Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 65
5 lipca 2000 r.

obejmuje okres od 16 do 30 czerwca 2000 r.

61 posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o opłacie skarbowej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny skarbowy
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 176 dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 22 czerwca 1995 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nawozach i nawożeniu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie nazwy "Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej".
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy nazwy "Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy".
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach nazwy "Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach"
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku nazwy "Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku".

Oświadczenia złożone na 61 posiedzeniu Senatu

Z prac komisji senackich
16 czerwca 2000 r.
19 czerwca 2000 r.
20 czerwca 2000 r.
21 czerwca 2000 r.
28 czerwca 2000 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów
Ciąg dalszy odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka

Wybory uzupełniające do Senatu


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"