragnę zapewnić, iż strona polska będzie dysponowała wystarczającymi środkami na pokrycie udziału ww. programach.

Z wyrazami szacunku

Jacek Saryusz-Wolski

* * *

Minister Skarbu Państwa przedstawił stanowisko w związku z oświadczeniem senatorów Bogdana Tomaszka, Doroty Czudowskiej, Janiny Sagatowskiej, złożonym na 89. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 93):

Warszawa, dnia 20.09. 2001 r.

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z oświadczeniem Senatorów Bogdana Tomaszka, Doroty Czudowskiej i Janiny Sagatowskiej z dnia 30 sierpnia 2001 r., złożonym na 89 posiedzeniu Senatu, przedstawiam z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów stanowisko dotyczące poruszonego w oświadczeniu problemu tzw. "mienia zabużańskiego".

Odpowiadając na pierwsze z postawionych pytań, dotyczące równowartości w złotówkach majątku będącego przedmiotem wniosków zabużan. Otóż z wyliczeń posiadanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa wartość nieruchomości utraconych według danych i szacunków rzeczowych (przyjęto średnią wartość gruntów 3.000 zł/ha i średnią wartość budynku 80 tys. zł, dane ilościowe według rejestru wniosków "zabużańskich" - URM 1995):

1. Grunty rolne zabrano 1.403 tys. ha o wartości 4.200 mln zł

2. budynki mieszkalne

i gospodarcze zabrano 184 tys. sztuk o wartości 14.720 mln zł

Razem 18.920 mln zł

Odpowiadając na pozostałe pytania uprzejmie informuję, iż obecnie obowiązujące przepisy w zakresie realizacji roszczeń zabużańskich: art. 212 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości (Dz.U. Nr 90, poz. 999), jednoznacznie określają zasady i sposób zaliczania ekwiwalentów za nieruchomości pozostawione na byłych Kresach Wschodnich RP oraz organ właściwy, którym w sprawie stwierdzenia wartości pozostawionego mienia jest Starosta Powiatu miejsca zamieszkania. Zabużanina, zaś w sprawie zaliczenia wartości mienia pozostawionego na poczet ceny nabycia nieruchomości - każdy uprawniony ustawowo gestor majątku Skarbu Państwa, dokonujący tej czynności przy realizacji transakcji zbywania nieruchomości.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że centralnym organem administracji rządowej w sprawach gospodarki nieruchomościami, jest Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (ul. Wspólna 2/4, Warszawa).

Z poważaniem

Aldona Kamela-Sowińska

* * *

Minister Finansów przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Grzegorza Lipowskiego, złożone na 89. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 93):

Warszawa, 2001.09.25

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

W związku z pismem znak: AG/043/379/01/IV z dnia 4 września 2001 r., przy którym przesłane zostało oświadczenie złożone przez Senatora Grzegorza Lipowskiego na 89 posiedzeniu Senatu w dniu 30 sierpnia 2001 r. w sprawie stosowania przepisów art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w odniesieniu do podatników korzystających z uproszczonych procedur celnych, uprzejmie wyjaśniam:

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego - z tytułu importu towaru - o kwotę podatku wynikającą z dokumentu celnego.

W przypadku posiadania pozwolenia organu celnego na stosowanie procedury uproszczonej w procedurze dopuszczenia do obrotu, "rejestr towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu, w której stosuje się procedurę uproszczoną" nie jest dokumentem stanowiącym podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z art. 80 par. 4 i 5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117 z późn. zm.) podmiot dokonujący uproszczonych czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną musi złożyć zgłoszenie celne uzupełniające, które stanowi niepodzielny akt ze zgłoszeniami celnymi uproszczonymi (m.in. z rejestrem, o którym mowa powyżej).

Stosownie do postanowień art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) podatnicy obowiązani są do obliczania i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku naliczonego zaś organ jest obowiązany do sprawdzenia kwoty podatku wykazanej w zgłoszeniu celnym. Jeżeli kwota podatku została wykazała przez podatnika nieprawidłowo, organ celny weryfikuje tę kwotę.

Zgłoszenie celne (w przedmiotowej sprawie będzie to zgłoszenie celne uzupełniające) sprawdzone przez organ celny może dopiero stanowić podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

Tak więc dopiero rejestr towarów wraz ze zgłoszeniem celnym uzupełniającym, będący niepodzielnym aktem, może stanowić dokument celny będący podstawą do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w ww. art. 19.

Dodatkowo uprzejmie informuję, iż Minister Finansów dążąc do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe, może wydać urzędową interpretację przepisów (art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm. ) w sytuacji, gdy organy podatkowe odmiennie interpretują przepisy podatkowe.

W przedmiotowej sprawie dokonanie urzędowej interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, byłoby niezasadne, bowiem w kwestii poruszonej przez Pana Senatora nie istnieją rozbieżności w interpretowaniu przepisów przez organy podatkowe.

Z poważaniem

Z upoważnienia

SEKRETARZ STANU

Jan Rudowski


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment